Make your own free website on Tripod.com
FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE A)

THEME: "HAPPINESS IS BELONGING TO JESUS"

     A glance at how the media glamorize the lives of the rich and famous tells us about the beatitudes of the world. It depicts as if only those who enjoy worldly pleasures are blessed.

     On the other hand, critics of Catholic faith claim that when Jesus blesses the poor in spirit, the meek, those who mourn, hunger and thirst, as expressed in today's Gospel, He is like telling everyone to accept misery in life in exchange for eternal happiness in heaven.

     Wealth, comfort, pleasure and popularity are not bad at all, and certainly Jesus is not against these. What makes Him not in favor with is when these worldly cravings become an "end" instead of serving as a "means" to genuine happiness.

     Today's Readings highlight how the right attitudes of every Christian gain reward from God. Therefore, let us humbly surrender ourselves to God, for in God alone will we find true happiness.

FIRST READING (ZEPHANIAH 2: 3; 3: 12-13)

     The Prophet Zephaniah encourages the people of Israel to be humble and lowly in order to be saved. The Lord will make of the remnant a people who turn to Him for refuge and strength.

SECOND READING (CORINTHIANS 1: 26-31)

     The Apostle Paul reminds the Christians that God favors the humble and the weak so that no one might boast before Him.

GOSPEL (MATTHEW 5: 1-12a)

     Through the beatitudes, Jesus proclaims that people can enjoy eternal glory even if they are deprived of the comforts of the world. Those who have nothing in this world are blessed because they have nothing and no one to turn to except God.

Ordinary Time Menu Home


THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "GOD'S CALL FOR CONVERSION IS URGENT"

      Now that the spiritual activities of the Christmas season are over, we are tempted by many of our everyday concerns to go back to old ways that have proven unproductive or destructive to our personal, family and social lives. The Jubilee Year invites us not to tire of listening to the timeless call for repentance in Scriptures. The Word of God continues to remind us - because we tend to forget or ignore our call to holiness in this world. If we have been touched by the Good News of Christ's coming and believe that He is indeed with us, we can voluntarily renounce sinful practices and embrace charitable ones. Like the prophets of old, we, as Filipino Christians, can help each other spread the Gospel through fraternal correction and service. And like the repentant people of Nineveh and Galilee in today's Readings, we, as members of this Parish, can continue to believe, reflect and reform ourselves, not tomorrow but today.

FIRST READING (JONAH 3: 1-5, 10)

      Through the Prophet Jonah, God's message of repentance to a pagan people led them to believe and convert from their worldly ways that made God show His Divine mercy.

SECOND READING (1 CORINTHIANS 7: 29-31)

      Let us listen as the apostle Paul voices God's urgent call for His people to change their ways.

GOSPEL (MARK 1: 14-20)

      In today's Gospel, the Lord's call for faith and repentance remarkably draws the unique decision of His first chosen disciples to leave their known way of life and simply follow Him.

Ordinary Time Menu Home


IKATLONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "PAGBABAGO - ANG TAWAG NG DIYOS AY NGAYON NA"

      Ngayong tapos na tayo sa mga espiritwal na paghahanda sa panahon ng Kapaskuhan, marahil ay natutukso tayong bumalik sa ating mga makamundong nakagawian na hindi nakatulong sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Inaanyayahan tayo ngayong Bagong Taon na huwag manghinawang makinig sa tawag ng Diyos tungo sa mabuting pagbabago. Ang mga pagpapaalala sa Banal na Kasulatan ay paulit-ulit--sapagkat ang tao'y madaling makalimot at kung minsan ay bingi sa tawag ng kabanalan. Kung tunay tayong naniniwala na si Kristo ay dumating at and Diyos ay nasa atin, kusa nating tatalikuran ang mga masasamang gawain at yayakapin ang pagkakawanggawa.

      Tulad ng mga naunang propeta, tayong mga Kristiyanong Pilipino ay maaaring magpaalala sa isa't isa tungkol sa Mabuting Balita ng kaligtasan. At tulad ng mga nagsising taga-Nineveh at Galilea sa mga Pagbasa ngayong Linggo, tayong mga miyembro ng ating Parokya ay patuloy sanang manampalataya, magnilay at magpasyang magbagong-buhay, hindi bukas kundi ngayon na.

UNANG PAGBASA (JONAH 3: 1-5, 10)

      Sa pamamagitan ni Propeta Jonah, naniwala ang mga paganong taga-Nineveh sa ipinahatid na babala ng Diyos. Sa kanilang ginawang pagtalikod sa makamundong pamumuhay ay nakamit nila ang Banal na Awa ng Diyos.

IKALAWANG PAGBASA (1 CORINTO 7: 29-31)

      Pakinggan natin ang paghahatid ni San Pablo ng panawagan ng Diyos: na ipatupad na ng sambayanan ang madaliang pagbabago mula sa makamundong pamumuhay.

EBANGHELIO (MARCOS 1: 14-20)

      Ang tawag ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayong Linggo ay tungo sa pananampalatayang buo at pagbabagong radikal. Mapupuna ito sa kahanga-hangang pagpapasya ng mga unang tinawag na disipulo ni Kristo: dagli nilang iniwan ang nakagisnang pamumuhay at Siya ay sinundan.

Ordinary Time Menu Home


FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "POWER AND AUTHORITY IN GOD'S WORDS AND DEEDS"

      The Readings tell us of God's will to raise a prophet from among us men, and this was declared by Moses to his people. The prophet mediates for man and expresses God's teachings and deeds.

      Today's Gospel trails the life of Jesus at the start of His apostolate work in Galilee. He spoke of wisdom and might that amazed even the highly religious people in the synagogue. His power was demonstrated on a Sabbath day when He cast away the evil spirits that possessed a man in that congregation.

      As we celebrate the National Bible Sunday, let the Word of God work in and through us by opening, reading, understanding and applying it in our day-to-day living.

FIRST READING (DEUTERONOMY 18: 15-20)

      Moses declares that God will raise a prophet from among His people so that he will become a mediator to men. God wills that this prophet will speak in His name in accordance to His word.

SECOND READING (1 CORINTHIANS 7: 32-35)

      Paul's reflection revolves around the service and devotion which any Christian should render to glorify God. The virginal state in serving the Lord provides undivided dedication, although Paul appreciates the value of marriage and its holiness.

GOSPEL (MARK 1: 21-28)

      Jesus showed His wisdom in His teachings during His apostolate in Galilee on a Sabbath day. His power above all things was also witnessed by people in that synagogue when He made unclean spirits to leave a man they possessed.

Ordinary Time Menu Home


IKA-APAT NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "KAPANGYARIHAN SA SALITA AT GAWAIN NG PANGINOON"

      Ang mga Pagbasa ay nagpapahiwatig ng kalooban ng Panginoon na magsugo ng isang propeta mula sa atin, at ito ang sinabi ni Moises sa kanyang mga kasamahan. Ang propeta ay dapat mamagitan sa mga tao at siya ang magpapahayag ng mga aral at gawain ng Panginoon.

      Ang ating Ebanghelyo ngayon ay tumutugaygay sa buhay ni Hesus sa simula pa lamang ng Kanyang apostoladong gawain sa Galilea. Tinukoy Niya ang karunungan at kapangyarihan na ikinamangha pati na ng mga matataas na tao sa sinagoga. Ang Kanyang salita at gawain ay naging halimbawa, isang araw ng pangilin, nang patalsikin Niya ang mga masasamang espiritu na umalipin sa isang lalaki ng kanilang kongregasyon.

      Sa ating pagdiriwang ng Pambansang Linggo ng Bibliya, panumbalikin nating muli ang matibay na pananalig sa Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubuklat, pagbabasa, pag-unawa at pagsasabuhay ng Salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na gawain.

UNANG PAGBASA (DEUTERONOMO 18: 15-20)

      Ipinahayag ni Moises na ang Panginoon ay magsusugo ng isang propeta mula sa kanyang sangkatauhan, upang maging tagapamagitan sa sangkatauhan. Kalooban ng Panginoon na ang propetang ito ay magpapahayag sa pangalan Niya nang naaayon sa Kanyang mga Salita.

IKALAWANG PAGBASA (1 CORINTO 7: 32-35)

      Ang pagninilay-nilay ni Pablo ay umiikot sa paglilingkod at pagmamahal na nararapat gawin ng sinumang Kristiyano upang ipagbunyi ang Panginoon. Ang busilak na lagay ng pagsisilbi sa Kanya ay nagtatakda ng di-nahahating paghahandog bagamat kinikilala ni Pablo ang kahalagahan ng kasal at ang pagkasagrado nito.

EBANGHELIO (MARCOS 1: 21-28)

      Nagpakita ang Panginoon ng karunungan sa Kanyang mga aral mula pa sa Kanyang mga apostoladong gawain sa Galilea sa isang araw ng pangilin. Ang Kanyang kapangyarihan sa lahat ng bagay ay nasaksihan ng mga tao sa sinagoga, nang Kanyang patalsikin ang masasamang espiritu mula sa isang taong inalipin ng mga ito.

Ordinary Time Menu Home


FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "RISE AND LIGHT OTHERS' LIVES"

      Our world is full of problems, suffering and pain. Not a day passes without someone getting killed, raped or maltreated. Like Job, sometimes we feel that our suffering, whether physical, social, emotional or moral, is too much to bear. We complain or even blame God for it.

      But lest we forget, in our suffering, God, through His Son Jesus Christ, is always by our side. Knowing what it is to suffer, Jesus feels with us and He is one with us.

      May we, like Jesus, after enduring pain and suffering, be able to rise and give light to our brothers and sisters who are also experiencing the same.

FIRST READING (JOB 7: 1-4, 6-7)

      Job, a man of faith, voices his feelings of boredom, misery and hopelessness in life. We are like Job when we cry out to God for mercy and healing for our suffering and pain.

SECOND READING (1 CORINTHIANS 9: 16-19, 22-23)

      Paul explains to us that the best way to preach the Good News is to serve our brothers and sisters and share in their joys as well as their pains.

GOSPEL (MARK 1: 29-39)

      In today's Gospel, Jesus is presented to us as full of compassion, especially to those who suffer physically and spiritually. He makes himself available at all times without any conditions. Let us have full trust in Him.

Ordinary Time Menu Home


IKA-LIMANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "BUMANGON TAYO UPANG MAGING ILAW PARA SA ATING KAPWA "

      Ang ating mundo ay punung-puno ng suliranin, hirap at sakit. Araw-araw ay may pinapatay, inaabuso at inaapi. Tulad ni Job, sa ating paghihirap, maging pisikal, panlipunan, emosyonal o moral, minsan ay dumarating ang sandaling di na natin kayang pasanin ang mga ito. Kaya tayo'y napapasigaw, "Panginoon, di ko na kayang tanggapin."

      Bagamat nararanasan natin ang mga paghihirap na ito, huwag natin kailanman kalimutang si Hesus ay kaisa natin sa lahat ng sandali sapagkat Siya man ay nagdusa rin ng ganitong buhay.

      Nawa, gaya ni Hesus, pagkatapos ng ating paghihirap ay makabangon tayo at makapagbigay-liwanag sa ating naghihirap ding mga kapatid.

UNANG PAGBASA (JOB 7: 1-4, 6-7)

      Si Job, na naniniwala sa Diyos, ay dumadaing ng kanyang pagkayamot, paghihirap at kawalang-pag-asa sa buhay. Katulad tayo ni Job kapag tayo ay tumatangis at humihiling sa Panginoon ng habag at lunas sa ating pagtitiis at paghihinagpis.

IKALAWANG PAGBASA (1 CORINTO 9: 16-19, 22-23)

      Ipinapaliwanag sa atin ni San Pablo na ang pinakamabuting paraan ng pagpapahayag ng Mabuting Balita ay sa pamamagitan ng pagsisilbi natin sa ating mga kapatid at pakikibahagi sa kanilang tuwa at maging sa kanilang hapis.

EBANGHELIO (MARCOS 1: 29-39)

      Inilalahad sa Mabuting Balita na ang Panginoong Hesukristo ay nakalaang tumulong sa lahat ng sandali sa mga nangangailangan. Siya ay bukas palad lalo na sa mga nakararanas ng pisikal at ispirituwal na karamdaman na walang hinihintay na kapalit. Ibigay nawa natin ang ating buong pagtitiwala sa Kanya.

Ordinary Time Menu Home


SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "THE TOUCH OF LOVE THAT HEALS"

      February is the month of love, as we say. Tomorrow is Valentine's Day when we celebrate the oftentimes romantic love we feel towards our spouse and our very special friends or the sentimental love for our children, our parents, brothers and sisters and relatives. Christian love is far from a nice and warm romantic feeling. It is real love that demands of one a great deal of commitment, courage and selflessness.

      Today's Gospel speaks of the love of Jesus for the leper who wanted to be healed - who wanted to be loved. Jesus, though threatened by contamination of the contagious sores of the leper, and unmindful of the fault-finding eyes of the Pharisees, and defying all laws, stretched out his hand, touched and instantly healed the leper.

      As Jesus did not choose who to love, so too are we called to stretch out our hand, accept and welcome in our lives everyone, even the unlovable, the persons who have hurt us so much, and even those extremely hard to forgive.

      May we all learn to love as Jesus loves, and have the hand of Jesus that powerfully touches and heals lives. During this Eucharist, let us open our hearts and allow the Father, Son and Spirit to fill us with their presence to enable us to love more perfectly this Valentine's Day, this Jubilee celebration and all the days of our lives.

FIRST READING (LEVITICUS 13: 1-2, 44-46)

      The Book of Leviticus contains the rules and laws that the Israelites were bound to follow. Our Reading tells us about the strict rule on purity that ostracizes and shuns people who are afflicted with skin infections and ailments, from living away from their families and communities. Jesus, of course, teaches purity of heart rather than outer cleanness.

SECOND READING (1 CORINTHIANS 10: 31; 11: 1)

      Paul teaches that Jesus offers freedom from rigid laws and rules. As Christ's followers, we are asked to imitate Jesus by letting love rule our lives for in so doing we give glory to God.

GOSPEL (MARK 1: 40-45)

      Jesus shows us by His example how to love and who to love. We are asked not to discriminate or choose who to accept in our lives but to welcome and embrace everyone, even the unlovable. This Christian love has the power to touch and heal lives.

Ordinary Time Menu Home


IKA-ANIM NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "ANG NAKAGAGALING NA HAPLOS NG PAGMAMAHAL"

      Pebrero ang buwan ng pag-ibig, 'ika nga. Bukas ay Araw ng mga Puso kung kailan ipinagdiriwang natin ang kadalasa'y romantikong pag-ibig na ating nadarama para sa ating kabiyak, o mga espesyal na kaibigan o dili kaya'y sentimental na pagmamahal para sa ating mga anak, mga magulang, mga kapatid at kamag-anak. Ang Kristiyanong pag-ibig ay malayo sa masarap, mainit at romantikong pakiramdam na gaya ng nabanggit. Ito ang tunay na pag-ibig na humihiling sa nagmamahal ng ibayong pagtatalaga at pag-aalay ng sarili at lakas ng loob.

      Ang pag-ibig ni Kristo sa isang ketongin na humiling ng kagalingan at pagmamahal ang buod ng ating Ebanghelyo ngayon. Hindi ininda ni Hesus na maaari Siyang mahawa sa sakit na ketong at ni hindi Niya pinansin ang mapagpunang mga mata ng mga Pariseo. Kahit ang mga batas na nagbabawal na makisalamuha sa mga ketongin ay di Niya sinunod. Bagkus inabot Niya ang Kanyang kamay sa maysakit, hinaplos pa at kaagad-agad ay nakapagpagaling.

      Gaya ni Kristo na hindi namili kung sinong mamahalin, tayo rin ngayon ay inaanyayahang iabot ang ating kamay at tanggapin sa ating buhay ang lahat ng ating mga kapatid, kahit na ang mga mahirap mahalin, ang mga taong nakasakit ng lubos sa ating kalooban, at ang mga taong tunay na mahirap mapatawad.

      Nawa'y matuto tayong magmahal tulad ni Kristo at tuloy magkaroon ng mga kamay na may kapangyarihang humipo ng puso at magpagaling ng mga sakit ng buhay. Sa ating Eukaristiya, ating buksan ang ating mga puso at hayaang punuin tayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo ng Kanilang presensiya upang tayo'y umibig nang tunay ngayong Araw ng mga Puso, ngayong panahon ng Jubileo at lahat ng araw ng ating buhay.

UNANG PAGBASA (LEBITICO 13: 1-2, 44-46)

      Nasa Aklat ng Lebitico ang mga batas at alituntunin na kinakailangang sundin ng mga Israelita. Sa ating Unang Pagbasa, ang batas ukol sa kalinisan ang tinatalakay at ang paglalayo at paghihiwalay ng mga may sakit sa balat sa kanilang mga pamilya at komunidad. Ngunit si Hesus ay nagtuturo ng kalinisan ng puso sa halip na kalinisan na panlabas lamang.

IKALAWANG PAGBASA (1 CORINTO 10: 31; 11: 1)

      Tinuturo ni Pablo na maaari tayong maging malaya mula sa mapanikil na batas. Bilang tagasunod ni Kristo, tayo'y inaanyayahang tularan si Kristo at hayaang pag-ibig ang umiral sa ating buhay at sa gayo'y makapagbigay-puri tayo sa Ama.

EBANGHELIO (MARCOS 1: 40-45)

      Ipinakita ni Hesus kung paano dapat magmahal at kung sino ang dapat ibigin. Tayo ay hindi dapat mamili kung sinong ating tatanggapin sa ating buhay bagkus ipinakita ni Hesus na tanggapin natin nang buong puso ang lahat ng ating mga kapatid kahit na ang mga mahirap mahalin. Ang ganitong pagmamahal ay may kapangyarihang humipo ng mga puso at magpagaling ng mga sakit ng buhay.

Ordinary Time Menu Home


SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "FAITHFUL AND FORGIVING LIKE THE LORD"

      Our God is always faithful to His promises. He continues to shower us with the blessings we need as we struggle in this world against our own infidelities. Jesus Christ Himself proved faithful to the divine will to save humankind by forgiving sins. Today's Readings emphasize God's fidelity and mercy towards Israel and the church of the modern world. As we seek healing of body and spirit, we are reminded that God will not let go of the children He loves and never tires of granting mercy and comfort despite the hardness or lukewarmness of our hearts. This He proves to this day in the gift of the Sacrament of Reconciliation. It is the door towards forgiveness, peace and healing that remains open at all times for us who bear the name of the Lord we believe in. It is also by virtue of the Sacrament of Baptism that we have been sealed in faith by the Holy Spirit and enjoy the brotherhood of Christ. Now, we not only happily receive forgiveness for ourselves, we also humbly share in this power and obligation to show mercy and care to our fellow sinners.

      As faithful Christians of this parish, let us be filled with humility and gratitude for all the undeserved graces we have oftentimes ignored or forgotten--because we tend to take our own salvation for granted. Today we remind ourselves and teach our children that we have a nurturing and merciful God, one like no other and therefore worthy of eternal praise and emulation. May each of us desire the strength to never tire of expressing solidarity with our brothers and sisters--whatever the cost--for we all need to heal and be healed. This is how we can truly be united with Christ and share in His divinity: by being faithful and forgiving like the Lord.

FIRST READING (ISAIAH 43: 18-19, 21-22, 24-25)

      As the Israelites suffer in exile due to their infidelities, the prophet Isaiah announces God's assurance that He will eventually show His mercy. Their past sins are forgotten and, healed in both body and spirit, they can now look forward to a brighter future--but only because their God is ever faithful to His promises. He proves this fidelity through His forgiveness.

SECOND READING (2 CORINTHIANS 1: 18-22)

      Paul testifies to the truthfulness and faithfulness of God to His promises which Jesus Christ fulfills by being firm and reliable Himself in His mission to save and forgive humankind. An allusion is made to the Sacrament of Baptism which makes Christians co-heirs of God's Kingdom, as well as empowered with the grace to become faithful and forgiving like God and His Son, Jesus Christ.

GOSPEL (MARK 2: 1-12)

      The Gospel of Mark speaks about a man who was healed, physically and spiritually, because of his deep faith in God. Jesus, the Word made flesh, affirms His share in the authority to forgive sins by virtue of His divine Sonship. This gift of mercy extends to this day for the community of believers through the Sacrament of Reconciliation.

Ordinary Time Menu Home


IKA-PITONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "TAPAT AT MAPAGPATAWAD TULAD NG PANGINOON"

      Tapat ang ating Panginoong Diyos sa Kanyang mga salita: walang sawa Siyang nagbibiyaya sa kabila ng ating mga ginagawang pagtalikod sa Kanya. Ganito rin ang ipinamalas ni Hesus na pagsunod sa kalooban ng Ama--na maligtas ang lahat sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Sa mga Pagbasa ngayong Linggo, muli nating papupurihan ang katapatan at pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan, hindi lamang ng Israel, kundi ng Kanyang mga anak na nakikibaka sa makabagong mundo. Ang hinahangad nating paggaling sa mga pasaning pangkatawan at pangkaluluwa ay may katuparan sa walang sawang pagpapatawad ng Diyos--sa kabila ng katigasan o panlalamig ng ating mga puso.

      Ang patunay nito ay ang Sakramento ng Kumpisal--isang pintong nananatiling bukas sa pagpapatawad, kapayapaan at paggaling para sa ating nagtataglay ng pangalan ng Panginoon. Sa Sakramento ng Binyag ay tinatakan rin tayo ng pagiging kapatid ni Kristo at biniyayaan ng Banal na Espiritu. Kaya't ngayon ay hindi lamang tayo maligayang nakatatanggap ng biyaya ng pagpapatawad; tayo rin ay may kapangyarihan at pananagutang magpadama ng awa sa ating kapwa makasalanan.

      Bilang mga tapat na Kristiyano sa ating parokya, mapuno sana tayo ng kababaang-loob at pasasalamat sa lahat ng mga biyayang Sakramento na tinatalikuran o nakakalimutan natin dahil sa pagpapabaya sa ating sariling kaligtasan. Sariwain nating muli at ituro sa ating mga anak na mayroon tayong mapagpala at mapagpatawad na Diyos--walang kahalintulad, kaya't dapat lamang papurihan at tularan sa kagandahang-loob. Naisin sana ng bawat isa sa atin ang lakas na makapagbigay ng awa sa kapwa nang walang itinatakdang hangganan. Sapagkat lahat tayo ay nangangailangan ng paggaling at biyayang magpagaling. Sa ganitong paraan lamang natin madarama ang tunay na pakikiisa kay Kristo at pakikibahagi sa Kanyang kadakilaan: sa pagiging tapat at mapagpatawad tulad ng Panginoon.

UNANG PAGBASA (ISAIAS 43: 18-19, 21-22, 24-25)

      Isinugo ng Diyos si Propeta Isaias upang ipahayag sa naghihirap na Israel na sila ay patatawarin sa kanilang mga ginawang pagtalikod sa Ama. Sa paghilom ng mga sugat ay sabay ring gagaan ang buhay at magiging maningning ang kinabukasan. Ito ay dahil lamang sa katotohanang ang kanilang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Ang katibayan ng katapatang ito ay ang Kanyang pagpapatawad.

IKALAWANG PAGBASA (2 CORINTO 1: 18-22)

      Nagbibigay saksi si San Pablo sa katapatan ng Diyos sa Kanyang mga binibitiwang pangako. Ang katuparan ng pangakong ito ay si Hesus, na naging masunurin at matibay rin sa Kanyang sariling misyon upang tayo ay iligtas at patawarin sa ating mga kasalanan. May pagtukoy sa Pagbasa tungkol sa Sakramento ng Binyag na nagbibiyaya sa mga kapwa tagapagmana ni Kristo ng lakas na maging tapat at mapagpatawad ding tulad ng Diyos at ng Kanyang Anak na si Hesus.

EBANGHELIO (MARCOS 2: 1-12)

      Ang Ebanghelyo ni Marcos ay nagpapatotoo sa lakas ng pananampalataya: napagaling ang isang may karamdaman dahil sa pananalig kay Kristo, and Salita ng Diyos na nagkatawang-tao. Itinatanghal dito ni Hesus ang Kanyang kapangyarihang magpatawad bilang anak ng Diyos. Ito ang isinaling biyaya sa kasalukuyang simbahan sa pamamagitan ng Sakramento ng Kumpisal.

Ordinary Time Menu Home


EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "FIDELITY AND MARRIAGE OF CHRIST WITH HIS PEOPLE"

      In this season of Great Jubilee, we should rejoice in the salvation that Jesus has offered us. His presence in us and in our Church is the fulfillment of His wedding to His people.

      The invitation of God to be joyful in His banquet in each celebration of the Eucharist is a reminder of His constancy in our lives. With the imminent sufferings in the hands of the people whom He loved during His coming as the Son of God, Jesus even invited them to celebrate that moment of togetherness with them.

      Everyday, we inflict pains on God through our sins. His infinite love and fidelity alone, like that of Hosea's to his adulterous wife, should be a great reason for us to celebrate as well as reflect on the measure of our truthfulness to Him. He has been faithfully calling us to be with Him in His banquet.

FIRST READING (HOSEA 2: 16-17, 21-22)

      Prophet Hosea, who preached in mid-700 B.C., was a faithful husband of an adulterous wife. Despite his failed marriage, the depth of Hosea's love is reflected in his analogy of God's love of Israel, like a lover who would rekindle his affection through righteousness, justice, mercy and fidelity.

SECOND READING (2 CORINTHIANS 3: 1-6)

      Paul, once an executioner of Christians, became the zealous evangelizer of Corinth in circa 65 A.D., after he had a vision of Christ. The people who became converts from paganism are his boast. He stressed that the life they live out as Christians will be a mirror of their character. God, through His Holy Spirit, is the moving force that qualified them as true Christian ministers and followers.

GOSPEL (MARK 2: 18-22)

      Jesus was asked by the people why His disciples did not fast, unlike those of the Pharisees. During that time, fasting signified repentance. Jesus likened Himself to a bridegroom who announced His wedding feast with His people whom He would liberate. Thus, joy and celebration, like in a banquet, are more appropriate than fasting.

Ordinary Time Menu Home


IKA-WALONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "ANG KATAPATAN AT PAGPAPAKASAL NI KRISTO SA KANYANG SAMBAYANAN

      Ngayong panahon ng Dakilang Jubileo, tayo ay dapat magalak sa pagliligtas na inihandog sa atin ni Hesus. Ang pamamalagi Niya sa atin at sa ating Simbahan ay ang katuparan ng Kanyang pagpapakasal sa sambayanan.

      Ang paanyaya ng Diyos na maging masaya sa Kanyang piging sa bawat pagdiriwang ng Banal na Misa ay isang paalala ng Kanyang katapatan sa ating buhay. Maging sa mga napipintong pagdurusa sa kamay ng mga taong Kanyang minahal, sa pagdating Niya bilang Anak ng Diyos, si Hesus ay nangumbida sa mga taong ito upang ipagdiwang ang sandaling iyon na makasama sila.

      Araw-araw, tayo ay nagpapabata ng mga sakit sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Sa Kanyang walang hanggang pagmamahal at katapatan lamang, tulad ng kay Oseas sa kanyang nakikiapid na asawa, ay dapat na maging dakilang dahilan sa ating lahat upang magdiwang. Palagi Niya tayong tinatawag upang makasama Niya sa Kanyang piging.

UNANG PAGBASA (HOSEA 2: 16-17, 21-22)

      Si Propeta Oseas, na nangaral noong kalagitnaan ng 700 B.C., ay isang matapat na asawa ng isang taksil na kabiyak. Sa kabila ng kanyang bigong pagsasama (o buhay may-asawa) ipinahiwatig ni Oseas sa Pagbasang ito kung paano minahal ng Diyos ang Israel, tulad ng isang mangingibig na handang papag-alabin ang kanyang pagsinta sa minamahal, sa pamamagitan ng kabanalan, katarungan, pagmamakaawa (o walang hanggang awa) at katapatan.

IKALAWANG PAGBASA (2 CORINTO 3: 1-6)

      Si Pablo, na minsa'y naging taga-usig ng mga Kristiyano, ay naging masigasig na mangangaral ng Ebanghelyo ng Corinto pagkatapos niyang magkaroon ng pangitain ni Kristo. Ang mga taong nagbalik-loob mula sa paganismo ang kanyang ipinagmamalaki. Kanyang binigyang-diin na ang buhay nila bilang Kristiyano ang magiging salamin ng kanyang pagkatao. Ang Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu, ay ang kumikilos na puwersa upang sila'y maging karapat-dapat na totoong Kristiyanong ministro at taga-alagad.

EBANGHELIO (MARCOS 2: 18-22)

      Si Hesus ay tinanong ng mga tao kung bakit ang Kanyang mga disipulo ay hindi nag-aayuno, hindi tulad ng mga Pariseo. Nang mga panahong iyon, ang pag-aayuno ay nagpapahiwatig ng pagsisisi. Inihahalintulad ni Hesus ang Kanyang sarili sa isang lalaking ikakasal na nagpahayag ng Kanyang pagpapakasal sa sangkatauhan na Kanyang palalayain. Samakatuwid, ang galak at pagdiriwang tulad ng sa isang piging ay mas higit na angkop kaysa sa pag-aayuno.

Ordinary Time Menu Home


NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "A DAY OF REST...WITH GOD"

      What keeps us busy these days? We enrich ourselves with material things, with fame or with success that we forget to keep Sunday or the Sabbath day holy. We become slaves of our own personal needs. It is good to work for the betterment of our families, in the same way that God Himself made sure that everything was in order when He created the world before He rested. This rest day that the Lord has made is for us to take time for prayer, worship and thanksgiving. Most importantly, we attend Mass and receive Him in the sacrament of the Holy Eucharist.

      As Catholics, we are so blessed that by His Word, we grow spiritually and we receive strength to administer to our needs and those of others. So let us seek first the Kingdom of God and everything will turn out right.

FIRST READING (DEUTERONOMY 5: 12-15)

      The required Sabbath reminds us not only when God rested on the seventh day of creation, but also when He freed Israel from slavery. This rest is for the good of us Christians.

SECOND READING (2 CORINTHIANS 4: 6-11)

      Paul and the other disciples were afflicted and persecuted but never abandoned and destroyed because they proclaimed the glory of God through Jesus and demonstrated the love of Christ in their lives. Like Paul, let us rely on God so that others will see Jesus dwelling in us.

GOSPEL (MARK 2: 23 - 3: 6)

      Our Gospel today sheds light on the true meaning of Sabbath or Sunday which is a day of worship and thanksgiving to God and service to our needy brothers and sisters.

Ordinary Time Menu Home


IKA-SIYAM NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "ISANG ARAW NG PAMAMAHINGA...KASAMA ANG PANGINOON"

      Anu-ano ba ang mga dahilan ng pagiging abala natin? Magpayaman sa materyal na bagay, maging tanyag o matagumpay? Mga dahilan upang tayo ay makalimot at kaligtaang gawing banal ang araw ng Linggo o Sabat. Nagiging alipin tayo ng ating pansariling pangangailangan. Hindi masama ang magsikap at magtrabaho para sa kapakanan at ikabubuti ng ating mga pamilya dahil tiniyak mismo ng Panginoon na ang lahat ay maayos nang nilikha Niya ang mundo bago Siya nagpahinga. Ginawa ng Panginoon ang araw ng pahinga upang tayo ay magkaroon ng panahon sa pagdarasal, pagsamba at pagpapasalamat. Higit sa lahat, tayo ay nagsisimba sa araw ng Linggo o Sabat at may pagkakataon na tanggapin ang Kanyang banal na dugo at laman sa Banal na Eukaristiya.

      Pinagpala tayong mga Katoliko dahil sa Kanyang mga Salita ay tumatanggap tayo ng kalakasang ispirituwal upang ating mapamahalaan ang ating pansariling pangangailangan at ng iba pa nating mga kapatid.

      Lagi nating unahin ang paghahangad sa Kaharian ng Diyos at ang lahat ay mapapasaatin. Gawin natin ang bawat araw ng ating buhay na "Araw na kasama ang Panginoon."

UNANG PAGBASA (DEUTERONOMIO 5: 12-15)

      Ang araw ng Linggo o Sabat ay hindi lamang nagpapaalaala sa atin na ang Panginoon ay nagpahinga sa ika-pitong araw pagkatapos Niyang likhain ang mundo. Nangangahulugan din ito na pinalaya Niya ang Israel sa pagkaalipin. Makabubuti sa ating mga Kristiyano ang araw na ito ng pahinga.

IKALAWANG PAGBASA (2 CORINTO 4: 6-11)

      Si Pablo at ang iba pang mga disipulo ay pinarusahan at inusig, subalit sila ay hindi pinabayaan dahil ipinahayag nila ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus. Ipinakita rin nila ang pagmamahal ni Kristo sa kanilang pamumuhay. Tulad ni Pablo at ng mga disipulo, magtiwala tayo sa Panginoon upang makita din ng iba si Kristo sa ating buhay.

EBANGHELIO (MARCOS 2: 23 - 3: 6)

      Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay nagpapaliwanang sa tunay na kahulugan ng Linggo o Sabat – tumutukoy ito sa araw ng pagsamba at pasasalamat sa Panginoon at paglilingkod sa ating kapuspalad na mga kapatid.

Ordinary Time Menu Home


13th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "A HEALING FAITH"

      Many times we hear or experience some mysterious or miraculous form of healing. When we give up on ordinary or standard ways of seeking relief from pain, we find ourselves turning to God as a "last resort." When we do not wish someone we love to die, we pray desperately against it because of the emotional pain for those to be left behind. Suffering has become so familiar to us that we tend to forget about the healing that also happens in life. This Sunday's Readings remind us that Jesus revealed Himself to us as the Source of life and of healing. We who profess our faith every time we recite the Apostles' Creed need not wonder about the truth of a healing faith. It is the faith of the community that appeals for the comfort of a sinner or the total trust in God of a good Christian that sustains him or her until the end.

      A disciple of Christ is called to witness to life and suffering very differently from pagans or non-believers. Our sufferings make sense because we believe in life after death. Our faith, in turn, becomes true only when we accept earthly pain and death which our Lord Jesus Christ chose to experience Himself. The world looks to our example of the same trusting embrace of suffering that the Son of God showed for our sake. For He became human that we may return to the imperishable state God has originally planned for us before evil and death entered the world. May today's Eucharistic celebration renew our faith in a God that does not will mortal suffering but, in fact, offers eternal life to us who trustingly accept it in the name of Jesus Christ, our Lord.

FIRST READING (WISDOM 1: 13-15; 2: 23-24)

      The Book of Wisdom appeals to our understanding of death as a result of evil entering the world of the living. It was never in the divine plan, for the human was created in the eternal image of our Creator.

SECOND READING (2 CORINTHIANS 8: 7, 9, 13-15)

      The apostle Paul appeals to our generosity towards our fellow humans who suffer by referring to the gracious embrace of poverty by our Lord Jesus Christ. He stresses the point that the ideal of human equality is served precisely when we supply each others needs according to anyone's abundance at any one time.

GOSPEL (MARK 5: 21-43)

      The Gospel of Mark testifies to the earthly healing and relief from physical and spiritual suffering brought about by complete trust in Jesus as the Lord of life. This good news is proof that God does not desire human suffering. He invites us to experience it to be healed by our faith in Christ.

Ordinary Time Menu Home


IKA-13 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "PANANAMPALATAYANG NAGPAPAGALING"

      Mayroon tayong naririnig o nararanasang mga paggaling sa sakit na hindi maipaliwanag ng siyensya. Kalimitan, ang pag-iwas sa hapis na dulot ng pagpanaw ng mahal sa buhay ay nagpapabaling ng ating pansin sa Diyos bilang isang huling paraan lamang. Ang pagdurusa ay kakambal ng buhay sa mundo at tayong nakararanas nito sa araw-araw ay halos nakakalimot na sa tunay na kahulugan nito ayon sa ating pananampalataya. Ang katotohanan ay walang misteryong nakabalot sa mga biyayang dumarating sa mga lubos ang pagtitiwala sa Diyos.

      Sa katauhan ng Panginoong Hesukristo na nagpabangon ng namatay at nagpagaling ng maysakit sa Ebanghelyo ngayong Linggo ay nabunyag ang katotohanang hindi ninanais ng Lumikha na magdusa ang Kanyang mga anak. Tayong mga binyagan ang inaasahang magpamalas sa mundo na may saysay ang pagyakap sa pagdurusa kung ito'y may kasamang pananalig sa mapaghilom na lakas ng Panginoong Hesukristo. Gayundin, walang laman ang ating pagpapahayag ng pananampalataya sa Banal na Misa kung hindi tayo magtutulungan sa pagyakap sa paghihirap ayon sa ginawang pakikiramay ni Kristo sa ating kalagayan sa mundo. Nawa'y mapalakas ng Banal na Pagdiriwang natin ngayong Linggo ang ating paniniwalang may paghihilom at buhay na walang hanggan na alay ang Ama sa sinumang mananalig kay Kristo.

UNANG PAGBASA (KARUNUNGAN 1: 13-15; 2: 23-24)

      Sa libro ng Karunungan ay inaanyayahan tayong kilalanin na hindi likha ng Diyos ang kamatayan para sa tao. Ipinauunawang ito ay pumasok sa mundo ng mga buhay dahil lamang sa kasalanan. Tayong lahat ay nilikha ayon sa walang kamatayang imahen ng Diyos.

IKALAWANG PAGBASA (2 CORINTO 8: 7, 9, 13-15)

      Ipinaaalala ni San Pablo ang kusang pagyakap sa paghihirap na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo upang maging huwaran ng ating pagiging bukas-palad sa isa't isa. Sa ganitong paraan aniya napapatupad ang inaasam na pagkakapantay-pantay ng tao sa mundo: na sa bawat pagkakataon, ang mayroon ay maluwag na makapag-abot sa naghihikahos at ang nauubusan ay makatanggap sa animo'y higit na nabibiyayaan.

EBANGHELIO (MARCOS 5: 21-43)

      Nagbibigay-saksi ang Ebanghelistang si Marcos na may natatamong paggaling ang taong lumalapit nang buong pagtitiwala sa kakayahan ng Anak ng Diyos na magbigay-buhay. Ang mabuting balitang ito ay pagpapatunay lamang sa katotohanang hindi ang Diyos ang may likha ng pagdurusa at kamatayan. Subalit may paanyaya Siya na ating danasin ang mga ito nang may pananalig sa Panginoong Hesukristo.

Ordinary Time Menu Home


14th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "PROPHETS OF TRANSFORMATION"

     When we seek the lord of our image, the more we lose sight of God's presence. In our Readings today, the prophets of the Old and New Testaments remind us of the existence of God in our midst.

     Ezekiel became a prophet to inspire the people of Israel to change. They rebelled against God because of disillusionment as they wait for the coming of a powerful God.

     St. Paul attests that faith in God is the power over weaknesses. In the lowest points in our lives, God is more manifest.

     Human search for God continues because people look for extraordinary things akin to perception of a god. Even the people who lived with Jesus in Nazareth question the reality of a Son of God and prophet who lived as a common man in their midst. But Jesus reveals Himself in ordinary ways, because He invites us to greater love and care.

FIRST READING (EZEKIEL 2: 25)

     Not finding the god of their image, the Israelites rebelled against God. God used Ezekiel as a prophet to inspire people to change by proclaiming that God was in their midst.

SECOND READING (2 CORINTHIANS 12: 7-10)

     Paul finds Jesus' power resting upon him in times of difficulties. In weakness and persecution, the Lord's presence gave him strength--a manifestation of God's power in faith.

GOSPEL (MARK 6: 1-6)

     How can one live so close to another yet be so blind to the gifts of the other? Jesus created contempt in some people who witnessed His wisdom as God's Son when He started His missionary work in His hometown of Nazareth. It is because He lived among them as an ordinary person, as a son of a carpenter.

Ordinary Time Menu Home


IKA-14 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "MGA PROPETA NG PAGBABAGONG-BUHAY"

     Habang hinahanap natin ang ating Panginoon sa ating sarili ay lalo naman Siyang nawawala sa ating paningin. Sa ating mga Pagbasa ngayon, ang mga propeta ng Luma at Bagong Tipan ay nagpapaalala na ang Panginoon ay patuloy na nananatili sa atin.

     Si Propeta Esekiel ay napili ng Diyos upang maging inspirasyon ng mga Israelita tungo sa pagbabagong-buhay mula sa kanilang pagrerebelde sa Diyos dahil sa kanilang pagkawalan ng pag-asa at pagkabigo bilang makapangyarihan.

     Ang pagpapahayag ni San Pablo ay nagpapatunay na ang pananampalataya sa Diyos ang siyang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa kabila ng ating kahinaan.

     Sa panahon ngayon, patuloy pa rin tayong naghahanap ng mga ekstraordinaryong bagay mula sa Diyos. Tulad ng mga taong namuhay kasama ni Kristo sa Nasaret ay nagduda sa Kanya bilang Anak ng Diyos at propetang namuhay bilang isang ordinaryong anak ng isang karpintero. Ngunit ipinakita ni Hesus ang Kanyang pagiging ordinaryong tao, pagpapatunay ng labis Niyang pagmamahal sa atin.

UNANG PAGBASA (ESEKIEL 2: 25)

     Dahil sa kanilang kawalan ng pag-asa, ang mga Israelita ay nag-rebelde sa kapangyarihan ng Diyos. Sa Lumang Tipan, ginamit ng Diyos si Esekiel upang maging inspirasyon ng tao sa pagbabagong-buhay.

IKALAWANG PAGBASA (2 CORINTO 12: 7-10)

     Nakita ni San Pablo ang kapangyarihan ni Hesus na nananahan sa kanya sa panahon ng pagdurusa. Sa panahon ng kanyang kahinaan at kapahamakan ay naramdaman niya ang presensiya ng Panginoon ang nagbibigay sa kanya ng lakas - pagpapatunay ng kapangyarihan ng isang matibay na pananampalataya sa Diyos.

EBANGHELIO (MARCOS 6: 1-6)

     Paano tayo nakapamumuhay nang malapit sa bawat isa kung tayo ay bulag sa kakayahan ng iba? Si Hesus na ating Panginoon, ikinahiya at hinamak ng mga tao sa sarili Niyang bayan, nang magsimula Siyang mangaral at magsalita at simulan ang Kanyang misyon. Ito ay sa kadahilanang Siya ay namuhay bilang ordinaryong tao, ang anak ng isang karpintero.

Ordinary Time Menu Home


15th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "WE ARE ALL CHOSEN"

      Even before the world began, all of us, whether rich or poor, professional or not, young or old, have been chosen to bear witness to His love. The 12 apostles came from all walks of life. Why did Jesus choose them despite their unworthiness? This is to show us that He considers one's past less important than one's willingness to follow Him and preach the Good News of the coming of God's Kingdom. Likewise, Amos, an ordinary shepherd, became a prophet of God.

      All of us Christians are chosen prophets of God to spread His word and love to our brothers and sisters. We only need to exercise the gift of wisdom we received from the Holy Spirit during our Baptism, as well as to put our complete trust and faith in the Lord.

FIRST READING (AMOS 7: 12-15)

      Though suspected of being a false prophet and gaining personally from prophesying, Amos answers the temple priest that God has chosen him to bring the Word of God to his people.

SECOND READING (EPHESIANS 1: 3-14)

      Paul praises God and gives glory to Him for our blessings and redemption through Christ. Let us reach out to our brothers and sisters so that they, too, may receive the Holy Spirit and, together with all things, be one with Christ.

GOSPEL (MARK 6: 7-13)

      Jesus sends the Twelve to preach the Good News to His people. The Lord urges us to be like the apostles and trust in Him as we become instruments in making others experience the love of God.

Ordinary Time Menu Home


IKA-15 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "ANG LAHAT AY PINILI"

      Bago pa man nilikha ang mundo, lahat tayo, mayaman man o mahirap, bata o matanda, may pinag-aralan o wala, ay pinili ng Panginoon na maging mga saksi sa Kanyang pagmamahal. Ang Labindalawa ay nanggaling sa iba't ibang antas ng lipunan. Subalit bakit sila pinili ng ating Panginoong Hesukristo kahit na sila ay hindi karapat-dapat? Dito ipinapakita ng Diyos na mas pinahahalagahan Niya ang ating pananalig na tumalima sa Kanya sa pagpapahayag ng Kanyang Salita at hindi ang ating mga nakaraan na puno ng kasalanan at kahinaan. Katulad ni Amos, bagama't siya ay ordinaryong pastol, naging propeta siya ng Diyos.

      Lahat tayong mga Kristiyano ay pinili ng Diyos na maging mga propeta Niya. Kailangan lang nating gamitin ang karunungang ibinigay sa atin ng Espiritu Santo noong tayo'y binyagan at magkaroon ng matatag na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa ganoon ay maipararating natin sa ating mga kapatid ang pag-ibig ng Diyos.

UNANG PAGBASA (AMOS 7: 12-15)

      Pinaghihinalaang huwad na propeta at pinagkakakitaan lamang ang kanyang pagka-propeta, sinagot ni Amos ang saserdote sa templo na pinili siya ng Diyos upang ihatid ang Salita ng Diyos sa mga Israelita.

IKALAWANG PAGBASA (EFESO 1: 3-14)

      Pinupuri at pinasasalamatan ni San Pablo ang Diyos sa lahat ng ipinagkaloob Niya pati na ang ating kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Hikayatin at tulungan natin ang ating mga kapatid upang sila rin ay makatanggap ng Banal na Espiritu at makasama ang lahat sa pagkakaisa kay Kristo.

EBANGHELIO (MARCOS 6: 7-13)

      Sinugo ni Hesus ang Labindalawa upang ipahayag ang Mabuting Balita. Hinihikayat tayo na tumulad sa mga apostoles at manampalataya sa Panginoon upang maging mabuting instrumento ng pagpapalaganap ng pagmamahal ng Diyos.

Ordinary Time Menu Home


16th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "ONE FLOCK, ONE SHEPHERD"

      Kings and leaders during Jeremiah's times were corrupt, abusive and evil, a situation that persists in our world to this day. God expressed His disapproval and condemned their leadership, which only caused destruction, chaos and division among His chosen people. But God, loving Father that He is, again takes the initiative in desiring that His people be provided with an upright and righteous leader to shepherd His flock, His chosen people, to guide and care for them with love and compassion. He gives hope by promising to send a true Shepherd who will gather them as one flock, bring peace and unity to them through His Word and bring them back to greener pastures.

      This promise finds fulfillment in the person of His only Son Jesus, the true Shepherd who feels for the shepherdless flock. Full of love and compassion, He teaches the flock through His Word. As the true Shepherd, He offers His life to bring peace and unity to His Father's flock. He saves them, reconciles them to the Father by breaking down barriers, brings peace and unifies the people as God's one family, brothers and sisters to one another through the Spirit, in Baptism.

      Let us allow Jesus to be our true Shepherd, to make us one and to guide and care for us, and in turn, become shepherds, ourselves, to one another.

FIRST READING (JEREMIAH 23: 1-6)

      Jeremiah condemns the corrupt and evil leaders in his time, whose unwise and oppressive leadership caused destruction of the kingdom and division of God's people. But in the midst of all these, God offers hope by promising to send an upright leader and true Shepherd, who shall come from the house of David, to gather His people as one and to guide and care for them with utmost righteousness.

SECOND READING (EPHESIANS 2: 13-18)

      Paul tells that all people, Jews and Gentiles alike, share in the promises of God to the Jewish people. Both belong to one flock, with Christ as their one and true Shepherd. Because of Christ's blood shed on the Cross, all people are made one, breaking down divisions, as all become one family of God, brothers and sisters to one another.

GOSPEL (MARK 6: 30-34)

      Christ is the fulfillment of God's promise of a true Shepherd and King. Jesus is the compassionate Shepherd who feels for His flock, who He earlier found like sheep without a shepherd, providing loving leadership through His Word.

Ordinary Time Menu Home


IKA-16 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "ISANG KAWAN, ISANG PASTOL"

      Ang mga hari at mga pinuno ng panahon ni Jeremias ay mga abusado at masasama, isang sitwasyong umiiral kahit sa panahon natin ngayon. Ipinahayag ni Yahweh ang kanyang di pagsang-ayon at isinumpa ang kanilang pamumuno dahil ito'y nagdala ng pagkasira, kaguluhan at pagkahati-hati ng sambayanan. Ngunit ang Diyos, dahil Siya'y isang mapagmahal na Ama, ay muling nangunang maghangad na pagkalooban ang Kanyang sambayanan ng isang tapat at tunay na Pastol upang gabayan ang Kanyang kawan, ang Kanyang hinirang na sambayanan, upang sila'y gabayan at arugain nang buong pagmamahal at pagmamalasakit. Nagbigay Siya ng pag-asa nang nangakong magpapadala ng isang tunay na Pastol na siyang magbubuklod sa kanila, magdadala ng kapayapaan at pagkakaisa sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

      Ang pangakong ito ay nagkaroon ng katuparan sa katauhan ni Hesukristo, ang siyang tunay na Pastol, na nakadama ng awa at pagmamahal sa kawan na walang pastol. Puno ng pag-ibig at malasakit, tinuruan Niya ang kawan sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Bilang tunay na Pastol, inialay Niya ang sarili Niyang buhay upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa ang sambayanan. Iniligtas Niya at ibinalik sila sa Ama sa pamamagitan ng pag-alis ng mga sagabal sa kapayapaan at binuo Niya muli ang sambayanan bilang isang angkan ng Ama, kapatid ng bawat isa sa pamamagitan ng Espiritung tinanggap sa Bautismo.

      Nawa'y hayaan nating si Kristo ang ating maging tunay na Pastol, upang Siya ang magbuo, maggabay at mag-aruga sa atin. At nawa'y tayo rin ay maging tunay na Pastol sa bawat isa sa atin.

UNANG PAGBASA (JEREMIAS 23: 1-6)

      Isinumpa ni Jeremias ang mga masasamang pinuno ng panahon niya dahil sa kanilang mapang-api at mapanikil na pamumuno na nagdulot ng kasiraan at pagkawatak-watak ng sambayanan ng Diyos. Ngunit sa gitna ng kaguluhang dulot nito, nagbigay ng pag-asa si Yahweh nang nangako Siyang magpapadala ng tunay na Pastol na manggagaling sa lahi ni David, upang pag-isahin at gabayan nang buong katapatan at pagmamahal ang kawan ng Diyos.

IKALAWANG PAGBASA (EPESO 2: 13-18)

      Sinasabi ni Pablo na ang lahat ng tao, maging Hudyo o Hintil man, ay makatatamasa ng pangako ni Yahweh sa mga Hudyo dahil parehong kabilang sa iisang kawan, na si Kristo ang iisang tunay na Pastol. Dahil sa buhay na inialay ni Kristo sa Krus, ang lahat ay naging isa, at ang lahat ng dahilan ng pagkahati-hati ng sambayanan ay nawasak at naging iisang pamilya ng Diyos, kapatid ng bawat isa.

EBANGHELIO (MARCOS 6: 30-34)

      Si Kristo ang katuparan ng pangako ng Panginoon na ipadadalang Hari at Pastol para sa Kanyang sambayanan. Siya ang mapagmahal na Pastol na mapagmalasakit sa kawan, na noo'y patang kawan na walang Pastol kaya't ginabayan at tinuruan Niya sila sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

Ordinary Time Menu Home


17th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "THE WORD OF GOD PROVIDES"

     The young normally depend totally on elders for practically everything. Parents are trusted to provide for all their growing needs; it is presumed that they can and will do so for love of their children. They even feed us their last morsel of food and make sure we are as comfortable as we can be whether at work or play. And so we listen to their instructions even when we sometimes wonder if their words and promises can actually make good things happen.

     In terms of our faith, it is with similar childlike trust that we petition our Father in the name of His Son, our Lord, for our spiritual and material needs. Even when we choose to doubt and despair, we are happily surprised like little children to receive unexpected or undeserved graces. As it was with the Old Testament Israelites and the early Christians of the New Testament, we also experience signs in our daily lives that the good Lord provides in spite of our disbelief or infidelity. In the midst of modern-day poverty of soul and body, and when relief seems distant and impossible, we need to remind each other that we can always turn to the miraculous Word of God to multiply our meager portions. And so we continue to come together and unite under the One Faith, One Baptism and One Lord of all - He who satisfies the hungry heart with His Body to eat and His Blood to drink. As we prepare to share in today's Eucharistic meal, let us rejoice in anticipation of our full recognition in this Sunday's Reading that it is indeed the powerful Word of God that provides.

FIRST READING (2 KINGS 4: 42-44)

     During a period of famine in Israel, the prophet Elisha becomes the authoritative voice of God declaring His power to feed the many with what appears to be very little supply of food. The miracle happens according to the spoken Word of God.

SECOND READING (EPHESIANS 4: 1-6)

     The apostle Paul feels compelled to remind the new Christians of the need for unity. There is need to draw attention not to their individual selves but only to the one Spirit, one Lord and Father who governs all and provides for the baptized as one Church.

GOSPEL (JOHN 6:1-15)

     The Fourth Gospel of John demontrates God's power to satisfy His hungry children. Beyond a focus on the amazing feeding during the time of the prophet Elisha, we are now further told of a similar multiplication of fewer loaves for a bigger number of people though the Word of God in the flesh. This is recognized as a "sign" that Jesus is indeed the One who comes from the God who provides.

Ordinary Time Menu Home


IKA-17 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "ANG MAPAGBIYAYANG SALITA NG DIYOS"

     Ang magulang o nakatatanda ang karaniwang laging inaasahang makapagdudulot ng lahat ng kinakailangan ng kabataan. Kaya't karaniwan ding malayang sumusunod at nakikinig ang mga tagasunod sa payo o utos ng sinumang may kapangyarihang magpaganap o magparating ng mga biyaya--kahit sa unang masid ay hindi ito maabot ng tanaw o maubos maisip. Gayundin, lahat tayong binyagan ay mistulang bata sa pagdulog ng ating mga kahilingan sa Diyos Ama. At maluwag tayong nakatatanggap ng pagkahango sa hirap at pangangailangan kahit sa mga panahong nadadaig tayo ng pag-aalinlangan o tukso upang tumalikod sa Diyos--katulad ng mga pagbibiyayang naganap sa Luma at sa Bagong Tipan.

     Sa gitna ng kasalukuyang materyal at ispiritwal na paghihikahos ng mundo, may mababalingan tayong mapaghimalang Salita ng Diyos upang paratingin at paramihin pa ang mga biyayang hindi mandin sumasapat sa ating buhay. May pagkauhaw tayo sa anumang magpapasigla ng ating pag-asa tungo sa ginhawa at buhay na walang hanggan. Ang patuloy nating pagkakaisa sa ilalim ng isang pananampalataya at isang pagbibinyag ay magbubunga ng patuloy nating pagkabusog sa Salita ng Diyos na nagkatawang-tao. Walang hanggang pagpupuri ang nararapat kay Hesukristo na iisang Panginoon at Hari ng lahat ng mga nilalang at ng sansinukob. Kaya't bilang paghahanda sa pagdulog sa Banal ng Hapag ng Panginoon, masigla nating abangan ang mga Pagbasa ngayong Linggo na magpapaibayo ng ating pagkilala sa mapagbiyayang Salita ng Diyos.

UNANG PAGBASA (2 HARI 4: 42-44)

     Sa panahon ng taggutom sa Israel, si propeta Eliseo ang naging makapangyarihang tinig ng Diyos na nagpahayag ng kakayahang magpakain ng maraming tao mula sa kakaunting tinapay. Nangyari ang himala ayon sa mapagbiyayang Salita ng Diyos.

IKALAWANG PAGBASA (EFESO 4: 1-6)

     Kinakailangang paalalahanan ni San Pablo Apostol ang mga bagong binyagan na ang pagtatayo ng Simbahan ang dapat bigyang halaga at hindi ang sarili. Sa ganitong paraan makikilala ang pagkakaisa sa ilalim ng isang pananampalataya, isang pagbibinyag, at isang makapangyarihang Panginoon na siyang pinanggagalingan ng lahat ng biyaya.

EBANGHELIO (JUAN 6: 1-15)

Ipinapakita sa ika-apat na Ebanghelio ni Juan ang isang himala na mas higit pa sa nangyari sa panahon ni propeta Eliseo: mas kakaunting pagkain para sa mas nakararaming tao. Ito ang isa sa naging patunay na si Hesus nga ay galing sa Diyos Ama na may kapangyarihang magbiyaya.

Ordinary Time Menu Home


18th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "TRANSFIGURATIONS IN OUR TRANSFORMATION"

     Transfigurations during God's revelation are extraordinary events that have been seen in visions by prophets. A revelation through Daniel in the Old Testament was a majestic vision of the Son of God as He was presented by God the Father. Jesus was the realization of that vision. The majestic transfiguration of Jesus with the appearance of Moses and Elijah occurred before the very eyes of Peter, James and John. It was so intense that they wished to stay with the Lord in that mountain. And they felt that Jesus filled their lives.

     Spiritual and secular transformation in us is like God's transfiguration that influences people whom we meet each day. His sovereign splendor will fill spiritual emptiness in everyone through transformation that happens to us and this would definitely effect change in others.

     Today, we celebrate the Feast of the Transfiguration of the Lord. Let us fix our eyes on Him so that change will come into our lives. Our transformation to become better persons everyday will allow our human selves to be more like the image of Jesus. This is a reflection of God's transfiguration before His people.

FIRST READING (DANIEL 7: 9-10, 13-14)

     In the Old Testament, long before Jesus' coming, the prophet Daniel has already seen in one of his visions the Son of God presented by the Father and He received everlasting glory and dominion over all the earth.

SECOND READING (2 PETER 1: 16-19)

     The apostle Peter exhorted the people to believe that Jesus is the Son of God who has come in their midst. This was affirmed when he witnessed a marvelous revelation and transfiguration of Jesus while they keep Him company in the holy mountain. In faith, the Son that God the Father has sent is a ray of hope that filled their lives.

GOSPEL (MARK 9: 2-10)

     In the testimony of Mark, the majestic transfiguration of Jesus happened before the eyes of Peter, James and John. They were overcome with awe in this encounter and it gives them a glimpse of Jesus' inner life and glory.

Ordinary Time Menu Home


IKA-18 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "MGA PAGBABAGONG-ANYO SA ATING PAGBABAGO"

     Ang mga pagbabagong-anyo noong panahon ng pagpapahayag ng ating Panginoon ay mga kahanga-hangang pangyayari na nakita sa pangitain ng mga propeta. Isang pagpapahayag sa pamamagitan ni Daniel sa Lumang Tipan ay ang dakilang pangitain sa Anak ng Diyos habang Siya ay ipinakikilala sa Ama. Si Hesus ang katuparan ng pangitaing iyon. Ang dakilang pagbabagong-anyo ni Hesus na kasama sina Moises at Elias ay naganap sa mismong harapan nina Pedro, Jaime at Juan. Ito'y pangyayaring lubhang masidhi na hinangad nilang manatili sa piling ng Panginoon doon sa bundok. At naramadaman nilang binigyang kapunuan ni Hesus ang kanilang buhay.

     Ang ispiritwal at sekyular na pagbabago natin ay katulad din ng pagbabagong-anyo ng Panginoon na nag-iimpluwensya sa mga taong nakauulayaw natin araw-araw. Ang Kanyang makapangyarihang kaluwalhatian ang pupuno sa ispiritwal na kawalan ng bawat isa sa pamamagitan ng pagbabagong-anyong nangyayari sa atin at ito ay tahasang nagdudulot ng pagbabago sa iba.

     Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ng Pagbabagong-Anyo ng Panginoon. Ituon natin ang ating paningin sa Kanya upang ang mga pagbabago ay mangyari sa ating buhay. Ang ating pagbabago upang maging mabuting tao araw-araw ang magtutulot sa ating mga sarili upang maging kawangis ni Hesus. Ito ay isang pagnilay-nilay sa pagbabagong-anyo ng Panginoon sa sangkatauhan.

UNANG PAGBASA (DANIEL 7: 9-10, 13-14)

     Sa Lumang Tipan, bago pa dumating si Hesus, ang propetang si Daniel ay nakakita na sa isa niyang mga pangitain, sa Anak ng Diyos na ipinakikilala ng Ama, at siya ay tumanggap ng walang hanggang kapangyarihan sa buong mundo.

IKALAWANG PAGBASA (2 PEDRO 1: 16-19)

     Ang apostol na si Pedro ay nanghikayat na paniwalaang si Hesus ang anak ng Diyos na dumating sa kanilang buhay. Ito ay pinagtibay nang kanyang masaksihan ang isang kahanga-hangang pagpapahayag at pagbabagong-anyo ni Hesus habang sila ay Kanyang kasama sa banal na bundok. Sa pananampalataya, ang Anak ng Diyos na ipinadala ng Ama ay isang sinag ng pag-asa na pumuno sa kanilang mga buhay.

EBANGHELIO (MARCOS 9: 2-10)

     Sa pagpapatunay ni Marcos, ang kahanga-hangang pagbabagong-anyo ni Hesus ay nangyari sa harapan nina Pedro, Jaime at Juan. Sila ay nasindak sa pagtatagpong ito at nagbigay sa kanila ng isang sulyap sa buhay at kaluwalhatian ni Hesus.

Ordinary Time Menu Home


19th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "LIKE CHRIST...WE ARE A LIVING BREAD TO OTHERS"

     In today's Gospel, Jesus talks about Himself as the "living bread" that came down from heaven. It is important to note that receiving the "living bread" is not just to satisfy ourselves in our belief that it is a food for our soul. Rather, we should be aware that partaking of this "bread" becomes truly meaningful only when one is able to give life to others. In receiving the "living bread," one meets Christ in the community of believers.

     Today, many are experiencing hunger not because there is not enough food for all but because of the unequal distribution of this world's goods. People tend to outdo one another.

     May we, like Christ, be also a "living bread" to others by sharing not only what we have but also what we are, and seeing ourselves as gifts to one another, for only then can we participate fully in the Eucharist and be one with Christ, the "living bread."

FIRST READING (1 KINGS 19: 4-8)

     In today's Reading, we are again reminded to remain faithful to God, put complete trust in Him even when faced with frustrations and failures in life. Like Elijah who experienced despair, discontentment and sadness, we too should turn to God for help and consolation.

SECOND READING (EPHESIANS 4: 30; 5: 2)

     Like the Ephesians, we are advised strongly to live a holy life, a Christ's life, that is...negative attitudes be shunned, while kindness and forgiveness which are embodied in the general principle of LOVE be adopted in our daily life.

GOSPEL (JOHN 6: 41-51)

     Jesus is the bread of life. By dying on the cross, Jesus offers to all humankind eternal life. We are united with Jesus Christ when we believe in Him, take the Eucharist, and live His Word.

Ordinary Time Menu Home


IKA-19 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "TULAD NI KRISTO...TAYO AY TINAPAY NG BUHAY"

     Sa Mabuting Balita ngayon, sinasabi ni Hesus na Siya ang "tinapay ng buhay" na bumaba mula sa langit. Mahalagang malaman na ang pagtanggap ng "tinapay ng buhay" ay hindi lamang upang patunayan sa ating sarili na ito ay pagkain ng ating kaluluwa. Manapa'y dapat nating mabatid na ang pakikibahagi sa tinapay na ito ay magiging makabuluhan lamang kung ang bawat isa ay makapagbibigay-buhay sa iba. Sa pagtanggap ng "tinapay ng buhay" nakakasalamuha natin si Kristo sa pamayanan ng mga mananampalataya.

     Ngayon, marami ang nakararanas ng gutom, hindi dahil sa kakulangan ng makakain kundi dahil sa hindi pantay-pantay na pagkakabahagi ng kayamanan ng mundo. Panlalamang sa kapwa ang ginagawa ng mga tao.

     Katulad ni Kristo, sana tayo rin ay maging "tinapay ng buhay" sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kung anong mayroon tayo at ng ating sarili, makita natin ang bawat isa na biyaya ng Diyos, sapagkat sa ganitong paraan lamang natin masasabing tunay nga tayong kaisa ni Kristo, ang "tinapay ng buhay."

UNANG PAGBASA (1 HARI 19: 4-8)

     Sa Unang Pagbasa, muli tayong pinaaalalahanan na manatiling tapat sa Diyos, magkaroon ng buong pagtitiwala kahit tayo ay nahaharap sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Katulad ni Elias na dumanas ng matinding kabiguan at kalungkutan, sana tayo rin ay bumaling at kumapit sa Panginoon na Siyang tanging makatutulong sa atin.

IKALAWANG PAGBASA (EFESO 4: 30; 5: 2)

     Kagaya ng mga taga-Efeso, tayo ay hinihikayat na mamuhay nang banal, ng Kristong pamumuhay - na ang negatibong pag-uugali ay iwasan, at ang pagiging mabait at mapagpatawad na inilalarawan sa pangkalahatang patakaran ng PAG-IBIG ay ating ipakita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

EBANGHELIO (JUAN 6: 41-51)

     Si Hesus ang "tinapay ng buhay." Inialay Niya ang Kanyang buhay upang ang sangkatauhan ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Kaisa tayo ng Panginoong Hesukristo kapag tayo ay naniniwala sa Kanya, tinatanggap natin Siya, at isinasabuhay ang Kanyang Salita.

Ordinary Time Menu Home


20th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "BE WISE - RECEIVE THE FOOD OF ETERNAL LIFE"

      We naturally desire a long life and to ensure this, we eat the right food to keep us healthy. Earthly food nurtures and sustains our earthly life, even prolonging it. Jesus, who loves us so much, not only desires long life for us or everlasting life for that matter, but goes beyond, by offering, sharing and giving to us the real food for immortality - His very own flesh - body and blood.

      Christ invites us to partake of this food and He offers it to us in the Eucharist, the banquet He has specially prepared for us. Jesus' own flesh - body and blood - in the form of bread and wine, is offered to us as our food. As we share in this meal, we not only receive the very life of Jesus but the Father's as well, being the source of Jesus' own life. We become one with God, one with Jesus and one with each other, together forming one unique mystical body. Jesus' flesh becomes our flesh, His life becomes our life. We become part of His body and He, of ours.

      Let us be wise and receive Jesus, who lives forever, who is Himself the Bread of Life, our food for eternal life. Through the life of the Spirit of God in us, we shall be empowered to see and live the will of God in our life, and together as one community, we shall be able to give praise and thanks to Him.

FIRST READING (PROVERBS 9: 1-6)

      Wisdom takes the role of a woman, who personifies God Himself, and invites everyone to the Heavenly banquet.

SECOND READING (EPHESIANS 5: 15-20)

      Paul encourages the community to act wisely and live a righteous life. Wise conduct is based on living one's life according to God's will, a power we receive when we allow the Holy Spirit to fill us, the same power that gives life to the community, to give praise and thanksgiving to God.

GOSPEL (JOHN 6: 51-58)

      Jesus reveals the truth that His flesh is the only real food we would ever need in order to live forever. This He offers to us in the Eucharist in the form of bread and wine. As we partake of His flesh, we become one with Him and with the Father and with one another sharing God's very life and receiving the promise of being raised on the last day.

Ordinary Time Menu Home


IKA-20 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "MAGING WA-IS - TANGGAPIN ANG PAGKAIN PARA SA BUHAY NA WALANG HANGGAN"

      Likas sa atin na maghangad ng mahabang buhay at upang ito'y makamit, kumakain tayo ng tamang pagkain upang manatili tayong malusog. Ang ating pangkaraniwang pagkain ay nagpapalaganap ng ating buhay sa mundo, at pinapahaba pa nga. Ngunit dahil mahal na mahal tayo ni Hesus, di lamang Niya hinangad ang mahabang buhay para sa atin ngunit ibinibigay pa Niya ang pagkain upang makamit natin ang buhay na walang hanggan at ito ay ang Kanya mismong sariling laman - katawan at dugo.

      Sa Eukaristiya, ang piging na sadya Niyang inihanda para sa atin, tayo ay inaanyayahan Niyang kumain ng pagkaing iniaalay Niya - ang Kanya mismong sarili - sa anyo ng tinapay at alak. At sa ating pakikibahagi sa piging na ito, tinatanggap natin di lamang ang buhay ni Kristo ngunit pati na rin ang sa Ama, dahil Siya ang pinanggagalingan ng buhay ni Kristo. Tayo'y nagiging kaisa ng Diyos, kaisa ni Hesus at ng bawat isa sa atin, na sama-sama nagbubuo ng isang katawang mistiko. Ang katawan ni Kristo ay nagiging bahagi ng ating katawan at ang buhay Niya ay atin din nagiging buhay. Tayo'y nagiging bahagi ng katawan Niya at ang katawan Niya bahagi rin ng sa atin.

      Tayo na't maging wa-is. Tanggapin natin si Kristo na patuloy na nabubuhay magpakailanman. Siya mismo ang Tinapay ng Buhay, ang ating pagkain upang tayo'y mabuhay rin magpakailanman, tulad ni Kristo. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ng Diyos, tayo'y pagpapalaing makita at isabuhay ang kalooban ng Diyos para sa atin at bilang isang sambayanan, tayo'y makapagbibigay-puri at pasasalamat sa Kanya.

UNANG PAGBASA (KAWIKAAN 9: 1-6)

      Ang karunungan ay binigyang anyo bilang isang babae na kumakatawan sa Panginoon at inaanyayahan ang lahat sa isang marangyang piging.

IKALAWANG PAGBASA (EFESO 5: 15-20)

      Sinasabi ni Pablo sa mga taga-Epeso na sila'y mamuhay nang tapat. Ang marunong ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Ama, isang kapangyarihang matatanggap kung hahayaan lamang ang mga sariling mapuno ng Banal na Espiritu, ang siya rin nagbibigay-buhay sa sambayanan upang magbigay-puri at pasasalamat sa Panginoon.

EBANGHELIO (JUAN 6: 51-58)

      Inihayag ni Hesus ang katotohanang Siya mismo - ang kanyang laman at dugo - ang siyang tanging kailangan para sa buhay na walang hanggan. Ang pagkaing ito ang ibinibigay Niya sa Eukaristiya sa anyo ng tinapay at alak. Sa ating pagtanggap ng pagkaing ito, tayo'y nagiging kaisa ni Kristo, at ng Ama, at ng bawat isa sa atin.

Ordinary Time Menu Home


21st SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "REMAIN WITH THE LORD"

     Christian life is a series of decision-making events. We encounter questions like: Where will you go? How will you choose? Who will you side with? What does your heart say? Which vows can you stay committed to? When we examine the history of our actions, we discover how much was done in haste, influenced by other people's opinions, became a surrender to temptation, or was marked by conviction and a commitment of faith. We sometimes wonder about what might have been if we took another course of action and often feel guilty about foolish mistakes. We suffer the consequences of not loving enough, of having turned our backs on God. We pray to be forgiven for making pledges we cannot or did not mean to keep.

     This Sunday's Readings are powerful reminders to us of the choice we already made for God in baptism. The 12 tribes of Israel had to decide on whether to worship others' gods or faithfully serve the Lord who had delivered them from slavery and hunger. Jesus likewise asked His 12 disciples if His "hard sayings" made them want to abandon Him like the rest who returned to their former lives. Today,we are being asked practically the same questions: Are we still for the Lord who has nourished, protected and loved us all this time? Have we been disloyal to our name as followers of Christ by serving other gods like money, power, prestige, sensual lust, and other vices? Does the difficult and mysterious Word of God turn us off, make us despair of our strength against sin and evil? Yet, as we find ourselves still coming together in Holy Mass, we know what our hearts truly desire. Christ waits for us to turn our backs on our former doubts and tentativeness--not on our baptismal identity. We freely choose to join a church that will support us because it is the Body of Christ. We can therefore boldly proclaim our moral choices and face our daily struggles because we hope to inherit the Kingdom that Jesus promise to the just and the loving. As children of God, it is the only wise decision we can make: to remain with the Lord.

FIRST READING (JOSHUA 24: 1-2a, 15-17, 18b)

      As successor of Moses, Joshua demands a decision from those who have been tempted into worshipping other gods in the Canaanite territory they have conquered. The Israelites once more declare their loyalty to the God who brought their fathers out of slavery and protected them in their journey to the Promised Land.

SECOND READING (EPHESIANS 5: 21-32)

     The apostle Paul uses the analogy of the crucial step a man takes in leaving home and being joined to his wife to proclaim Christ's own decision to love and be loyal to His Body, the Church. He exhorts Christians to be subordinate or loyal to each other and refers to this loving oneness as a "great mystery" of faith.

GOSPEL (JOHN 6: 60-69)

     The Gospel of John shows how the divine words of Jesus can appear to the weak of heart as "hard" sayings. Knowing that a profession of faith is only possible with the Father's help, Jesus gently asks his followers whether they desire to leave or continue to accompany Him to the eternal life He speaks of.

Ordinary Time Menu Home


IKA-21 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "MANATILI SA PILING NG PANGINOON"

     Ang buhay ng Kristiyano ay isang palagiang pagpapasya: ano ang tamang isipin at ikilos, kanino sasama, ano ang kanyang paninindigan, ano ang mas mapagmahal? Kalimitan ay nagkakamali tayo--dala ng tukso at pagmamadali, o di kaya'y pakikinig sa maling payo ng nakapaligid. Subalit mayroon ding pagkilos na naaayon sa mga prinsipyo at pananampalataya. Ang anumang magagawang pagtalikod sa Diyos ay may napapalang paghihirap kaya't napagsisisihan natin ang mga nabibitiwang mga pangako na hindi kaya o hindi binalak na tuparin.

     Ang mga Pagbasa ngayong Linggo ay mabigat na paalala sa ating naging pagpapasya para sa Diyos bilang mga binyagan. Sa Lumang Tipan ay kinailangang panindigang muli ng mga Israelita ang kanilang pagkilala at paglilingkod sa iisang Diyos na nagligtas at nag-alaga sa kanilang mahabang paglalakbay tungo sa narating na Lupang Pangako. Ang nakatukso sa kanilang mga diyos-diyosan ay katulad na rin ng mga bagay-bagay na nakasanayan at hindi matalikuran ng mga unang nagtangkang sumunod kay Kristo. Kaya't sa Bagong Tipan ay muling inalam ng Panginoon ang tunay na kalooban ng Kanyang mga nahirang na disipulo. Kapwa nagpahayag ng pananampalataya at katapatan ang 12 tribo ng Israel at ang 12 disipulo ni Hesukristo. Tayo rin ngayon ay inaanyayahan ng Simbahan na tumalikod sa ating mga pagdududa at pag-aalangan, sa kabila ng minsa'y mahirap tanggaping Salita ng Diyos. Ang ating katapatan sa ating pangalang Kristiyano ay nakikita sa ating matatag na paglaban sa mga dinidiyos nating salapi, katanyagan at mga bisyo ng katawan. Sa patuloy nating paglapit sa Banal na Misa ay naipahahayag ang isang pagpili sa Simbahang aalalay sa ating mga pagsisikap--sapagkat ito ang Katawan ng Panginoon. Bilang mga tagapagmana ng Kahariang Pangako ni Hesukristo sa mga makatarungan at mapagmahal ay iisa lamang ang naaangkop nating pagpapasya: ang manatili sa piling ng Panginoon.

UNANG PAGBASA (JOSUE 24: 1-2a, 15-17, 18b)

     Si Josue, na humalili kay Moises bilang pinuno ng mga Israelita, ay nakasaksi kung paanong ang ilan sa kanila ay natuksong sumamba sa mga diyos-diyosan na dinatnan nila sa Canaan, ang Lupang Pangako. Pinagpasya niya ang 12 tribo kung nais at kaya nilang patuloy na tumalikod o manatiling tapat sa tunay na nagligtas at nag-alaga sa kanila. Isang panibagong pagpapahayag ng pagpanig sa Panginoon ang naganap.

IKALAWANG PAGBASA (EFESO 5: 21-32)

     Inihahalintulad ni Apostol Pablo ang mabigat na pagpapasya ng lalaki na iwanan ang dating tahanan upang makaisang-dibdib ang katipat sa matapat na pag-aaruga at pagyakap ni Kristo sa Kanyang Mahal na Simbahan. Hinihimok niya ang mga Kristiyano na magpasakop at maging tapat sa isa't isa bilang pagsasabuhay ng "dakilang misteryo" ng pagiging Katawang Mistiko ni Kristo.

EBANGHELIO (JUAN 6: 60-69)

     Sa Ebanghelio ni San Juan, ipinakikita kung paanong ang mga winiwika ni Hesus ukol sa buhay ng espiritu at hindi lamang ng katawan ay naging mahirap unawain at tanggapin. Sapagkat batid ni Kristo na ang pananampalataya ay matatamo lamang sa tulong ng Diyos Ama, mapayapa Niyang inalam kung nais ng Kanyang mga disipulo ang manatili sa piling Niya o lumayo ring tulad ng ibang may mahihinang puso.

Ordinary Time Menu Home


22nd SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "RESPECT FOR LAWS AND GOD'S WORD"

     Laws are meant to be followed to put order to all things. Our Readings exhort us to put God's statutes in our heart rather than paying lip service to them. Moses extolled that obedience to laws is a reflection of the nation's moral and intellectual fiber. In the Second Reading, James, again, motivates the people to imbibe the statutes by practicing them; otherwise, they would be deceiving themselves. In the Gospel, Jesus also criticized the precepts, pretensions and insensitivity of the leaders who used God's name.

     As we strive to live true Christian lives, let us pray that we would always be steadfast in all our deeds. Let the laws not be thought of as hindrances, but as a guide in establishing our relationship with God and our fellowmen.

FIRST READING (DEUTERONOMY 4: 1-2, 6-8)

     After their 40-year wandering in the desert, Moses exhorts the Israelites to observe the laws decreed by God in order for them to live and partake of God's blessings. How the commandments are followed is a measure of the people's wisdom.

SECOND READING (JAMES 1: 17-18, 21-22, 27)

     James motivates the people to listen to the Word of God and apply the teachings in their daily life. It is in genuine concern for others that we practice our faith and obey the laws of God.

GOSPEL (MARK 7:1-8, 14-15, 21-23)

     In their zeal to follow the tradition, human precepts replaced the true essence of the laws of God. Jesus expressed His disappointment with the leaders who did not practice what they preached.

Ordinary Time Menu Home


IKA-22 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "PAGGALANG SA MGA BATAS AT SA SALITA NG DIYOS"

     Ang mga batas ay ginawa upang maisakatuparan at mailagay ang kaayusan sa lahat ng bagay. Sa ating mga Pagbasa ngayon, tayo ay pinagpapayuhang ilagay ang utos ng Diyos sa ating mga puso sa halip na pagsasalita lamang tungkol dito. Ipinagkakapuri ni Moises na ang pagsunod sa mga utos ay isang paglalarawan ng katalinuhan at tibay ng kalooban ng isang bansa. Sa Ikalawang Pagbasa, muling ginanyak ni Santiago ang mga tao na matutuhan sa kanilang sarili ang mga utos, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ito at kung hindi'y magiging pagkukunwari lamang ang lahat. Sa atin namang Ebanghelio ngayon, pinuna ni Hesus ang mga alituntunin, pagpapanggap at kawalang damdamin ng mga pinuno noong Kanyang kapanahunan habang ginagamit nila ang pangalan ng Diyos. At sa ating pagsusumikap na maisabuhay ang tunay na Kristiyanong pamumuhay, tayo'y manalangin upang maging matapat sa lahat ng ating mga gawain. Nawa'y huwag nating maisaisip na ang mga batas o utos ay hadlang kundi isang pagnubay sa pagtatatag ng kaugnayan sa Diyos at sa ating mga kababayan.

UNANG PAGBASA (DEUTERONOMIO 4: 1-2, 6-8)

     Pagkatapos ng kanilang 40 taong paglalakad sa disyerto, pinagpayuhan ni Moises ang mga Israelita na sunding ang mga batas na ipinag-utos ng Diyos upang kanilang maisabuhay at matamo ang Kanyang mga biyaya. Kung paano sinusunod ang mga kautusan ay siya ring sukatan ng karunungan ng tao.

IKALAWANG PAGBASA (SANTIAGO 1: 17-18, 21-22, 27)

     Ginanyak ni Santiago ang mga tao upang makinig sa Salita ng Diyos at papag-ibayuhin ang mga turong ito sa kanilang pang-araw-araw ng pamumuhay. Ang ating pananalig at pagsunod sa mga utos ng Diyos ay naisasakatuparan sa pamamagitan ng tunay na pagmamalasakit sa ating kapwa.

EBANGHELIO (MARCOS 7: 1-8, 14-15, 21-23)

     Sa kanilang pagsisikap na masunod ang kaugalian, ang tunay na diwa ng mga utos ng Diyos ay inabutan ng pantaong panuntunan. Ipinahayag ni Hesus ang Kanyang kabiguan sa mga pinuno noong Kanyang kapanahunan na hindi nagsasagawa ng kanilang mga itinuturo.

Ordinary Time Menu Home


23rd SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "THE HEALING LOVE OF JESUS"

     As foretold by Isaiah, Jesus healed the blind, deaf, lame and mute as a sign of His love to those who are poor in the eyes of the world.

     Do we open our doors to the poor? Do we treat them with the same respect and honor as we do the rich? Do we love the poorest of the poor as Jesus loves them? The worldly rich--the wealthy, the famous, the powerful, the intelligent, the talented, the beautiful, and the winners--may be poor in spirit; blind to eternal truth; deaf to the Word of God; lame in walking the faith; and mute in proclaiming God's glory. They, too, need the healing love of Jesus.

     We all need to be healed in body and spirit of Jesus. To be rich in spirit is to be filled with God's healing love and sharing it equally with everyone, rich and poor, in Jesus' name. With God's healing touch, we can quietly help the blind see, the deaf hear and the mute speak the goodness of the Lord in all things and in each one of us.

FIRST READING (ISAIAH 35: 4-7)

     Amidst the threat of enemy invasion, Isaiah's prophetic words give firm encouragement and consolation to the frightened Israelites to hope in God alone who will definitely come to their rescue and defense. The power of our Divine Healer overcomes all the limitations of man and the imperfections of this world.

SECOND READING (JAMES 2: 1-5)

     James tells us that we should treat every person with no partiality nor favoritism as this has no place in God's kingdom. So let us see others with God's own vision, which sees the dignity and honor of the poor and the less fortunate.

GOSPEL (MARK 7: 31-37)

     In the Gospel, Mark reminds us to be humble as we share our talents with our brothers and sisters. On our lives, let us find ways to be always open to the power of God who is the Healer of all.

Ordinary Time Menu Home


IKA-23 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "ANG NAKAGAGALING NA PAGMAMAHAL NI HESUS"

     Tulad ng sinabi ni Isaias, pinagaling ni Hesus ang mga bulag, bingi, lumpo at pipi bilang tanda ng Kanyang pagmamahal sa mga maralita sa mata ng mundo.

     Binubuksan ba natin ang ating mga pinto sa mga mahihirap? Iginagalang ba nating ang mga dukha tulad ng pagtingin nating sa mga mayayaman? Minamahal ba natin ang pinakadukha sa lipunan tulad ng pagmamahal sa kanila ni Hesus?

     Ang mga mayayaman sa mundo--ang mga masalapi, ang mga makapangyarihan, ang mga sikat, ang mga marurunong, ang mga magaganda, ang mga panalo--ay maaaring mahirap sa espiritu; maaaring bulag sa katotohanan; bingi sa Salita ng Diyos; lumpo tungo sa landas ng pananalig sa Diyos; at pipi sa pagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't sila rin ay nangangailangan ng nakagagaling na pagmamahal ni Hesus.

UNANG PAGBASA (ISAIAS 35: 4-7)

     Sa gitna ng banta ng paglusob at pananakop ng mga kaaway, ang mga salita ni Propeta Isaias ang nagpatatag at nagpalakas ng loob sa mga nangangambang mga Israelita upang manalig sa Diyos na tiyak na magtatanggol at magliligtas sa kanila. Ang kapangyarihan ng ating Banal at Dakilang Tagapagpagaling ay nagtatagumpay sa kahinaan ng tao at ng mundong kanyang ginagalawan.

IKALAWANG PAGBASA (SANTIAGO 2: 1-5)

     Sinasabi ni Santiago na ating tingnan ang ating kapwa nang walang kinikilingan sapagkat walang lugar sa kaharian ng Diyos ang hindi pantay na pagtingin sa kapwa. Kaya't tingnan natin ang bawat isa sa pamamaraan ng ating Panginoon na nagbibigay-halaga at paggalang sa mga dukha at salat sa yaman.

EBANGHELIO (MARCOS 7: 31-37)

     Sa ating Ebanghelio, ipinapaalaala ni San Marcos na dapat tayong magpakumbaba habang ibinabahagi natin ang ating mga talento sa ating mga kapatid. Sa ating buhay, pagsumikapan nating maging laging bukas sa kapangyarihan ng Diyos na Siyang Dakilang Tagapagpagaling ng lahat.

Ordinary Time Menu Home


24th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "FAITH LIVED IS FAITH ALIVE"

     We are called Christians not only because we believe in Christ, the Son of God, as our guide and Savior but also because we accept his teachings as well as the way of life He Himself lived. Jesus' question to his apostles, "Who am I to you?" is a question to us as well. Jesus wants to know not only if we are truly are his authentic believers but more importantly if we are indeed his faithful followers. Are we Christians who only profess our faith or are we doers of our faith as well? Does our faith stop at our admiration of Christ and in our agreement with all that Jesus was the greatest man on earth?

     More than believing in Christ as our Savior and knowing the tenets of our religion, and even in participating in Church liturgies, Christian faith is essentially about relationships. It's about obedience, humility, forgiveness, sacrifice, generosity. In other words, it's about love. God's call for us to deny ourselves, to carry our cross and to follow Him is all about choosing the path of love, the path of life Jesus asks us to live as he did.

     Faith without good works is dead. If our thoughts, actions and lifestyle do not conform to the Gospel, then we're just as good as a fruitless tree, which is better dead. Just as a tree is judged by its fruit, so are Christians judged by their actions. Loving deeds speak of a faith that is alive and it is in responding to Jesus' call to a life of love, to love as He loves, shall our faith become truly authentic, complete and alive. Faith lived is faith alive.

FIRST READING (ISAIAH 50: 4-9)

     Isaiah speaks of the faithfulness of the Servant of Yahweh to God's command as he accepts his own share of sacrifice, hardships and pain. Amidst his sufferings, he relies on God for his strength and who vindicates him.

SECOND READING (JAMES 2: 14-18)

     James challenges believers and followers of Christ to live their faith. One cannot claim to be an authentic Christian without working for the benefit of others. Loving deeds make one's faith truly alive and complete.

GOSPEL (MARK 8: 27-35)

     In our Gospel, Peter declares Christ as the Messiah but without fully understanding its true meaning. Jesus then explains that as Messiah, He will suffer and die for mankind. He further explains that true faith and discipleship mean following the path Jesus chose to live and that is doing the will of God.

Ordinary Time Menu Home


IKA-24 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "ANG ISINASABUHAY NA PANANAMPALATAYA AY PANANAMPALATAYANG BUHAY"

     Tayo ay tinawag na Kristiyano di lamang dahil naniniwala tayo kay Kristo, ang Anak ng Diyos, bilang ating gabay at Tagapagligtas ngunit dahil sa tinatanggap natin lahat ng Kanyang turo sampu ng paraan ng pamumuhay na isinabuhay rin Niya. Ang tanong ni Kristo sa Kanyang mga apostoles, "Sino ba ako sa inyo?" ay tanong rin sa atin ngayon. Nais malaman ni Hesus di lamang kung tayo nga ba'y tunay na nananampalataya sa Kanya ngunit ang mas mahalaga, kung tayo ba'y tapat na tagasunod niya. Tayo ba'y Kristiyano na sumasampalataya lamang o tayo ba'y gumagawa ayon sa tawag ng ating pananampalataya? O baka naman ang ating pananampalataya ay hanggang sa paghanga lamang kay Kristo at sa pagtanggap na Siya nga ang pinakadakilang nilalang na nabuhay sa mundo.

     Higit sa paniniwala kay Kristo na ating Tagapagligtas at kaalaman ng turo ng ating relihiyon at pagdalo sa mga liturhiya sa Simbahan, ang pananampalatayang Kristiyano ay tungkol sa ugnayan sa kapwa. Ito'y tungkol sa pagpapakumbaba, pagpapatawad, sakripisyo. Sa madaling sabi, ito'y tungkol sa pagmamahal o pag-ibig. Ang tawag ng Panginoon sa atin na iwasan ang pagkamakasarili, pasanin ang sariling krus, at sumunod sa Kanya ay tungkol sa pagpili sa landas ng pag-ibig, ang landas ng buhay na hangad ni Kristong isabuhay natin gaya ng ginawa Niya.

     Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kung ang ating isipan, gawa at pamumuhay ay di naaayon sa Ebanghelio, o ang ating pananampalataya ay di natin inaangkupan ng mabubuting gawa, para na rin tayong punong walang bunga na mabuti pang namatay na lamang. Tulad ng isang puno na hinuhusgahan ayon sa kanyang bunga, gayon din ang mga Kristiyanong hinuhusgahan ayon sa kanilang mabuting gawa dahil ito ang patunay na buhay nga ang pananampalataya nila. Ang pagtugon sa tawag ni Kristo na mamuhay na puno ng pag-ibig ang siyang tanda na ang pananampalataya ay sadyang tunay, buo at buhay. Ang isinasabuhay na pananampalataya ay pananampalatayang buhay!

UNANG PAGBASA (ISAIAS 50: 4-9)

     Sa ating Unang Pagbasa sa aklat ni Isaias, isinasalaysay ang katapatan ng Alipin ni Yahweh sa pagsunod sa utos ng Diyos. Tinanggap niya ang kanyang paghihirap at pasakit at sa gitna ng lahat ng sakit na dinaranas niya, nanatili siyang nananalig sa Diyos para sa kanyang lakas na siya ring naging tagapagligtas niya.

IKALAWANG PAGBASA (SANTIAGO 2: 14-18)

     Hinahamon ni Santiago ang mga naniniwala at tagasunod ni Kristo na isabuhay ang kanilang pananampalataya. Di maaaring sabihin ng isang Kristiyano na siya nga ay tunay na Kristiyano kung siya'y di naghahangad o gumagawa ng mga bagay para sa ikabubuti ng kanyang kapwa. Ang mabuting gawa ay tanda ng isang tunay na pananampalatayang buhay.

EBANGHELIO (MARCOS 8: 27-35)

     Sa ating Ebanghelio, dineklara ni Pedro ang tunay na katauhan ni Kristo na Siya ang Mesias, ngunit walang lubos na pang-unawa ang kanyang pagsambit na katotohanan. Ibinunyag ni Hesus na bilang Mesias, Siya ay magdurusa at mamamatay para sa sangkatauhan. Hinayag Niya na ang tunay na pananampalataya at pagiging disipulo ay ang pagsunod sa landas na pinuli Niya at sa pagsunod sa kalooban ng Ama.

Ordinary Time Menu Home


25th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "PURITY OF A CHILDLIKE FAITH"

      The Church exhorts us to keep a childlike faith as adoptive sons and daughters of the Father in Heaven. Like the little ones whom Christ asked to freely come to Him, we earnestly run to the Father in prayer with the innocence, trust and dependence of a child. The Lord's Prayer which Christ himself taught us reflects this childlikeness. While it is true that adults need no longer talk and think like a child or indulge in childish behavior, we do not have to grow colder as we grow older. Instead of maturing in faith we could become trained by the world to be faithless and irresponsible. In losing the amiability and purity of a child's heart, we might easily indulge in malice instead of goodwill, antagonism in place of friendship, selfish ambitions against a desire to uplift fellow humans. Such were the mistakes that the Old Testament people and the early Christians were repeatedly admonished for.

      However, God also continually consoled those who remained loyal to Him whenever they grew weary of choosing good over evil. The Suffering Servant was to triumph in the end, because in His human state He chose to stay obedient and faithful to the goodness in His heart. Today's Readings invite us to check which of our own inner passions no longer reflect our discipleship. For while Christ choose to model humility and obedience, we tend to aspire for honor and greatness - even when these bring conflict and discomfort to others.

      While Jesus embraced suffering for the glory that it would bring us, we entertain contrary voices urging us to desire and ask God for temporary pleasures that alienate us from our divine destiny. The delight of a child - docile and teachable, pure and single-minded - is to embrace and obtain the love of a parent. Our real joy as maturing Christians consists also in welcoming God and being welcomed into His eternal home. Such is the reward of a childlike faith in the midst of temptation and suffering in the world.

FIRST READING (WISDOM 2: 12, 17-20)

      The Book of Wisdom expertly uses the arrogant words of the wicked to provide a glaring contrast to the gentleness and patience of the just one. It reminds of the Suffering Servant who, in last Sunday's Reading, spoke of His perseverance and faith in God's power and will to make Him triumph in the end.

SECOND READING (JAMES 3: 16 - 4: 3)

      The apostle James preaches against the disputes and war brought about by a preoccupation with wrong passions, such as envy and selfish ambitions. He seeks to make us understand and choose the peace and kindly deeds that result from a just, lenient, teachable and merciful heart.

GOSPEL (MARK 9: 30-37)

      Mark relates how Jesus patiently taught His disciples to see the difference between their quick and animated tendency to argue and fight about worldly greatness and their silent fear and hesitancy towards the more important work of understanding His words. He speaks of His own eventual victory over suffering as Son of man to show how humility and childlike faith obtains the pleasure of the Father in Heaven.

Ordinary Time Menu Home


IKA-25 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "KATULAD NG MGA BATANG MAY MALINIS NA PUSO"

      Bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tayong nasa Simbahan ay inaanyayahang tularan ang kalinisan ng puso ng isang bata. Kinilala ng Panginoon ang pagkamasunurin, pagiging pala-kaibigan at mapanalig ng isang musmos. Ganito rin marahil ang ating napapansin sa sarili sa tuwing lumalapit tayo sa Diyos nang buong pananampalataya at pagpapakumbaba. Subalit, sa ating pagtanda ay nakararanas tayo ng paulit-ulit na tawag ng kamunduhan: nanlalamig tayo sa pakikipag-usap sa Panginoon at ang nasusumpungang gawin ay iyong nakasasakit sa ating sarili at sa kapwa. Nalilimutan nating isaloob at isagawa ang panalanging itinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo bilang mga anak ng Ama sa Langit.

      Sa mga Pagbasa ngayong Linggo, mapapansin na ang ating di kanais-nais na mga isipan at gawain ay hindi naiiba sa mga ipinuna sa Lumang Tipan at noong panahon din ni Kristo. Inaanyayahan tayong muling masdan ang ating mga anak. Ang mga batang musmos ay masunurin, mapanalig at bukas sa pagtuturo ng kabutihan. Kaya pa ba nating balikan o tularan ang kalinisan ng kanilang puso bago ito nababahiran ng tawag ng mundo sa pakikipag-away, pagka-inggit, pakikipag-unahan at pananakit sa kapwa? Ang Nagdusang Alagad ng Diyos ay nagtagumpay laban sa pagpapahirap at kasakiman ng tao sapagkat nagmistulang bata Siya sa pagsunod sa misyong pinagnilayan din Niya: ang akayin tayong lahat sa kaluwalhatian ng Amang nagsugo sa Kanya. Ang Panginoon ay naging masunurin at mapagpakasakit sa kabila ng Kanyang pagiging Anak ng Diyos. Tayong mga nilalang ay inaasahang magsumikap na tularan ang ginawa Niyang paglaban sa tukso bilang tao. Sa ganitong paraan lamang natin matatanggap ang kaluwalhatiang nag-aabang sa katulad ng mga batang may malinis na puso.

UNANG PAGBASA (KARUNUNGAN 2: 12, 17-20)

      Kinakasangkapan ng Aklat ng Karunungan ang pala-away at matitigas na mga salita ng kasamaan upang siya ring magtanghal ng kababaang-loob ng Alagad ng Diyos. Siya ang nagwika ng sariling pagtitiis noong nakaraang Linggo at ang pamamalagi Niya sa panig ng katwiran ang nagpapatibay na iingatan Siya ng Diyos laban sa anumang pagsubok at kamatayang dulot ng may masamang puso.

IKALAWANG PAGBASA (SANTIAGO 3: 16 - 4: 3)

      Pinupuna ni Apostol Santiago ang ginagawang pagsunod ng tao sa makasariling hangarin at pagkainggit na nagdudulot ng pagkakagalit, paglalaban-laban at pagpatay. Matiyaga niyang ipinauunawa ang natatamong kapayapaan, pagkakaibigan at tagumpay ng kahinahunan, pagbibigayan at tamang pagdarasal sa Diyos.

EBANGHELIO (MARCOS 9: 30-37)

      Sa Ebanghelyo ni San Marcos, ipinakikita ang kahinahunan ni Hesus sa pagtuturo sa Kanyang mga disipulo sa kabila ng kanilang pagtatalu-talo at pagiging abala sa pagtamo ng sariling kadakilaan. Ang pagiging tulad ng maliit na bata - masunurin sa atas at mapaglingkod bilang tao - ang tunay na kalugud-lugod sa Ama. Ito ang tunay na nagbibigay ng tagumpay na tulad ng natamo ng Panginoon bilang Anak ng tao.

Ordinary Time Menu Home


26th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "VASTNESS OF SPIRIT IN ANYONE'S HEART"

      God's gifts to men flow infinitely. He sends the Holy Spirit to make us feel His presence through the graces showered upon us. The vastness of the Holy Spirit is immeasurable and could not be contained in a place nor in a group of people. But it could always dwell in each one's heart.

      Our Readings today are testimonials to God's generosity that flows even to people whom we think are undeserving. At times, we feel resentment because of selfishness and envy.

      James condemned rich people who live in wanton luxury and yet continually exploit their workers. In stark contrast to God's goodness, many people strive to earn riches and keep it for themselves.

      The Lord's invitation is for us to receive His blessings as gifts that have to be shared to others. God loves us all and He wants us to share in His joy.

FIRST READING (NUMBERS 11: 25-29)

      God's spirit came upon the elders when God spoke to Moses in their camp. Without their knowledge, the Spirit also rested unto others from a distance. This caused concern for Joshua who was instead invited by Moses to welcome the generosity of God whose Spirit extends far beyond man's reaches and venue.

SECOND READING (JAMES 5: 1-6)

      James condemns those who are affluent and living in extravagance and yet exploit the disadvantaged people. Punishment awaits them on the day of reckoning.

GOSPEL (MARK 9: 38-43, 45, 47-48)

      Jesus exhorted John that working for God is not exclusive to people who belong to their company. Anyone who does good deeds is assured of God's reward.

Ordinary Time Menu Home


27th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "ONE WITH GOD, ONE WITH OTHERS"

     Nowadays, the sacrament of marriage is always on trial and under attack. Ill-preparation of either or both partners entering a marriage, the pressures of modern living and consumeristic lifestyle are just some of the factors that contribute to the failure, instability or collapse of a marriage. Worse, some people no longer believe that marriage is a lifetime commitment.

     Our Readings for today talk about this sacrament that binds together a man and a woman who are in love, a bond that God wishes to see forever secured and united. May our Eucharistic celebration continue to strengthen our bond with Christ, overcome our sense of selfishness and isolation, so that we may mirror this love and faithfulness in marriage or in any chosen vocation in life.

     Today is also Indigenous Peoples' Sunday and the Jubilee of Bishops. Let us pray for our bishops and indigenous brothers and sisters.

FIRST READING (GENESIS 2: 18-24)

     In the second story of creation, God tells us the importance of a woman as a suitable partner for a man over all other creatures and the need for unity between husband and wife.

SECOND READING (HEBREWS 2: 9-11)

     God allowed Jesus, His only Son, to become human like us to die on the cross to save humankind. By this noble example, we are likewise encouraged to embrace our own sufferings in life so that we can share in His glory and be rightfully called children of one and same Father in heaven.

GOSPEL (MARK 10: 2-16)

     Jesus emphasizes the sanctity of marriage which should always be respected because the union of husband and wife is blessed by God and, therefore, should not be broken. Further, our Lord encourages us to be like little children in putting our full trust in God, so that we can enter heaven.

Ordinary Time Menu Home


28th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "IT IS IN EMPTYING THAT WE DISCOVER OUR REAL TREASURE"

      Man is attached to earthly treasures such as wealth, power, glory, fame, beauty and health because we think and believe that they provide security for us. Many even desperately cling to them till they consume them, even owning them, as they become their obsessions and passions. And when they do, discovering and experiencing the love of God will only be too difficult for us. This was the experience of our rich young man in the Gospel who Jesus loved; who because of his attachment to his riches failed to realize his real treasure that is the love of God. Such is the danger of attachment to the glitters of the world.

      In our Gospel, Jesus demands much from His followers. Over and above keeping the Commandments and not sinning, we are asked, as Jesus had asked the rich man, to empty our hearts of earthly riches and completely detach ourselves from them, as they only prevent us from unearthing our greatest treasure which is the love of God.

      In emptying our hearts of things of the world, we shall discover the precious treasure in our life - the most precious of all treasures - the love of God. When we decide and choose to detach ourselves completely from the glitter of the world, then shall our giving be filled with joy for we shall discover and experience the greatest of all treasures - God who is Love.

FIRST READING (WISDOM 7: 7-11)

      Wisdom that comes from God is more precious than the wealth and power the world offers. He who chooses wisdom rather than earthly treasures receives all good things as well.

SECOND READING (HEBREWS 4: 12-13)

      The Word of God forces us to look into our hearts and to make a choice between God and the world. It is upon the decision we make that we shall be judged.

GOSPEL (MARK 10: 17-30)

      In our Gospel, Jesus sets a very challenging and demanding condition for discipleship. Jesus demands from the rich young man, whom He truly loved, total detachment and giving up of all his worldly possessions, a proposal the young man did not have the courage to accept.

Ordinary Time Menu Home


IKA-28 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "SA ATING KAWALAN MATATAGPUAN ANG TANGING YAMAN"

      Ang tao kalimita'y gumon sa makamundong yaman tulad ng karangyaan, kapangyarihan, katanyagan, kagandahan at kalusugan dahil sa paniwalang ang mga ito'y nakapagbibigay ng kasiguraduhan sa buhay. Ilan din sa atin ang sa tindi ng pagkapit sa yaman ng mundo'y nagiging pag-aari na ng mga ito sa halip na ito'y ariin nila. At kung gayon na nga ang mangyari, ang pagsunod sa Diyos at ang maranasan ang pag-ibig Niya ay magiging lubos na mahirap. Ito ang nangyari sa ating mayamang kabataang mahal ni Kristo ngunit di naranasan ang pag-ibig na iyon dahil sa kanyang pusong puno ng yaman ng mundo.

      Sa ating Ebanghelyo, matindi ang hinihiling ni Hesus sa Kanyang mga tagasunod. Di lamang pagsunod sa mga batas o utos at ang di pagkakasala ang Kanyang hinihiling kundi pati ang ganap na pagtalikod sa makamundong yaman na nagiging hadlang sa pagdama ng pag-ibig ng Diyos na siyang tunay na kayamanan natin.

      Sa kawalan sa puso ng makamundong yaman, matutuklasan natin ang higit na yaman ng ating buhay - ang ating tanging yaman - ang pag-ibig ng Diyos. Kung atin lamang tuluyang piliin ang pagtalikod sa mga kinang ng mundo, tayo'y makapagbabahagi sa ating kapwa ng buong galak dahil mararanasan natin ang yaman na walang kapantay - ang Diyos ng pag-ibig.

UNANG PAGBASA (KARUNUNGAN 7: 7-11)

      Ang karunungan ng Diyos ang tanging yamang higit na mahalaga kaysa sa kayamanan at kapangyarihan na maibibigay ng mundo. Sino mang pipili sa karunungan kaysa sa makamundong kayamanan ay tatanggap pa ng higit na mabubuting bagay.

IKALAWANG PAGBASA (HEBREO 4: 12-13)

      Ang Salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbukas ng mga puso upang pagpasyahin ang tao kung siya ba'y para sa Diyos o hindi at sa pagpapasyang ito siya mahuhusgahan.

EBANGHELIO (MARCOS 10: 17-30)

      Isang matinding kahilingan ang itinakda ni Hesus sa mga ibig sumunod sa Kanya at ito ang pagtalikod sa yaman ng mundo, isang hamong di makayanang tanggapin ng isang mayamang kabataang sadyang minahal ni Kristo.

Ordinary Time Menu Home


29th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "IDEAL LEADERS - THOSE WITH SERVANT'S HEART"

      Many who strive to become leaders to gain power and fame would sacrifice anything to preserve them. In our times, they are thought of as people who command to effect things and are distinguished above others because they are privileged and are served by people. The power intrinsic to leadership has built and destroyed lives. Many leaders left scars in memories and history. We live in a culture where the human concept of leadership prevails and is far from the example set by Jesus our Lord who has the heart of a servant.

      Jesus led his followers to stay with the poor and by healing the sick. He lived to be crucified while trying to lead men to salvation. He has been King of our Church and His teachings lived through the years in the vast Christian world. The marks of a perfect leader are the selflessness, humility and integrity in Jesus.

      Today, we celebrate the 2000th year of World Mission Sunday and we are reminded of His liberating message. As an offering on this Jubilee Year, let us make known to others His Good News by being living witnesses of true Christian values and by helping the missionary work of our Church.

FIRST READING (ISAIAH 53: 10-11)

      Even before Jesus' time, Isaiah had foretold of God's coming as a sacrificial lamb for man's sins. He was to become a ransom so that man lives a full life.

SECOND READING (HEBREWS 4: 14-16)

      As man, Jesus remained sinless. The difficulties and temptations akin to coping with daily life is known to Him because He was everything like us. He understands our weaknesses. Thus, let us approach Him with trust and humility.

GOSPEL (MARK 10: 35-45 )

      James and John sought the seats next to Jesus' by the time they come into His glory. But Jesus replied that it is not for Him to give. It is in service that one becomes great and not through authority and power.

Ordinary Time Menu Home


IKA-29 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "ANG TUNAY NA PINUNO, YAONG MAY PUSONG LAANG MAGSILBI"

     Marami ang nagsusumikap na maging pinuno upang makamit ang kapangyarihan at katanyagan ngunit handang magsakripisyo alang-alang sa lahat. Sa ating panahon, sila ay ang mga taong nag-atas upang maging maayos ang lahat. Sila ay katangi-tangi dahil sila ang pinili at pinagsilbihan. Ang likas na kapangyarihan ng isang namumuno ay maaaring lumikha o sumira ng buhay. Marami nang mga pinuno ang nag-iwan ng mapapait na bakas sa ating alaala at kasaysayan ng ating lahi. Tayo ay nabubuhay sa isang kulturang pansariling kaisipan ang umiiral, malayo sa mga ipinakitang halimbawa ng ating Panginoon na may puso para sa mga naninilbihan.

     Sa pamumuno ni Hesus, inakay Niya ang Kanyang mga tagasunod upang manatili sa piling ng mga dukha at maysakit. Nabuhay Siya upang ipako sa krus at iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. Siya ang Hari ng ating Simbahan. Ang Kanyang mga pangaral ay nananatiling buhay sa mundo. Ang tatak ng isang pinuno ay ang pagiging mapagbigay, may kababaang-loob at tapat kay Hesus. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Linggo ng Pandaigdigang Misyon. Ipinaaalala sa atin na kailangan nating ibahagi sa lahat ang Mabuting Balita ng ating Panginoon. Bilang alay sa taon ng Jubilee, ipakikilala natin ang Panginoon sa bawat tao sa mundo sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay ng Mabuting Balita at sa pagtulong sa gawaing misyonero ng Simbahan.

UNANG PAGBASA (ISAIAS 53: 10-11)

     Bago pa man, hinulaan na ni Isaias ang pagdating ng ating Panginoon na nagpakasakit upang matanggap ng bayan ang kapatawaran.

IKALAWANG PAGBASA (HEBREO 4: 14-16)

     Bilang tao, si Hesus ay nanatiling walang dungis ng kasalanan. Batid Niya ang mga tukso at kahinaang ating dinaranas araw-araw ng ating pamumuhay. Nauunawaan Niya ang ating mga kahinaan. Kaya, lumapit tayo sa Kanya nang may pagtitiwala at kababaang-loob.

EBANGHELIO (MARCOS 10: 35-45)

     Sa ating Ebanghelio, ang magkapatid na Santiago at Juan ay nagnais na sila ay mabigyan ng magandang posisyon at kapangyarihan ni Hesus. Bilang tugon, si Hesus ay nangaral sa Kanyang mga alagad. Nasa paglilingkod ang pagkakaroon ng kapangyarihan, hindi ikaw ang pinaglilingkuran.

Ordinary Time Menu Home


30th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "TO SEE THEE MORE CLEARLY, LORD"

      When we look at the physically blind and other socially handicapped people in our midst, we can sometimes forget our own spiritual infirmities. Our eyes may be alert to things of the world yet blinded or blurred by lack of prayer and reflection. We notice what does not seem to draw attention to ourselves and see only what is comfortable to accept. The personal weaknesses that we would not acknowledge or could not recognize - even when working for church, government or society in general - become the walls that prevent fellow sinners from joining in the celebrations and faith of the community. We may be tempted to imagine that we are better placed or more honorable than those with obvious physical or moral limitations. Like the crowd who tried to silence the blind in today's Gospel, we find it easier to offer fraternal correction rather than to receive it.

      Yet, the Son of God, as high priest, did not glorify Himself. He worked and suffered in the flesh - that we may see clearly how, even in our human state, it is possible to imitate His gentleness, patience, humility and obedience to the Father. Today's Readings compel us to reflect on our own stories: are we still faithful disciples of Christ? Or have we been straying away from the company of our Lord - because every now and then, we no longer see the road clearly? The many who walked with and crowded around Jesus during His ministry often misunderstood or missed the lessons preached by Him. They found it less stressful to go through the motions of following Him around than to consult their hearts for the motives and logic of their behavior.

      Christ is the Lord of Divine Mercy, who sees more than we do the sinfulness of our hearts and the confusion in our minds. We need to be healed of our spiritual blindness by our own faith in the road less traveled, even while it is the less exciting and comfortable one to take. With the same trust and urgency of the blind Bartimaeus in today's Gospel, we can cry out to Christ--not for personal favor in His company or that of human idols. We need, rather, the grace to see Him more clearly, to love Him more dearly, and again, like Bartimaeus, to follow Him more nearly.

FIRST READING (JEREMIAH 31: 7-9)

      The usually lamenting Prophet Jeremiah brings consoling assurances of the definite return of the Israelites from exile in the desert due to their Babylonian captivity. He proclaims the healing action of God according to His power to decide on when to end human suffering brought about by sin and infidelity.

SECOND READING (HEBREWS 5: 1-6)

      Jesus is the Divine Son willed by the Father to share in human weaknesses. He models the patience and humility of a true high priest called to serve fellow sinners by the offer of gifts and sacrifices without insisting on the honor and glory of His Office.

GOSPEL (MARK 10: 46-52)

      Today's Gospel invites a reflection on human weaknesses, especially on the deeper aspect of faith. The restoration of the sight of the physically blind and his subsequent quick and free response to the Divine Healer provides a contrast to the often unclear vision and motivations of the many in their act of following Jesus around during His ministry.

Ordinary Time Menu Home


IKA-30 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "ANG MAKITA KA, PANGINOON, NANG AYON SA IYONG LIWANAG"

      Sa ating mahabaging pagmamasid sa mga bulag, pipi, bingi at iba pang may kapansanan sa lipunan ay maaari nating makaligtaang mapuna ang sariling ispiritwal na kahinaan. Bilang tao ay madali tayong mabulagan ng pang-aakit ng makabagong mundo. Minsa'y nahihirapan tayong mabanaagan ang tamang landas dahil sa kakulangan sa pagdarasal at pagninilay. Katulad ng mga taong nagpapatahimik sa bulag sa Ebanghelyo ngayong Linggo, nagiging mas magaan mandin, para sa bawat kumikilos sa lipunan, ang mag-alay ng payo kaysa tumanggap nito. At ang kakulangan ng kamalayan ukol sa sariling kahinaan ay maaaring magsilbing hadlang--lalo na sa apostolado--upang ang kapwa makasalanan ay lumapit at mapalapit sa puso ni Hesus.

      Subalit si Kristong Anak ng Diyos, ang Dakilang Sacerdote, ay hindi nagbigay-puri sa sarili. Bagkus, nakibahagi Siya sa ating karalitaan upang ating maliwanagan na may kakayahan tayo--kahit na sa ating pagiging tao--na sundan ang halimbawa ng Kanyang paglilingkod na mapagpakumbaba, mahinahon at masunurin sa Ama. May paanyaya ang mga Pagbasa ngayong Linggo na silipin natin ang ating mga puso upang matanto kung tunay pa tayong mga tagasunod ni Kristo. Hinahayaan kaya natin ang sariling maligaw ng landas nang madalas kaysa minsan, sapagkat wala tayong panahon at pasensya upang sipatin ang daan patungo sa kabanalan?

      Ang tawag sa atin ay iwasan ang walang katiyakang pagkilos ng karamihan sa Ebanghelyo ngayong Linggo at mapagaling mula sa ating ispiritwal na pagkabulag. Ang walang pasubaling pagtugon ng bulag na si Bartimeo sa natamong paggaling ay dahil na rin sa tatag ng kanyang pananampalataya. Kahit na ang daang tatahakin nito ay malungkot at mabato, maliwanag rin sana ang ating maging tugon sa pagtatanong ng Panginoon kung ano ang tunay na daing ng ating puso: ang makita Siya nang ayon sa Kanyang liwanag, upang Siya ay mas mahalin at masundan ng lubusan.

UNANG PAGBASA (JEREMIAS 31: 7-9)

      Ang kalimita'y nananangis na Propeta Jeremias ay nagpapahayag ng kakaibang balita: may katiyakang matitipong muli ang napatapong mga Israelita. Naglalarawan ito ng mapaghilom na pagpapatawad ng Diyos at ng kapangyarihan Niyang magtakda ng panahon ng panunumbalik ng saya at kaginhawahan.

IKALAWANG PAGBASA (HEBREO 5: 1-6)

      Si Hesus ang Dakilang Anak ng Diyos at sacerdoteng nakipanahan at nakibahagi sa kahinaan ng tao. Sa ganitong paraan makapagbibigay-halimbawa ng pagkamahinahon at pagpapakumbaba para sa mga hinihirang na maghain ng mga alay sa Diyos para sa kapwa-taong makasalanan.

EBANGHELIO (MARCOS 10: 46-52)

      Nag-aanyaya ng pagninilay ang Ebanghelyo ngayong Linggo ukol sa mga angking kahinaan ng tao, lalo na sa larangan ng pananampalataya. Ginagamit ang paggaling ng isang bulag at ang walang pasubali niyang pagtugon sa magiliw na pagkilos ng Dakilang Tagapagpahilom upang maipamalas rin ang kalimita'y hindi malinaw na pakay ng karamihan sa ginagawang pagsunod kay Hesus sa Kanyang paglalakad.

Ordinary Time Menu Home


31st SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "THE GREATEST LOVE OF ALL"

     "Which commandment of the law is the greatest?" It is not easy to pick this up from the many prescriptions of the Jewish law. Yet Jesus' answer is simple and direct: You shall love the Lord your God with everything in you; and, you shall love your neighbor as yourself. He points to the foundation in which all commandments hinge: LOVE...authentic love that only comes from the Father. With this love in us, we are able to give ourselves to others as Jesus did. Because of the love the Father gives to His Son, Jesus knows what it means to love.

     Having this as inspiration, we at the Parish of Jesus, Lord of Divine Mercy, though composed of different subdivisions, are able to know each other and share with one another. Loving becomes easy if sourced from the Father. This is what Jesus meant in the Second Commandment: Love your neighbor as yourself. For Jesus, these two commandments constitute what it means to be an authentic loving Christian.

     Today, we celebrate the Jubilee of Public Servants and Professionals. Guided by the commandment of loving God and our neighbor which truly encompasses every aspect of life, let us pray for one another, especially all public servants and professionals.

FIRST READING (DEUTERONOMY 6: 2-6)

     The "Shema, Israel" is the prayer and profession of faith of the people of Israel. It shows their belief in one God and complete devotion to and love for God who is also our God.

SECOND READING (HEBREWS 7: 23-28)

     As the Son of God, Jesus is our high priest who made a one-time sacrifice on the cross for our sins. His priesthood is sinless and forever.

GOSPEL (MARK 12: 28b-34)

     In today's Gospel, Jesus gives emphasis on the greatest commandment: first, Love of God and second, Love of Neighbor. Both are equally important. God considers the fulfillment of this commandment worth more than any human offering and sacrifice.

Ordinary Time Menu Home


IKA-31 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "ANG PINAKADAKILANG PAG-IBIG"

     "Alin sa mga kautusan ang pinakamahalaga?" Hindi madaling pumili nito mula sa maraming kautusan at batas ng mga Hudyo. Subalit si Hesus ay may iisang malinaw na kasagutan: Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buo mong puso, buo mong kaluluwa, buo mong lakas; at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tinutukoy ni Hesus na ang haligi ng lahat ng mga kautusan ay PAG-IBIG...tunay na pag-ibig na nagmumula lamang sa Diyos Ama. Sa pamamagitan ng pag-ibig na ito na nananahan sa atin, tayo ay nakapagbibigay ng ating sarili at nakapaglilingkod sa iba tulad ng ginawa ni Hesus. Dahil sa pag-ibig na ipinamalas ng Diyos Ama sa Kanyang bugtong na Anak, alam ni Hesus kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal.

     Ang ating Parokya ng Hesus, Panginoon ng Dakilang Awa, ay binubuo ng iba't ibang mga subdibisyon ngunit tayo ay nagkakaroon ng inspirasyon upang makilala at makibahagi sa isa't isa dahil sa pag-ibig na nagbibigkis sa atin. Nagiging madali ang magmahal kung ito ay nagmumula sa Diyos Ama. Ito ang nais ipahiwatig ni Hesus sa Pangalawang Utos: Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Para kay Hesus, ang dalawang kautusang ito ang nagbibigay-halaga kung sino ang tunay na mapagmahal na Kristiyano.

     Ngayon ay Jubileo ng mga Naglilingkod sa Pamahalaan at mga Propesyonal. Sa gabay ng mga kautusang ibigin ang Diyos at ang ating kapwa na pawang sumasaklaw sa bawat aspeto ng buhay, ipagdasal natin ang lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan at maging ang mga propesyonal na manggagawa.

UNANG PAGBASA (DEUTERONOMIO 6: 2-6)

     Ang "Shema, Israel" ay ang pagdarasal at pagpapahayag ng bukal na pananampalataya ng mga Hebreo. Ipinapakita nito ang kanilang pananalig at pagmamahal sa iisang Diyos na Panginoon din natin.

IKALAWANG PAGBASA (HEBREO 7: 23-28)

     Bilang Anak ng Diyos, si Hesus ay ang Dakilang Sacerdote na minsan lang naghain para sa ating mga kasalanan. Ang Kanyang pagka-Sacerdote ay walang bahid ng kasalanan at walang hanggan.

EBANGHELIO (MARCOS 12: 28b-34)

     Binibigyang-diin ni Hesus sa ating Ebanghelio ngayon ang pinakadakilang utos: una, Pagmamahal sa Diyos at ikalawa, Pagmamahal sa Kapwa, at ang dalawang ito ay mahalaga. Mas isasangalang-alang ng Panginoon ang pagtupad natin sa kautusang ito kaysa sa anumang pag-aalay o pagpapakasakit.

Ordinary Time Menu Home


32nd SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "GIVING WITHOUT MEASURE"

      This Sunday's Readings focus on the final word on discipleship. It seems to give an extremely unreasonable condition, even bordering on the foolish. It is a call to a total and radical giving and complete surrender to God's will, love and care.

      Our Lord demands of us more than a few hundred pesos or a couple of thousands. He asks us to go beyond the minimum that many have set their standards on; to go beyond going to church only on Sundays because weekdays are not compulsory anyway; to go beyond dropping P5 to P20 in the collection basket because that is all the others give anyway; or to reserve the giving to the rich with the rationale "I am poor anyway, and I cannot really afford to give." He asks us to be involved in our Church despite our busyness in our work or family. He asks all of us to continue helping build our church despite the thousands of pesos we have already given or despite our neediness. What Jesus truly desires is a giving from the heart, the giving that is beyond measure.

      God demands not only what we think we can afford to give, not only what we think is our best, but what he wants is a heart that gives without measure. We need not be overwhelmed by these radical demands. Like the two widows, all we need is to have faith in Him and entrust ourselves fully to His loving care, for His love for us is beyond measure. He gave up His very life for us, that we may have fullness of life.

FIRST READING (1 KINGS 17: 10-16)

      The Widow of Zarephath, upon the demand of Elijah, gave up the last bit of bread that was the only food left for her and her son. Because of her generosity, she, her son and Elijah never grew hungry, as was foretold by God through Elijah.

SECOND READING (HEBREWS 9: 24-28)

      Christ's generous offering of His own life, once and for all, is the perfect giving, the giving beyond measure for it took away the sins of all men of all times.

GOSPEL (MARK 12: 38-44)

      Jesus sets the poor widow as the model of an authentic generous giver, who sacrificed and gave everything she had, till there was nothing left to give.

Ordinary Time Menu Home


IKA-32 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "PAGBIBIGAY NA WALANG HANGGANAN"

      Ang mga pagbasa ngayong Linggo ay nakatuon sa huling paalala ukol sa pagiging tagasunod ni Kristo. Makikita natin na tila matinding-matindi na ang hinihiling sa isang nais maging tunay na disipulo na maaari nating isiping di na makatuwiran. Tayo bilang tagasunod ni Kristo ay hinihiling na magbigay at ialay ang ating buong pagkatao at manalig sa pag-aaruga at pag-ibig ng Diyos.

      Hinihiling sa atin ng Panginoon ang higit pa sa ilang daan o ilang libong piso. Ninanais niya na malampasan natin ang pagbibigay ng pinakamaliit o pinakamababa na katanggap-tanggap na pamantayan para sa karamihan; na sana'y malampasan natin ang kaisipang magsisimba lang tayo tuwing Linggo dahil ito lang naman ang hinihiling sa atin; na tama na ang bigay na P5 hanggang marahil P20 tuwing Linggo dahil ganun din lang naman ang binibigay ng karamihan; o ireserba na lang ang pagbibigay sa simbahan sa mga mayayaman dahil mahirap lang naman ako at di ko kayang mag-alay at wala naman akong maibibigay.

      Hinihiling ng Panginoon na tayo'y maging aktibo sa parokya kahit tayo'y busy sa trabaho o sa pamilya. Inaanyayahan tayong tumulong sa pagpapagawa ng ating simbahan kahit tayo'y nakapagbigay na ng libu-libo at kahit tayo'y hirap din sa buhay. Ang tunay na hangad ng ating Panginoon ay ang ating pag-aalay na galing sa puso, ang pag-aalay na walang hangganan.

      Di lamang ang sa tingin natin ay kaya nating ialay o ang alam nating pinakamahalaga ang ninanais ng Diyos na ating ibigay ngunit ang ninanais Niya ay ang pagbibigay na galing sa puso, ang pagbibigay na walang hangganan. Ngunit di tayo dapat matakot sa tindi ng mga hiling sa atin. Tulad ng dalawang balo sa ating mga Pagbasa, pananalig sa Panginoon lamang ang ating kailangan at pagtitiwala ng ating sarili sa Kanyang pag-ibig, dahil ang pag-ibig Niya sa atin ay wagas at walang hangganan. Ibinigay Niya ang buhay Niya para sa atin upang ang buhay natin ay maging ganap.

UNANG PAGBASA (HARI 17: 10-16)

      Nang hiniling ni Propeta Elias sa mahirap na balo ng Sarepta ang kahuli-hulihang pagkaing dapat sana'y pagsasaluhan nila ng kanyang anak, kaagad ito ibinigay ng balo. Dahil sa kagandahang-loob ng balo, siya, ang kanyang anak at si Elias ay di kailanman nagutom, tulad ng pinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Elias.

IKALAWANG PAGBASA (HEBREO 9: 24-28)

      Ang pag-aalay ni Hesus ng kanyang sariling buhay, minsan para sa lahat, ay ang pagbibigay na di mapapantayan dahil ito'y walang hangganan at dahil ito'y nagdulot ng kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao sa lahat ng panahon.

EBANGHELIO (MARCOS 12: 38-44)

      Itinalaga ni Hesus ang pagbibigay ng mahirap na balo bilang modelo ng isang tunay na bukas-palad na pag-aalay. Ibinigay niya lahat ng kanyang kabuhayan mula sa kanyang kawalan.

Ordinary Time Menu Home


33rd SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE B)

THEME: "THE LORD'S WORD SHALL NEVER PASS AWAY"

     Christians proclaim the Second Coming of Christ in joyful prayer and song. Yet, biblical descriptions of the las days--such as a global darkness--cause normal anxiety. Many false prophets sought popularity with this human desire to hear only reassuring words. They raised false confidences and promoted laziness leading to disaster, regret and sorrow. The Lord's spokesmen, like Daniel, prophesied first about distress before any consolation. Jesus Himself spoke of cosmic disturbances preceding His glorious reappearance. True prophets fear only God's displeasure--not a loss of face or friendship--in declaring how inevitable the environmental consequences of sin and evil are. We recognize the same call to be brave prophets to each other, in the political as well as other aspects of life today, for no change of heart happens without the "holy fear" of being separated from God's love. It should matter little how the physical universe will pass away. More urgently than fearsome images of the apocalyptic end times, Scriptures remind of divine graces being continually ignored by the many--while the wise and the watchful prepare to inherit the Father's eternal Kingdom. For today's Gospel promises that, while all things shall pass away, the Words of the Lord never will.

FIRST READING (DANIEL 12: 1-3)

     Israel, suffering under the oppressive rule of Syria, hears Daniel speak of eventual relief. As a true prophet of justice, he makes reference first to distress as the undesirable consequence of infidelity to God. For He alone has the real and lasting power over all His creation.

SECOND READING (HEBREWS 10: 11-14, 18)

     All human priests offer daily sacrifices to God, but none take away sins the way Jesus' passion, death and ressurection did--once for all those He has consecrated to the Father. He is the only eternal priest and His the only eternal sacrifice.

GOSPEL (MARK 13: 24-32)

     Mark depicts the manner in which the physical universe shall pass away before the glorious Second Coming of Christ. Jesus tells us to be watchful and sensitive to the signs of the times. They manifest the temporariness of all things--in contrast to the eternal Word of God.

Ordinary Time Menu Home


IKA-33 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO B)

TEMA: "ANG SALITA NG DIYOS AY DI LILIPAS KAILANMAN"

     Lagi nating awit at dasal ang maluwalhating Pagbabalik ng Panginoo. Subalit kaagapay din nito ang nakakabahalang pangitain ng katapusan ng mundo--tulad ng nababasang kadiliman sa Banal na Biblia. Maraming huwad na propeta ang naghangad ng katanyagan sa pagbibigay lamang nga magagandang hula at huwad na pag-asa. Ang kawalan ng babala tungkol sa pangkalupaang pamimighating dulot ng kasamaan ay nagbunsod sa pagkawalang-bahala at katamaran. Ang mapait na bunga sa kasaysayan ng Israel ay kapahamakan, panghihinayang at hapis. Subalit ang tunay na propeta ay tulad ni Daniel at Hesus: bago magpahayag ng darating na ginhawa ay nagbadya muna sila ng kasaligutan at mga kosmikong pangyayari--ayon sa tunay na kapangyarihan ng Diyos sa Kanyang mga nilalang. Tayo rin ay propeta para sa isa't isa--sa pulitika at ibang larangan ng buhay--bilang mga binyagan. Banal na takot na mapahiwalay sa Diyos, at hindi sa mga marurupok na pagkakaibigan, ang magpapalakas sa ating kalooban. Para sa mga mapanuri at mapag-abang, hindi mahalaga ang ano, paano at saan ng magiging pagwawakas ng mundo. Sapat na ang pangakong Kaharian ni Kristo upang matahimik na magsisi sa kasalanan at maligayang tumanggap ng awa ng Diyos. Ang Mabuting Balitang maririnig natin ngayon ay ito: lilipas nga ang lahat-lahat, ngunit hindi kailanman ang makapangyarihang Salita ng Diyos.

UNANG PAGBASA (DANIEL 12: 1-3)

     Nagdadala ng balitang kaginhawahan si Daniel sa mga Israelitang napailalim sa mabagsik na pananakop ng Syria. Bilang tunay na propeta, kinailangang banggitin niya ang pagdadalamhating dulot ng pagtalikod sa Kaisa-isang Diyos na siyang may tunay at walang hanggang kapangyarihan sa sansinukob.

IKALAWANG PAGBASA (HEBREO 10: 11-14, 18)

     Ang paulit-ulit na paghahain ng alay sa Diyos ng mga kaparian ay hindi nag-aalis ng kasalanan tulad ng nagawang minsan para sa lahat ng Kordero ng Diyos. Si Hesus lamang ang walang hanggang Pari at Kanya lamang ang pinakadakilang pagsasakripisyo para sa mga hinirang.

EBANGHELIO (MARCOS 13: 24-32)

     Inilalarawan sa Ebanghelio ni Marcos ang mga kosmikong kababalaghang magpapaganap ng mga huling araw sa mundo--bago sumapit ang maluwalhating Pagbabalik ng Panginoon. Kailangan ang mapanuri at mapag-abang na kamalayan sa mga tanda ng kapaligiran. Ang walang hanggang Salita ng Diyos ang nagpapaalala ng panandaliang katangian ng mga panlupang bagay.

Ordinary Time Menu Home


SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "GOD: OUR SOURCE OF UNITY, HOPE AND JOY"

     Today's Readings reveal that God is our "one and only" true source of unity, hope and joy. He unites Himself to us and manifests His concern about our problems, sufferings and needs. He gives us diverse gifts and functions - all to be used for the common good of the Church - all to be shared for one common goal or mission. He gives hope to us in our moments of need and helplessness. He fills our emptiness with His loving presence. Our God is truly close to us, sharing our joys and concerns. We are joyful and we celebrate because we share in God's gift of union and hope.

FIRST READING (ISAIAH 62: 1-5)

     God reveals Himself as the bridegroom of Jerusalem. His spouse will no longer be forsaken nor desolate. Jerusalem, His bride, shall be His delight or joy.

SECOND READING (1 CORINTHIANS 12: 4-11)

     The Holy Spirits manifests Himself in the diversity of gifts which are to be used for the common good of the Church, the new Jerusalem, the bride of Christ. There are different gifts and functions, but there is one God who works in all and through all.

GOSPEL (JOHN 2: 1-11)

     Jesus reveals Himself as a helpful guest and a generous friend. Invited to a wedding feast at Cana, Jesus reveals Himself as one who is truly concerned about our problems and needs. When we run out of wine, He is always around to turn our water of emptiness into His good wine of hope.

Ordinary Time Menu Home


THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "WISDOM IS IN SEEING OUR BEING CHILDREN OF GOD"

     Today, as we commemorate the Feast of the Sto. Niño, we celebrate the Child Jesus who was the fulfillment of Isaiah's prophecy of a Child-King, sent to bring peace, joy and freedom to all.

     In our Gospel, Jesus, though still a child, was full of Wisdom, as the truth of His identity as a Son of the Father was so clear to Him, and who, at a tender age, was committed to obeying the Father's will. As He matured, despite His pains and suffering, He continued to grow in Wisdom and grace, putting His total trust on the Father.

     We, too, are sons and daughters of the Father, through Christ. By virtue of our Baptism, we have been blessed with the same wisdom that the Child Jesus manifested. Unlike Jesus who lived His Sonship all His life, living the will of the Father and totally entrusting His life to Him even unto death, we have not lived like true children of the Father. We have failed to let God be our God and Father, as we should, nor have we totally trusted God and entrusted to Him our problems, fears and even our lives. We have allowed our pride and prejudices to become obstacles to live as true children of the Father. We have failed to be like our brother, Jesus, who was childlike in faith, full of mercy and love, completely trusting and obeying the Father's will even until death.

     Like the Child Jesus whose light gives hope and freedom to all, so too can we, if only we live as true children of the Father, brothers and sisters to Christ, and imitators of Jesus.

FIRST READING (ISAIAH 9: 1-6)

     Isaiah gives hope to the suffering Israelites by speaking of the coming of a powerful Child-King, one full of wisdom, sent to liberate them from their oppression and to establish a kingdom of joy, peace and freedom.

SECOND READING (EPHESIANS 1: 3-6, 15-18)

     Because of God's love for us, He adopted us as His own children through Christ. Paul prays that we may live the dignity of our sonship by imitating Christ and by putting Him at the center of our lives, for only through Him and in Him shall we be able to grow in wisdom.

GOSPEL (LUKE 2: 41-52)

     Mary and Joseph were astonished by Jesus' words and actions and by how He has grown in wisdom and grace at a very young age. Though still a child, Jesus possessed the knowledge of His relationship to the Father and His commitment and obedience to His will.

Ordinary Time Menu Home


IKATLONG LINGGO SA PANGKARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "KARUNUNGAN ANG MAKITA ANG ATING PAGIGING ANAK NG DIYOS"

     Sa ating paggunita ngayon ng Pista ng Santo Niño, ipinagdiriwang natin ang Niño Hesus, na siyang katuparan ng pangako ni Isaias ng pagdating ng isang Hari sa katauhan ng isang bata, na siyang magdadala ng kapayapaan, kagalakan at kalayaan sa lahat. Sa ating Ebanghelyo, si Hesus, kahit isang bata pa lamang, ay puno ng karunungan dahil tunay na naging malinaw sa Kanya ang Kanyang katauhan bilang Anak ng Diyos Ama at ang katapatan Niya sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Sa Kanyang pagtanda, kahit na Siya'y naghirap at nakadama ng lahat ng sakit, nanatili pa rin Siya sa paglago sa karunungan at biyaya ng Diyos, at patuloy na nagtiwala nang lubos sa Ama.

     Tayo rin ay mga anak ng Ama, sa pamamagitan ni Kristo. Dahil tayo'y bininyagan, tayo'y nabiyayaan ng karunungang tulad ng pinamalas ni Niño Hesus. Ngunit tayo'y di tulad ni Kristo na lubos na naisabuhay ang Kanyang pagiging Anak, nakasunod sa kalooban ng Ama at lubos na ipinagkatiwala ang Kanyang buhay sa Ama hanggang kamatayan. Di natin hinayaan ang Diyos maging ating Panginoon at Ama, na siyang nararapat, at di rin natin Siya lubos na pinagkatiwalaan ng ating mga problema, takot at pati ang ating buhay. Dahil sa ating pagkamataas at sa sariling paghuhusga, di natin naisasabuhay ang ating pagiging anak ng Diyos. Di tayo naging matagumpay sa pagiging katulad ng ating kapatid na si Kristo na may pananampalataya ng bata, puno ng pagpapatawad at pag-ibig, at lubos na nagtiwala at sumunod sa kalooban ng Ama hanggang kamatayan.

     Kung makikita at maisasabuhay lamang natin ang ating pagiging tunay na anak ng Diyos, maari rin tayo maging ilaw, tulad ni Kristo, na nagbibigay ng pag-asa, kagalakan, kapayapaan at kalayaan sa lahat.

UNANG PAGBASA (ISAIAS 9: 1-6)

     Binibigyan ni Isaias ang nagdurusang Israelita ng pag-asa sa pamamagitan ng pangakong pagdating ng isang makapangyarihang Haring Bata, na puno ng karunungan ng Diyos, na magdadala ng kaligtasan sa kanila mula sa pagkaapi at upang magtatag ng kaharian na puno ng galak, kapayapaan at kalayaan.

IKALAWANG PAGBASA (EPESO 1: 3-6, 15-18)

     Dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, inangkin Niya tayo bilang Kanyang mga anak, sa pamamagitan ni Kristo. Idinadalangin ni Pablo na nawa'y maisabuhay natin ang dignidad ng ating pagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulad kay Kristo at sa paglagay sa Kanya sa sentro ng ating buhay, dahil sa Kanya at sa pamamagitan Niya lamang tayo maaring mapuno ng karunungan at buhay ng Diyos.

EBANGHELIO (LUCAS 2: 41-52)

     Namangha si Maria at Jose sa kinilos ni Hesus at sa pinamalas Niyang karunungan sa murang edad. Kahit si Hesus ay bata pa, naging tunay na malinaw sa Kanya ang Kanyang pagkatao bilang Anak ng Diyos at naging tapat sa pagsunod sa kalooban Niya.

Ordinary Time Menu Home


FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME : "CHOSEN TO PROPHESY, CHOSE TO LOVE"

      Last Christmas season, we received many gifts from our loved ones. These gifts range from the most simple things such as Christmas cards to the most expensive such as jewelry or even an automobile, particularly for those who belong to the upper strata of our community. We cherish these gifts and value them and thank very dearly those who have given them. But are we really valuing the most expensive and important gifts that we receive? We are all blessed with charisms from God. Some of us are lucky to have gifts from the Holy Spirit while others are still striving to receive such valuable and priceless gifts. In today's Readings, we are urged to accept our gifts from God and confidently use these to accomplish our responsibility to preach the Gospel. Like the prophet Jeremiah, we are also chosen for this very duty of proclaiming the Good News. Such a task will not be easy as many people will try to hinder us. But God assures us that He will always be with us and attend to our needs. The Gospel also reminds us to show humility and to realize that all our spectacular spiritual gifts are useless if they are not founded on love. We already showed love in the spirit of Edsa. We already saw how powerful love can be in changing attitudes at the very least and the nation at its best. May love always be the source of strength to the Filipino people and for all nations who must challenge the powerful in order to work for justice.

FIRST READING (1 JEREMIAH 1: 4-5, 17-19)

      God calls Jeremiah, the chosen prophet to the nations, to be confident and stand firm against any oppressor, for God will be his voice and strength.

SECOND READING (1 CORINTHIANS 12: 13 - 13: 13)

      Paul exhorts the people of Corinth to strive for the greatest of all spiritual gifts, which is LOVE. He stressed that all of these gifts are useless if they are not grounded firmly on Love.

GOSPEL (LUKE 4: 21-30)

      Jesus turned aside from the needy within Israel and attended to the needs of foreigners. This infuriated them and they attempted to harm Jesus. But God's power protected Him and delivered Him away from harm.

Ordinary Time Menu Home


IKA-APAT NA LINGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "NAPILING MAGPAHAYAG, PINILING MAGMAHAL"

      Itong nakalipas na Kapaskuhan, tayo'y nakatanggap ng maraming biyaya mula sa ating mga mahal sa buhay. Mayroong nagbigay ng Christmas cards, mayroon din namang nagbigay ng mamahaling bagay gaya ng mga alahas o di kaya'y kotse lalo na sa mga taong nakaririwasa. Ating pinahahalagahan ang mga biyayang ito at buong puso nating pinasasalamatan ang mga taong nagbigay sa atin. Ngunit tunay ba nating pinahahalagahan ang pinakamahal at importanteng biyayang ating natanggap? Tayo ay biniyayaan ng mga karisma mula sa ating Panginoon. Ang iba sa atin ay may biyaya mula sa Espirito Santo. Ang iba naman ay patuloy pang naghahanap ng biyayang ito. Sa mga panahon ngayon, tayo ay hinihikayat na tanggapin ang biyayang ito mula sa ating Panginoon at buong pagtitiwalang gamitin ito sa pagpapahayag ng Mabuting Balita. Tulad ni Propeta Jeremias, tayo ay pinili rin upang magpahayag ng Salita ng Diyos. Kaakibat din ng tungkuling ito ay hirap at pagtuligsa mula sa ibang tao. Sa kabila ng lahat, ang Diyos pa rin ang mangangalaga sa atin at magbibigay ng ating pangangailangan. Pinaaalala di sa atin ng Ebanghelyo ngayon na magpakita ng kababaang-loob at pagkawala ng halaga ng mga biyayang ito kung wala ang pag-ibig. Naipakita na natin ang pag-ibig sa espiritu ng Edsa. Nakita na natin ang kapangyarihan ng pag-ibig sa pagbabago ng pag-uugali at ng buong sambayanan. Nawa'y ang pag-ibig ay maging batis ng lakas ng mga Pilipino at para sa ibang bansa na nahaharap sa hamon ng mga may kapangyarihan para maipakita ang tunay na hustisya.

UNANG PAGBASA (JEREMIAS 1: 4-5, 17-19)

      Tinawag ng Panginoon si Jeremias, ang Propeta para sa lahat ng bayan, na maging matatag laban sa hamon ng mga makapangyarihan. Pinapayuhan din siya na magtiwala dahil ang Diyos ang kanyang tinig at lakas.

IKALAWANG PAGBASA (KORINTO 12: 31 - 13: 13)

      Pinaaalalahanan ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto na magsikap upang matamo ang pag-ibig, na siyang pinakamataas sa lahat ng biyaya ng Espiritu Santo. Binigyang-diin niya na ang lahat ng biyaya ay walang halaga kung wala ang pag-ibig.

EBANGHELIO (LUCAS 4: 12-30)

      Isinantabi muna ni Hesus ang pagtulong sa mga Israelita upang matulungan muna Niya ang mga tao sa ibang bayan. Ito'y nagdulot ng galit sa kanila at sinubukang saktan si Hesus. Ngunit ang Diyos Ama ang siyang nangalaga sa Kanya at iniligtas Siya sa kapahamakan.

Ordinary Time Menu Home


FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "OUR WORTH IN THE EYES OF GOD"

      We are called to discipleship in spite of our sinfulness because of God's infinite mercy. By trusting in His goodness, we are able to overcome all obstacles and effectively proclaim the good news of our salvation.

      The examples of obedience and humility manifested by Isaiah, Peter and Paul when they were called by Jesus inspires us to do the same.

      In order to become worthy children of God, we are therefore encouraged to practice humility and faithfulness and to allow God to live in us so that we would eventually become the new disciples and fishers of men.

FIRST READING (ISAIAH 6: 1-2, 3-8)

      The Prophet Isaiah teaches us to be humble enough to accept that we are all sinners, making us unworthy in the eyes of God. He was forgiven the very instant he responded by an act of faith and completely accepted his mission.

SECOND READING (1 CORINTHIANS 15: 1-11)

      Jesus called St. Paul to discipleship even though he persecuted Christians. St. Paul now emphasizes the vital doctrine of our faith: Christ's Resurrection from Death. We glorify God whenever we continue His mission of preaching the Gospel and living our lives accordingly.

GOSPEL (LUKE 5: 1-11)

      Because of their full trust in the Lord's instruction to cast their nets into the water again, Peter and the other fishermen caught even more beyond their expectations.

Ordinary Time Menu Home


IKA-LIMANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "ANG HALAGA NG TAO SA MATA NG DIYOS"

      Tayong lahat ay tinatawag upang maging mga disipulo sa kabila ng ating mga pagkakasala dahil sa walang hanggang awa ng Diyos. Sa pagtitiwala natin sa Kanyang kabutihan, napagtatagumpayan natin ang lahat ng mga balakid at masigasig nating naipapahayag ang mabuting balita ng ating kaligtasan.

      Ang mga halimbawa ng pagkamasunurin at pagpapakumbaba na ipinamalas nina Isaias, Pedro at Pablo nang sila ay tinawag ni Hesus ay humihikayat sa ating lahat na tumulad sa kanila.

      Upang tayo ay maging karapat-dapat na mga anak ng Diyos, tayo ay hinihikayat na maging masunurin at matapat at hayaan ang Diyos na manahan sa atin upang tayo ay maging mga bagong disipulo at mamamalakaya ng tao.

UNANG PAGBASA (ISAIAS 6: 1-2a, 3-8)

      Tinuturuan tayo ni Propeta Isaias na tanggapin natin nang may pagpapakumbaba na tayong lahat ay makasalanan at hindi karapat-dapat sa mata ng Diyos. Ang propeta ay pinatawad sa sandaling siya ay tumalima dala ng kanyang pananampalataya at malugod na tinanggap ang kanyang misyon.

IKALAWANG PAGBASA (1 CORINTO 15: 1-11)

      Tinawag ni Hesus si San Pablo sa pagkadisipulo sa kabila ng kanyang pagmamalupit sa mga Kristiyano. Ngayon ay binibigyang-diin ni San Pablo ang pinakamahalagang doktrina ng ating pananampalataya: ang pagkabuhay na muli ni Hesus sa kamatayan. Niluluwalhati natin ang Panginoon sa tuwing ipinagpapatuloy natin ang Kanyang misyon na ipangaral ang Ebanghelyo at isabuhay ito.

EBANGHELIO (LUCAS 5: 1-11)

      Dahil sa kanilang buong pagtitiwala sa utos ng Panginoon na ihulog na muli sa dagat ang kanilang mga lambat, si Pedro at ang iba pang mga mangingisda ay nakahuli ng mas marami pa sa kanilang inaasahan.

Ordinary Time Menu Home


SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "BLESSEDNESS: HOPE AND TRUST IN GOD"

     Hope and trust in the Lord bring peace amidst suffering, joy in sorrow, and plenty in hard times. In contrast, faith in others without faith in God can lead to feelings of disappointment, betrayal and emptiness. In our Gospel, the poor and hungry who trust the Lord and those hated on account of Jesus are called blessed and promised the Kingdom of God and great reward in heaven.

     Those who put wealth and other worldly riches above love of God shall weep and suffer in the life after. But those who believe and follow Jesus shall have a glorious resurrection like Him at the end of time.

     As we rebuild our economy after EDSA II, let us trust and hope in Jesus first and foremost, above all pleasures, passions and attractions in this world. This will see us through darkness, loneliness and emptiness until the last day when we will all rise with Him to unite with our heavenly Father.

FIRST READING (JEREMIAH 17: 5-8)

     Jeremiah emphasizes the fundamental message that trust and hope in the Lord guarantee salvation and prosperity; whereas, placing human judgment and earthly pleasures over these will lead to one's devastation.

SECOND READING (1 CORINTHIANS 15: 12, 16-20

     Paul reminds us of the important event that brings hope to humankind: Christ's resurrection which will set us free from the bondage of sin. This is the good news of our salvation.

GOSPEL (LUKE 6: 17, 20-26)

     True happiness or blessedness consists in living the beatitudes which Jesus teaches in today's Gospel. Despite poverty, hunger, grief and persecution, we can still be "blest" if we always place our complete faith and trust, not in ourselves, not in the values of this world, but in God. They teach us to entrust and surrender all that we have and are to God. They teach us that true discipleship means being a beatitude, a blessing or a gift to others.

Ordinary Time Menu Home


IKA-ANIM NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "PAGPAPALA: PAG-ASA AT PAGTITIWALA SA DIYOS"

     Ang tiwala at pag-asa sa Panginoon ay nagdudulot ng kapayapaan sa kaguluhan, galak sa kalungkutan at kasaganaan sa kawalan. Subalit ang tiwala sa ibang tao na walang kaakbay na tiwala sa Panginoon ay maaaring humantong sa kabiguan, kataksilan at kawalan. Sa ating Ebanghelio, ang mga maralitang naniniwala sa Diyos at ang mga kinamumuhian dahil sa kanilang pagmamahala kay Hesus ay mga pinagpala at pinangakuan ng kaharian ng Diyos at malaking biyaya sa langit.

     Ang mga taong mas nagpapahalaga sa kayamanan at iba pang kalugud-lugod o kaakit-akit sa ating paligid kaysa sa pagmamamhal sa Diyos ay tatangis at maghihirap sa kabilang buhay. Ngunit ang lahat na naniniwala at sumusunod kay Hesus ay mabubuhay na muli at aakyat sa langit, kasama Niya sa takdang panahon.

     Habang itinatayo natin muli ang ating ekonomiya pagkatapos ng EDSA Dos, magtiwala at manalig muna tayo kay Hesus, higit sa ating pag-aalala sa ating kayamana, kabuhayan, at iba pang pinagkakaabalahan sa buhay. Kung magagawa natin ito, malalampasan natin ang kabiguan, kalungkutan at kawalan hanggang sa huling araw ng ating muling pagkabuhay na kapiling si Hesus patungo sa ating Amang nasa langit.

UNANG PAGBASA (JEREMIAS 17: 5-8)

     Binigyan-diin ni propeta Jeremias na matatamo lamang ang kaligtasan at kasaganaan sa pamamagitan ng pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Kabiguan o kawalang pag-asa naman ang kahahantungan sa mas pagbibigay-halaga sa makamundong mga bagay.

IKALAWANG PAGBASA (1 CORINTO 15: 12, 16-20)

     Ipinapaalala ni Pablo ang pinakamahalagang kasaysayan na nagbigay ng pag-asa sa sangkatauhan: ang pagkabuhay na muli ni Kristo na magpapalaya sa pagkakasadlak natin sa kasalanan. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan.

EBANGHELIO (LUCAS 6: 17, 20-26)

     Ang tunay na saya o biyaya ay ang pagsasabuhay ng mga pagpapala na itinuturo ni Hesus sa atin sa Ebanghelio ngayon. Sa kabila ng karukhaan, pagkagutom, kalungkutan at pagmamalupit, maaari pa rin tayong "mapalad" na maituturing kung lagi nating ilalagay ang buo nating pananalig at pagtitiwala, hindi sa ating kakayahan, hindi sa mga pinahahalagahan ng mundo, kundi sa Diyos. Tinuturuan tayong ipagkatiwala at ipaubaya ang lahat ng ating pag-aari at pagkatao sa Diyos. Itinuturo sa atin ang kahulugan ng ganap na pagkadisipulo - ang maging pagpapala, biyaya o regalo para sa iba.

Ordinary Time Menu Home


SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "THE TRANSFORMING LIFE WITHIN US"

      In the Readings today, the Lord asks us to surpass our natural tendency of loving the lovable and those who can love us back. He commands us to do the seemingly unnatural - to love those who make our life miserable, those who hate and curse us, even hurt and harm us. In short, if we are to live as authentic followers of Jesus and children of God, then we must love even our enemies.

      Relying on our human power alone, such an unnatural demand may be extremely hard to do, even truly impossible. But let us remember that through Christ, in Baptism, we share in God's divine life. We have been anointed as children of God and have received His life through the Spirit, the power that does not only enable and empower us to love and to become merciful as our Father, but transforms us to become more and more spiritual beings conformed to the image of God.

      Like David, who spared the life of Saul who was out to kill him, and like Jesus, who loved even those who put Him to death, we too can be as merciful, forgiving and loving if we only open our hearts and minds to God and the transforming power of His life within us, and let Him take over and work in our lives.

FIRST READING (1 SAMUEL 26: 2, 7-9, 12-13, 22-23)

      David is faced with an easy opportunity to take the life of Saul who, out of envy and violent hatred, set out to kill him. Guided by a power greater than man's desire for revenge, and out of his faithfulness and fear of God and respect for God's anointed one, David spares the life of King Saul.

SECOND READING (1 CORINTHIANS 15: 45-49)

      Paul presents a contrast between the first Adam and the second Adam, who is Christ Himself. The first Adam is the source of man's natural and physical life, while Christ, the second Adam, is the source of man's spiritual life. This is a message of hope for humankind - that man will someday bear the Heavenly image of Christ Himself.

GOSPEL (LUKE 6: 27-38)

      Today's Gospel challenges us to do what to us may seem unnatural – to love those who hate and curse us, even hurt and harm us. Jesus commands us not to simply forgive our enemies but to do good to them and pray for them.

Ordinary Time Menu Home


IKA-PITONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "ANG BUHAY NA NAKAPAGPAPABAGO"

      Sa ating mga Pagbasa ngayon, hinihiling ng ating Panginoon na mahalin natin di lamang ang mga nagmamahal na sa atin o ang mga taong maaaring ibalik sa atin ang ating pagmamahal, ngunit pati rin ang mga taong namumuhi at napopoot sa atin, umaapi at nakasasakit sa atin. Ang kahilingang ito'y tila di natural kung ating iisipin, ngunit kung tayo'y magiging tunay na tagasunod ni Kristo at tunay na anak ng Diyos, kinakailangan nating tumugon sa utos na ito - ang mahalin ang ating mga kaaway.

      Kung aasa lamang tayo sa ating sariling kakayanan bilang tao, ang utos na ito ay di lamang lubos na mahirap gawin, tila imposible pa nga. Ngunit pakatandaan natin na dahil kay Kristo'y kaisa na tayo sa buhay ng Diyos, dahil sa ating Binyag. Hinirang tayo bilang mga anak ng Diyos at tinanggap natin ang buhay Niya sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ang lakas na nagbibigay sa atin ng kakayanang magmahal at maging mapagpatawad gaya ng Ama. Ito rin ang nakapagpapabago sa atin upang tayo'y maging mga taong espiritwal na naaayon sa anyo ng Panginoon.

      Tulad ni David na di nakuhang patayin si Saul kahit ito ang nagtangka sa kanyang buhay, at tulad din ni Hesus na minahal ang lahat pati na ang mga nagpatay sa Kanya, tayo rin ay maaaring maging mapagpatawad at mapagmahal. Kailangan lamang natin buksan ang ating mga puso't isipan sa Diyos at sa Kanyang nakapagpapabagong-buhay na nasa atin na, at hayaang Siya ang kumilos sa ating buhay.

UNANG PAGBASA (1 SAMUEL 26: 2, 7-9, 12-13, 22-23)

      Naharap si David sa isang pagkakataon na kitlin ang buhay ni Saul, ang taong nagtangka sa kanyang buhay dahil sa matinding pagkapoot sa kanya. Ngunit dahil siya ay pinatnubayan ng kapangyarihang mas makapangyarihan kaysa sa pagnanasang maghiganti, at dahil din sa kanyang katapatan at takot sa Diyos at paggalang sa taong hinirang ng Diyos, hindi niya nakuhang saktan si Haring Saul.

IKALAWANG PAGBASA (1 CORINTO 15: 45-49)

      Ipinakikita ni Pablo ang kaibahan ng unang Adan at ng pangalawang Adan, na si Kristo. Ang unang Adan ang pinagmumulan ng ating natural at pisikal na buhay, samantalang ang pangalawa, si Kristo, ang pinagmumulan ng ating buhay ispiritwal. Ito ay isang mensahe ng pag-asa para sa sangkatauhan – na ang tao, balang-araw, ay magkakanyong tulad ni Kristo.

EBANGHELIO (LUCAS 6: 27-38)

      Hinahamon tayo ng Ebanghelyo ngayon na gawin ang bagay na tila taliwas sa ating pagkatao – ang mahalin ang mga namumuhi at nakasasakit sa atin. Ang turo ni Kristo'y di lamang patawarin ang ating mga kaaway, ngunit ipagdasal at gawan sila ng kabutihan.

Ordinary Time Menu Home


14th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "SENT TO BE MISSIONARIES OF PEACE"

      Christ came to the world to establish God's kingdom of peace on earth, a mission He accomplished through His sacrifice on the Cross. Though completed, He calls His followers to continue His mission for Him. Now, Jesus urgently sends us, His disciples, as He did 2,000 years ago on the road to Jerusalem, to continue spreading the News of the Kingdom of God by making Him present to all, as we preach and proclaim the Good News of His peace. Jesus asks us to go on this mission bare of worldly provision, but with hearts relying and trusting in God's power alone.

      Like Paul, to remain faithful to our mission of peace, we need to stay focused on Christ's Cross, for it is the only source of perfect and everlasting peace, the peace that Jesus wants us to proclaim and bring to all.

      Though Jesus did not promise an easy task for us, He promised to be with us always, to provide for all our needs, to tenderly care for us and nourish us like a mother. Let us fear not, but trust in His faithfulness to His promise and the power of His love. Let us rejoice in our mission, for our being sent truly tells us how much God loves us - He gives us not only the privilege of being part of Christ's own mission of salvation, but He gives us the joy of knowing that our names are written in Heaven.

FIRST READING (ISAIAH 66: 10-14)

      The Prophet Isaiah pictures God and the new Jerusalem as mother, who nurses and comforts her children, nourishing and providing for all their needs and, like a river, is the source from which prosperity, peace and joy flow.

SECOND READING (GALATIANS 6: 14-18)

      Paul looks at the Cross as the mark of the true Christian and as the true source of perfect peace. Life flows from the Cross, bringing eternal salvation and peace to those who believe.

GOSPEL (LUKE 10: 1-12, 17-20)

      On the road to Jerusalem, Jesus sends 72 of His disciples to go in pairs to prepare the places He intends to visit and to bring peace to all. He warns them that the task ahead will not be easy, with the instructions not to carry worldly provision but just to trust in the power of His Word.

Ordinary Time Menu Home


IKA-14 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "ISINUGO BILANG TAGAHATID NG KAPAYAPAAN"

      Si Kristo'y naging tao upang itatag ang kaharian ng Diyos dito sa lupa - misyong isinagawa Niya sa pamamagitan ng Kanyang pag-aalay ng buhay sa Krus. Kahit ito'y naisakatuparan Niya, tinatawagan Niya ang Kanyang mga tagasunod upang ipagpatuloy ang Kanyang misyon. Ngayon, tayo rin, bilang mga disipulo Niya, ay mahigpit Niyang isinusugo gaya ng pagsusugo niya sa 72 tagasunod niya 2,000 taon na ang nakalilipas, nang Siya'y nasa daan patungong Herusalem upang ipagpatuloy ang paghahatid ng Mabuting Balita ng Kaharian ng Diyos sa lahat. Ito'y gagawin natin nang walang dala-dalang anumang makamundong bagay, maliban sa kapangyarihan ng Diyos.

      Tulad ni San Pablo, upang maging tapat sa misyong ito, kinakailangan natin ipako ang ating tingin sa Krus ni Kristo, dahil ito lamang ang tunay na pinanggagalingan ng walang-hanggang kapayapaan, ang kapayapaang ninanais ni Hesus na ating ihatid sa lahat.

      Di nga ipinangako ni Hesus na magiging madali ang misyon Niya para sa atin, ngunit ipinangako naman Niyang di Niya tayo iiwan at lagi natin Siyang makakasama upang ipagkaloob sa atin ang lahat ng ating pangangailangan, katulad ng isang ina. Huwag sana tayong matakot, bagkus, magtiwala sa Kanyang katapatan sa Kanyang mga pangako at sa kapangyarihan ng Kanyang pag-ibig. Magalak tayo sa ating misyon dahil ang ating pagkasugo'y nagpapatunay lamang na tayo'y tunay na mahal ng Diyos - binigyan Niya tayo ng pribilehiyong maging bahagi ng misyon ni Kristo ng kaligtasan, at higit sa lahat, dahil ang pangalan nati'y nakasulat na sa Langit.

UNANG PAGBASA (ISAIAS 66: 10-14)

      Inihalintulad ni Propeta Isaias ang Diyos at ang bagong Herusalem sa isang inang nag-aalaga at nagbibigay ng kaginhawahan sa kanyang mga anak, at tulad din ng isang ilog ay pinanggagalingan ng kasaganahan, kapayapaan at kagalakan

IKALAWANG PAGBASA (GALACIA 6: 14-18)

      Para kay San Pablo, ang Krus ang tanda ng isang tunay na Kristiyano at ito lamang ang maaaring panggalingan ng walang-hanggang kapayapaan. Dito'y umaagos ang buhay na may dala ng kaligtasan at kapayapaan sa mga naniniwala.

EBANGHELIO (LUCAS 10: 1-9)

      Nang si Kristo'y nasa daan patungong Herusalem, isinugo Niya ang 72 disipulo Niya na humayo at ihanda ang mga patutunguhan Niyang lugar upang ihatid ang Kanyang kapayapaan sa lahat. Binalaan Niya sila na hindi magiging madali ang misyong ito, at huwag magdala ng anumang mga bagay, bagkus, manalig lamang sa kapangyarihan ng Salita ng Diyos.

Ordinary Time Menu Home


15th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "A HEART FOR OTHERS"

     As Christians, we are taught to follow the Ten Commandments. In our daily lives, we try to keep these Commandments, for in doing so, we believe that we will be saved and thus, will gain eternal life.

     In today's Gospel, Jesus emphasizes only two commandments which are summarized in the Parable of the Good Samaritan. In this, Jesus highlights our obligation to be compassionate at all times especially to our neighbors, that is, our needy brothers.

     Christians today have difficulty knowing who their neighbors are. In many subdivisions and villages, people barely know their next-door neighbors. Sometimes they don't even care to get acquainted with them.

     The parable of the Good Samaritan exemplifies the person who showers love and kindness to one who is in need. He is the one who, through his actions, witnesses to God's reign. His loving service to the half-dead man becomes the standard by which love for one's neighbor will henceforth be measured.

     We are therefore challenged to be like the Good Samaritan to go and do likewise; we must live an attitude of reverence, which must be transformed into active service.

FIRST READING (DEUTERONOMY 30: 10-14)

     Moses encourages the people of Israel to take God's Commandments to heart and observe them faithfully. These Commandments are just near us and, therefore, should be part of our everyday lives.

SECOND READING (COLOSSIANS 1: 15-20)

     God created everything on earth through Christ. He is above every other power and exists before anything else. God, though invisible, is not distant but dwells fully in Christ who has become one of us.

GOSPEL (LUKE 10: 25-37)

     In the Gospel, Jesus highlights about who is capable of loving, not about who is worthy of love, as exemplified by the Good Samaritan who shows his love of God by caring for a neighbor who is in need.

Ordinary Time Menu Home


IKA-15 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "PUSO PARA SA KAPWA"

     Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinuruan na sundin ang Sampung Utos ng Diyos. Sa ating pang araw-araw na buhay, ginagawa natin ang ating makakaya upang tupdin at isabuhay ang mga Utos na ito sapagkat tayo ay naniniwala na sa pagsunod sa mga ito, tayo ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan.

     Sa ating Banal na Ebanghelio ngayon, binibigyang diin ni Hesus ang dalawang pinakamahalagang utos na pinag-isa sa talinhaga ng Mabuting Samaritano. Dito napapaloob ang ating tungkuling maging mapagkalinga sa lahat ng pagkakataon lalung-lalo na sa ating mga kapatid na nangangailangan.

     Ang mga Kristiyano sa panahon ngayon, lalung-lalo na yaong mga nakatira sa mga subdibisyon, ay di na halos magkakakilala at di rin gumagawa ng paraang makipagkapwa.

     Ang talinhaga ng Mabuting Samaritano ang nagpapakita kung paanong magmahal ng kapwa tao lalung-lalo na sa oras ng pangangailangan. Siya ang halimbawa kung paano maging tunay na anak ng Diyos.

     Tayo ay hinahamon ngayon na tulad ng Mabuting Samaritano, tayo ay humayo at gayundin ang gawin, maging tagapaglingkod tayo sa ating kapwa tao.

UNANG PAGBASA (DEUTERONOMIO 30: 10-14)

     Hinihikayat ni Moises ang bayang Israel na isapuso at isabuhay ang mga utos ng Diyos sapagkat ang mga ito ay di malayo sa atin, madaling sundin at unawain.

IKALAWANG PAGBASA (COLOSAS 1: 15-20)

     Nilalang ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ni Kristo. Siya ang una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang lahat ng bagay. Ang Diyos, bagamat di nakikita, ay nakipanahanan sa atin at nakipagkapwa tao sa pamamagitan ni Kristo.

EBANGHELIO (LUCAS 10: 25-37)

     Sa Ebanghelio, ipinapakita ni Hesus kung sino ang may kakayahang magmahal, hindi kung sino ang dapat mahalin, tulad ng halimbawang ipinakita ng Mabuting Samaritano.

Ordinary Time Menu Home


16th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "ACTIVE SERVICE AND CONTEMPLATION AS WAYS TO JESUS"

     The focal point of today's Readings is true service accompanied by a discernment of God's will.

     Abraham shows a great act of service to the three strangers, not knowing it is the Lord in the company of angels. Because of his sincerity and kindness, he is promised a son despite his old age. During Jesus' time, Martha and Mary warmly welcome Him in their house. Mary may have chosen the better part by merely contemplating on Jesus' teachings. Nevertheless, Martha's work in making physical preparations for the meal is another aspect of active service. In another later time, Paul exemplifies a right balance of servanthood and contemplation by preaching God's word to bring others closer to Him.

     Today's passages emphasize the ways by which we should reach out to our Lord: through a firm resolution of living His teachings and through sincere and active service. Are we giving inspiration and joy to others when we reach out to them?

FIRST READING (GENESIS 18: 1-10)

     The act of kindness and hospitality that Abraham accorded the strangers is an act of unconditional service to others. Because of this, God promises him a son though he and his wife Sarah were advanced in age.

SECOND READING (COLOSSIANS 1: 24-28)

     Paul admonishes his listeners that suffering for the sake of the Gospel and its evangelization is a necessary step to bring others closer to God. This act of service opens the door to the secret mystery that Christ is in each and everyone of us. We only need to unite our sufferings with Him.

GOSPEL (LUKE 10: 38-42)

     Jesus gives more importance to the decision of Mary who chooses to listen and contemplate on His work rather than the preoccupation of her sister Mary who busies herself with the physical aspects of preparation.

Ordinary Time Menu Home


IKA-16 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "AKTIBONG PAGLILINGKOD AT PAGNINILAY BILANG MGA DAAN TUNGO KAY HESUS"

     Ang mga pagbasa natin ngayon ay nagpapatungkol sa tunay na paglilingkod at pagninilay sa kalooban ng Diyos.

     Si Abraham ay nagpamalas ng wagas na paglilingkod sa tatlong panauhin, kahit na di niya batid na kabilang pala nila ang Diyos. Dahil sa kanyang katapatan at kabutihan, siya ay pinagkalooban ng anak kahit na siya ay matanda na. Noon namang kapanahunan ni Hesukristo, siya ay malugod na tinanggap nina Marta at Maria sa kanilang tahanan. Marahil ay pinili ni Maria ang mas nakabubuting gawain na makinig sa mga pangaral ng ating Panginoon. Datapwat mahalagang aspeto rin ng paglilingkod ang ipinamalas ni Marta sa paghahanda ng pagkain. Ipinapaliwanag naman ni San Pablo ang wastong balanse ng paglilingkod at pagninilay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Salita ng Diyos upang mapalapit tayong lahat sa Panginoon.

     Nais ipabatid sa atin ng mga pagbasa ngayon ang mga paraan kung paano tayo lumalapit sa Panginoon: sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng Kanyang mga turo at tapat na paglilingkod. Tayo ba ay nagdudulot ng saya at nagbibigay ng inspirasyon sa ating kapwa sa ating pakikitungo sa kanila?

UNANG PAGBASA (HENESIS 18: 1-10)

     Ang kabaitan na ipinamalas ni Abraham sa mga panauhin ay ehemplo ng tunay at wagas na paglilingkod sa ating kapwa. Dahil dito, siya ay pinagkalooban ng anak kahit na siya at ang kanyang asawang si Sara ay kapwa matanda na.

IKALAWANG PAGBASA (COLOSAS 1: 24-28)

     Pinagpayuhan ni San Pablo ang kanyang mga tagapakinig na ang paghihirap na kaakibat ng pagpapahayag ng Salita ng Diyos ay kinakailangan upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Ang paglilingkod na ito ay nagbubukas sa sikretong misteryo na si Hesukristo ay nananahan sa bawat isa sa atin. Dapat lamang ay pag-isahin natin ang ating mga pagpapakasakit sa mga pagdurusa ng ating Panginoon.

EBANGHELIO (LUCAS 10: 38-42)

     Naging mas mahalaga kay Hesus ang desisyon ni Maria na makinig at magnilay sa Kanyang mga turo kaysa sa pag-aabala na ginawa ng kanyang kapatid na si Marta sa pisikal na pag-aayos ng kanilang tahanan.

Ordinary Time Menu Home


17th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "WE PRAY TO OUR LOVING AND MERCIFUL FATHER"

     How merciful and loving is our Lord God! It took only very few good people for Him to save the sinful cities of Sodom and Gomorrah. Our heavenly Father, when asked, especially with constancy and persistence, gives far more than the most loving human father can ever give. A supreme act of forgiving love is giving His only begotten Son.

     The Readings teach us perseverance and deep faith in God. Despite the violence, crimes and sinfulness around us, we can help save our land by remaining faithful to God. We can sincerely ask forgiveness for the many times we offend God who is loving and forgiving. We can offer sacrifices for the forgiveness of our sins and those of others. We can show love by forgiving those who have hurt us, and work towards reconciliation.

     We can do all these if we ask God, as Jesus advises, for the Holy Spirit to be with us always. By God's grace, we can be one with the Father and deserve His loving mercy.

FIRST READING (GENESIS 18: 20-32)

     God reveals to Abraham the destruction of Sodom and Gomorrah. Abraham bargains with God for the salvation of the wicked cities for the sake of the very few who are good and innocent.

SECOND READING (COLOSSIANS 2: 12-14)

     Paul reminds us that our gift of salvation was brought about by Christ's death on the cross and His resurrection, and is bestowed on us through Baptism.

GOSPEL (LUKE 11: 1-13)

     Jesus teaches the disciples to pray to a loving and merciful Father, and to pray with persistence for all our needs.

Ordinary Time Menu Home


18th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "GOD IS YOUR RICHES - DO NOT MAKE RICHES YOUR GOD"

     Life is not about how materially wealthy we are, but how many lives we bless and enrich with our own wealth. It is not about hoarding possessions for our own selves alone, but sharing them with others and using them in loving service of God and others. As God is the source of all we possess in our life, we find meaning in them when we see and let God move in them, in our life, in the world, and in the riches of the world. God is our greatest treasure, for in Him, we find happiness, life, and fullness of life.

     Through Christ in Baptism, God has made us His own, sharing with us His very life. We belong not to the world, or to this earthly kingdom, but to God and to His heavenly kingdom.

     It makes sense, then, that we are called to focus and to treasure things that matter in God's kingdom, rather than on fleeting riches of the world, which we cannot even bring with us when we die. Let us not be blinded by the lures of worldly riches for they have the power to corrupt and make us greedy, even to become our god. They can prevent us from trusting God and His promise of real happiness, and can sidetrack us from embracing God, our greatest treasure. It is God and things of God that give value and meaning to our earthly treasures. Indeed, apart from God, all things are vanity. Let us stop from working for other riches; God is our riches, let us not make riches our god.

FIRST READING (ECCLESIASTES 1: 2, 2: 21-23)

     Ecclesiastes does not find sense and meaning in life, in human effort and in earthly things. To him, all things, by themselves, are useless, for they do not satisfy and give happiness.

SECOND READING (COLOSSIANS 3: 1-5, 9-11)

     Paul admonishes us to set our hearts on heavenly rather than on earthly treasures, for these are what matter in God's kingdom, to which we belong.

GOSPEL (LUKE 12: 13-21)

     Jesus teaches us that earthly possessions do not guarantee life and happiness, for death is inevitable, and in death, we cannot bring riches with us to our graves. Jesus asks us to avoid all forms of greed and growing rich for our own selfish selves, but He tells us instead to grow rich in God's sight, by sharing our life and our blessings with others.

Ordinary Time Menu Home


IKA-18 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "ANG DIYOS ANG ATING TANGING YAMAN - HUWAG NATIN DIYOSIN ANG KAYAMANAN"

     Ang buhay ay di nakatuon sa kung gaano tayo kayaman, ngunit kung gaano karaming buhay ang ating pinagyaman ng ating kayamanan. Di rin ito nakatuon kung gaano kadami ang ating naipong pag-aari para sa ating sarili, ngunit kung gaano natin ito naibahagi sa ating kapwa at ginamit sa paglilingkod sa kanila at sa Diyos. Dahil ang Diyos ang pinanggalingan ng lahat ng ating pag-aari sa buhay, nagkakaroon ng kabuluhan ang lahat ng ito kung makikita natin Siya dito at kung hahayaan natin Siyang kumilos sa ating buhay, sa mundo, at sa materyal na yaman ng mundo. Ang Diyos ang ating tanging yaman, dahil sa Kanya natin matatagpuan ang lubos na kasiyahan, ang buhay at kaganapan ng buhay.

     Sa Binyag, sa pamamagitan ni Kristo, tayo'y lubusang napasa-Diyos, sa Kanyang pagbabahagi sa atin ng Kanyang buhay. Kaya tayo'y di para sa mundo o sa kaharian dito sa lupa, nguniKt tayo'y para sa Diyos, at sa Kanyang kaharian.

     May katuturan nga ang tawag sa atin na pahalagahan at ipako ang ating mga puso sa mga bagay na may kabuluhan sa kaharian ng Diyos, sa halip ng sa panandaliang yaman ng mundo, na di naman natin madadala sa ating kamatayan. Huwag sana tayong magpabulag sa tukso ng makamundong yaman dahil ito'y may kapangyarihang magpasama sa atin, magdala sa atin sa kasakiman, hanggang ito na ang ating maging diyos. Ito'y maaaring maging hadlang sa ating pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang pangako ng tunay na kaligayahan, at maaari ding ilihis tayo sa pagtanggap sa Kanya, na siyang ating pinakamahalaga at natatanging yaman. Ang Diyos at ang mga bagay na maka-Diyos ang nagbibigay-halaga at kabuluhan sa lahat ng bagay. Tunay ngang kung mawawalay sa Diyos, lahat ng bagay ay mawawalan ng kabuluhan. Nawa'y tumigil na tayo sa paghangad ng iba pang yaman, sapagkat ang Diyos lamang ang ating tanging yaman. Huwag nawa nating diyosin ang ating makamundong yaman.

UNANG PAGBASA (MANGANGARAL 1: 2, 2: 21-23)

     Di makita ng Mangangaral ang kabuluhan at kahulugan ng buhay, ng paghihirap ng tao at ng mga bagay sa mundo. Para sa kanya, lahat ng bagay, sa kanilang sarili lamang, ay walang saysay, dahil ito'y hindi nakapagbibigay ng kasiyahan.

IKALAWANG PAGBASA (COLOSAS 3: 1-5, 9-11)

     Pinapayuhan tayo ni San Pablo na ituon ang ating mga puso sa mga panlangit sa halip ng sa makamundong yaman dahil ito ang may kabuluhan sa kaharian ng Diyos, na ating kinabibilangan.

EBANGHELIO (LUCAS 12: 13-21)

     Tinuturo sa atin ni Hesus na ang makamundong yaman ay di garantiya ng kasiyahan na kahit sa ating kamatayan ay di natin madadala. Hinihiling ni Kristo na sana'y iwasan natin ang kasakiman at ang pagpapayaman para lamang sa sarili, bagkus sana'y yumaman tayo sa mga bagay na kalugud-lugod sa paningin ng Diyos, at ito'y sa pamamagitan ng pagbabahagi ng lahat ng atin sa ating kapwa.

Ordinary Time Menu Home


19th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "BLESSED ARE THE FAITHFUL"

     In today's Gospel, we are called to be faithful to the Lord until the end. We can be faithful like the Hebrew people who obeyed God and marked their doors with the blood of a sacrificial lamb and, thus, were saved from death. We can be faithful like Abraham, the father of many nations. As God commanded, he went to a land not known to him. He was willing to sacrifice his son as an offering to God.

     Are we faithful servants of the Lord? At His command, can we give up all that we have? Do we surrender our will to His will at all times? Is our faith unshaken by sufferings and trials? Do we lose our faith when God does not grant our prayer? Do we forget Him when faced with worldly riches and pleasures? Do we see Him in our neighbor, the sick, the hungry and the oppressed?

     Let us ask God to strengthen our faith in Him and make us always ready for His coming today and all the days of our life. By God's grace, we will grow in faith and love for Him.

FIRST READING (WISDOM 18: 6-9)

     The Passover is a commemoration of the Israelites' liberation from slavery in Egypt. It is a reminder for all of us to be like them who put their faith and trust in the Lord especially in times of tribulation and trials.

SECOND READING (HEBREWS 11: 1-2, 8-19)

     The letter to the Hebrews reveals the faithfulness of Abraham when he believed in the Lord without question or doubt. Because of this, he was given his immediate reward by the Lord. Abraham, who was faithful throughout his lifetime, provides inspiration for all of us to hold fast to our faith even if we may not immediately see its benefits.

GOSPEL (LUKE 12: 35-40)

     The parable in today's Gospel tells us to be prepared at all times for the coming of the Lord. We must be ever watchful, always faithful and ready like a servant waiting for the master, so that we will be worthy to share in the heavenly banquet.

Ordinary Time Menu Home


20th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "FAITHFULNESS TO GOD IN THE MIDST OF HUMAN SUFFERING"

     The Lord encourages us to generously share our time, talents and treasure in the service of our needy brothers and sisters. However, to answer the call of God to servanthood is not an easy task. The consequence of deciding in favor of God often involves suffering that accompanies our mission. Our desire to render genuine service always comes in conflict with our many other preoccupations in this earthly life.

     We should not lose heart in spite of this predicament. In the First Reading, the prophet Jeremiah remained steadfast in boldly proclaiming the message of God to the people of Judah even if he became unfavorable with its leaders and was thus subjected to severe punishment which the prophet did not rightfully deserve. Jesus Christ himself, in obedience to the Father's will, embraced the shame and humiliation of dying on the cross to pay for a crime which He Himself did not commit.

     Therefore, the Lord wants us to realize that serving Him does not mean the absence of suffering in our lives. Rather, we should remain faithful to Him through constant prayer so that we can endure all hardships and overcome all obstacles as we persevere to do His will to become authentic witnesses of His love in word as well as in deed.

FIRST READING (JEREMIAH 38: 4-6, 8-10)

     In obedience to God's will, the prophet Jeremiah courageously proclaimed Yahweh's message to the people of Judah even if it meant suffering in the hands of the leaders of the city.

SECOND READING (HEBREWS 12: 1-4)

     In going through sufferings, we as Christians must learn to turn to the Lord for the grace of endurance for in the end, we will attain eternal life.

GOSPEL (LUKE 12: 49-53)

     Jesus came to the world in anticipation of suffering and rejection. He will bring purifying fire to burn away human imperfections. It may cause division to those who do not wish to rest at His side.

Ordinary Time Menu Home


IKA-20 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "KATAPATAN SA DIYOS SA GITNA NG PAGHIHIRAP"

     Hinihimok tayo ng Panginoon na buong pusong magbahagi ng ating panahon, talento at kayamanan para sa paglilingkod sa ating mga kapatid na dukha. Ngunit ang pagtugon sa tawag ng Diyos na ito at sa paglilingkod ay di madaling gawin. Kadalasan ang kaakibat ng misyong ito ay paghihirap. Sa ating hangarin na makapaglingkod nang tapat, sa tuwina'y nagiging hadlang ang ating pinakakaabalahang mga bagay-bagay sa ating makamundong buhay.

     Sa harap ng lahat ng ito, di tayo dapat mawalan ng pag-asa. Sa Unang Pagbasa, si Propeta Jeremias ay nanatiling tapat sa pagpapahayag ng mensahe ng Panginoon sa bayan ng Juday, kahit na siya'y di naging kalugud-lugod sa mga pinuno nito. Dahil dito, siya'y sumailalim sa matinding parusa kahit ito'y di karapat-dapat. Si Hesukristo mismo, sa pagsunod sa kalooban ng Ama'y tinanggap ang paghamak at kahihiyan ng kamatayan sa krus upang pagbayaran ang isang kasalanang di Niya ginawa.

     Nais ng Panginoon na maunawaan natin na ang paglilingkod sa Kanya ay di nangangahulugan ng kawalan ng paghihirap sa ating buhay. Bagkus, dapat tayong manatiling tapat sa Kanya sa pamamagitan ng patuloy na dalangin upang makayanan natin ang lahat ng pasakit, at tuloy mapaglabanan ang mga hadlang sa pagsunod sa kalooban Niya, upang tayo'y maging mga tunay na saksi sa Kanyang pag-ibig, sa salita at sa gawa.

UNANG PAGBASA (JEREMIAS 38: 4-6, 8-10)

     Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, buong tapang na ipinahayag ni Propeta Jeremias ang mensahe ni Yahweh sa sambayanan ng Judah kahit na iyo'y nangangahulugan ng paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng lungsod.

IKALAWANG PAGBASA (HEBREO 12: 1-4)

     Sa gitna ng ating mga pagdurusa, tayo, bilang mga Kristiyano, ay dapat matutong tumawag sa Diyos para sa biyaya ng katatagan, dahil sa katapusan, ang buhay na walang hanggan ay ating makakamtan.

EBANGHELIO (LUCAS 12: 49-53)

     Sa pagdating ni Hesus sa mundo, ang naghihintay sa Kanya ay paghihirap at pagtanggi. Ang dala Niya'y dalisay na apoy na tutupok sa kahinaan ng tao, na maaaring magdulot ng pagkahati-hati sa mga taong ayaw manatiling kasama Siya.

Ordinary Time Menu Home


21st SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "SALVATION IS GOD'S GIFT TO EVERYONE"

     God invites us to belong to His Kingdom. He desires that all of us may be saved and have eternal life. Salvation is God's gift that is not reserved for a few.

     Outward practices like going to Mass on Sundays and listening to God's Word in Scriptures do not guarantee that we truly belong to His Kingdom or will be saved. What really matters is that we make visible in our life Christ's message and mission. When we love and serve God and neighbor, Jesus will recognize us as His disciples.

     Let us accept God's invitaion and do our part by following Jesus on the way to "the Jerusalem of everlasting life."

FIRST READING (ISAIAH 66: 18-21)

     The prophet Isaiah speaks of God's universal will to save all people.

SECOND READING (HEBREWS 12: 5-7, 11-13)

     Our trials and sufferings are the Lord's way of teaching us to grow in fidelity to our Christian faith. They are His way of disciplining us.

GOSPEL (LUKE 13: 22-30)

     Jesus tells us that salvation depends on God's saving will rather than on membership in His chosen people and mere outward practices.

Ordinary Time Menu Home


IKA-21 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "ANG KALIGTASAN AY KALOOB NG DIYOS PARA SA LAHAT"

     Inaanyayahan tayo ng Diyos na maging bahagi ng Kanyang Kaharian. Kalooban Niya na tayong lahat ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos sa lahat at hindi inirereserba para lamang sa kakaunti.

     Ang mga panlabas na gawain gaya ng pagsisimba tuwing Linggo at pakikinig sa Salita ng Diyos ay hindi garantiya na tunay tayong bahagi ng Kanyang Kaharian o tayo'y maliligtas. Ang tunay na mahalaga ay ang pagsasabuhay nating ng mensahe at misyon ni Kristo. Kung minamahal at pinaglilingkuran natin ang Diyos at kapwa, makikilala tayo ni Hesus bilang mga alagad Niya.

     Tanggapin natin ang paanyaya ng Panginoon at gawin ang ating bahagi sa pamamagitan ng pagsunod kay Hesus sa daan patungo sa Herusalem ng buhay na walang hanggan.

UNANG PAGBASA (ISAIAS 66: 18-21)

     Sinasabi sa atin ni propeta Isaias ang kalooban ng Diyos na mailigtas ang lahat ng tao.

IKALAWANG PAGBASA (HEBREO 12: 5-7, 11-13)

     Ang mga pagsubok at pagpapakasakit natin ay pamamaraan ng Panginoon na turuan tayong lumago sa ating katapatan sa ating pananampalataya.

EBANGHELIO (LUCAS 13: 22-30)

     Sinasabi sa atin ni Hesus na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos at hindi nababatay sa pagiging miyembro ng Kanyang piling bayan o sa mga panlabas na gawaing ispiritwal.

Ordinary Time Menu Home


22nd SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "TO BE HUMBLE AS JESUS"

     It is easy to love a humble person, but quite a challenge to be one, since pride lurks in the heart of every man. Even God, as our Readings tell us, delights and exalts the lowly.

     As humility is the key to knowing God and to receiving His exaltation, it becomes a fundamental virtue we Christians need to possess. But, lest we fall into the trap of false modesty, we are called to pattern our brand of humility to that of Jesus, who is after all our icon of humility.

     To be humble then, is to become like Jesus, who shared His divine life with us, by lowering Himself, taking on the form of sinful humanity to be one with us, and accepting even death, to open up the doors of His Father's kingdom for all of mankind, righteous and sinners alike.

     Let us humbly open our hearts to the Spirit who dwells in us, through Jesus, that He may reveal to us our limitations and unworthiness, our Pharisaical self-righteousness, pride and conceit, on which many sins are rooted. The Spirit will help us trust and depend on God alone and acknowledge Him as the giver of every gift that we have and will ever have. Ultimately, as we are formed into the humble person of Jesus - sincerely generous, accepting and welcoming others as brethren, serving and loving all, even the unlovable - the Father shall exalt us too, as He opens to us the doors of His Kingdom.

FIRST READING (SIRACH 3: 17-18, 20, 28-29)

     Our Reading tells us that humility lies in acknowledging our limitations and unworthiness before God and our openness to and need of God and others. The wise man, Sirach, counsels his followers to be humble in all things at all times, for a humble man is loved by all, and finds favor with God Himself.

SECOND READING (HEBREWS 12: 18-19, 22-24a)

     Because of Jesus' humility, a new covenant between God and man was established. Now, through Jesus, we are able to face God without fear and to have a loving relationship with Him.

GOSPEL (LUKE 14: 1, 7-14)

     Jesus' parable about choosing the best place in a wedding feast speaks of the kingdom of God where everyone is welcome, each one humbly accepting himself and others as well, for their own respective limitations and gifts.

Ordinary Time Menu Home


IKA-22 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "ANG MAGING MABABANG-LOOB TULAD NI KRISTO"

     Madaling mahalin ang taong may mababang loob, ngunit isang hamon ang maging taong may mababang loob, dahil sa bawat puso ng tao'y may nakatagong kapalaluan. Kahit ang Diyos, gaya ng sinasabi sa ating Pagbasa, ay kinalulugdan at dinadakila ang mapagkumbaba.

     Dahil sa ang kababaang-loob ang susi sa pagkilala sa Diyos at sa pagdadakila Niya, ito'y isang pangunahing katangiang kinakailangan ng mga Kristiyanong angkinin. Ngunit, para di tayo mabitag ng maling pagpapakumbaba, hinihiling na tularan natin ang uri ng kababaang-loob ni Hesus, na siya naman nating huwaran ng kababaang-loob.

     Ang pagiging mababa ang loob ay ang pagiging katulad ni Kristo, na nagbahagi ng Kanyang dakilang buhay sa atin, sa pagpapakababa ng Kanyang sarili, nang Siya'y nakiisa sa makasalanang sangkatauhan, tinanggap pati ang kamatayan, upang buksan ang pinto ng Kaharian ng Ama, para sa lahat ng tao, makadiyos man o makasalanan.

     Ating buksan ang ating mga puso sa Espiritu na nananahan sa atin, sa pamamagitan ni Hesus, upang ibunyag Niya sa atin ang ating mga limitasyon at kawalan ng karapatan, ang ating maka-Pariseong makasariling kabanalan, pagkapalalo at sobrang pagpapahalaga sa sarili, kung saan maraming kasalanan ang nakaugat. Ang Espiritu ang tutulong sa atin upang magtiwala at manalig tayo sa Diyos lamang at kilalanin Siyang pinanggagalingan ng lahat ng ating kakayanan at kayamanan. Sa katapusan, kapag taglay na natin ang kababaang-loob ni Kristo, at tayo'y taos ang pagkabukas-palad at malugod na tumatanggap, naglilingkod at nagmamahal sa kapwa, kahit ang mga di kaibig-ibig – tayo'y dadakilain ng Ama sa Kanyang pagbukas sa atin ng pinto ng Kanyang kaharian.

UNANG PAGBASA (SIRAK 3: 17-18, 20, 28-29)

     Sa ating Pagbasa, sinasabi na ang kababaang-loob ay ang pagkilala sa ating limitasyon at kawalan ng karapatan sa harap ng Diyos, at ang ating pagiging bukas at pagkilala sa ating pangangailangan sa Diyos at sa ating kapwa. Pinapayuhan ni Sirak ang kanyang mga tagasunod na maging mababang-loob sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng gawain, dahil ang taong mababa ang loob ay minamahal ng lahat at kinalulugdan ng Panginoon.

IKALAWANG PAGBASA (HEBREO 12: 18-19, 22-24a)

     Dahil sa kababaang-loob ni Kristo, isang bagong tipan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan ang naitatag. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ngayo'y nakakaharap sa Ama nang walang takot at nagkakaroon tayo ng pakikipagugnayan sa Kanya.

EBANGHELYO (LUCAS 14: 1, 7-14)

     Ang kuwento ni Hesus tungkol sa pagpili ng natatanging lugar sa isang handaan ay nauukol sa Kaharian ng Diyos, kung saan lahat ay malugod na tinatanggap at ang bawat isa'y kinikilala ang sariling limitasyon at kayamanan, pati na ang sa kapwa.

Ordinary Time Menu Home


23rd SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "I WILL FOLLOW YOU, JESUS"

     Jesus is the only way to the Father. The Readings today show many ways to follow Jesus and be His disciple.

     To follow Jesus is to do more than keep God's Commandments. It means allowing the Holy Spirit to dwell in us to discern God's will. It entails treating everyone, rich or poor, mighty or lowly, as our brother or sister.

     Discipleship according to Jesus is also taking up one's cross, giving up family relationships, if needed, renouncing material possessions and desires for earthly pleasures that separate us from God, and offering one's life to Him.

     Indeed, it is difficult to follow Jesus till the end, but with God's grace, nothing is impossible. We only have to fix our sight on Jesus who leads us to eternal life.

FIRST READING (WISDOM 9: 13-18)

     Understanding God's will and plan is beyond human comprehension. We need the guidance of the Holy Spirit to grant us His wisdom to discern His ways.

SECOND READING (PHILEMON 9-10, 12-17)

     The apostle Paul, sympathetic to a slave's cause, appeals to Philemon, the Christian master and a close friend, to welcome Onesimus, no longer as a slave but a brother.

GOSPEL (LUKE 14: 25-33)

     Discipleship means unconditional commitment to Jesus, that is, carrying one's cross, practicing detachment and renouncing all that would keep one from following Jesus.

Ordinary Time Menu Home


24th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "GOD FORGIVES AND HE WANTS US BACK"

     Our Readings today highlight God's eternal faithfulness. Moses' people gone wayward because of impatience and they turned to idolatry and worshipped a golden cow. The parable in the Gospel also speaks of a prodigal son who squandered his father's wealth after leaving home. Just like the shepherds who lost a sheep, fathers will search for the lost son and will celebrate in jubilation when he returns to be reunited with him.

     Paul was a blasphemer, was arrogant and persecuted Christians because he was detached from God. Despite his weaknesses, he received mercy and strength when he repented and zealously served Jesus.

     God has been the same now and forever. He faithfully waits for us. We only have to repent and let the Holy Spirit work in our lives so that we could come back to Him, our Good Shepherd and Father.

FIRST READING (EXODUS 32: 7-11, 13-14)

     Yahweh was angered when the Israelites turned to worshipping a golden calf when they became impatient waiting for God's messages from Moses. Moses pleaded in behalf of the people so that God's wrath will not befall on them. And God did not punish them.

SECOND READING (1 TIMOTHY 1: 12-17)

     The Reading presents an image of a faithful God who loves us unconditionally, a God who does not look at our weaknesses and sins but at what we can be because we are His creation. He forgives and continues to forgive.

GOSPEL (LUKE 15: 1-32)

     Today's parables challenge our values and priorities. Lost sheep and coins are searched. A father patiently waits and always welcomes home a son who has gone wayward.

Ordinary Time Menu Home


IKA-24 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "ANG MAPAGPATAWAD NA DIYOS AY NAGHIHINTAY SA ATING PAGBABALIK-LOOB"

     Ang mga Ebanghelio sa araw na ito ay nagpapatunay ng walang hanggang katapatan ng Diyos. Sa panahon ni Moises, ang mga tao ay lumayo sa Panginoon at nagsamba sa ginintuang guya. Ang mga pabula ngayon ay pinatanyag ng isang alibughang anak na lumayo sa kanyang ama pagkatapos makamtan ang kanyang yaman upang ito'y kanyang waldasin. Ang ama na katulad ng isang pastol ay buong kaligayahang tatanggapin ang isang tupang napawalay sa sandaling ito'y makita't bumalik sa kanya.

     Katulad rin ni San Pablo na naging malayo sa Panginoon sa pamamagitan ng di pagkilala sa Kanya at paglipol ng mga Kristiyano, siya ay nagbalik-loob at pinagkalooban ng pagpapatawad at biyaya ni Hesus.

     Ang Diyos noon ay ang Panginoon na walang hanggan at buong tapat na naghihitay sa ating pagbabalik-loob. Makababalik lamang tayo sa Kanya sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran at ang pagsasabuhay ng Kanyang halimbawa.

UNANG PAGBASA (EXODO 32: 7-11, 13-14)

     Totoong nagalit si Yahweh sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, lalo pa't gumawa sila ng "ginintuang guya" upang ito'y sambahin dahil sa pagkainip sa paghihintay kay Moises mula sa bundok ng Sinai. Gusto nang lipulin ng Diyos ang mga Israelita, ang mga taong ito na sila ring iniligtas niya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Subalit dahil sa pakiusap ni Moises, sila ay pinatawad ng Diyos.

IKALAWANG PAGBASA (1 TIMOTEO 1: 12-17)

     Si Pablo ay isang halimbawa ng "nawalang tupa" dahil sa pag-uusig na ginawa niya sa mga Kristiyano. Dahil sa kapatawaran, pag-ibig at biyaya ng Diyos, nakapagbalik-loob siya kay Hesus. Naging isa siyang masigasig na tagapaglaganap ng Mabuting Balita at tunay na pastol ng mga nawawalang tupa.

EBANGHELIO (LUCAS 15: 1-32)

     Ang Ebanghelio ngayon ay hamon sa ating pagiging tunay na Kristiyano. Ang nga tupa at pilak na nawawala ay ating hinahanap. Ang mabuting ama ay pinahahalagahan ang pagbabalik-loob ng alibughang anak na huhimingi ng kapatawaran.

Ordinary Time Menu Home


25th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "WE ARE CALLED TO BE GOD'S FAITHFUL SERVANTS"

     Today's Readings do not merely question our prudence in our use of this world's goods, including God's gifts of life, time, talent and treasure. More importantly, they challene us to reflect more deeply on our fidelity as Christian servants.

     We claim to serve our parish by offering our time, talent and treasure especially on Sundays. Together with our fellow parishioners, we hear Mass on Sundays as one big family. We even attend novenas and prayer meetings. But what about our life at home? What about our life at the office? Does our Sunday life in the parish greatly differ from our Monday to Saturday life outside?

     We have been blessed by God with the goods of this earth. We have been blessed with life. How we use this world's goods, how we use our life and the blessings God has given us will certainly tell how good or honest we are, not only as stewards but also and more importantly...as servants of God. Are we honest with our family? Are we honest with our fellow workers? Do we cheat in our business? Do we cheat in our work?

     As Christian servants, we have to see to it that there is no dichotomy between our parish life and home life, between our life of faith and our life of work.

     Let us, therefore, follow Christ who is our perfect model of God's faithful servant. Let us pray for the gift of prudence and for the grace to be faithful to Him in word and in deed, not only on Sundays bu everyday of our life.

FIRST READING (AMOS 8: 4-7)

     Amos, a prophet of social justice, condemns the greedy rich and merchants who enrich themselves at the expense of the poor and the needy. Such exploitation or oppression deserves punishment from God.

SECOND READING (1 TIMOTHY 2: 1-8)

     The apostle Paul asks the believers to pray for everyone, particularly those in authority or in government, so that a life of peace and harmony may be achieved. Such prayers are offered through the one mediator Jesus Christ.

GOSPEL (LUKE 16:1-13)

     The first part of the Gospel is about the crooked and dishonest steward who cleverly arranges for his future. The second part contains the warning of Jesus that no one can serve two masters: God and money.

Ordinary Time Menu Home


IKA-25 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "TINATAWAG TAYONG TAPAT NA ALAGAD NG DIYOS"

     Ang mga Pagbasa sa araw na ito ay di lamang nagtatanong tungkol sa pag-iingat natin sa paggamit ng mga materyal na bagay, kundi pati na rin ang buhay na regalo ng Diyos sa atin, ang ating talino at yaman.

     Sinasabi nating tayo'y naglilingkod sa simbahan sa pamamagitan ng paggugol natin ng ating oras, talino at yaman, lalo na sa araw ng Linggo. Kasama ng iba pang miyembro ng ating parokya, nagsisimba tayo sa Linggo bilang isang malaking pamilya. Dumadalo rin tayo sa mga nobena at pulong na nagbibigay-puri sa Panginoon. Ngunit kumusta naman ang ating buhay sa ating bahay, ang ating buhay sa opisina? Ang ating buhay ba kapag Linggo sa simbahan ay iba sa buhay natin mula Lunes hanggang Sabado sa labas?

     Tayo'y biniyayaan ng Diyos ng napakaraming bagay sa mundo, kasama na ang ating buhay. Sa paggamit natin ng mga ito ay naipamamalas natin kung gaano tayo kabait o katapat hindi lamang bilang tagapangasiwa kundi tagapaglingkod ng Diyos. Tayo ba ay tapat sa ating pamilya, sa ating kapwa manggagawa? Nandadaya ba tayo sa ating trabaho, sa ating negosyo?

Bilang tagapaglingkod Niya, tingnan natin kung pareho ang ating buhay sa simbahan at sa bahay; ang ating buhay sa pananampalataya at buhay natin sa ating trabaho.

     Ating sundan si Hesus na modelong tagapaglingkod ng Diyos. Ipagdasal nating pagkalooban Niya tayo ng sapat na pag-iingat upang pangalagaan at gamitin nang wasto ang mga biyayang handog Niya; pagpalain tayong maging tapat sa Kanya sa salita at sa gawa hindi lamang tuwing Linggo kundi sa pang-araw-araw nating buhay.

UNANG PAGBASA (AMOS 8: 4-7)

     Binabalaan ni Amos, ang propeta ng lipunang pangkatarungan, ang mga imbing mayayaman na nagsasamantala sa mga dukha at aba, lalo na yaong gumagamit ng relihiyon para lamang kumita ng salapi. Ang mga taong may ganyang masamang gawain ay pinarurusahan ng Diyos.

IKALAWANG PAGBASA (1 TIMOTEO 2: 1-8)

     Pinayuhan ni San Pablo apostol ang mga sumasampalataya na ipanalangin ang lahat, lalo na ang mga maykapangyarihan o nasa pamahalaan upang makamit ang mapayapang buhay. Ang mga panalanging ito ay ialay sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristong tagapamagitan ng sangkatauhan at ng Panginoon.

EBANGHELIO (LUCAS 16: 1-13)

     Ang unang bahagi ng Ebanghelio ay tungkol sa mandarayang tagapaglingkod na ang iniisip ay ang pansariling kapakanan. Ang ikalawang bahagi ay naglalaman ng paalala ni Hesus na walang maaaring maglingkod sa dalawang panginoon: ang Diyos at pera.

Ordinary Time Menu Home


26th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "CALLED TO BE JUST AND MERCIFUL"

     In today's Readings, God asks us to be just and merciful. To be just is to give what is rightfully due to a person, in consideration of his dignity and value, as one saved by God. To be merciful is to give a person more than what he deserves. As Christians, we are called to be more than just - we are asked to be merciful.

     Amos' cry for social justice finds fulfillment in Jesus, who lived God's justice and mercy as He comforted the oppressed, gave sight to the blind, healed the sick, and fed the hungry. He loved all, even the undeserving, the unlovable and the difficult to love.

     This is a challenge for us to pattern our life to that of Jesus. When we have gone beyond being just, and have become merciful, then we would have lived not only our being human but our being divine as well.

FIRST READING (AMOS 6: 1a, 4-7)

     The prophet Amos is crying for social justice as he asks the rich to look after the needs of the poor instead of their being so self-centered, selfish and overindulgent.

SECOND READING (1 TIMOTHY 6: 11-16)

     Paul encourages Timothy to give God what is due Him by being completely devoted to Him, for God deserves no less.

GOSPEL (LUKE 16: 19-31)

     Christ's parable shows us that we are saved not because of our efforts or good deeds, but by God's mercy. Salvation comes to us not because we deserve it but because God is merciful.

Ordinary Time Menu Home


IKA-26 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "TINAWAG MAGING MAKATARUNGAN AT MAAWAIN"

     Sa ating mga Pagbasa ngayon, hinihiling ng Panginoon na tayo'y maging makatarungan at maawain. Ang pagiging makatarungan ay ang pagbibigay ng nararapat sa ating kapwa, alang-alang sa kadakilaan at kahalagahan ng kanyang pagkatao bilang niligtas ng Diyos. Ang pagiging maawain ay ang pagbibigay sa isang tao ng higit pa sa nararapat niyang tanggapin, kahit siya'y di karapat-dapat tumanggap. Bilang mga Kristiyano, tayo'y tinatawag hindi lamang upang maging makatarungan - tayo'y tinatawag ring upang maging maawain.

     Ang hiling ni Amos ng katarungan para sa mga mahihirap ay nagkaroon na katugunan kay Kristo, nang isinabuhay Niya ang katarungan at awa ng Panginoon. Binigyan Niya ng kaginhawahan ang mga naaapi, paningin ang mga bulag, kagalingan ang mga maysakit, at pagkain ang mga nagugutom. Minahal Niya ang lahat, pati na ang mga mahirap mahalin, at kahit na ang mga di-karapat-dapat mahalin.

     Ito'y hamon sa atin na tularan si Kristo. Kapag tayo'y naging makatarungan, at nahigitan pa natin ito sa ating pagiging maawain, naisabuhay natin, hindi lamang ang ating pagkatao, ngunit pati na rin ang ating pagka-Diyos.

UNANG PAGBASA (AMOS 6: 1a, 4-7)

     Si Propeta Amos ay sumisigaw ng katarungan para sa mga mahihirap. Hinihiling niya sa mga mayayaman na harapin at tugunan ang mga pangangailangan ng mga mahihirap, sa halip na sila'y maging makasarili at ganid, na nagpapakasasa sa kanilang mga yaman.

IKALAWANG PAGBASA (1 TIMOTEO 6: 11-16)

     Hinihimok ni Pablo si Timoteo na buong-buo at ganap niyang ibigay ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Panginoon dahil ito ang nararapat lamang para sa Diyos.

EBANGHELIO (LUCAS 16: 19-31)

     Sa kuwento ni Kristo sa ating Ebanghelio, ipinapakita sa atin na tayo ay naliligtas hindi dahil sa ating mga pagsisikap o sa ating mga mabuting gawa, kungdi dahil sa awa ng Diyos. Ang kaligtasan ay napapasaatin, hindi dahil tayo'y karapat-dapat, kungdi dahil ang Diyos ay maawain.

Ordinary Time Menu Home


27th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "FAITH MAKES ALL THINGS POSSIBLE"

     God's gift of faith to us, no matter how small, can do the impossible. In the First Reading, the prophet Habakkuk tells us that faith in the Lord is the key to bearing all adversities and storms in our life. The grace of faith enables us to be patient and appreciate that in God's time, events in our life take place for our spiritual welfare.

     In the Gospel, the powerlessness of the slave-servant who serves the master even after hard work in the fields is a contrast to the tremendous power of faith as small as a mustard seed. The power of great faith is limitless. In the Second Reading, Paul reminds us that great faith in Jesus and indwelling of the Holy Spirit will give us the needed strength to proclaim and witness the Word of God to others.

     These times of suicide attacks and destruction of many innocent lives try our souls. The Readings today encourage us to hold on to our faith and see God in all these events. Our gift of faith will make the seemingly impossible world peace and unity happen in God's time.

FIRST READING (HABAKKUK 1: 2-3, 2: 2-4)

     Habakkuk expresses a concern every one of us experiences, that is, the apparent absence of God in times of trials and adversities. But God tells him to wait in faith and see the earth filled with the knowledge of the glory of God.

SECOND READING (TIMOTHY 1: 6-8, 13-14)

     Paul reminds us that God has given us faith which strengthens us to proclaim and witness the Word of God to others. Therefore, we should not be discouraged in spreading the Good News as the Holy Spirit lives within us, actively guiding us.

GOSPEL (LUKE 17: 5-10)

     Jesus' message in today's Gospel teaches us that faith is a grace that cannot be demanded; it can only be appreciated. Likewise, the parable which He tells His disciples teaches a similar lesson, that is, a servant cannot expect a reward from his master after finishing the day's work.

Ordinary Time Menu Home


IKA-27 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "KUNG MAY PANANAMPALATAYA, LAHAT MAGAGAWA"

     Ang pananampalataya na handog sa atin ng Panginoon, kahit gaano man kaliit, ay nakagagawa ng mga bagay na imposible. Sa Unang Pagbasa, sinasabihan tayo ni Propeta Habakuk na ang pananampalataya ang susi kung paano ang magbata ng mga pagsubok at bagyo sa ating buhay. Ang biyaya ng pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng pasensiya at pagpapahalaga na sa panahong itinakda ng Panginoon, ang mga nangyayari sa ating buhay ay para sa ating ispirituwal na kapakanan.

     Sa Ebanghelio, ipinapakita ang kawalang-kapangyarihan ng isang alipin na nagsisilbi sa kanyang amo pagkatapos ng nakakapagod na gawaing bukid. Ito ay kabaliktaran naman ng kapangyarihang nagagawa ng pananampalataya kahit na kasing-liit lamang ng butil ng mustasa. Sa gayon, talagang walang hanggan ang kapangyarihan ng mas malaking pananampalataya.

     Sa Ikalawang Pagbasa, ipinapaalala sa atin ni Pablo na ang malaking pananampalataya kay Hesus at ang pananahan ng Espiritu Santo sa atin ay nagbibigay ng sapat na lakas upang maipahayag natin at makapagpatotoo sa Salita ng Diyos sa ibang tao.

     Ang mga panahong ito ng mga karahasan ng atakeng pagpapakamatay at ang pagbuwis ng maraming buhay ng mga walang kasalanan ay sumusubok ng ating pagkatao at pagkamaka-Diyos. Pinapaalalahanan tayo ng mga pagbasa ngayon na ang handog ng Diyos na pananampalataya sa atin ang siyang magpapatupad ng waring imposibleng pagkakaisa at kapayapaan sa mundo sa panahong itinakda ng Panginoon.

UNANG PAGBASA (HABAKUK 1: 2-3, 2: 2-4)

     Ipinapahayag ni Habakuk ang kanyang mga pangamba na katulad din ng ating mga pangambang nadarama. Ito ay yaong waring di pagtalima ng Panginoon sa mga sandali ng pagsubok at dagok ng buhay. Ngunit sinasabi ng Panginoon na maghintay ng tamang panahon at makikita rin ang bunga ng kaluwalhatian ng Diyos.

IKALAWANG PAGBASA (TIMOTEO 1: 6-8, 13-14)

     Ipinapaalala ni San Pablo na biniyayaan tayo ng Panginoon ng pananampalataya na siyang nagbibigay-lakas sa atin upang makapagpahayag at maging saksi ng Salita ng Diyos sa iba. Kaya di tayo dapat mawalan ng lakas ng loob na magpalaganap ng Mabuting Balita sapagkat sumasaatin ang Espiritu Santo na siyang gumagabay sa atin.

EBANGHELIO (LUCAS 17: 5-10)

     Itinuturo ng Banal na Ebanghelio na ang pananampalataya ay hindi hinihingi. Sa halip, ito ay dapat ipagpasalamat. Katulad din ng talinghaga na ipinapahayag ni Hesus sa Kanyang mga apostoles na ang alipin ay di dapat maghintay ng papuri o gantimpala pagkatapos ng isang araw na gawain.

Ordinary Time Menu Home


28th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "GOD'S EQUALITY AND BLESSINGS DESERVE OUR FAITHFULNESS"

     God's goodness is experienced by those who seek Him with a faithful and grateful heart.

     Jews or Samaritans, the Lord looks at everyone with equality for we are all His creation. Today's Readings show God's love when He healed Naaman and another Samaritan in an encounter with Jesus. The foreigners were so grateful after they were cleansed from leprosy and this changed their faith and lives.

     St. Paul reminds us that it is only in Jesus where we will find eternal glory through salvation. God's healing and blessings given so that we could overcome life's challenges may have come to us in so many unnoticeable ways already. This is an invitation for us to come back to Him and be grateful and loyal to Him for He is our Divine Giver and Savior.

FIRST READING (2 KINGS 5: 14-17)

     Naaman, a foreigner who was healed of leprosy, believed and thanked the God of Israel. He then rendered to the Lord what was due Him.

SECOND READING (2 TIMOTHY 2: 8-13)

     St. Paul emphasizes that living and dying for Jesus is the eternal glory in salvation which is the reason for all his human blessings.

GOSPEL (LUKE 17: 11-19)

     Of the ten, it was only the Samaritan who went back to thank Jesus for healing him of leprosy. All the others from the native land just left and were not seen by Jesus anymore.

Ordinary Time Menu Home


IKA-28 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "KARAPAT-DAPAT ANG DIYOS SA ATING KATAPATAN DAHIL SA KANYANG PAGPAPALA AT PAGKAKAPANTAY-PANTAY"

     Ang kabutihan ng Diyos ay nararanasan ng mga taong matapat at may mga pusong marunong tumanaw ng utang na loob.

     Hudyo man o Samaritano, pantay-pantay ang tingin ng Diyos sapagkat tayong lahat ay nilikha Niya. Ipinapaliwanag sa mga Pagbasa ngayon ang pagmamahal ng Diyos nang pagalingin Niya si Naaman at ang isang Samaritano nang mamalas nila si Hesukristo. Laking pasasalamat ng mga dayuhang ito matapos silang mapagaling sa sakit nilang ketong na siya namang nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang mga buhay at pananampalataya.

     Ipinapaalaala sa atin ni San Pablo na sa pamamagitan ni Hesus lamang natin matatamo ang tunay na kaligtasan na siyang daan upang makamit natin ang kaluwalhatian. Marahil ay hindi natin napapansin ang mga pagpapala at pagpapagaling na patuloy na ibinibigay sa atin ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa buhay. Tayo ay iniimbitahan na magbalik-loob sa Diyos upang magpasalamat at maging matapat sapagkat ang lahat ng kabutihan ay nagmumula sa Kanya, ang ating Tagapagligtas.

UNANG PAGBASA (2 HARI 5: 14-17)

     Si Naaman, isang dayuhan na gumaling sa kanyang sakit na ketong, ay nagpasalamat at sumampalataya sa Diyos ng Israel at marapat na sumamba at nagbigay-galang sa Kanya.

IKALAWANG PAGBASA (2 TIMOTEO 2: 8-13)

     Ipinapaliwanag ni San Pablo na ang pag-aalay ng buhay para kay Hesukristo ay karapat-dapat upang matamo natin ang kaluwalhatian at buhay na walang hanggan.

EBANGHELIO (LUCAS 17: 11-19)

     Sa sampu, tanging ang dayuhang Samaritano lamang ang bumalik kay Hesus upang magpasalamat sa pagpapagaling sa kanyang sakit na ketong. Ang iba na pawang mga katutubo ay lumisan at hindi na muling nakita ni Hesus.

Ordinary Time Menu Home


29th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "PRAY PERSISTENTLY"

     Today, we celebrate World Mission Sunday. As Christians and members of the One Body of Christ we are all given the task to proclaim the Good News.

     All of the Readings for today emphasize the necessity of prayer. God wants us to pray to be close to Him, to know Him better, and to love Him back, as He loves us faithfully. God knows what is in our minds and hearts, even before we say a word. We pray to strengthen our faith. When we pray, we must ask God to open our minds and hearts to perceive His Holy Will, so that we will know what to ask for, in His way.

     Let us pray for all the missionaries in the world and give them our material aid so that they may be able to continue their missionary work worthily as their vocation, to exercise it without doubt or fear, and to find consolation and joy amid the people they are serving.

FIRST READING (EXODUS 17: 8-13)

     The Israelites won over the Amalekites because of divine intervention, through Moses' persevering prayer. Moses' outstretched hands without becoming weary stresses the power of prayer.

SECOND READING (2 TIMOTHY 3: 14 – 4: 2)

     Paul reminds Timothy to use his knowledge of the Sacred Scriptures, the source of inspired Word of God, to proclaim the Good News of salvation without delay and with persistence.

GOSPEL (LUKE 18: 1-8)

     Jesus challenges us to persevere in our prayer, just like the widow who never loses heart in her plea for justice from the hesitant judge.

Ordinary Time Menu Home


IKA-29 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "MANALANGIN NANG WALANG HUMPAY"

     Ipinagdiriwang natin sa Linggong ito ang Araw ng Pandaigdigang Misyon. Bilang Kristiyano at mga kasapi ng Iisang Katawan ni Kristo, tayo ay binigyan ng gawain na ipahayag ang Mabuting Balita.

     Lahat ng Pagbasa ngayon ay nagbibigay-diin sa pangangailangan ng panalangin. Nais ng Panginoon na tayo ay magdasal para mapalapit tayo sa Kanya, para makilala natin Siya nang lubos, at para mahalin Siyang muli, tulad ng pagmamahal Niya sa atin nang tapat. Batid ng Diyos kung ano ang nilalaman ng ating kaisipan at ng ating mga puso, kahit hindi pa tayo nagbibitiw ng isang salita. Nagdadasal tayo para palakasin ang ating pananampalataya. Kapag tayo ay mananalangin, hilingin natin sa Diyos na buksan ang ating diwa at mga puso para maunawaan natin ang Kanyang banal na kalooban, upang maintindihan natin ang wastong paghiling ng ikabubuti natin, sa Kanyang paraan.

     Sa araw na ito, manalangin tayo para sa mga misyonero sa buong mundo at magbahagi tayo ng material na tulong sa kanila, upang maipagpatuloy nila ang kanilang pagpapahayag ng nararapat bilang bokasyon, upang ipaganap ang kanilang misyon nang walang pag-aalinlangan at pangamba, at upang makatagpo sila ng lugod at galak sa piling ng mga taong kanilang pinaglilingkuran.

UNANG PAGBASA (EXODO 17: 8 –13)

     Ang mga Israelita ay nanalo laban sa mga taga-Amalek dahil sa tulong ng Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin ni Moises nang walang humpay, binibigyan-diin ng Pagbasa ang kapangyarihan ng panalangin.

IKALAWANG PAGBASA (2 TIMOTEO 3: 14 – 4: 2)

     Nagpapaalaala si Pablo kay Timoteo na gamitin niya ang kanyang kaalaman sa Banal na Kasulatan, ang siyang pinagmulan ng inspirasyon ng Salita ng Diyos, upang ipahayag ang Mabuting Balita ng kaligtasan, nang walang pag-aalinlangan at nang masigasig.

EBANGHELIO (LUCAS 18: 1–8)

     Hinahamon tayo ni Hesus na maging masigasig tayo sa ating panalangin, katulad ng biyuda sa kuwento na hindi nanibugho sa paghiling ng katarungang nararapat na napasakanya mula sa buktot na huwes.

Ordinary Time Menu Home


30th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "LOWERING OUR STANDARDS"

     Today's Readings reveal to us a just God, who plays no favorites, as He listens to all who call on Him in prayer. In our First Reading, God was pleased and heard the cry of the weak, landless and oppressed Jews, who came before Him, empty, as they prayed for their needs. In the Second Reading, God filled Paul with strength in his moment of aloneness and abandonment. In the Gospel's parable, God listened and granted mercy to the lowly, self-confessed sinner and repentant tax collector.

     On the other hand, God did not find favor with the Pharisee who lifted himself at the expense of the tax collector. He was so full of self-righteousness and so pleased with his goodness and good works as he compared himself to the tax collector - judging, condemning and rejecting the latter.

     As Christians, God wants us to humbly stand before Him, acknowledging ourselves, no better or superior to others, for we are all the same - all sinners, all in need of God's mercy and forgiveness. This would move us to accept others, despite their weaknesses, all equally loved by the Father as His children.

     It would be heaven on earth if we could only remove all standards and conditions of loving. But they only come from our human experiences; so, lowering our own standard of acceptance would be a good start. Let us pray for God's mercy, that we may learn to accept and love all, as He does.

FIRST READING (SIRACH 35: 12-14, 16-18)

     Sirach presents a just God who has no favorites as He hears the cry of all, even of the oppressed, the widows and orphans, who stand before Him, full of nothingness and totally dependent and in need of only him.

SECOND READING (2 TIMOTHY 4: 6-8, 16-18)

     Paul, knowing that his death is near, expresses his aloneness and abandonment. As everyone deserts him, God stands by him and gives him strength.

GOSPEL (LUKE 18: 9-14)

     Jesus' parable of the Pharisee and the tax collector tells us how God was pleased with the humility of the tax collector, who acknowledged his nothingness before God, repenting of his sinfulness as he expresses his need for God's mercy and forgiveness. The Pharisee, on the other hand, who was full of himself and pleased with his own goodness, found no favor in God.

Ordinary Time Menu Home


IKA-30 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "ATING BABAAN ANG ATING PAMANTAYAN"

     Ang ating mga Pagbasa ngayo'y nagbubunyag ng isang makatarungang Diyos na walang kinikilingan sa kanyang pagtugon sa mga nananalangin. Sa Unang Pagbasa, dininig ng Diyos ang hinaing at pangangailangan ng mga Hudyong walang lupa, mga mahihina at mga api, nang sila'y humarap sa Kanya na puno ng kawalan. Sa Ikalawang Pagbasa, pinuno ng Diyos si Pablo ng lakas sa panahon ng kanyang pag-iisa nang siyang lisanin ng lahat. Sa ating Ebanghelio, dininig at pinagkalooban ng Diyos ng Kanyang awa ang mababang-loob at nagsisising publikano, na umamin sa kanyang pagkamakasalanan.

     Ngunit ang Pariseong nagtaas ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtapak sa publikano ay di kinalugdan ng Diyos. Punung-puno siya ng sarili at lugod na lugod sa sariling kabutihan at sa kanyang mga mabubuting gawa, habang inihahambing ang sarili sa publikano na kanyang hinusgahan, hinatulan at itinakwil.

     Bilang Kristiyano, nais ng Diyos na tayo'y humarap sa Kanya nang may mababang loob, at aminin ang ating pagkamakasalanan, at di tinitingnan ang sarili na mas mabuti o mas mataas sa kapwa, dahil lahat nama'y pare-parehong makasalanan, pare-parehong nangangailangan ng awa ng Diyos, pare-parehong mahal ng Diyos bilang Kanyang mga anak.

     Marahil magiging langit ang mundo kung maaalis natin lahat ng kondisyon at pamantayan sa ating pagmamahal sa kapwa. Ngunit ang mga ito'y bunga ng ating mga karanasan bilang tao na mahirap maiwasan, kung kaya't ang pagbababa ng ating pamantayan sa pagtanggap sa ating kapwa ay maganda na ring panimula. Hilingin natin ang awa ng Diyos upang matututunan nating tanggapin ang lahat ng ating kapwa, gaya ng Kanyang pagtanggap sa ating lahat.

UNANG PAGBASA (SIRAK 35: 12-14, 16-18)

     Ipinapakilala ni Sirak ang isang makatarungang Diyos na walang kinikilingan. Dininig Niya ang mga daing ng mga api, mga biyuda at mga ulila - ang mga taong humarap sa Kanya na puno ng kawalan.

IKALAWANG PAGBASA (2 TIMOTEO 4: 6-8, 16-18)

     Nalalapit na ang kamatayan ni Pablo, at ngayon, siya'y nag-iisa, walang karamay dahil siya'y nilisan ng kanyang mga inaasahang kaibigan. Sa kanyang kawalan ng kasama, sinamahan siya ng Panginoon, dinamayan at pinagkalooban ng lakas.

EBANGHELIO (LUCAS 18: 9-14)

     Kinalugdan ng Diyos ang publikano dahil sa kanyang kababaang-loob sa pag-amin sa kanyang kawalan sa harap ng Diyos at sa pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Ang tanging hiling niya ay awa at kapatawaran ng Diyos. Ang Pariseo, na hinambing ang kanyang sarili sa publikano, ay punung-puno ng kanyang sarili sa pagmamalaki sa kanyang kabutihan, kaya't siya di kinalugdan ng Diyos.

Ordinary Time Menu Home


31st SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "GOD'S MERCY AND FORGIVENESS...EXTENDED TO ALL"

     The Readings today truly demonstrate God's unconditional mercy and forgiveness. In the Gospel, Jesus chose to stay at the house of what others regard as a "sinner" being a tax collector. Touched by Jesus' gesture, Zacchaeus, the tax collector, gladly received Him and readily made amends for his wrongdoings, a humble acceptance of sinfulness, as he offered to give half of his possessions to the poor, even willing to pay four times over, if he has extorted anything from anyone. In choosing to be a guest of Zacchaeus, Jesus neither vindicates Zacchaeus' standing nor questions the popular view of tax collectors as sinners. What Jesus vindicates is the mercy of God who seeks out and saves the lost.

      Jesus does not lay down conditions in welcoming anyone, but is spontaneous in filling a need, giving forgiveness, and sharing compassion. May we imitate Jesus to remain open and not be prejudiced against society's outcasts.

FIRST READING (WISDOM 11: 22 - 12: 2)

     God's mercy and forgiveness are extended to all because of His tremendous love fro everyone. He makes us realize our wrongdoings so as not to dwell in sin.

SECOND READING (THESSALONIANS 1: 11 - 2: 2)

      Paul's letter to the Thessalonians reminds them to remain faithful to God and not be shaken by false prophecies and predictions.

GOSPEL (LUKE 19: 1-10)

     Today's Gospel shows that God sees goodness in our hearts despite our sinfulness. He sent His Son to seek and to save what was lost.

Ordinary Time Menu Home


IKA-31 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

THEME: "AWA AT PAGPAPATAWAD NG DIYOS...KALOOB SA LAHAT"

     Ang mga Pagbasa ngayon ay nagpapatunay na ang awa at pagpapatawad ng Diyos ay ipinagkakaloob sa lahat. Sa Banal na Ebanghelio, minabuti ni Hesus na manuluyan sa tahanan ng isang itinuturing ng lipunan bilang makasalanan. Dama ang pagpapala ng Panginoon, buong galak na tinanggap ni Zaqueo, isang kolektor ng buwis, si Hesus sa kanyang tahanan kasabay ang pagkakaloob ng kalahati ng kanyang kayamanan sa mga mahihirap at bukod pa dito ay ipinahayag niya ang kanyang kahandaang magbayad ng apat karami kung sakaling siya man ay may mga nalamangan. Ito ay isang pagpapakita ng kababaang-loob sa pag-amin ng kasalanan.

     Ang pagpili ni Hesus na maaging panauhin ni Zaqueo ay di nangangahulugan ng pagkampi o pagkandili Niya sa mga itinuturing ng karamihan na makasalanan, kundi binibigyang-diin at ipinapakita dito ang awa ng Panginoon kung saan Siya ay dumating upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw.

      Hindi nagbibigay ng anumang kundisyon ang Panginoon sa pagtanggap kaninuman. Sa halip, handa Siyang magpuno ng ating kawalan, magpatawad at magpadama ng pagmamahal. Nawa ay gawin nating halimbawa si Hesus at tularan sa pagiging handang tanggapin ang ating mga nagbabalik-loob na kapatid.

UNANG PAGBASA (KARUNUNGAN 11: 22 - 12: 2)

     Ang awa at pagpapatawad ng Panginoon ay ipinagkakaloob sa lahat dulot ng Kanyang maalab na pag-ibig sa atin. Ipinauunawa Niya sa atin ang ating pagkakasala upang ito''y ating pagsisihan nang sa gayo'y di tayo malugmok sa kasalanan.

IKALAWANG PAGBASA (TESALONICA 1: 11 - 2: 2)

     Ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica ay nagpapaalala na maging tapat sila sa Diyos at huwag panghinaan ng loob at pananampalataya dahil sa mga maling hula.

EBANGHELIO (LUCAS 19: 1-10)

     Ang Mabuting Balita ngayon ay nagpapakita na tanging ang Diyos lamang ang nakababasa ng ating kalooban sa kabila ng ating pagiging makasalanan.

Ordinary Time Menu Home


32nd SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "KNOWING AND LOVING GOD MEANS ETERNITY"

     For most people, to see is to believe. The glory of eternal life is an experience whose proof cannot be concretized. Over and again, God offers His children eternal life that is free from pains and wants by living a life according to His will.

     The story of the mother and her seven children showed their tremendous faith which they did not trade for their life. They all chose to obey Yahweh because they believed in eternal life. Jesus made this clear to the Saducees that in the next life, people will not be married anymore to the world because His children worthy of His kingdom will inherit it in a life of eternal bliss. St Paul also asserts that our constancy in our faith will allow us to endure life's adversities.

     We are always given choices and we shall be accountable for all our decisions and actions. Heaven must be the best choice but we have to strive for it. Eternal life is Jesus' promise and no proof is needed because He is a truthful God.

FIRST READING (2 MACCABEES 7: 1-2, 9-14)

     A mother and her seven sons held tightly to their faith and chose death in obedience to God's law. They belived that eternal joy in God awaits them behind the painful suffering of persecution.

SECOND READING (2 THESSALONIANS 2: 16, 3: 5)

     St. Paul exhorted that in the life of challenges and perversities, God will always be the source of strength for He will give us the grace of endurance and protection from the evil ones that will destroy our spirit.

GOSPEL (LUKE 20: 27-38)

     Jesus replied to the Saducees that worthy people in the face of God are not given in marriage. In the final reckoning, all the children of God will be like angels who will rise because He is the God of the living.

Ordinary Time Menu Home


IKA-32 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "ANG LUBOS NA PAGKILALA AT PAGMAMAHAL SA DIYOS AY NANGANGAHULUGAN NG BUHAY NA WALANG HANGGAN"

     Maraming mga tao ang hindi agad naniniwala kung walang patunay. Mahirap maunawaan ang luwalhati ng buhay na walang hanggan. Noon pa man ay iniaalay na ng Diyos sa mga tao ang buhay na walang hanggan kung tatalima sila sa Kanyang mga utos.

     Ang kwento ng isang ina at ng kanyang pitong mga anak na lalaki ay nagpamalas sa ating ng isang malalim na pananampalataya sa kabila ng malagim na kamatayan na kanilang hinarap. Minarapat nilang sundin ang Diyos kahit na ang kapalit nito ay pag-aalay ng kanilang buhay sapagkat alam nila na Siya rin ang makakapiling nila sa buhay na walang hanggan. Binigyan-diin din ni Hesus na sa buhay na walang hanggan ay wala na ang pag-aasawa. Bagkus, ang lahat ng Kanyang piniling anak ay magmamana ng Kanyang kaluwalhatian at kaharian sa kabilang buhay. Sinabi rin ni San Pablo na ang tibay ng ating pananalig ang magiging tulay natin sa lahat ng pagsubok upang makamit natin ang buhay na walang hanggan.

     Sa lahat ng ating gawain, piliin natin ang landas na patungo sa Panginoon sapagkat Siya'y tapat sa Kanyang pangako ng buhay ng kaluwalhatian.

UNANG PAGBASA (2 MACABEO 7: 1-2, 9-14)

     Minabuti ng isang ina at ng kanyang pitong mga anak na mamatay upang ipaglaban ang kanilang sinumpaang batas sa Panginoon. Alam nila na ang pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan ay kanilang makakamit sa kabila ng pasakit na mararanasan nila dito sa mundo.

IKALAWANG PAGBASA (2 TESALONICA 2: 16, 3: 5)

     Binigyang-diin ni San Pablo ang katotohanan na ang Diyos ang nagbibigay lagi ng kalakasan sa Kanyang mga anak sa oras ng mga pagsubok, paghihirap at kalungkutan. Binibigyan Niya ang Kanyang mga lingkod ng grasya ng katatagan at lakas ng loob upang mapaglabanan nila ang anumang masasamang gawi ng diyablo. Ibibigay sa atin ng Diyos ang proteksiyon na kailangan natin.

EBANGHELIO (LUCAS 20: 27-38)

     Sinagot ni Hesus ang mga Saduseo na ang karapat-dapat na mga anak ng Diyos ay hindi na mag-aasawa pagdating sa buhay na walang hanggan. Sa panahong iyon, lahat sila ay matutulad sa mga anghel sapagkat Siya ang Diyos ng mga buhay.

Ordinary Time Menu Home


33rd SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "END TIME: GOOD NEWS OR BAD NEWS?"

      As the liturgical year comes to a close, the readings refer to the end time, the Judgment Day, or the second coming of our Lord Jesus Christ. Is this good news or bad news for us? In the First Reading, the Prophet Malachi, whose name means "God's messenger," speaks of purifying fire for evildoers and justice and healing for those who fear God. In the Gospel, Jesus characterizes the end time with nations at war, powerful earthquakes, famine, plague, and prior persecution of Christians even through relatives and friends. Jesus assures God's protection to those who persevere and believe in him until the end. In the Second Reading, St. Paul teaches us to prepare for the end time not in anxiety and idleness but with faith and honest hard work. We are reminded today of the great need for daily preparation for the coming again of our Lord Jesus Christ. The end time is good news when we are always ready and ever faithful to the Lord our God.

FIRST READING (MALACHI 3: 19-20a)

      Prophet Malachi warns us that at the end of time, evildoers will be purified by fire and the God-fearing will have justice and healing.

SECOND READING (2 THESSALONIANS 3: 7-12)

      Paul urges us to work quietly and be prepared always for the second coming of our Lord Jesus Christ.

GOSPEL (LUKE 21: 5-19)

      Jesus reminds us not to be deceived by false prophets. He encourages us to accept adverse circumstances, persevere and continue having faith in God until the end.

Ordinary Time Menu Home


IKA-33 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "HULING PANAHON: MABUTI O MASAMANG BALITA?"

      Sa pagtatapos ng taong pangliturhiya, ang mga Pagbasa ay tungkol sa huling panahon, sa araw ng paghuhukom, o sa pagbabalik ng ating Panginoon Hesukristo. Ang huling panahon ba ay mabuti o masamang balita sa atin? Sa Unang Pagbasa, si Propeta Malakias, na may pangalang naghihiwatig na siya ay sugo ng Diyos, ay nagbabala na apoy na naglilinis ang aabutan ng mga masasama sa huling panahon. Ngunit ang mga mabubuti o may takot sa Diyos ay makakakamit ng hustisya at kagamutan. Sa Ebanghelio naman, sinabi ni Hesus na sa pagdating ng huling panahon, ang mga Kristiyano ay aapihin at ipagkakanulo pa ng mga kamag-anak o kaibigan. Magkakaroon rin ng digmaan ng mga bansa at malalaking lindol, kagutuman at sakit. Subalit ang nanalig sa Panginoon hanggang sa huli ay maliligtas. Sa Ikalawang Pagbasa, hinihikayat tayo ni San Pablo na magpatuloy ng gawa habang naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Kailangang araw-araw ang ating paghahanda para rito. Ang huling panahon ay magiging mabuting balita kung tayo ay laging handa at nanatiling tapat sa Panginoon.

UNANG PAGBASA (MALAKIAS 3: 19-20a)

      Binabalaan tayo ni Propeta Malakias na sa huling panahon, ang mga masasama ay makakaranas ng pagdadalisay ng apoy, at ang mga nanalig sa Diyos ay magkakaroon ng hustisya at kagamutan.

IKALAWANG PAGBASA (2 TESALONICA 3: 7-12)

      Pinapayuhan tayo ni San Pablo na magpatuloy na gumawa ng tahimik at palaging maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo.

EBANGHELIO (LUCAS 21: 5-19)

      Pinapaalala sa atin ni Hesus ang pag-iingat sa mga manlilinlang at huwad na propeta. Binibigyan niya tayo ng lakas ng loob na magtiyaga at tanggapin ang anumang pangyayari sa ating buhay at manataling tapat sa Panginoon hanggang sa huli.

Ordinary Time Menu Home


34th SUNDAY IN ORDINARY TIME (CYCLE C)

THEME: "JESUS, THE ONLY KING WHO CAN BRING US TO PARADISE"

     As the liturgical year comes to an end, an unusual, powerless king in the person of a crucified Christ is presented to us, as He hangs dying on the cross between two criminals. One of them, helpless and powerless in his impending death, turns to Jesus, recognizes His kingship and asks Him to bring him to his kingdom. To this repentant criminal, Jesus mercifully responds with a promise to bring him to Paradise.

     This should remind us that it was because of man's sinful desire for power and sovereignty that he was driven out of his original home in Paradise, and lost it. But because Jesus gave up the privileges of being God, surrendered His freedom and will to the Father, and suffered and died on the cross, we are redeemed and can now be brought to Paradise.

     Indeed, Jesus alone saves, for He is Christ our King, our Savior, and our true Shepherd. He cares enough for us that He gave up everything for our salvation.

     Just as Paradise was promised to the criminal, who, in his powerlessness, turned to Jesus, and surrendered his freedom to Him, so, too, it is in our total surrender of ourselves to Jesus that we allow Him to bring us to Paradise. Let us ask God to grant us grace to always turn to Jesus and surrender to Him all our sufferings and pains for, indeed, He is our King, our Savior, our true Shepherd who cares enough to share all our crosses.

FIRST READING (2 SAMUEL 5: 1-3)

     From King David, who is the greatest king of Israel, comes Jesus, our divine King. As kings, they are given by God the responsibility of keeping the people of His kingdom united, shepherding and ensuring their well-being.

SECOND READING (COLOSSIANS 1: 12-20)

     Paul exhorts us to be thankful for the place we have in God's kingdom, a place earned for us by Christ. As it is through Christ and for Christ that all things were created and are held together, so then salvation comes to us only through Him.

GOSPEL (LUKE 23: 35-43)

     In our Gospel, a different kind of king in the person of a suffering, powerless and crucified Christ is presented to us. He promises to bring to Paradise the repentant criminal, who in that moment of powerlessness turns to Him, recognizes His kingship and asks Him to remember him when He reaches His kingdom.

Ordinary Time Menu Home


Ika-34 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (SIKLO K)

TEMA: "SI HESUS ANG NATATANGING HARING MAGDADALA SA ATIN SA PARAISO"

      Sa pagtatapos ng taong pangliturhiya, isang di-karaniwan na di- makapangyarihang hari sa katauhan ni Hesus ang ating matutunghayan. Siya'y nakapako sa krus sa pagitan ng dalawang kriminal. Isa dito na wala nang kakayanan at wala na ring magawa sa nalalapit niyang kamatayan, ay bumaling kay Hesus, nakita at nakilala ang Kanyang pagkahari kung kaya't hiniling na alalahanin siya sa Kaniyang kaharian. Sa nagsising kriminal na ito, buong awang ipinangako ni Hesus na dadalhin siya sa Paraiso.

     Ito'y nagpapaalala sa atin na dahil sa paghahangad ng unang nilalang, ng kataas-taasang kapangyarihan, sila'y napaalis sa Paraiso. Ngunit dahil isinuko si Hesus ang mga pribilehiyo Niya bilang Diyos, pati na ang Kanyang kalayaan at kalooban sa Ama, nagpakasakit at namatay sa krus, tayo'y natubos Niya at maaari na Niyang dalhin sa Paraiso.

      Tunay ngang si Hesus lamang ang nakapagliligtas. Siya'y ating Hari at tunay na pastol. Labis ang Kanyang pagmamahal sa atin kung kaya't lahat ay isinuko Niya para sa ating kaligtasan.

      Tulad ng nagsising kriminal, ang pagsuko ng ating kalayaan sa Diyos ang tanda na ating pinahihintulutan si Hesus na dalhin tayo sa Paraiso. Hilingin natin sa Diyos na nawa ay lagi tayong lumingon kay Hesus at isuko sa Kanya lahat ng ating hirap at pasakit, dahil tunay na Siya ang ating Hari, ating Tagapagligtas, at tunay na Pastol - ang pastol na lubos ang pagmamahal sa atin kung kaya't sinasamahan Niya tayo sa pagpapasan ng ating mga krus sa buhay.

UNANG PAGBASA (2 SAMUEL 5: 1-3)

      Nagmula si Hesus sa angkan ni Haring David, ang pinakadakilang hari ng Israel na inatasan ng Panginoon na maging pastol ng Kanyang sambayanan, panatilihin ang pagkakaisa at patnubayan at pangalagaan ang kabutihan nila.

IKALAWANG PAGBASA (COLOSAS 1: 12-20 )

     Hinihikayat tayo ni Pablo na magpasalamat sa Panginoon dahil nagkaroon tayo ng puwang sa Kanyang kaharian, na natamo ni Hesus para sa atin. Dahil ang lahat ng nilikha ng Diyos ay nalalang dahil kay Hesus at sa pamamagitan Niya, ang kaligtasan ay mapapasaatin sa pamamagitan lamang Niya.

EBANGHELIO (LUCAS 23: 35-43 )

     Sa ating Ebanghelio, isang kakaibang hari ang ipapakita sa atin. Siya ang haring nakapako sa krus, nagdurusa at walang kapangyarihan. Ang katabi niyang kriminal, na sa mga oras na iyon ay wala nang kakayanan dahil sa nalalapit niyang kamatayan, ay lumingon kay Hesus, kinilala ang Kanyang pagkahari at hiniling na siya'y alalahanin pagsapit ni Kristo sa Kanyang kaharian. Paraiso naman ang naging pangako sa kanya ni Hesus.

Ordinary Time Menu Home