ความหมายของกรุงเทพมีการแปลความว่า :
    กรุงเทพมหานคร = "มหานครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร"
    อมรรัตนโกสินทร์ = "เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต"
    มหินทรายุธยา = "เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้"
    มหาดิลกภพ = "มีความงามอันมั่นคงและเจริญยี่ง"
    นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ = "เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ดว้ยแก้วเก้าประการ"
    อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน = "มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย"
    อมรพิมานอวตารสถิต = "เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา"
    สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ = "ซึ่งท้าวสักกะเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้"


 
   ::หน้าหลัก
   ::การตั้งเมือง
   ::คำว่าบางกอก
  ::ความหมายของกรุงเทพ
   ::รัชกาลที่ ๑
   ::รัชกาลที่ ๒
   ::รัชกาลที่ ๓
   ::รัชกาลที่ ๔
   ::รัชกาลที่ ๕
   ::รัชกาลที่ ๖
   ::รัชกาลที่ ๗
   ::รัชกาลที่ ๘
   ::รัชกาลที่ ๙

ยุคกรุงศรีอยุธยา ราชธานีมีนามเต็มว่า"กรุงเทพมหานคร บวรทวารวดีศรีอยุธยา มหาดิลก นพรัตนราชธานี บุรีรมย์"

ยุคกรุงธนบุรี
ยังคงเรียกราชธานีว่า " กรุงเทพมหานคร"ตามมา

ยุครัตนโกสินทร์
เมื่อรัชการที่ ๑ ได้สถาปนาเมืองหลวงใหม่ จึงได้เปลี่ยนนามจาก "อยุธยา" เป็น "กรุงรัตนโกสินทร์อินอโยธยา" ต่อมา รัชกาลที่ ๓ ได้ทรงแก้เป็น "กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทอยุธยา" แล้วรัชกาลที่๔ ได้ทรงเปลี่ยนคำว่า "บวร" เป็น "อมร" เปลี่ยนคำว่า "มหินทอยุธยา" โดยวิธีสนธิศัพท์เป็น "มหินทรายุธยา" และเติมสร้อยนามต่อ ทั้งเปลี่ยนการสะกดคำ "สินท์" เป็น "สินทร์" นามใหม่จึงเป็น "กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต
สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์"

Home | Site Map| Contact Us |
ประวัติศาสตร์ | การปกครอง | สถานที่ท่องเที่ยว | การคมนาคม | เทศกาล
Copyright 2003.All right reserve by www.SawasdeeBangkok.com
 
Make your own free website on Tripod.com