Make your own free website on Tripod.com

2. ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่เราสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวเลขได้ชัดเจน ไม่
คลุมเครือเหมือนการวิเคราะห์คุณภาพของสินค้า ราคามีความสำคัญมากที่สุด ในบรรดาส่วนผสมทางการตลาด เพราะการโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันได้ในเรื่องราคา
เป้าหมายของการกำหนดราคา
โดยทั่วๆ ไปธุรกิจมักจะกำหนดราคาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนหรือกำไร แต่การจะได้กำไรสูงหรือต่ำก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการดำเนินงานนของธุรกิจนั้นๆ ดังนั้นการกำหนดราคาจะต้องยึดถือเป้าหมายอื่นๆ ควบคู่กับการทำกำไรด้วย เป้าหมายต่างๆ เหล่านั้น คือ
- เป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุน
- เป้าหมายส่วนแบ่งการตลาด คือการตั้งราคาโดยหวังที่จะสามารถขยายส่วน
แบ่งตลาดได้มากกว่าที่เป็นอยู่
- เป้าหมายเพื่อเผชิญหรือป้องกันการแข่งขัน วิธีนี้ทำได้ง่ายโดยใช้นโยบาย
ปรับตัวเองไปเรื่อยๆ ให้สามารถต่อสู้กับการแข่งขันได้ตลอดเวลา


3. การจัดจำหน่าย (Place)
ช่องทางการจัดจำหน่าย หมายถึงกลไกที่เกี่ยวข้องกับการทำให้สินค้าผ่านมือจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ช่องทางต่างๆเหล่านี้ประกอบด้วยสถาบันกลางต่างๆ เช่น ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ซึ่งทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้และผู้บริโภคสุดท้าย ช่องทางต่างๆจะมีได้มากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบว่าช่องทางนั้นๆสามารถตอบสนองความต้องการ และอุปนิสัยในการซื้อสินค้าของกลุ่มเป้าหมายได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ผู้ขายใช้ไปเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการจัดจำหน่ายสินค้าของตน

             ประเภทช่องทางการจัดจำหน่าย
   ช่องทางจัดจำหน่ายแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. ช่องทางจัดจำหน่ายที่เป็นบริการ
2. ช่องทางจัดจำหน่ายแบบแนวดิ่ง
3. ช่องทางจัดจำหน่ายแบบแนวนอน

   ซึ่งกระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ ซึ่งอาจจะผ่านคนกลางหลายระดับและมีส่วนร่วมจากหลายบริษัท โดยมีกิจกรรมคือ
1.การกระจายตัวสินค้า (Physical distribution) หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสิน
ค้าสู่ตลาด (Market Logistics)
2. การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากบริษัทไปยังลูกค้า ต้องอาศัยคนกลางในช่องทางการ
จัดจำหน่าย (Channel of distribution)

(ที่มา : รองศาสตร์จารย์ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะะ, นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา กรุงเทพฯ : 2543)


 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  1  2  3