Make your own free website on Tripod.com


Nyheter


Linje


Möte med EU-parlamentariker i Bryssel
Sammanträffande på Socialstyrelsen
Pengar beviljat till forskning i Danmark
European Public Health Alliance
Resolution från den parlamentariska församlingen i Europarådet 1999 11 04
Framgångsrik ECCH-aktion för Portugal
Positiv undersökning av klassisk homeopati
Homeopati legaliserat i Belgien
Forskningsanslag inom EU
Uppvaktning på Socialdepartementet


Linje


Möte med EU-parlamentariker i Bryssel

SAKH:s ECCH-representant hade möjligheten att under två dagar i februari 2000 träffa flera av våra svenska EU-parlamentariker i Bryssel. Det var mycket givande samtal med Per-Arne Arvidsson (m), Jonas Sjöstedt (v), Inger Schörling (mp), Karl Erik Olsson (c) och Anneli Hulthéns (s) politiska sekreterare Malin Öberg om homeopatins plats i sjukvården, särskilt med tanke på Lannoye/Collins-resolutionen om alternativ och komplementär medicin och Chanterie-motionen angående registreringen av homeopatika. Dessa parlamentariker sitter alla i utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd, som är det utskott där frågor om homeopati behandlas.
Gå upp


Linje


Sammanträffande på Socialstyrelsen

SAKH:s politiska utskott träffade byrådirektör Anna-Karin Gullberg och enhetschef Mats Ribacke på Socialstyrelsen den 3 maj 2000. Det timslånga samtalet handlade om mycket, men särskilt om vikten av utbildning och forskning för att homeopati skall kunna accepteras. Vi blev rekommenderade att satsa på kvalitativ forskning med stöd av en välkänd och accepterad svensk forskare. De betonade vid flera tillfällen att de var öppna och inte hade några förutfattade meningar.
Gå upp


Linje


Pengar beviljat till forskning i Danmark

Danska staten har beviljat 3 miljoner DKR till forskning inom alternativ medicin. Sex läkare och två alternativmedicinare ingår i gruppen.
Gå upp


Linje


European Public Health Alliance

SAKH är - genom sitt medlemskap i ECCH - medlem i the European Public Health Alliance (EPHA), som är en organisation för icke statliga organisationer inom hälsosektom. Genom detta medlemskap har vi konsultativ status i Europarådet. ECCH är det ena förbundet inom ickekonventionell medicin som är medlem.
Gå upp


Linje


Ur en resolution från den parlamentariska församlingen i Europarådet 1999 11 04

Församlingen anser att ett gemensamt europeiskt synsätt på en erkännandeprocess av ickekonventionella medicinska terapier bör påbörjas efter att nödvändiga studier har genomförts. Det bör också utvecklas forskningsprogram vad gäller dessa medicinens säkerhet och effektivitet.

Församlingen anser att alternativa och komplementära former av medicin i framtiden ska kunna praktiseras av såväl konventionella läkare som välutbildade utövare av icke-konventionell medicin. Församlingen uppmanar därför medlemsstaterna att verka för ett officiellt erkännande av dessa former av medicin på de medicinska fakulteterna och att understödja sjukhus att använda dem.

Församlingen uppmanar medlemsstaterna att stödja och påskynda jämförande studier och forskningsprogram som f n pågår i EU och sprida resultaten.
Gå upp


Linje


Framgångsrik ECCH-aktion för Portugal

Portugals regering hade att ta ställning till ett lagförslag, som skulle innebära att endast läkare skulle få behandla patienter med homeopati. När ECCH fick veta om detta, beslutades att ECCH och samtliga dess medlemsförbund skulle skriva brev till presidenten, premiärministern och hälsoministern i Portugal för att stödja de professionella homeopaterna, vilket gjordes och gav ett mycket positivt resultat: Lagförslaget röstades inte igenom!
Gå upp


Linje


Positiv undersökning av klassisk homeopati

Danska Sundhetsstyrelsens (Socialstyrelsens) Råd angående Alternativ Behandling har givit ut en rapport om behandling med klassisk homeopati, kallad "En undersögelse af Klassisk Homøopati", som är en förkortad version av undersöknignen: "Klassisk homöopati - og dens brugere", skriven på Institut for samfundsfarmaci på Danmarks Farmaceutiska Högskola. Rapporten bygger på en undersökning av 8 klassiska homeopater från ECCH-medlemmen Dansk Selskab for Klasisk Homøopati och 345 användare av dessa behandlingar. Resultatet av undersökningen är mycket positivt för den klassiska homeopatin.
Gå upp


Linje


Homeopati legaliserat i Belgien

Samtliga medlemsförbund i European Council for Classical Homeopathy (ECCH) samt många av förbundens individuella medlemmar skrev i slutet av november 1998 brev till Belgiens premiärminister Jean-Luc deHaene, hälsominister M. Colla, inrikesminister M. Van den Bossche och minister van Parys för att stödja den professionella homeopatin i Belgien och motverka ett lagförslag att endast läkare skulle få använda homeopati. Till vår stora glädje gav våra ansträngningar utdelning. Under våren 1999 antog det belgiska parlamentet och senaten ett lagförslag, som innebär att homeopati, akupunktur, osteopati och chiropraktik blir lagliga. Lördagen den 12 juni 1999 deltog 60 personer i ett möte, där 20 personer var homeopatiska läkare och 40 professionella homeopater. Mötet var mycket konstruktivt och det beslöts att en arbetsgrupp bestående av 12-13 representanter (5-6 läkare och 7 professionella homeopater) skulle träffas regelbundet under de närmsta månaderna. Ett nytt plenarmöte skall hållas den 7 september. Detta möte och dessa beslut är viktiga steg framåt för homeopatin i Belgien, eftersom det är första gången en bro har byggts mellan homeopatiska läkare och professionella homeopater.
Gå upp


Linje


Forskningsanslag inom EU

Europarådet och Parlamentet enades den 17 november 1998 om att medel skulle avsättas till forskning inom icke-konventionell medicin under åren 1999-2002.
Gå upp


Linje


Uppvaktning på Socialdepartementet

Lillemor Tillman från SAKH samt Birgitta Arhusiander och Robert Uitto från Hahnemann-Collegium gjorde en uppvaktning på Socialdepartementet den 23 juni 1998. Efter en timmes givande samtal om bland annat den homeopatiska behandlingsmetoden och dess utbredning i övriga världen, samt om legitimerad personals rätt att utöva homeopati framlades följande yrkanden:

- att berörda myndigheter i samarbete med de homeopatiska förbunden fastställer en utbildningsnivå för homeopater.
- att berörda myndigheter i samarbete med de homeopatiska förbunden fastställer en legitimation/godkännande med statlig kontroll.
- att berörda myndigheter stöttar och medverkar i ett antal pilotprojekt eller försöksverksamheter inom homeopati för att utvärdera sociala och ekonomiska aspekter.
- att berörda myndigheter snarast ser över momsfrågan vad gäller homeopatisk behandling och utbildning med tanke på konkurrensfrihet och valfrihet inom vården.
Gå upp