Make your own free website on Tripod.com

Hikmah al-Isyraqi
Home | Falsafah Sains Menurut Tradisi al-Hikmah | Fajar Keilmuan | Indeks hlm. 305 | Indeks hlm. 306 | Indeks hlm. 307 | Indeks hlm. 308 | Indeks hlm. 309 | Indeks hlm. 310 | Indeks hlm. 311

kulitdepan.jpg

Menampilkan kajian pemikiran Islam terkini

"Saya lihat saudara Mohd Zaidi menyedari hakikat kegunaan dan kerelevanan Hikmah al-Isyraqi yang berbagai-bagai ... Selaras dengan ilmu dan kemampuan ilmiah yang ada padanya, beliau berusaha untuk menunjukkan kerelevanan Hikmah al-Isyraqi dengan perkembangan pemikiran moden."
~ Prof. Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar
   (Malaysia Chair of Islam in Southeast Asia, Georgetown University,    
    Washington D.C.)
 
"... Saya ucapkan syabas kepada Mohd Zaidi Abdullah kerana berjaya penulisan yang agak sukar dan bermakna ini untuk dipaparkan kepada para ilmuwan di Malaysia khasnya dan Nusantara amnya."
~ Prof. Madya Dr. Shahidan Radiman
   (Pensyarah di Pusat Program Sains Nuklear UKM & Akademi Sains Islam
    Malaysia)
 
"Buku yang mampu mengangkat khazanah keilmuan tamadun Melayu-Islam ke tahap yang sama tinggi dengan perbahasan keilmuan dunia semasa, malah mungkin sekali mengatasinya."
~ Dr. Mohammad Alinor bin Abdul Kadir
   (Pensyarah di Jabatan Matematik UKM & Akademi Sains Islam Malaysia)

Buku ini juga dijual di:
 
The Specialist Bookshop
Tingkat Tiga, KLCC,
Tel & Fax: 603-21663433
 
Kinokuniyo
Tingkat Empat, KLCC.
 
Pustaka Indonesia,
Tingkat 2, Wisma Yakin,
Kuala Lumpur.
 
Hizbi
Seksyen 2, Shah Alam, Selangor
 
Syarikat Jaafar Rawas
Pejabat PAS Kota Bharu
Jalan Dato Pati
Kota Bharu, Kelantan
 
Syarikat Shidah
(Kedai Buku di Balai Berlepas)
KLIA
 
Tradisi Ilmu Sdn. Bhd.
10, The Right Angle, Jln. 14/22,
Seksyen 14,
46100 Petaling Jaya, Selangor.
Tel: 03-79557225

Isi Kandungan

 

Kata Restu  ix

Kata Pengantar Khas  xi

Seulas Rasa  xvii

Penghargaan  xxiii

Bingkisan Penulis  xxv

Bahagian Pertama

 

Bab 1

Ilmu Dan Sumbernya  1

Takrif Hikmah  9

Takrif al-Isyraqi  15

Penggabungan Perkataan Hikmah Dengan Isyraq  17

 

Bab 2

Kandungan Hikmah al-Isyraqi  19

Seni Cahaya  34

Estetika Dalam Pengamatan al-Hikmah  39

Alam Sentiasa Dijadikan Dan Dibaharukan  43

Sebab Dan Akibat Dalam Perbahasan Hikmah al-Isyraqi  47

Akhlaq Dalam Pengamatan Hikmah al-Isyraqi  51

Martabat Manusia Dalam Martabat Kewujudan  52

Tentang Penetapan Perbahasan Dengan Kaedah Lain Yang Paling

Hampir Kepada Kekukuhan  53

Tentang Hierarki Ruh Insan  54

Perbahasan Tentang Apa Dia Jauhar Jiwa  55

Dalil-Dalil Wahyu Dalam Pensabitan Jiwa Bukan Jasad  55

Tentang Yang Berkait Dengan Jiwa Adalah Hati Dan Dengan

Perantaraan Hati Yang Menakluk Seluruh Anggota  56

Huraian Bakat Jiwa  58

Tentang Lafaz Dan Ungkapan  59

Tentang Hubungan Bakat Pada Jauhar Jiwa  61

Jiwa Rasional Adakah Ia Tunggal Atau Ganda Dalam Spesiesnya  62

Kenikmatan Mental Lebih Mulia dan Lebih Sempurna  63

Penjelasan Tentang Kekejian Dan Kekurangan Pada Pancaindera  67

Harta Dan Kebahagiaan Rohani  71

Kenikmatan Dan Kebahagiaan  74

 

Bab 3

Al-Quran Sebagai Penyumbang Penting Perkembangan al-Hikmah  77

Ilmu Lughah  79

Ilmu Nahu  81

Ilmu Saraf  87

Ilmu Balaghah  88

 

Bab 4

Pengenalan Pewarisan al-Hikmah Serta Tokoh-Tokoh  91

Sanad-Sanad Tokoh Agung  92

Sanad Hujjatul Islam al-Ghazali  93

Sanad al-Imam Fakhrurrazi  100

Qutbuddin al-Syirazi dan Najmuddin al-Katibi:

Suatu Pendedahan Kesinambungan Sanad Ilmiah Yang Penting  104

Adududdin Abdurrahman bin Ahmad al-Iji  114

Saduddin Masud bin Umar al-Taftazani  114

Sanad Ilmiah al-Muhaqqiq Jalaluddin al-Dawwani  115

Sanad Ilmiah Mulla Abdurrahman al-Jami  118

Sanad Ilmiah al-Hakim Abdul Hakim al-Siyalkuti  120

Sanad Ilmiah Sayyid Muhammad al-Balidi al-Maliki  120

Kesimpulan  121

Sultan Muhammad al-Fatih, Khilafah Uthmaniyyah dan

al-Hikmah  123

Perkembangan Kehikmahan: Antara 1001 Hingga 1200 Hijrah  128

Peri Penting Penampilan Syaikhul Azhar Hasan al-Attar  134

 

Bab 5

Kajian Teks Pondok Sebagai Bukti Pewarisan Hikmah al-Isyraqi  145

Sistem Maqulat  147

Bunyi Dalam Pengamatan Sistem Maqulat  169

Teori Masa  170

Astronomi Dalam Pengamatan Ulama Melayu  172

 

Bab 6

Respons Kepada Fizik Teori Moden  177

Taktentuisme  178

Tentuisme  179

 

Bab 7

Persoalan Keberadaan Hikmah al-Isyraqi Di Nusantara  181

 

Bab 8

Pemantapan Hikmah al-Isyraqi Ke Dalam Arus Dunia Ilmiah Kini  189

Kaedah-Kaedah Untuk Mendekati, Memperoleh Serta Memanfaatkan

al-Hikmah  191

Perkara-Perkara Asasi  192

Perkara-Perkara Pelengkap  195

Kesimpulan (Untuk Bahagian Pertama)  201

 

Bahagian Kedua  209

Teks Bukti  211

Mukadimah  211

Teks al-Jawahir karya Ahmad al-Saji  218

 

Bahagian Lampiran

Kronologi Ringkas Perkembangan Pemikiran  243

Pengelasan Sains Matematik Persatuan Matematik Malaysia

(PERSAMA) 2000  269

2000 Mathematics Subject Classification oleh American

Mathematical Society  269

Nama Para Orientalis Perancis  271

Perkembangan Sains Mengikut Roger Penrose  273

Kesedaran Minda dan Huraian Saintifik  276

Karya-Karya Hasan al-Attar  277

Pengenalan Beberapa Orang Tokoh Pengislaman Ilmu di Malaysia  281

Bahan Rujukan  289

Indeks  305

 

Kata-Kata Di Kulit Belakang
 
Apakah tanah air kita ketandusan warisan pemikiran yang mampu mencemerlangkan keilmuan semasa ? Inilah persoalan yang ditanggap oleh penulis karya ini dengan menampilkan warisan pemikiran yang diterima secara turun-temurun yang diwarisi dari al-Haramain (Makkah dan al-Madinah al-Munawwarah) yang merupakan pusat pertemuan umat Islam sedunia dalam ibadah umrah dan haji. Warisan tersebut berasaskan satu aliran atau mazhab pemikiran yang dikenali sebagai hikmah al-isyraqi yang dapat diterjemahkan sebagai 'kebijaksanaan pencerahan'. Aliran ini sebenarnya memiliki sistem yang menarik yang merangkumi aspek teori dan amal yang bersumberkan unsur dalaman. Dibina secara hierarki menegak. Ia tampil pada peringkat tertinggi menerusi 'kebijaksanaan utama' (hikmah `ula), dipertengahannya pula dikenali 'kebijaksanaan pertengahan' (hikmah wusta) yang sebahagiannya terisi aspek kematematikan dan kegeometrian manakala di bawahnya  dikenali 'kebijaksanaan rendah' (hikmah asfal).
Karya ini diperkukuhkan melalui ikatan rantaian keilmuan atau sanad yang jelas dapat menghubungkan tradisi keilmuan generasi pemikir-pemikir yang terdahulu dengan generasi kemudian termasuk generasi kini. Ini bermakna karya ini dapat mewakili sebahagian besar tradisi pemikiran Islam di sepanjang sejarah keberadaannya. Melihat pada keupayaannya ini, penulisnya telah berusaha menilai falsafah, sains dan teknologi berasaskan paradigma hikmah al-isyraqi. Karya ini juga memaparkan pengetahuan dan maklumat yang julung-julung kali diterbitkan. Justeru, pembaca wajar menatapinya untuk mengenali warisan kita dan untuk memanfaatkannya dalam kehidupan seharian.
 

 

untuk dapatkan buku ini, sila hubungi:

Kurnia Ilham

016-3838574