Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

5.3.10. Greve Carl Hans Wachtmeister (1689-1736)

Amiralgeneralen Hans Wachtmeisters äldste son gjorde, trots sin ungdom, en remarkabel karriär inom flottan under det stora nordiska kriget. Redan i februari1710 blev Wachtmeister utnämnd till schoutbynacht, trots att han inte en enda gång tjänstgjort på ett av flottans fartyg eller ens vistats i landet på flera år. Från hösten 1703 till mars 1710 hade Wachtmeister nämligen företagit en utrikes studieresa, först under ett par år i Holland där han genomgick en av ostindiska kompaniet anordnad utbildning. Därefter besöktes bland annat Italien och Frankrike, samt slutligen England. I England fick han tillfälle att delta i en sjöexpedition till Lissabon under sommaren 1708 och en holländsk expedition till Medelhavet påföljande år.

Wachtmeister hade alltså en gedigen teoretisk utbildning och en viss praktisk erfarenhet vid sin hemkomst, men hans snabba befordran har säkert hängt samman mer med faderns position än med hans egen duglighet. (1)

Redan 1710 fick Wachtmeister befälet över en sjöexpedition. Med 7 linjeskepp, 2 fregatter och ett par mindre fartyg skulle han uppsöka en dansk eskader om 8 fartyg som nyligen synts till. Ifrån Karlskrona styrdes hans rörelser noggrant av fadern, som inte önskade några äventyrligheter från sonens sida. Expeditionens resultat blev också magert.

Senare på hösten deltog Wachtmeister i sjöslaget i Köge bugt och under de följande åren i transporterna till Pommern och några mindre expeditioner.

1715 utsågs han  till chef för den eskader som skulle operera i södra Östersjön. Efterhand skärptes de instruktioner han fått av Amiralitetskollegiet genom Karl XII:s personliga ingripande. Wachtmeister befalldes att hålla sig i området mellan Femern och Lübeck och inte tveka att uppta strid ens med överlägsna danska styrkor. Kungen vill helt enkelt se en marin tillämpning av de offensiva idéer som givit den svenska armén så stora framgångar under krigets första år. Som Grauers anmärker hade kanske en mer erfaren chef kunnat finna en utväg ur situationen, men Wachtmeister fann för gott att följa sina order till punkt och pricka när en överlägsen dansk styrka ankom. I stället för att dra sig undan gick han villigt in i striden och förlorade hela styrkan. Försöken att förstöra fartygen misslyckades också och danskarna kunde bärga samtliga utom flaggskeppet Hedwig Sophia.

Förlusten av fartygen blev på detta sätta dubbel och var naturligtvis en katastrof för den svenska flottan. Karl XII uppskattade emellertid Wachtmeisters insats och utnämnde honom till viceamiral 9/1 1716. Under sin fångenskap i Danmark hann Wachtmeister bland annat med att gifta om sig. (2)

I september 1719 återvände Wachtmeister till hemlandet som nyutnämnd amiral. Han sattes att presidera över den kommission som hade att granska försvaret av Västkusten 1719.

Påföljande år blev Wachtmeister på nytt sjökommenderad. Den förändrade politiska situationen efter närmandet till England hade väckt förhoppningar om en offensiv mot Ryssland. Den svenska flottan skulle operera i samarbete med en engelsk styrka. Förhoppningarna kom emellertid på skam. Ryssarna höll sig undan och engelsmännen var inte intresserade av några äventyrligheter och den svenska flottan led av brist på utrustning.

Även 1721 var Wachtmeister ute med flottan, men resultaten var återigen magra.

Efter fredssluten återupptog undersökningskommissionen sin verksamhet och först 1725 kunde den avsluta sitt arbete.

Ett område som särskilt intresserade amiral Wachtmeister var officersutbildningen. Han förespråkade inrättandet av ett kadettkompani, vid vilket 100 ynglingar över 12 år skulle antagas och förutom sjötjänstgjöring också erhålla en teoretisk undervisning. Utbildningen skulle vara treårig,  avslutas med examination och följas av utnämning till underlöjtnant.

Förslaget, något modifierat av Amiralitetskollegium, behandlades positivt av 1721 års Karlskronakommission, men något praktiskt resultat blev det inte. Wactmeister gjorde också framstötar  vid riksdagarna 1723 och 1734, men ekonomiska problem satte hinder i vägen och det dröjde till 1756 innan kadettskolan blev verklighet.

I 1720- och 1730-talens diskussioner kring flottans basering, styrelsens organisation etc deltog Wachtmeister också livligt.

Under sina sista år var han inblandad i en större skandal. Landshövding Palmfelt hade en dotter, Eleonora Sofia, som den mer än dubbelt så gamle amiralen, efter intensiv uppvaktning, lyckades inleda ett förhållande med i mars 1732. Hon giftes snart därefter bort med landshövdingen i Växjö, Anders Koskull, men nedkom i december samma år med ett barn, som alltså var Wachtmeisters. (3) Hennes graviditet hade dessförinnan redan lett till skilsmässa från Koskull. Landshövding Palmfelt drog ärendet inför rådhusrätten i Karlskrona, men då båda inblandade var adliga remitterades ärendet till Göta hovrätt för fröken Palmfelts del och till Amiralitetsöverrätten för amiralens del. Wachtmeister erkände att han förlett fröken Palmfelt och lovat henne äktenskap om hans sjuka hustru skulle avlida.

De båda parterna förliktes och amiralen åtog sig att betala 800 daler smt årligen till Eleonora Sofia så länge hon förblev ogift. Amiralen fick dessutom böta 80 daler smt och ålades att tre söndagar stå i pliktpallen. Kyrkoplikten blev för mycket för amiralen, som klagade hos kungen och understöddes av sin hustru och Amiralitetskollegium. Ärendet kom upp i rådet 20/2 1734 och majoriteten beslöt att båda parterna skulle slippa kyrkoplikt mot dryga böter som skulle gå till Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Kungen stadfäste också domen.


(1). I rådets fullmakt hänvisas det inte bara till den nyutnämnde schoutbynachtens egna framstående egenskaper utan också till faderns "Mångfaldige och högtberömmelige tjenster", se Grauers s. 13

(2). Hans första hustru var dotter till Magnus Stenbock.

(3). Denna version av händelseförloppet ges hos Grauers. SBL, antagligen efter Elgenstierna, hävdar att äktenskapet med Koskull ingicks 1733. Vilket alltså skulle vara efter affären med Wachtmeister och barnets födelse. Elgenstierna hävdar vidare att det föddes tre barn i äktenskapet mellan Koskull och Eleonora Sofia. Grauers backar upp sin version med talrika källhänvisningar.


Källor: Grauers, S., Ätten Wachtmeister genom seklerna, del III:1. - Johannishus, 1953 ; SBL

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000.
Föregående sida: 5.3.9.1. Barndop hos familjen Wattrang

Nästa sida: 5.3.11. Amiralgeneralen Hans Wachtmeister (1641-1714)