Make your own free website on Tripod.com

แบบจำลองอะตอม

อนุภาคมูลฐานของอะตอม

สัญลักษณ์นิวเคลียร์

การจัดอิเลกตรอนในอะตอม

พันธะเคมี

สมบัติของธาตุในตารางธาตุ

แบบจำลองอะตอมของโบร์

   

   จากความรู้เรื่องสเปกตรัม นีลส์ โบร์ ได้เสนอแบบจำลองขึ้นมาใหม่โดยปรับปรุงแบบจำลองของรัทเทอร์ฟอร์ด เพื่อให้เห็นลักษณะของอิเลคตรอนที่อยู่รอบนิวเคลียส

สรุปแบบจำลองอะตอมของโบร์

1. อิเลคตรอนจะอยู่กันเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นเรียกว่า "ระดับพลังงาน"


2. แต่ละระดับพลังงานจะมีอิเลคตรอนบรรจุได้ดังนี้


   จำนวนอิเลคตรอน = 2n2                                       

ระดับพลังงาน K
ระดับพลังงาน L
ระดับพลังงาน M
ระดับพลังงาน N
ระดับพลังงาน O
ระดับพลังงาน P
ระดับพลังงาน Q

3. อิเลคตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานวงนอกสุดเรียกว่า เวเลนซ์อิเลคตรอน (Valent electron) จะเป็นอิเลคตรอนที่เกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ ได้


4. อิเลคตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานวงในอยู่ใกล้นิวเคลียส จะเสถียรมาก เพราะประจุบวกจากนิวเคลียสดึงดูดไว้อย่างดี ส่วนอิเลคตรอนระดับพลังงานวงนอก จะไม่เสถียร เพราะนิวเคลียสส่งแรงไปดึงดูดได้น้อยมาก อิเลคตรอนพวกนี้จึงมีพลังงานสูงหลุดออกจากอะตอมได้ง่าย


5. ระดับการพลังงานวงในจะอยู่ห่างกันมาก ส่วนระดับพลังงานวงนอกจะอยู่ชิดกันมาก


6. การเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเลคตรอน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนในระดับถัดกัน อาจเปลี่ยนข้ามระดับพลังงานกันก็ได้

 

 
Home
About Us
GuestBook
Board
Contact
Thanks