Make your own free website on Tripod.com

西貢行山路線簡 介

麥 理 號 徑 , 是 香 港 第 一 條 長 程 的 行 山 路 線 。 其 覆 蓋 面 積 , 由 新 界 東 的 西 貢 , 遠 至 新 界 西 的 屯 門 。 而 今 次 , 只 行 了 麥 理 號 徑 的 第 二 段 , 是 景 色 不 錯 的 一 段 路 程 。

路 程 簡 介 : 西 灣 吹 風 坳 → 大 浪 西 灣 → 鹹 田 灣 → 赤 徑 → 北 潭 坳 。

交 通

由 彩 虹 地 下 鐵 站 , 乘 小 巴 前 去 西 貢 碼 頭 , 之 後 可 以 選 擇 以 的 士 或 街 車 的 方 法 前 去 西 灣 吹 風 坳 , 的 士 車 費 約 為 一 百 圓 左 右 , 而 街 車 , 因 為 時 間 不 太 準 備 , 而 且 , 人 亦 比 較 多 , 所 以 建 議 最 好 有 五 位 朋 友 一 齊 , 再 選 乘 的 士 。

至 於 由 北 潭 坳 的 回 程 , 可 以 在 出 口 處 左 邊 , 找 到 回 西 貢 碼 頭 或 鑽 石 山 地 下 鐵 站 的 巴 士 。


       
       
Photos by Eric Wong