ינחור עובש ףוס
ינאידניא ןונגיסב

- - - - - - - - - ינאידניאה רפכה - םילפמה ןוינח - תובושתו תולאש םורופ . ינאידניאה רפכה - םילפמה ןוינח - תובושתו תולאש םורופ מ"ק 50 סוידרב רוזיאב תויצקרטא - - - -
תינאידניא היווח TIPI

ןלוגה תמר - םילפמה ןוינחב
,יטנתוא ינאידניא רפכב ,םעפ לש היווח שוחל ואוב
,הקיתעה תינאידניאה תרוסמה בטימ יפל יונבה
."רוחשה לפמה" לעמ ,"לע לא" לחנב עבטה תרומשב
TIPIINDIAN EXPERIENCE

Hamapalim Camping Site
Qur camping site is set on the "EL AL" rivers
nature-reserve, Situated above the"Black Waterfall".
Grass aera for tents or caravans.
Country style rooms.For families and groups.
Toilets and showers at site.Kosher mealsto order.
Kiosk - and supermarket-available on premises.

How To get There
Follow signs at entrance to moshav
"AVNEI Eitan" APPROXIMATELY 2.5
hours from Tel-Aviv.

See the Map
הפמב הייפצל
םילהואהמ הכילה תוקד 20 קחרמב לפמה
Qur camping site is 20 minutes
walking frome the "EL AL" rivers.


BIERD
MAIL ME

Menachem and Zahava Foudem
םדופ הבהזו םחנמ
Tel: 04 - 6762151
Pele: 054 - 250305
Fax: 04 - 6762612


HyperCounter- Israel Weather -
רתאל
לארשיב ריוא גזמ


I got it for free at
http://come.to
CREATED BY GILA