Make your own free website on Tripod.com

KLIK DI SINI UNTUK KEMBALI KE LAMAN WEB UTAMA

1.Model inkuiri mementingkan pemikiran kritis dan kreatif dalam proses pengajaran pembelajaran.

 a)    Huraikan empat feadah kepada guru untuk mengaplikasikan unsur-unsur model tersebut dalam situasi bilik darjah

Di dalam bilik darjah berbagai-bagai strategi dan kaedah  boleh diwujudkan untuk menambahkan kerberkesanan pengajaran dan pembelajaran 

 

b) Dengan mengunakkan carta pengurusan grafik yang sesuai, huraikan empat jenis kaedah pengajaran yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 

 

 

2 . Penulisan objektif tingkah laku dan dan rancangan mengajar adalah langkah-langkah yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

 a)     Jelaskan secara ringkas tiga syarat penting dalam penulisan objektif tingkah laku dalam sesuatu pengajaran

 

b)Huraikan lapan keperluan yang mesti termaktub dalam satu ringkasan mengajar yang baik

 

 

3. Dalam pengajaran mikro, penguasaan beberapa kemahiran mengajar biasa boleh dipraktitkan. Dua daripadanya ialah penyoalan dan peneguhan

 (a) Terangkan dua komponen bagi setiap kemahiran di atas

 

(b) Penulisan reflektif merupakan satu langkah yang boleh diambil oleh setiap guru untuk meningkatkan profesionalismanya. Huraikan empat langkah yang utama dalam proses penulisan reflektif.

 

 

 4. Model-model pengajaran menjadi asas kepada kaedah dan pengendalian proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam bilik darjah.

a) Bandingkan model ekspositori dan model inkuiri berdasarkan peta grafik KBKK perbandingan

 

b)     Huraikan lima fasa penting yang terdapat dalam pengajaran penyelesaian masalah

 

 

 

5. Di dalam bilik darjah, guru harus menggunakan pelbagai jenis pendekatan, kaedah, strategi, teknik dan aktiviti untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajarannya

a) Dengan menggunakan carta pengurusan grafik yang sesuai, berikan langkah-langkah pengajaran yang berbeza dalam kaedah pengajaran secara induktif dan deduktif

 Strategi main sambil belajar sesuai digunakan untuk kanak-kanak pra-sekolah serta dengan pelajar tahap satu hingga tiga di peringkat sekolah rendah

 

b)Huraikan empat prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru sebelum dia melaksanakan strategi main sambil belajar dalam satu sesi pengajarannya

 

 

6. Didalam proses perancangan pengajaran, berbagai jenis kemahiran boleh digunakan oleh guru untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran

a)    Terangkan empat kemahiran penting yang perlu dikuasai oleh guru pelatih dalam peringkat perancangan pengajaran

Guru mesti berusaha membuat refleksi selepas pengajarannya supaya ia boleh meningkatkan mutu proses pengajaran dan pembelajaran

 

b) Huraikan empat langkah penulisan reflektif yang perlu diamalkan  oleh guru pelatih selepas satu sesi pengajaran

KLIK DI SINI UNTUK KEMBALI KE LAMAN WEB UTAMA