Make your own free website on Tripod.com

 

3.1 Koperatif

3.2 Kolaboratif Kelas

3.3 Kumpulan

3.4 Individu

3.5 Pemudahcaraan

3.6  Perbincangan

3.7Tunjukcara/Demonstrasi                                                                                                                                                       

3.8   Penyelesaian Masalah

3.9   Simulasi

3.10 Bercerita

3.11 Bermain

3.12 Projek

3.13 Lawatan

3.14 Inkuiri penemuan

3.15 Modul

******************************************************

 

 

3.1 KAEDAH KOPERATIF

 

Definisi

 

Pendekatan koperatif ialah pembelajaran yang melibatkan pelajar bekerjasama untuk belajar dan bertanggungjawab ke atas setiap ahli kumpulannya

 

Ciri-ciri penting

 

1.Dalam pendekatan koperatif, sekumpulan pelajar boleh dikuasai oleh seorang ahli sahaja.

 

2.Walaupun penyelesaian terhadap sesuatu masalah merupakan pandangan seorang sahaja, semua ahli dalam kumpulan akan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah tersebut

 

 

 

3. Dalam pembelajaran koperatif, mesti ada tanggungjawab berkongsi dikalangan pelajar

 

4. Ganjaran dan pengiktirafan diberi kepada kumpulan yang menunjukkan prestasi yang baik. Ini juga memotivasikan mereka untuk mencapai sesuatu matlamat

 

5. Guru  hendakalah memupuk sikap positif seperti bekerjasama,, bertolak ansur dan tidak mementingkan diri agar objektif kumpulan tercapai

 

6. Guru juga hendaklah melatih kemahiran sosial dan memupuk konsep kendiri untuk membantu ahli kumpulan mencapai objektif dan mengekalkan hubungan positif

 

 

 

3.2 PENDEKATAN KOLABORATIF

 

Definisi

Pembelajaran kolaboratif memerlukan penglibatan semua ahli kumpulan. Ia memerlukan idea yang mencabar, menyokong dan menambah baik sesuatu idea sehingga mencapai persetujuan kumpulan

 

Ciri-ciri Penting
1. Dalam pembelajaran kolaboratif, pelajar-pelajar akan mengumpul idea atau data, berkongsi pengalaman, berbincang sesama mereka, dan menyelesaikan masalah bersama

 

2. Kriteria asas dalam pendekatan kolaboratif

a)     kebolehan bergaul dan bekerjasama pada peringkat peribadi

b)    perlunya ada komitmen, kesudian untuk berkorban masa bagi merancang, menilai dan membuat refleksi

c) saling membantu antara satu sama lain untuk mencapai prestasi akademik yang baik

 

 

 

 

3.3 PENDEKATAN KUMPULAN

 
Definisi

 

Pelajaran secara kumpulan berlandaskan prinsip-prinsip psikologi kemasyarakatan dan dinamik kumpulan

 

                                              Ciri-ciri penting

 

1.  Aktiviti secara kumpulan harus mempunyai satu tujuan. Guru perlulah memilih  prosedur pengajaran secara kumpulan yang boleh membantu pelajar mencapai objektif spesifik

2.     Tanggung jawab guru untuk mengenal pasti tajuk yang sesuai untuk kerja kumpulan

3.     Penglibatan pelajar secara aktif dalam kumpulan

4.     Kerja kumpulan yang berkesan akan wujud jika individu diberi tanggungjawab

5.     Semangat berkerjasama dalam kumpulan harus dipupuk

         6.      Kelebihan pengajaran secara kumpulan ialah membolehkan pelajar, mengenalpasti,      menganalisis dan menyelesaikan masalah secara koperatif  

 

 

3.4 PENDEKATAN INDIVIDU

 

Definisi

Satu cara atau program pengajaran yang mengambil kira perbezaan individu setiap pelajar

 

                             Ciri-ciri Pendekatan Individu

 

1.Pengajaran berdasarkan kebolehan dan kemampuan seorang pelajar

 

2. Penilaian berkala memberi maklumbalas kepada pelajar mengenai penguasaan kemahiran dan pengetahuannya

 

3. Pelajar mempunyai peluang untuk memilih matlamat pembelajaran, hasilan dan aktiviti-aktiviti

 

4. Kurang sesuai untuk pelajar sekolah rendah atau pelajar lembap yang memerlukan motivasi dan dorongan daripada pengajaran aktif guru

 

 

3.5 KAEDAH PEMUDAHCARAAN

                      Definisi

 

Kaedah yang kurang menitikberatkan peranan guru dan lebih menitikberatkan peranan murid. Sangat berkesan dalam sekolah bestari diamana guru memainakan peranan sebagai “guide” dalam proses pembelajaran

 

                                       Ciri-ciri Penting

1.     Guru menggalak murid supaya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberi arahan dan panduan yang jelas

2.      Guru hanya memberi bimbingan tetapi murid yang menyelesaikan masalah dalam bilik darjah

3.      Guru memberi penekenan kepada murid untuk membina pengetahuan mereka sendiri

4.   Peranan guru adalah lebih sebagai pemerhati dan pendorong dalam proses pengajaran dan pembelajaran

5.     Ia juga akan menggalakkan proses interaksi dikalangan murid supaya dapat mencetus idea dan jawapan yang betul kepada penyelesaian masalah

6.      Peranan guru juga ialah untuk menyediakan pelbagai jenis bahan dan media pembelajaran  bagi merangsang pembelajaran pelajar

 

3.6 TEKNIK PERBINCANGAN

 

Definisi

Perbincangan merupakan satu aktiviti berkumpulan dimana pelajar berinteraksi sesama mereka dan membincangkan sesuatu isu/masalah

 

                                          Ciri-ciri Penting

 

1.Pelajar berpeluang mengemukakan isu-isu, pendapat dan idea-idea mengenai sesuatu topik dan guru bersama pelajar akan membuat rumusan pada akhir sesi perbincangan

 

2. Pelajar akan memberi reaksi/tindakbalas tentang topik atau masalah dan perbincangan dilaksanakan dibawah kawalan guru

 

3. Perbincangan dapat dilaksanakan dalam semua mata pelajaran dan sebarang situasi bilik darjah

 

4.Tujuan utama perbincangan ialah untuk menggalakan pelajar mengembangkan kemahiran diri dalam mengemukakan hujah, pendapat, menyoal serta menyelesaikan masalah

 

3.5           KAEDAH TUNJUK CARA

 

Definisi

 

Tunjuk cara ialah satu cara untuk melatih pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur. Ia melibatkan demonstrasi guru atau seorang individu di hadapan kelas untuk menunjukan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah.

Cara ini sesuai untuk pengajaran tarian, lukisan, jimnastik atau menjalankan sesuatu aktiviti

 

Ciri-ciri penting

 

1.     Memberi peluang kepada pelajar untuk benar-benar memahami apa yang hendak dipelajarai setelah melalui prosedur yang ditunjukkan

 

2.     Membuat pelajar menguasai konsep dan prinsip dengan mudah

 

3.     Meningkatkan ingatan pelajar terhadap langkah-langkah pelaksanaan sesuatu eksperimen

 

4.     Meningkatkan keyakinan pelajar untuk menjalankan sesuatu aktiviti

 

  1. Membolehkan pelajar mencontohi sesuatu perlakuan dengan lebih mudah

 

  1. Kelebihan teknik tunjuk cara ini ialah memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada pelajar melalui penglihatan dan pendengaran

 

  1. Tiga jenis tunjukcara ialah model hidup, model simbolik dan model persepsi

 

 

3.6           PENYELESAIAN MASALAH

          

  Definisi

Penyelesaian masalah merupakan proses mental yang memerlukan seseorang itu berfikir secara kreatif dan kritis dalam mencari idea-idea alternatif and langkah-langkah tertentu untuk mengatasi kekurangan dan seterusnya menyelesaikan masalah yang dihadapi

 

Penyelesaian masalah adalah satu cara menggunakan daya pemikiran bagi mengendalikan satu-satu situasi yang sukar, mengatasi halangan, menghasilkan sesuatu yang diingini, dan menyelesaikan sesuatu yang rumit.

 

                                      Ciri-ciri Penting

1.Tujuan penyelesaian masalah ialah ia membolehkan pelajar berfikir secara rasional, logik dan objektif apabila menghadapi masalah

 

2. Mempertingkatkan daya berfikir pelajar secara kreatif dan kritis

 

Penyelesaian masalah dalam pengajaran

 

1. Mulakan penyelesaian masalah yang mudah secara lisan untuk menggalakkan perbincangan

2. Dalam penyelesaian masalah, soalan-soalan divergen mengenai masalah dikemukakan

3.Masalah yang dikemukakan hendaklah berkaitan dengan matapelajaran

4.Guru perlu membimbing dan merangsang perbincangan penyelesaian masalah

5.Jika penyelesaian masalah dicapai, pelajar diminta mengemukakan contoh-contoh baru bagaimana kemahiran menyelesaikan masalah itu boleh diaplikasikan

6.Jika penyelesaian masalah tidak diselesaikan, alternatif-alternatif lain dikemukakan

7. Kelebihan penyelesaian masalah ialah ia mewujudkan proses pembelajaran yang berpusatkan pelajar dan mengakibatkan penglibatan aktif pelajar dalam pelajaran

 

3.9 KAEDAH SIMULASI

 

                                      Definisi Simulasi

Simulasi merupakan satu gambaran abstrak sesuatu situasi sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu

 

Ia merupakan satu situasi yang diwujudkan untuk menyerupai keadaan sebenar dengan cara menggunakan masalah-masalah yang benar-benar wujud atau menyediakan situasi-situasi yang benar-benzr wujud di dalam keadaan yang terkawal

 

                             Ciri-ciri Penting Simulasi

1.Simulasi merupakan satu pembelajaran melalui pengalaman. Peserta belajar daripada kesilapan dan berpeluang untuk meningkatkan diri dalam situasi yang berikutnya

 

2. Dalam simulasi, peranan peserta agak luas, kerana peserta bukan sahaja dikehendaki memegang peranan sebagaimana yang ditentukan tetapi mereka perlu berbincang dan memberi sumbangan kepada perserta-perserta bagi membuat keputusan

 

3. Peserta dikehendaki berinteraksi secara dinamis dalam sistem yang berkaitan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi

 

4. Tujuan simulasi ialah ia membolehkan pelajar menggunakan bahasa dengan lebih berfungsi dan memberi pelajar peluang berinteraksi dan berkomunikasi dengan berkesan

 

5. Kebaikan teknik ini ialah ia membolehkan pelajar berbincang dan berfikir secara kreatif, analisis dan kritis

 

3.10  KAEDAH BERCERITA

                                     

Definisi

Cerita adalah satu susunan kejasian atau peristiwa yang berlaku sama ada benar-benar berlaku atau diciptakan

 

Bercerita dianggap sebagai satu cabang seni dan ia memainkan peranan penting sebagai sumber hiburan rakyat di samping alat pendidikan moral dan nilai di kalangan masyarakat

 

                                       Ciri-ciri Penting

 

1.     Mencernakan daya kreatif dan imaginasi pelajar

2.     Melatih pelajar dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kemahiran lisan (mendengar dan bertutur)

3.     Menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan berkesan dari segi sebutan, nada, intonasi dan ekspresi/mimik muka

4.     Memperluaskan pengalaman dan pengetahuan pelajar dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan kehidupan seharian

5.     Menggalakan pelajar mendengar cerita secara kritis supaya lebih berfikiran matang dan berketrampilan

 

 

3.11 KAEDAH STRATEGI MAIN SAMBIL PELAJAR

 

                                      Definisi

Strategi main sambil belajar adalah aktivikti yang dijalankan secara spontan yang membawa kepada pembelajaran.

Main merupakan expresi kendiri yang kreatif dan perkembangannya paling jelas pada peringkat kanak-kanak. Kanak-kanak akan mencari pengetahuan dengan kaedah permainan

 

                                      Ciri-ciri Penting

1.    Antara jenis-jenis permainan dalam pengajaran-pembelajaran ialah manipulatif, fizikal dan permainan bahasa

2.      Permainan manipulatif termaksuk teka-teki, jadual bernombor, domino, catur dan congak

3.      Permainan fizikal dalam pendidikan jasmani di mana daya fizikal digunakan dalam pergerakan, kordinasi, kecekapan, dan kemahiran fizikal.

4.      Permainan bahasa dimana aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa  mengandungi unsur bermain dengan menggunakan bahan-bahan dan daya kreativiti pelajar untuk mewujudkan suasana belajar yang menyeronokkan dan bermakna

5.      Kebaikan teknik ini ialah merangsangkan motivasi belajar kesan daripada keseronokkan bermain

6.       Ia juga mengembangkan daya imaginasi untuk membantu kanak-kanak menyelesaikan masalah

 

 

3.11 KAEDAH PROJEK

 

         Definisi

Projek adalah satu kaedah yang mana pelajar menjalankan sesuatu eksperimen atau aktiviti didalam situasi yang sebenar dan menghasilkan sesuatu (Ee. A.M. 1997)

Ia merupakan sesuatu aktiviti dijalankan oleh pelajar didalam atau diluar bilik darjah dan mereka belajar melalui proses menghasilkan sesuatu

 

           Ciri-ciri Penting

1.     Tujuan kaedah projek ialah memperkembangkan daya kreatif pelajar dan meluaskan pengalaman pelajar semasa menjalankan projek

2.    Ia juga membantu pelajar bekerjasama dan menanamkan sikap positif dalam menghasilkan sesuatu projek

3.     Ia juga dapat memperkembangkan pembelajaran melalui pengalaman melaksanakan aktiviti

4.     Projek yang hendak dibuat hendaklah bermakna dan membawa manfaat kepada pelajar

5.     Bahan-bahan yang diperlukan untuk projek hendaklah mudah diperoleh

6.     Projek yang sesuai dengan objektif pelajaran

7.     Kelebihan kaedah projek ialah pelajar memperoleh kejayaan dan perasaan

kepuasan jika dapat meyelesaikan projek. Pengetahuan yang di perolehi kekal dan berkesan

 

 

 

3.12 Kaedah Lawatan

 

                                      Definisi

Lawatan ialah satu aktiviti sokongan yang membolehkan pelajar memerhati apa yang mereka telah belajar dalam situasi sebenar

Pelajar dapat mengumpul maklumat secara langsung dan guru boleh mengajar sesuatu yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam bilik darjah

 

                                        Ciri-ciri Penting

1.     Tujuan lawatan ialah meningkatkan pemahaman sesuatu konsep kerana pengalaman secara langsung

2.     Tujuan lawatan ialah menggalakkan penggunaan pelbagai deria dan ini membawa kesan kepada pembelajaran

3.    Tujuan lawatan ialah ia memberi peluang kepada pelajar untuk memerhati perkaitan antara bahan maujud dan proses-proses yang berlaku

4.     Kaedah ini juga menggalakkan pelajar untuk mengaitkan pengalaman diluar bilik darjah dengan pembelajaran kandungan  disekolah

5.     Ia juga menggalakkan pembelajaran eksperential dan lebih menyeronokkan kerana perbincangan bermakna bermakna berlaku dalam proses mengumpul maklumat.

6.     Kaedah lawatan juga dapat memberi peluang pelajar mengalami situasi sebenar dan ini akan mengekalkan ingatan pelajar terhadap perkara-perkara  yang diajar

 

 

3.14 Kaedah Inkuiri Penemuan

 

                                                Definisi

Kaedah ini menggabungkan kedua teknik inkdiri dan teknik penemuan. Ia adalah satu pendekatan yang lebih saitntifik dan menjurus kepada proses penyelesaian masalah tetapi ia akan mengambil masa yang lebih lama jika dibandingkan dengan kaedah dan teknik yang lain

 

                                      Ciri-ciri Penting

   

1.         Terdapat beberapa langkah yang spesifik dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu mengenal pasti masalah, merancang strategi penyelesaian, mengumpul maklumat, menganalisis maklumat dan mendapat keputusan serta membuat rumusan

2.         Pendekatan ini lebih sesuai untuk murid yang mempunyai kecerdasan yang tinggi oleh itu ia mungkin menimbulkan masalah untuk murid yang lemah

3.         Pendekatan ini menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif serta celik akal dikalangan murid

4.        Murid-murid yang terlibat dengan kaedah ini akam merasa puas hati apabila mereka dapat mencari jawapan sendiri dan menggalakan perasaan berdikari dalam proses pembelajaran

5.        Untuk menggunakan kaedah ini, guru perlu mempunyai kepakaran yang lebih tinggi dan perlu membuat perancangan yang lebih teliti

 

3.15 Modul

 

                                      Definisi

Modul merupakan satu set pengalaman-pengalaman pembelajaran yang disediakan ntuk membantu mencapai objektif pembelajaran

Ia meupakan satu komponen yang tersendiri dalam satu sistem pengajaran-pembelajaran

Ia direkabentuk untuk pelajar belajar secara sendiri

Ia dibentuk untuk penggunaan satu-satu golongan pengguna

 

                                      Ciri-ciri Penting

1. Ia mengandungi satu atau beberapa konsep sahaja

2. Modul mengandungi objektif-objektif tingkah laku

3. Ia boleh menggunakan pelbagai media

4. Ia mengandungi berbagai strategi atau aktiviti

5. Setiap panduan belajar mempunyai pengenalan, objektif pengajaran, siri, tugasan dan soalan-soalan untuk menguji kefahaman pelajar

6. Bahan pembelajaran terdiri daripada tugasan-tugasan pembelajaran yang digubal dan disusun secara sistematik 

7. Dalam modul unsur-unsur peneguhan dan jawapan-jawapan betul disediakan

8.Bahan pembelajaran terdiri daripada tugasan-tugasan pembelajaran yang digubal dan disusun secara sistematik