Make your own free website on Tripod.com

 

 

KLIK DI SINI UNTUK KEMBALI KE LAMAN UTAMA                

 

MINGGU

/TARIKH

            TAJUK

MATA PELAJARAN

STRATEGI PENGAJARAN

NAMA

PENSYARAH

 

JAM

INTERAKSI

CATATAN

 

       1

  6.1.2003-

10.1.2003

Konsep Pengajaran dan Pembelajran

 

Kuliah dan Perbincangan

Puan Ragbir

 

 

2 jam

Menyedari kepentingan pembelajaran dalam proses pendidikan seumur hidup dalam alaf baru

 

       2

13.1.2003-17.1.2003

-Model-model Pengajaran

-Implikasi ke atas   

 Pengajaran dan  

 Pembelajaran

-Model Ekspositori

-Kuliah daripada contoh-contoh

-Pembelajaran Konstruktif

-Carian bahan melalui Internet

-sda-

2 jam

Menggerap dan mengubahsuai model dengan aplikasi dalam bilik darjah

 

      3

 

20.1.2003-24.1.3003

-Model Pemprosesan

 Maklumat

-Model Inkuiri

-Prinsip-prinsip  

 pelaksanaan Model 

 Inkuiri

-Kuliah

-Perbincangan    Kumpulan dan

Pembentangan 

oleh wakil- 

wakil kumpulan

-sda-

2 jam

Mencari ciri-ciri penyesuaian model yang dibincang untuk diaplikasikan di bilik darjah

 

      4

27.1.2003-29.1.2003

 

 

- Pendekatan, strategi,  

  kaedah dan teknik

- Menghurai konsep, 

  tujuan, pelaksanaan,  

  pendekatan, strategi, 

  kaedah dan teknik

 

 

-Kuliah

-Round Robin 

 Constructive

 Learning

 

-sda-

 

2 jam

-Menyedari pentingnya aplikasi kepelbagaian pendekatan, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran

 

30.1.2003

   4.2-2003

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

5

5.2.2003-

7.2.2003

 

Pendekatan dan Strategi

Pemusatan Guru

 Pemusatan Pelajar

Berasaskan sumber/bahan

- Kuliah dan 

  Perbincangan

 -Konstruktivisme 

   Sessi Buzz

- sda-

2 jam

Menyedari pentingnya guru bersifat kreatif dan kritis dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran

 

 

 

 

 

 

       6

10.2.2003-14.2-2002

 

 

 

 

Pendekatan dan Strategi

         Induktif

         Deduktif

         Elektif

         Tematik

-Perbincangan Round Robin dan Jigsaw Learning serta Pembentangan Wakil Kumpulan

-sda-

2 jam

-Tekun dan dedikasi dalam mencari resolusi untuk membuat satu rumusan generalisme

- Menghayati dan menguasai kemahiran pengajaran dalam mengaplikasikan pelbagai kaedah

      7

 

17.2-2003-

21-2.2003

 

 

 

Pembelajaran Masteri

 • Konsep dan prinsip-prinsip pelaksanaan
 • Kesepaduan
 • Penyebatian

-Kuliah   

-Perbincangan

 Konstruktif

-sda-

2 jam

Menyedari tentang perlunya penguasaaan pelbagai kaedah dan teknik untuk pengajaran berkesan

       8

 

24.2.2003-

28.2.2003

 

 

Kaedah dan Teknik

-          Koperatif

-          Kumpulan

-          Koloboratif

-          Kelas

-          Pemudahcaraan

-          Perbincangan

-Kuliah dan perbincangan  kumpulan

-sda-

2 jam

-Meningkatkan kesediaan dalam menghubungkaitkan model-model dan kaedah serta teknik pengjaran untuk pengajaran berkesan

     9

 

3.3.2003-

7.3.2003

 

Kaedah dan Teknik

-Tunjukcara/demonstrasi

-Penyelesaian masalah

-Simulasi

-Bermain

-Projek

-Inkuiri penemuan

-Modul

-Bercerita

-Bermain

-Lawatan

Para pelajar/pelatih dikehendaki merancang aktiviti/tugas bagi setiap kaedah/teknik mengikut tujuan pengajaran

 

-Kuliah 

-Perbincangan Kumpulan

-Soal Jawab

-Menyediakan tugasan kumpulan dan membuat pembentangan

-sda-

2 jam

 Mengukuhkan kefahaman dan mengaitkan dengan matapelajaran pengkhususan

      10

10.3.2003

14.3.2003

Konsep dan Proses Refleksi dalam Pengajaran

- Kuliah

- Perbincangan 

  Kelas

- Soal Jawab

-sda-

2 jam

-Menyedari pentingnya refleksi dalam pengurusan  dan peningkatan kualiti diri sebagai guru professional

      11

17.3.2003-21.3.2003

 

Rancangan Pengajaran

 • Menguasai kemahiran merancang rancangan kerja mengikut keperluan berdasarkan:
 • penelitian sukatan pelajaran
 • pentafsiran sukatan pelajaran

Perbincangan dan merumus konsep dan prinsip-prinsip berkaitan

-sda-

2 jam

-Menyedari tujuan dan kepentingan persediaan mengajar

      12

 

24.3.2003-

28.3.-2003

-Penyediaan rancangan kerja

-Penyediaan rancangan mengajar

 • Maklumat Umum
 • Topik dan aktiviti
 • Pengetahuan sedia ada
 • Objektif pengajaran dan pembelajaran
 • Pelaksanaan pengajaran

- Perbincangan    

  Kelas

- Soal Jawab

- Perbincangan  

  Kumpulan

- Latihan

 -Menyediakan

  contoh-contoh

  persediaan    

  mengajar    

  mengikut  

  kesesuaian mata 

  pelajaran yang

  dipilih

 

-sda-

2 jam

-Bekerjasama dan mengembangkan

idea untuk menyiapkan tugas dan latihan yang diberi

-Memahami dan menguasai format rancangan mengajar yang dipilih dan ditentukan mengikut mata pelajaran

      13

 

31.3.2003-

  4.3.2003

Menyediakan rancangan mengajar dalam aplikasi pakej Sekolah Bestari

-Kuliah dan Latihan

-Kumpulan Bengkel

-sda-

2 jam

-Memahami keperluan dan peranan guru dalam konteks sekolah Sekolah Bestari

        14

  7.4.2003-  11.4.2003

 

Perancangan Penyampaian Pengajaran

Kuliah/

Perbincangan/

Bengkel Kumpulan

-Soal Jawab dan Perbincangan Konstruktif serta-Latihan Kumpulan dengan menunjukkan contoh-contoh semasa mendemonstrasikan

nya

-Membentangkan satu contoh pakej sekolah

Bestari

 

-sda-

2 jam

- Memahami dan menyedari pentingnya guru bersifat kritis/kreatif dan mampu menunjukkan kualiti diri yang tinggi dalam menentukan sesuatu pengajaran yang berkesan

       15

 

  4.4.2003-18.4.2003

 Perancangan Penilaian

-Menentukan jenis penilaian yang sesuai dengan pelbagai matapelajaran dan situasi

-Mengukur pencapaian

-Memperolehi maklum balas untuk meningkatkan kualiti pengajaran

-Pengubahsuaian dan penyuburan/

Peningkatan kualiti professionalisme

-Kuliah

-Perbincangan

-Soal Jawab

-Bengkel Kumpulan dan Pembentangan

-sda-

2 jam

-Peka dengan pelbagai faedah penilaian serta pelbagai bentuk dan cara penilaian yang sesuai dilaksanakan

 

16

21.4.2003-   

25.4.2003

Ulangkaji

Perbincangan

-bersoal jawab mengenai cara menjawab soalan  dan latihan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

28.5.2003-

  2.5.2003

Ulangkaji

Perbincangan

-bersoal jawab mengenai cara menjawab soalan  dan latihan

 

 

 

18

5.5.2003- 

  9.5.2003

Gerakgempur

 

 

 

 

19

12.5.2003-16.5.2003

Gerakgempur

 

 

 

 

20

19.5.2003-23.5.2003

Gerakgempur

 

 

 

 

21

26.5.2003-30.5.2003

PEPERIKSAAN

 

 

 

 

  

KLIK DI SINI UNTUK KEMBALI KE LAMAN UTAMA