Make your own free website on Tripod.com
Специални
Функционални изследвания с продуктите на ДЕМОНИКС
Home

Холтер за кръвно налягане

МИС 2000 поддържа цифрови записи от холтери за артериално кръвно налягане. Предлага стандартни и допълнителни методи за диагностична оценка като:
  1. Оценка на денонощна ритмика - чрез Косинор анализ. В съчетание с телемедицинските възможности на МИС 2000 е възможна отдалечена консултация със специалисти (кардиолози).
  2. 24 часова вариабилност на кръвно налягане и сърдчна честота.
  3. Хистограми.
  4. Отчети с всички показатели.
Модула е приложим за статистически и изследователски цели
МИС 2000 може да работи директно с някои модели Холтери (без необходимост от софтуеъра придружаващ устройството).
holt1.gif (41236 bytes)
24 часов запис на артериално кръвно налягане. Регистрация с SCHILLER - BP 102. Данните са снети в МИС 2000 директно (без използване на допълнителен софтуеър). 
Долу дясно са представени в графичен вид всички измервания, а горе ляво стойностите в реда на тяхното измерване. 
Долу ляво са представени резултати от обработката на данните.
Горе дясно могат да се задават параметри, и да се добави диагноза на 
holt2.gif (8904 bytes)
Хистограми на систолично налягане. Зелените колонки представят разпределението на измерванията за целия период от време, червените колонки за активен период (06:00 - 22:00), сините за нощен период (22:00 - 06:00).
holt3.gif (10554 bytes)
Косинор анализ - графично представяне на данните за систолично налягане.
При този пациент имаме добре изразена денонощна ритмика - червената елипса не обхваща центъра на кръга. Глобалния максимум на амплитудата е около 15:30 което съвпада с границите на нормата 13:00 - 18:00.

При намалена или липсваща денонощна ритмика, както и при изместване на максимума, през нощните часове, е необходимо промяна в дозировката на лекарствените препарати, за съобразяване с денонощния ритъм.

Top


Вариабилност на сърдечна честота

Има редица методи за оценка вариабилността на сърдечната честота (промените в сърдечната честота във времето). Предлаганите в момета методи са спектрален анализ и стандартно отклонение. Спектралния анализ се извършва чрез Бърза Фурие Трансформация - БФТ и се разграничават две области - високо честотна 0.15 - 0.4 Hz отразяваща влиянията на nervus Vagus и ниско честотна 0.04 - 0.15 Hz отразяваща влиянията на вагус и симпатикус върху сърдечната дейност.

Методът е приложим при някои заболявания като:

sighrv1.gif (4935 bytes)

Регистрация на кръвно налягане с Finapres и ЕКГ в течение на 10 минути.

Представен е 6 секунден период.

sighrv2.gif (4817 bytes)

Промените на кръвното налягане (трите черни линии), съответно за систолично, диастолично и средно артериално налягане и промени в сърдечната честота - червената линия.

Представен е 108 секунден период.

sighrv3.gif (2910 bytes) Спектрален анализ на сърдечна честота, чрез Бърза Фурие Трансформация. В този случай имаме добре изразена вариабилност на сърдечна честота с добре оформен пик на 0.36 Hz - в следствие на дихателна аритмия.

Съотношението между ниски (0.04 - 0.15 Hz ) и високи (0.15 - 0.4 Hz) честоти е в рамките на нормата, което е показател за баланс между симпатикус (ниски честоти) и вагус( високи и ниски честоти). 

Top


Стрес тест

За момента (04/12/1999) модула предлага регистрация на продължителни записи включително и по време на стрес тест. В процес на тестване са методи за идентификация на R зъбец по време на теста, както и на някои други показатели.

Top


Барорефлексна чувствителност

БРЧ е метод, чрез който се определят промените в сърдечната честота, под действие на промени в артериалното кръвно налягане. Добре изразената БРЧ се свързва с добри компенсаторни възможности на сърцето. Или ако пациента има добре изразена БРЧ и прекара инфаркт на миокарда, има големи шансове да преживее инцидента. В момента се разработва възможност за оценка на БРЧ на база промени в сърдечната честота при прбата на Валсалва.

Top


Предстоящи

Тази секция все още не е тук. Ако желаете да разберете, какви приятни изненади готвим за нашите клиенти и потенциални партньори - обадете се.

Top


Send mail to mihaylov@usa.net with questions or comments about this web site.
Copyright © Demonics Ltd. 1997, 1998, 1999
Tel/Fax: ++359 2 771 550