Make your own free website on Tripod.com
ประเพณีมงคล
* เทศกาลตรุษจีน
* เทศกาลกินเจ

ภาพพระโพธิสัตว์
* พระโพธิสัตว์กวนอิม
* พระอวโลกิเตศวร(พระยูไล)
* เทพเจ้าจีน

บทสวดมนต์
* สรรเสริญเจ้าแม่กวนอิม
* มหากรุณาธารณีสูตร
* ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร
* มหาโพธิสัตว์กวนอิม
* มหาโพธิสัตว ์อวโลกิเตศวร
* สุคนธ์บูชา

   
 
บทสวดคาถาหัวใจพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
(โอม มา นี ปัท เม หุม)


โอม
มา
นี
ปัท
เม
หุม

คาถา " โอม มา นี ปัท เม หุม " นี้ใช้สวดได้ในทุกอิริยาบถ
ทุกเวลา ถ้ายิ่งสวดได้มากยิ่งเป็นการดี การสวดครั้งหนึ่งผู้ปฎิบัติควร
ท่องสวด ด้วยจิตน้อมถึงพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ( อวโลกิเตศวร )
จึงเป็น บุญเป็นผลอย่างอเนกอนันต์ เวลาสวดอย่ารีบร้อน โดยใช้วิธี
นับประคำ 108 เม็ด สวด 1 จบ นับ 1 เม็ด สวดครบ 108 จบให้ขีด
ฆ่า 1 วงกลม เมื่อสวดจนครบหมดทุกวงกลมแล้ว ให้พิมพ์หนังสือ
ธรรมะ และบทสวด มนต์ในเวบนี้แจกเป็นธรรมทาน จำนวนมากกว่า
อายุของผู้สวด หรือ 108 เล่ม หรือมากกว่านั้นได้ยิ่งดี เพื่อเป็นการ
เสริม บารมีดวงชะตา ราศีให้ผู้สวดอายุยืนยาว เป็นมงคลแก่ ชีวิต
เป็น อย่างยิ่ง

คาถา " โอม มา นี แปะ หมี่ ฮง " ในภาษาจีน หรือ " โอม มา นี
ปัท เม หุม " ในภาษาสันสกฤต เป็นคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธมหา
ยานทั้ง หลายไม่ว่าจะในประเทศอินเดีย ธิเบต จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน
เป็นต้น ต่างทราบกันดีว่าเป็นคาถาหัวใจของพระแม่กวนอิมมหาโพธิ
สัตว์ ( อวโลกิเตศวร )

มูลเหตุแห่งพระคาถาบทนี้มีว่า ในครั้งอดีตอันยาวนาน ขณะที่
พระมหา โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กำลังเข้าสมาธิบำเพ็ญบารมีอยู่นั้น
หมู่มาร ได้มา ราวีรังควาน แต่ด้วยพระมหาเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่
ไพศาลของพระองค์ จึงมิได้ตอบโต้แต่ประการใด หมู่มารเห็นเช่นนั้น
ก็ได้ใจยิ่งราวีหนักขึ้นจนในที่สุด พระองค์ได้ทรงเปล่งพระวาจาออกมา
สั้นๆเพียง 6 คำ แต่เปี่ยมล้นด้วยบุญญาภิหาร อันยิ่งใหญ่ไพศาลม
อาจเปรียบประมาณได้ ซึ่งก่อกำเนิดมาจากก้นบึ้งแห่งดวงจิต ที่ได้
บำเพ็ญสั่งสมบุญบารมีมา นานนับภพนับชาติไม่ถ้วนยิ่งกว่าเม็ดทราย
ในมหานทีคงคา ว่า " โอม มา นี แปะ หมี่ ฮง " ซึ่งด้วยอิทธิปาฏิหาริย์
ของพระคาถาบทนี้เอง ทำ ให้หมู่มารทั้งหลายต่างขวัญหนีแตกกระเจิง
ไปสิ้น อีกทั้งเหล่าทวย เทพยดาบนชั้นฟ้าต่างต้องสะดุ้งลุกขึ้นมา
โมทนาโดยทั่วถ้วน

" โอม มา นี แปะ หมี่ ฮง " นี้คือ มนีแห่งดอกบัวหรือหัวใจที่เบิก
บาน ใจ ที่สะอาด สว่าง หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการ คือ กิเลส ที่ร้อย
รัดให้เศร้า หมอง มนีนี้คือใจของเรา ดอกบัวคืออาสนะอันบริสุทธิ์ ดังนั้น ผู้ที่ภาวนา พระคาถานี้อยู่เนืองๆ ย่อมเป็นผู้ที่มีแก้วสารพัดนึกที่จะ เป็น
อาสนะอัน วิเศษ ซึ่งจะนำพาให้ไปถึงนิพพานโลกธาตุได้ในที่สุด

คาถาหัวใจพระแม่กวนอิมฯ นี้ คนจีนเรียกว่า" หลัก ยี่ ไต่ เหม่ง
อ้วง จิ่ว " ทุกอักษรในคาถาเป็นทางแห่งปัญญาอันสว่างไสว มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ ทรง พลานุภาพมหาศาล เพียงพอที่จะหยุดยั้งวงแห่งกรรม
ได้ ปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัย ดังนั้น สาธุชนผู้ใดพร่ำภาวนาอยู่เสมอ
ย่อมอยู่ อย่างเป็นสุข หมู่มาร มิอาจกล้ำกราย บุญบารมีอันยิ่งใหญ่
ของพระแม่ กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ( อวโลกิเตศวร ) ย่อมคุ้มครองและ
เสริมบารมีให ้ผู้สวดประสบความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปประกอบ
กิจการงาน การค้าใด ก็ย่อมเจริญรุ่ง เรืองไพบูลย์ เสมือนดังเพชรมณี
อันล้ำค่าย่อมประทานความมั่งคั่งสมบูรณ์ ความสุขสมหวังสมปรารถนา
แก่ ผู้ภาวนา ในทุกสิ่งที่ตั้งจิตอธิษฐาน แม้ ภาวนาเพียง 1 จบก็มีอานิสงส์
มากมาย


พิมพ์ถวายแด่ พระโพธิสัตว์กวนอิม