Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

8.2.1.1. C. H. von Löwens brev till Psilander

Praes d. 7 febr. 1732

d. 9:de beswarat

Högwälborne H:r Baron, Ammiral och Landzhöfdinge!
Min högt:e H:r Broder

 

Som här berättas det Hans Excellence H:r Rickz Rådet Lagerberg lärer på sin hijtresa taga den tuhren åth Calmar och torde altså wihla sig en dag där ; I Ty är till min H:r Broder min hörsamma anhållen, täcktes wara af den godheten och meddehla mig part af Hans Excellences ankombst till Calmar, sampt hwad dag Hans Excellence reser därifrån och må förwäntas hijt, på det ienom min H:r Broders gunstiga och tidiga Notis, wij må wara i stånd att emottaga Hans grefl. Excellence med den heder och wördnat som sig bör ; Hwad min H:r Broder behagar befalla mig skall iag af hiertat hörsamma i alla de måhl jag förmår, sampt med wördnat ärkiänna den grace mig härutinnan skier.

Slutel:n önskar jag min H:r Broder med des förnäma Kiära omwårdnat, beständig hälsa, all Sällheet och Högh wählgång. Nest (?) demödig Respect och trogen hälsning anmälat ifrån mig och min gambla mohr, förblifwer jag med all skyldig wördnat.

H:r Baron, Ammiralen och Landzhöfdingens min H:r Broders

Carlscrona d. 5
Februarij 1732

Hörsamma tienare

C. H. von Löwen


Vadstena landsarkiv, Länstyrelsen i Kalmar län. Landskansliet, D I c :148

Noter

 

 

 

 

Riksrådet Swen Lagerberg (1672-1746) hade deltagit i Karl XII:s fälttåg från början, blivit illa sårad vid Poltava men överlevt och följt kungen över Dniepr. Lagerberg deltog i kalabaliken i Bender, försvaret av Wismar och till sist också i fälltåget i Norge 1718. Därefter började hans politiska karriär. Ledamot av sekreta utskottet vid riksdagarna 1719 och 1720 och lantmarskalk 1723. 1723 blev han riksråd. Lagerberg var också under åren 1720-23 president i Statskontoret och det var i arbetet med statens finanser han gjorde sina främsta insatser.

Den resa som Löwen hänsyftar på bör ha samband med den 1731 inrättade kommissionen över amiralitetsverket i Karlskrona, för vilken Lagerberg var ordförande. 

demödig = ödmjuk, underdånig

Löwens mor ska, enligt SBL, ha hetat Anna Elisabet Wrangel. Enligt Elgenstierna ska det i så fall handla om Anna Elisabet von Wrangel, död 17/5 1671! Inte ens om Löwe räknade faderns sista hustru, Catharina Brummer, som sin mor skulle det bli enklare. Hon dog 1680, enligt Elgenstierna. Är det möjligt att Löwen kallar sin hustru, född 1661 enligt samma källa, för sin gamla mor? Ett slags kärvänlighet eller aningen skämtsamt? Förhoppningsvis har Löwen behandlat Psilanders svar som en officiell skrivelse och därmed låtit det arkiveras bland flottans handlingar. I så fall kanske det brevet kan ge någon ledtråd.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-08-07 18:07

Föregående sida: 8.2.1. Carl Henrik von Löwen (1666-1741)

Nästa sida: 8.2.1.2. Ett P.S från 6/3 1734