Make your own free website on Tripod.com

ปราสาทหินนครวัด

Angkor Wat

 

ปราสาทหินนครวัด

 

ตำแหน่งที่ตั้ง

ประเทศกัมพูชา ห่างจากเมืองเสียมราฐประมาณ 8 กิโลเมตร

ปัจจุบัน

สามารถเข้าเยี่ยมชมได้

รายละเอียด

เป็นปราสาทหินที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของขอม ซึ่งนครธมได้สร้างขึ้นก่อนนครวัด โดยนครธมสร้างเมื่อประมาณ ค.ศ.1345-1412 ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 และที่ 2 นครธมมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 25,000 ไร่ ประกอบด้วยปราสาทกระจัดกระจายอยู่ตามบริเวณต่างๆ ไม่ต่ำกว่า600 แห่ง ตัวนครธมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีคูเมือง กำแพง ป้อมปราการสวยงาม แข็งแรง สร้างด้วยหินในเนื้อที่ 5,500 ไร่ ปราสาทของนครธมทุกยอด เป็นหน้าพรหมเกือบทั้งสิ้น ล้อมรอบด้วยปราสาทเล็ก มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น ปราสาทแปรรูป ปราสาทแม่บุญ ปราสาทบายน เป็นต้น ส่วนนครวัด เป็นศิลปะที่สร้างด้วยหินเช่นเดียวกับนครธม สร้างเมื่อประมาณ ค.ศ.1643 ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เป็นปราสาทหิน 3 ชั้น หรือ 3 ตอน ประกอบด้วยคูเมืองขนาดใหญ่ มีเขื่อนก่อสร้างด้วยศิลารอบทั้ง 4 ทิศ มีสะพานหินใหญ่โต นครวัด-นครธม สร้างด้วยฝีมือมนุษย์และการแกะสลักลวดลายลงบนหินที่สวยงามมาก แต่การสร้างนครทั้งสองนี้ก็ทำให้ขอมสูญเสียกำลังคนและทรัพย์สิน เป็นจำนวนมากจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ขอมถูกยึดอำนาจคืน จนในที่สุดขอมก็หมดสิ้นอำนาจไป

 

ปราสาทหินนครวัด

 

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน