Loi Hay Y Dep

Make your own free website on Tripod.com


·Nói tieng Anh nhu gió, gap tu khó ta … ban sang tieng Viet.
·Hoc, hoc nua, hoc mai, dúp... hoc tiep!!!
·Hoc, hoc nua, hoc máu.
·Xang … có the con, lop … có the ṃn, nhung so máy, so khung th́ không bao gio thay doi.
·Nh́n thang mot troi mai không thay lóa .... là hoi nguoi mù 100%.
·Nhà sach th́ mát. Bát sach ton xà bông.
·1 nam có 365 ngày, vay 1 ngày có bao nhiêu nam (den bây gio khoa hoc van chua giai thích duoc).
·Con gái dep là con gái trong mo, con gái ngoan là con gái ... trong nhà tre.
·Khi có con mèo den di qua truoc mot ban th́ dieu dó có nghia là nó dang di dâu dó.
·Mot dieu nhin là chín dieu nhuc.
·Yêu nhau không phai là nh́n nhau mà là cùng nhau nh́n ve ...
.cái xe dung o goc cây keo nó chôm chia mat.
·Gan muc th́ ... bia, gan dèn th́... hút.
·Bon này dúng là càng lon càng ... nhieu tuoi.
·Hay song de duoc chet mot lan.
·Neu o gan mot nguoi mà ban thay thoi gian trôi that nhanh c̣n khi xa nguoi dó
.ban lai thay thoi gian trôi qua that cham th́ ban nên… dem dong ho di sua!
·Quân tu nhat ngôn là quân tu dai. Quân tu nhai di nhai lai là quân tu khôn.
·Bau oi thuong lay bí cùng, mai sau có lúc... nau chung mot noi.
·Trèo cao nga dau. Trèo th?p nga cung dau.
·Ai bao chan trâu là kho, tôi nay chan nàng c̣n kho hon chan trâu.
·“Cái con bé ay không xinh, không khéo th́ cung chang duoc cái ǵ..”
·Cá không an muoi cá uon, con không an muoi.....thieu iot roi con oi.
·(Ṭa hoi): the han ta dă giet chet anh nhu the nào hu?
·(Ṭa hoi): Đe di lên duoc can ho dó th́ phai di qua mot cái cau thang phai không? - Da phai.
- The nguoi ta có th? di xuong bang cau thang dó không?
·Nuoc mat em dang roi uot nhoè ḍng chu ....(viet thu dien tu cho nguoi yêu.)
·Ban hăy nho dung bao gio nh́n thang vào .... mat ḿnh mà hay nh́n qua guong.
·Không mày do thay day ai.
·Vit là 1 loài có 2 chân, chay nhanh hon ... rùa, bay cao hon...chuot, tuy nhiên lai boi kém con... cá.
·Muon diet chuot xin ban hăy mua 1 khau AK47 và 10 bang dan,lùa chuot vào nhà roi dóng cua lai ,
.sau dó ban dan qua cua so cho dan khi nào không nghe thay tieng kêu nào nua th́ thôi.
.Nho chon loai súng tot và dan có suc công phá.
·Mot ḍng sông mà chia làm 2 nhánh có nghia là ...
nó b? toe làm 2 nhánh (ket qua nghiên cuu sau 30 ngày cua nhà van Nguyen Tuân).
·1 cô gái dung truoc tôi mà cúi mat xuong có nghia là cô ay dang then thùng v́ thích tôi,
. c̣n neu tôi mà nh́n xuong truoc mat 1 cô gái th́ don gian là tôi thích... cap dùi cua cô ay.
·Khi ban gap chó dai hay ran doc th́ ban hay dung yên de cho nó can, v́ dang nào chay th́ nó cung ... can.
·Ban có biet ai mà ban ghét nhat và cam thù nhat không,Đó chính là ... ke thù cua ban.
·Đung hoi tôi ban là ai, hay hoi me cua ban.
·1 nguoi mà 90 tuoi th́ chac chan là song lâu hon nguoi 60 tuoi roi, ban nhi.
·Neu ban không mua duoc cái ǵ bang tien, ban hay tin rang nó se mua duoc bang...nhieu tien hon.
·Có nhung dieu mà 1 ngụi không biet, 2 nguoi không biet, 3 nguoi , 4 nguoi ...
.cung không biet th́ don gian là ho có biet cái quái ǵ dâu.
·Chúng ta dang có tat ca neu chúng ta dang có 1 vat có tên là "Tat ca".
·Thà ngu v́ thieu i ot c̣n hon là thieu i ot mà van ngu (hic ,nó nói cái ǵ the).
·Chien tranh se không xay ra neu quân doi Irac manh hon quân My và Nato (ai nói câu này, Bush chu ai).
·Hâm mo moi phu nu th́ là hoi chung Đông Gioang, chi hâm mo 1 phu nu th́ dó chính là Đông Ki Sot.
·Không phai nguoi dàn bà nào cung dep và không phai nguoi dep nào cung là dàn bà.
·Không có nguoi phu nu xau, chi có nguoi phu nu ... không dep.
·Em dung 1 ḿnh em xinh nhat hoi
·Ban dung tán tinh 1 nguoi phu nu dang ... di voi chong cô ta.
·Ban có biet Triet hoc là ǵ không, tôi xin giai thích
"Triet hoc là 1 hien tuong luan ve hien tuong mà dôi khi chúng ta
luan ve hien tuong dó th́ dúng là hien tuong luan cho nên nguoi
ta moi goi hien tuong luan là luan ve hien tuong dó nhung hien tuong
dó dôi khi không là hien tuong luan nên luan ve hien tuong dó là hien tuong luan”
(thay chua, de hieu quá di, dung nói triet hoc khó nua nhá).
· Muon thang trong dien kinh th́ tot nhat là vua chay vua ... rai dinh.
· Bom nguyên tu là phát minh de ... ket thúc các phát minh khác.
· Neu ban mac quan áo ra duong mà bi chê xau th́ tot nhat ban không nên mac quan áo nua.
· Con oi, 2 gio sáng roi day, day rua mat roi uong thuoc ngu di con.
· Trông mày khôn lam co thang ngu a.

- "Ban có the là anh hùng neu ban tên là Hùng và ban có 1 dua em"
- "Ban có the là bác si mà không can hoc neu ban tên Si và có 1 dua cháu"
- "Thuê bao mà ban vua goi hien nam ngoài vùng phu sóng, nam trong vùng phu
chan và nam canh mot thuê bao khác."
- "Em nai vàng ngo ngác
Quan chet bác ngua san"
- "Sao cái thang ay dot the, ḿnh không biet moi hoi nó chu!"
- "Đung bao gio xem Tivi mà quên chua cam dien, và nho là dang an th́ không duoc dánh rang dâu day !"
- "Trông ban quen quen, h́nh nhu to ...chua gap bao gio"
- "Ai cung gio loi hua neu ho c̣n nho dă hua nhung ǵ"
- "Nam ngh́n bát pho gà mà chang có mieng thit chó nào ca!"
- "Em thay có ai chieu em nhu anh chieu em không, em dung có mà duoc voi ḍi ... Hai Bà Trung nhá "
- "Chi mang em trai :"Cái thang quy su, làm ǵ mà cu huynh huych lên the, chang có 1 chút....nu tính ǵ ca"
- "Trúc xinh trúc moc dau d́nh
em xinh em hút thuoc lào cung xinh"


- Nguoi biet nuôi chí là nguoi không nghi den… xà phong.