Make your own free website on Tripod.com

 

 

Daihatsu Move Turbo  Aero Down Custom 

Daihatsu Move Turbo CX

Fancy MOVE Aero Down Custom

Move & Cappuccino interior