Make your own free website on Tripod.com

一次成功,不等於永遠成功。一次失敗,不等於永遠失敗。成功與失敗,在乎我們怎樣準備自己!

只要放膽嘗試,失敗是絕不能勝過你。

每個生命都非常珍貴,未到最後一刻都不要輕易放棄。

世上有人因失敗而懷疑,因懷疑而成長;也有人因成功而自信,因自信而停滯。

弱者等待時機 ,強者製造時機

如果人生最壞的只是死亡, 生活中怎會有面對不了的困難!

攀山不在乎搶k,最重要在過程中全力以赴!

命運是對手永不低頭!

開心  係得到一樣盼望而久的東西

愛心  係對人付出無微不至的關懷

憂心  係某事令你煩擾造成的不安

傷心  係失去珍惜近在咫尺的機會

決心  係定下目標不斷前進的動力

信心  係朋友既支持所形成的力量

灰心  係自己不肯重新振作的藉口

私心  係自我為主不理他人的想法

平常心  係面對凡事處之泰然的態度

親愛的朋友仔,你擁有以上邊個心呢??

想拿到好成績,當然是要有恆心+鬥心啦!

人若沒法忘記過去的失敗和痛苦,便不能活得精彩.美好的未來永遠在於你能否忘記過去

所謂失敗並非被打倒而是倒地不起

如果你可以從失敗中學習,你就沒有真正失敗過。--- 金克拉

-------<膠水>-------

膠水的用途是怎麼? 我想每個人都會知道膠水是用來黐東西的..
而"它"可以黐回一些爛了的東西.
也可以把兩種不應該黐在一起的東西黐上

但是爛了的東西是否有必要黐回? 
既然是爛了又怎能黐回本來的樣子呢? 
雖然可以黐回..可是已經不再是本來的東西了..
何必把不應該黐在一起的東西黐上呢?.
不應該黐在一起的東西又怎能勉強地把它們黐上呢?.
本來不應該在一起的東西雖然可以勉強黐上..但是到了最後也是會散開的