Make your own free website on Tripod.com

MINGGU

TAJUK / KONSEP

OBJEKTIF / KEMAHIRAN

RUMUS/ABM/CATATAN

NILAI MURNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1.0 PEMBEZAAN

1.1Idea Had dan Pembezaan

Katakan y diungkapkan dalam sebutan x dan d x (disebut delta x),

Serta d y (disebut delta y) merupakan perubahan kecil yang sepadan dalam nilai x dan nilai y. Maka apabila x menyusut mendekati sifar iaitu x ® 0 had ini ditanda dengan simbol d x dikenali sebagai d y pekali pembezaan. Bagi y terhadap x . Had ini di tanda dengan simbol dy/dx.

dy = had d y

dx x® 0 d x

 

Jika y = f(x) ialah suatu lengkung, kecerunannya disuatu titik ialah dy

dx

 

 

 

 

 • Mencari nilai had suatu fungsi

 

 • Menentukan kewujudan had suatu fungsi pada suatu titik

 

 • Menarifkan had tak terhingga

 

 • Menggunakan sifat-sifat Had tak terhingga untuk menentukan had suatu fungsi yang melibatkan had tak terhingga.

 

 • Menarifkan kecerunan lengkung menggunakan pembezaan

Contoh

 1. Had (1/2) n
 2. n® 0

 3. Had (0.1)n
 4. n® 0

 5. Had (

) n

n® 0

 

Tegaskan bahawa n® 0 tidak bermakna n = a, tetapi n mendekati a.

 

 

 

 

 

Perkenalkan tatanda f (x) sebagai setara dengan dy/dx, apabila y = f(x)

 

 

Menghargai kehindahan had

 

Kejituan

 

Ketepatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berkerjasama

 

Kejituan

 

Ketapatan

 

Kerajinan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Pembezaan axn

(n integer)

Pembezaaan fungsi hasil tambah dan hasil beza fungsi-fingsi dalam x.

 

Pembezaan fungsi hasil darab dan hasil bahagi serta fungsi gubahan.

 

Pembezaan Peringkat Kedua

 

 

 

 

Menentukan pembezaan y = k, k adalah pemalar

 • Menentukan pembezaan y = axn n adalah integer positif atau negatif.
 • Menggunakan pembezaan rumus hasil tambah atau hasil beza suatu titik.
 • Menentukkan pembezaan hasil darab dua fungsi
 • Menentukan pembezaan hasil bahagi dua fungsi
 • Membezakan Fungsi Gubahan
 • Membezakan Peringkat Kedua.

 

Rumus dy/dx = nax n-1 bagi pembezan y = axn diperoledi secara aruhan.

Apabila y = uv, maka

dy/dx = u dv+ v du

dx dx

 

 

Apabila y = dy/dx

dy/dx = u dv - v du

dx dx

 

Apabila y = f(u) dan u = g(x) maka dy/dx = dy/du X du/dx

 

Ketepatan

 

Kejujuran

 

Kerjasama

 

Kejujuran

 

Kerajinan

Kerjasama

 

 

 

Persamaan Tangen dan Normal

 

Persamaan Tangen dan Normal

 • Menentukan Kecerunan di suatu titik

 

 • Menentukan persamaan tangen atau normal disuatu titik.

 

dy/dx = Kecerunan graf pada titik

yang dinyatakan

 

 

Kerjasama

Ketekunan

 

 

2

PENGGUNAAN PEMBEZAAN

Nilai minimum dan nilai maksimum

 

 

Kadar Perubahan yang terhubung

Jika y = f(x) maka dy/dx ialah kadar perubahan y berhubung x

 

 • Menentukan titik minimum dan titik maksimum pada suatu lengkung
 • Menyelesaikan masalah yang melibatkan maksimum dan nilai minima.
 • Mencari kadar perubahan y berbanding dengan x
 • Menyelesaikan masalah yang melibatkan kadar perubahan.

 

 

Langkah –langkah penentuan titik maksimum dan minimum .

 1. dy/dx = 0
 2. d2y/dx2 < 0 -- max
 3. d2y/dx2 > 0 --min

Ketepatan

 

Kerjasama

 

Bersikap

Rasinol

 

 

 

 

3

Tokokan kecil dan Penghampiran

Jika y = f(x) dan d y ialah satu perubahan kecil pada y yang disebabkan oleh d x,satu perubahan kecil pada x maka

 

d y = dy/dx..d x

 

 • Mencari tokokan kecil dan penghampiran.

 

 • Menyelesaikan masalah melibatkan tokokan kecil dan penghampiran.

Setuasi yang berkenaan terhad kepada dua pembolehubah.

 

Perubahan peratus tidak diperlukan.

Ketelitian

 

Kejujuran.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2.0 PENGAMIRAN

2.1 Pengamiran sebagai songsang pembezaan.

Jika y = f(x), maka kamiran bagi y terhadap x ditulis sebagai ò f(x) dx .

2.2 Pengamiran axn dan hasil tambah

 1. Pengamiran pemalar
 2. Pengamiran axn.
 3. Pengamiran bagi fungsi yang berbentuk hasiltambah sebutan algebra.
 • Menarifkan pengamiran suatu fungsi.

 

 • Menarifkan pengamiran secara geometri.

 

 

 

 

 • Mengamirkan suatu pemalar yang diberikan dengan menggunakan rumus kamiran.
 • Mengamirkan suatu fungsi yang berbentuk axn yang diberikan, dengan menggunakan rumus kamiran.

 

 • `Mengamirkan fungsi yang berbentuk hasiltambah algebra yang diberikan dengan rumus kamiran

Tatanda pengamiran

ò f(x) dx.

 

 

 

 

 

 

ò 0dx = (0)x + c = c

 

ò axn dx = ax n+1 + c

n + 1

 

ò [ f(x) + g(x) ] dx =

ò f(x)dx + ò g(x) dx

Kerjasama

 

Ketelitian

 

 

 

 

 

Kerajinan

 

Ketekunan

 

 

 

Kerajinan

Penentuan persamaan lengkung daripada fungsi kecerunan

 

 • Menentukan persamaan lengkung daripada fungsi kecerunan.

 

dy/dx = f(x)

Y = ò f(x)dx

Ketelitian.

 

 

 

5

2.3 Pengamiran melalui pengantian

 

Ungkapan berbentuk (ax + b) n boleh dikamirkan terhadap x dengan menggunakan gantian u = ax + b.

 

2.4 Kamiran Tentu.

2.4.1 Kamiran Bagi f(x) bila

x = a

Ka Kamiran bagi f(x) terhadap x adalah barbentuk g(x) + c dengan g(x) sebagai satu fungsi x dan c suatu pemalar sebarangan ialtu

ò f(x) dx = g(x) + c

 

2.4.2 Kamiran tentu bagi f(x) dari x = a hingga x = b

 

 

 

 

 

 

 • Mengamirkan suatu fungsi dengan menggunakan kaedah pengantian.

 

 

 

 

 • Mencari nilai kamiran tentu f(x)dx apabila x= a
 • Menyelesaikan masalah kamiran tentu apabila x=a bagi fungsi algebra yang diberikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Mencari nilai kamiran tentu bagi f(x) dari x = a hingga x = b
 • Menyelesaikan masalah yang melibatkab kamiran tentu

Pengantian terhad kepada jenis u = ax + b.

 

 

 

ò f(x)dx = g(x) + c, jika

x= a , g(a) + c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ò ab f (x) dx =

[ g(x) + c ] ab = g(b) + c – g(a) + c

= g(b) – g(a).

 

Kerjasama

 

 

 

 

Ketekunan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kejujuran

 

Kerajinan

 

 

 

 

 

 

 

7

2.5 Pengamiran sebagai penghasiltambahan –Luas dan Isipadu

 

2.5.1 Luas dibawah lengkung

 

 

 • Mencari luas dibawah lengkung bagi suatu fungsi yang diberikan

 

 • Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas dibawah lengkung.

Masalah terhad kepada luas antara suatu lengkung dengan paksi-x atau paksix atau paksi-y atau dengan satu garis sahaja.

Ketekunan

 

 

Kerajinan.

8

Ujian 1 1999(08.03.1999 - 12.03.1999)

 

 

2.5.2 Isipadu Janaan

 

Isipadu janaan apabila sesuatu lengkung dikisarkan pada paksi-x atau paksi –y

 

 • Mencari isipadu janaan apabila suatu lengkung dikisar pada paksi –x atau paksi –y
 • Mencari isipadu janaan melelui kamiran tentu
 • Menyelesaikan masalah yang melibatkan kamiran tentu dan isipadu janaan.

Lengkung dikisar pada paksi-x, isipadu janaan ialah

I = ò p y2 dx

Lengkung dikisar pada paksi-y, isipadu janaan ialah

I = ò p x 2 dy

 

Ketekunan

 

Kerjasama

 

 

 

 

9

  1. GERAKKAN PADA GARIS LURUS.
  2. Sesaran

Sesaran S, bagi satu zarah yang bergerak pada suatu garislurus boleh dinyatakan sebagai fungsi masa,t , S = f(t).

 • Menaarifkan sesaran sebagai fungsi masa
 • Menerangkan makna sesaran positif,negatif dan sifar.
 • Mencari jumlah jarak dan menerangkan kaitannya dengan sesaran.
 • Menyelesaikan masalah yang melibatkan sesaran positif,negatif dan sifar.

 

Sesaran menunjukkan kedudukan zarah merujuk titik tetap O.

 1. jika zarah berada di O sesaran sifar.
 2. Jika zarah berada disebelah kiri O sesaran negatif
 3. Jika zarah berada di sebelah kanan O sesaran positif.

 

Ketepatan

Kerjasama

 

Kejujuran

 

Ketekunan.

 

 

 

 

 

10

 

  1. Halaju

Halaju v, ialah kadar perubahan sesaran dengan masa, iaitu

V = ds .

dt

 

s = ò v dt

 

 

 • Menarifkan halaju sebagai kadar perubahan sesaran terhadap masa
 • Mencari halaju suatu zarah jika diberi fungsi sesaran .
 • Menerangkan makna halaju positi,nagatif dan sifar.
 • Menentukan sesaran daripada fungsi halaju.
 • Menyelesaikan masalah yang melibatkan halaju.

Halaju positif menendakan gerakkan dalam hala kekanan.

 

Halaju negatif menandakan hala bertentangan.

Halaju sifar bermakna zarah berhenti.

Halaju seragam perlu dibincangkan.

Kerjasama

 

Ketekunan

 

Kerajinan

 

Kejujuran

 

 

 

11

  1. Pecutan

Pecutan ialah kadar perubahan halaju terhadap masa

Halaju boleh ditentukan dari pecutan melalui pengamiran

Sesaran boleh ditentukan melalui pengamiran dua kali berturut-turut.

 • Menarifkan pecutan sebagai kadar perubahan terhadap masa.
 • Menerangkan pecutan sifar positif dan negatif
 • Menentukan pecutan sebagai kadar perubahan halaju .
 • Menentukan halaju daripada pecutan

Menentukan sesaran daripada pecutan

 • Menyelasaikan masalah melibatkan pecutan

 

Pecutan seragam perlu dibincangkan

a = - dv , a = d2s ..

dt dt2

v = ò a dt

Bincangkan pengiraan halaju apabila pecutan ialah sifar.

V = ò adt dan s = ò v dt

Ketelitian

Ketepatan

 

Kejujuran

 

Kerjasama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

4.0 FUNGSI TRIGONOMETRI

Sudut positif diukur mengikut arah lawan jam. Sudut negatif diukur mengikut arah jam.

 

 

4.1 Enam Fungsi Trigonometri bagi sebarang sudut.

 

Identiti Mudah

 1. kosekq = 1/sinq
 2. sekq = 1/kosq
 3. kotq = 1/tanq
 4. tanq = sinq

kosq

 

 • Menarifkan sudut positif dan sudut negatif dalam darjah dan radian
 • Menentukan sudut yang melebihi 3600 atau 2 p radian.
 • Menentukan sudut positif dari sudut negatif.

 

 

 • Menarifkan sinus dan kosinus dalam sebutan x,y,dan r bagi sebarang sudut.
 • Menarifkan tangen kotengen sekan dan kosekan melalui sinus dan kosinus bagi sebarang sudut.
 • Mencari nilai enam fungsi trigonometri bagi sebarang sudut.
 • Menyelesaikan persamaan trigonometri yang mudah.

 

 

 

 

 

 

 

Bulatan unit boleh digunakan untuk membaca nilai sinus kosinus dan tangan.

 

Segitiga khas digunakan untuk mendapatkan nilai fungsi trigonometri bagi sudut 300,450,dan 600.

 

Kerjasama

 

Ketekunan

 

 

 

 

Ketelitian

 

Ketepatan

 

 

Kejujuran.

 

 

13

4.2 Graf bagi Fungsi Trigonometri

Graf bagi fungsi Sinus

Graf bagi fungsi Kosinus

Graf bagi fungsi Tangen

 • Mengenal graf sinus, kosinus dan tangen.
 • Melakar graf sinus kosinus dan tangen.
 • Menyatakan sifat-sifat graf yang dilakarkan
 • Melukis graf sinus ,kosinus dan tangen
 • Menentukan nilai maksima dan nilai minima dari graf yang dilukiskan.
 • Menyelelesaikan masalah yang melibatkan gtaf fungsi trigonometri.

 

Graf terhad kepada jenis

y = asinbx y = akosbx dan

y = tanbx.

Sifat perkalaan bagi sinus,kosinus dan tangen perlu dibincangkan

Sudut diberi dalam sebutan darjah atau radian.

 

Ketelitian

 

Ketepatan

 

Kerjasama

 

Kerajinan.

14

 

4.3 IDENTITI ASAS

Identiti asas yang biasa digunakan ialah;

I kos 2 q + sin2 q

ii 1 + tan 2q = sek 2q

iii 1 + kot 2q = kosek 2q

 

 • Membuktikan identiti asas
 • Menggunakan identiti asas untuk membuktikan identiti mudah
 • Menggunakan identiti asas untuk menyelesaikan persamaan yang berkaitan.

 

Takrif Trigonometri boleh digunakan juga jika perlu.

Berkerjasama

 

Ketelitian

 

Ketekunan.

 

 

15

4.4 RUMUS SUDUT PENAMBAHAN

Rumus sudut penambahan yang perlu dingati ialah

 1. sin ( A± B) = sinAkosB ± Kos AsinB
 2. kos (A ± B) = KosAkosB± sinAsinB
 3. tan (A± B) = tan A ± tan B

1 – tanAtanB

 

 

 

 • Membuktikan identiti mudah seperti disebelah.

 

 • Menyelesaikan persamaan yang melibatkan rumus sudut penambahan.

 

 

Rumus tidak perlu diterbitkan.

 

Persamaan jenis a kosx + bsinx = c tidak diperlukan

Kerjasama

 

 

Ketekunan

 

15

4.5 RUMUS SUDUT BERGANDA

Runus sudut berganda yang perlu di ingat ialah :

 1. sin 2A = 2sinAkosA
 2. kos 2A = kos 2A – sin 2 A
 3. = 2kos 2A – 1

  = 1 – 2sin 2 A

 4. tan 2 A = 2 tan A

1 – tan 2A

 

 

 

 • Menghafal rumus identiti mudah

 

 • Membuktikan identiti mudah yang melibatkan sudat berganda bagi sin 2A, kos 2A, tan2A.

 

 • Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut berganda

 

 

Rumus tidak perlu diterbitkan.

 

 

Ketekunan

 

Kerjasama

 

Ketelitian.

16

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN /PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM1

 

17

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 1

 

18

Perbincangan Kertas peperiksaan Pertengahan tahun Matematik Tambahan 1999

 

19- 20

 

5.3 Luas Segitiga

Luas segitiga ABC yang diberikan dua sisi dan satu sudut kandung boleh dicari dengan menggunakan rumus luas.

 

 • Menyatakan rumus luas segitiga dari rajah yang diberikan
 • Mengira luas segitiga dengan rumus
 • Menyelesaikan masalah tiga matra menggunakan rumus Penyelesaian Segitiga

 

 

Luas Segitiga ABC

= ½ ab sin C

= ½ bc sin A

= ½ ac sin B

 

 

 

 

Ketelitian

 

Ketepatan

 

Kerjasama

 

 

 

 

22

 

7.0 VEKTOR

7.1 Pengenalan Vektor

Suatu vektor boleh diwakili sepenuhnya oleh tembereng garis berarah AB. Vektor ini boleh ditandakan sebagai atau

 

7.2 Pendaraban Vektor dengan Skalar.

Apabila satu vektor didarab dengan satu skalar k, hasil darabnya k ialah satu vektor yang magnituidnya k kali ganda

 • Menarifkan vektor dan menuliskan tatatanda vektor.
 • Menarifkan vektor negatif dan sifar.
 • Menyatakan kesamaan dua Vektor

 

 

 

 • Menulis magnitud dan arah bagi hasildarab suatu vektor dengan suatu skalar.

 

 • Mengemal syarat bagi keselarian Vektor.

 

 

 

Vektor atau

Magnitud vektor | | atau

| .

Dalam bahan bercetak huruf tebal juga digunakan untuk mewakili vektor

 

Ketelitian

 

Ketepatan

 

Kerjasama

 

 

Ketelitian

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

7.3 Penambahan dan penolakkan Vektor

 

Hasiltambah dua Vektor menghasilkan satu Vektor yang dinamakan Vektor Paduan Magnitud Vektor Paduan bagi dua vektor selari dengan arah yang sama ialah jumlah magnitud setiap vektor.

Magnitud vektor paduan bagi dua vektor

Selari dalam arah yang bertentangan ialah beza antara magnitud dua vektor itu

 

 

7.4 Pengungkapan suatu vektor sebagai gabungan linear vektor yang lain.

 

 • Melakukan penambahan vektor bagi kes
 • vektor-vektor yang selari
 • dua vektor yang tidak selari melalui hukum segiempat selari atau hukum segitiga.
 • Tiga vektor atau lebih melalui hukum poligon.

 

 • Melakukan penolakan vektor sebagai penambahan vektor negatis bagi kes
 • dua vektor yang selari
 • dua vektor yang tidak selari.

 

 • Mengungkapkan suatu vektor sebagai gabungan linear vektor yang lain.
 • Mengaitkan antara vektor yang diwakili oleh sisi-sisi suatu poligon.
 • Mewakilkan suatu vektor sebagai gabungan linear dua vektor yang tak selari.

 

 

Hasiltambah dua vektor boleh dinamakan vektor paduan.

 

Vektor paduan perlu diperkenalkan melalui aktiviti praktis.

 

- = + ( - )

 

Ketelitian

 

 

Kesabaran

 

 

 

Kerjasama

Kerjasama

 

Ketelitian

 

Kerajinan.

 

 

24 - 25

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Vektor dalam Koordinat Cartesan

Vektor juga boleh ditunjukkan menggunakan Sistem Koordinat Cartesan.

 

 

 

 

 

 

 

 • Mengungkapkan vektor unit dan kedalam bentuk x + y
 • Mengira magnitud vektor unit dalam arah suatu vektor.
 • Melakukan operasi penambahan,penolakkan dan pendaraban dengan skalar keatas Vektor dalam sebutan dan

.

 

Terangkan = , j =

Jika r = xi + y j maka | r | = 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama

 

Ketelitian

 

 

 

Kerjasama

 

 

 

 

26 - 27

 

 

8.0 TABURAN KEBARANGKALIAN

8.1 Pilihatur dan Gabungan.

Bagi n benda yang berbeza, bilangan pilihatur ialah n P n = n (n – 1)(n – 2) ….

3 . 2 . 1.

 

Bilangan pilihatur bagi r benda daripada n penda ialah n P r = n!

(n-r)!

 

 

Bilangan gabungan bagi r benda daripada n benda ialah

nCr = n !

(n-r)! r!

 

 

 

 • Menentukan bilangan pilihatur bagi n benda yang diberi

 

 

 

 

 • Menentukan bilangan pilihatur bagi r benda daripada n benda yang diberi

 

 

 

 • Menentukan bilangan gabungan bagi r benda daripada n benda yang berlainan.
 • Membezakan Pilihatau atau Gabungan.
 • Menyelesaikan masalah yang melibatkan Pilihatur dan Gabungan.

 

 

 

 

Tegaskan pentingnya tertib susunan. Tatatanda faktorial perlu diperkenalkan.

n! = n (n-1).(n-2).(n-3)…

 

Kes-kes yang dipertimbang tidak termasuk kes unsur secaman.

 

Pelajar tidak perlu menerbitkan rumus Pilihatur dan gabungan

 

 

 

Berfikiran Logik

 

Berkerjasama

 

Ketelitian

 

 

 

 

Kejujuran

 

 

 

 

28

 

 • Menentukan kebarangkalian suatu peristiwa yang diberikan.

 

 • Menentukan bilangan unsur dalam suatu peristiwa yang diberikan.

 

 

 • Menentukan kebarangkalian bagi gabungan dua peristiwa yang tidak bersandar .
 • Menyelesaikan masalah yang melibatkan peristiwa yang tidak bersandar.
 • Menentukan kebarangkalian bagi gabungan dua atau lebih peristiwa yang saling eksklusif.
 • Menyelesaikan masalah melibatkan peristiwa yang saling eksklusif.
 • Menentukan kebarangkalian bagi gabungan lebih dua peristiwa tak bersandar yang masing-masing mempunyai dua kesudahan.

 

 • Menerangkan makna pembolehuah rawak diskrit
 • Menentukan taburan kebarangkalian Bionomial dan grafnya.
 • Mengira min,varians dan sisihan piawai bagi taburan binomial melalui rumus.
 • Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembolehubah rawak diskrit dan Taburan Binomial

 

 

 

Kebarangkalian di perkenalkan melalui konsep set.

 

 

 

Contoh-contoh boleh melibatkan penggunaan gabungan

Bincangkan kegunaan kebarangkalian dalam membuat keputusan dalam kehidupan seharian.

 

Ruang sampel setiap peristiwa adalah benar.

Perlu diterangkan makna pembolehubah rawak terlebih dahalu.

Min = np

Varians = npq

Sisihan piawai =

 

n = bilangan percubaan

p = bilangan kejayaan

q = bilangan kegagalan

 

 

Berfikiran logik

 

Berkerjasama

 

 

 

 

 

Kerjasama

 

Kerajinan

 

Ketelitian

 

Kejujuran

 

 

 

 

 

 

 

Ketelitian

 

Kerjasama

 

Ketepatan

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 PEMBOLEHUBAHRAWAK SELANJAR DAN TABURAN NORMAL

Pembolehubahrawak Selanjar mempunyai fungsi ketumpatan kebarangkalian f(x) dengan

Kebarangakalian p( a £ x £ b) = iaitu luas dibawah graf

 

 

 

 

 

 

 • Menerangkan makna pembolehubahrawak selanjar dan kaitannya dengan Taburan Normal
 • Melakarkan graf Taburan Normal dan menerangkan ciri-cirinya.
 • Menggunakan graf taburan Normal untuk menentukan Skor Piawai
 • Menentukan kebarangkalian menggunakan Taburan Normal.
 • Membaca sifir normal piawai
 • Menyelesaikan masalah yang melibatkan Pembolehubah Rawak Selanjar.

 

 

 

 

Rumus Taburan Normal tidak diperlukan.

 

Penukaran suatu Taburan Normal kepada Taburan Normal Piawai.

 

Z = x - m

s

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama

Ketelitian

 

Kejujuran

 

Kerjasama

 

 

 

29

Ulangkaji /Latihtubi soalan berformat SPM

30

Peperiksaan Percubaan SPM Zon Selatan

31

Peperiksaan Percubaan SPM Zon Selatan

32

Ulangkaji /Latihtubi soalan berformat SPM

33 - 34

Peperiksaan Percubaan SPM 1999 Zon Selatan

35

 

Ulangkaji /Latihtubi soalan berformat SPM

 

 

36

 

Ulangkaji /Latihtubi soalan berformat SPM

 

 

37

 

Ulangkaji /Latihtubi soalan berformat SPM

 

 

38

 

Ulangkaji /Latihtubi soalan berformat SPM

 

 

39

 

Ulangkaji /Latihtubi soalan berformat SPM

 

 

40

 

Ulangkaji /Latihtubi soalan berformat SPM

 

 

41

 

Ulangkaji /Latihtubi soalan berformat SPM

 

 

PEPERIKSAAN SPM 1998 BERMULA 23.11 .1998 - 10 .12 .1998