Make your own free website on Tripod.com

Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah Melaka

75450 Air Keroh Melaka

Sukatan Pelajaran Matematik

KANDUNGAN

Bahagian ini memberikan penjelasan ringkas tentang kepentingan setiap bidang iaitu NOMBOR,BENTUKdan PERKATAAN diikuti dengan senarai tajuk serta skop bidang tersebut. Bebarapa aspek penggunaan khusus yang ingin ditegaskan bagi konsep-konsep tertentu juga disertakan.

 

 1. NOMBOR
 2.  

  Dalam kehidupan seharian, beberapa aspek Nombor seperti membuat kira-mengira secara congak, menggunakan alat bantu mengira secara bijak, menyemak jawapan kepada pengiraan dan membuat anggaran adalah merepukan keperluan asas. Tajuk-tajuk dalam bidang ini digubal untuk memenuhi keperluan itu.Penyelesaian pelbagai bentuk masalah nombor pula dapat meningkatkan lagi kemahiran mengira dan menyelesaikan masalah.

   

  1. Nombor Bulat
 1. Nombor bulat (0,1,2,.)
 2. Nombor bulat pada garis nombor
 3. Nilai tempat digit dalam nombor bulat
 4. Operasi +, -.x, atas nombor bulat
 5. Pembundaran (cara tradisi) atas nombor bulat.

 

  1. Pecahan
 1. Pecahan
 2. Pecahan pada garis nombor
 3. Pecahan setara
 4. Pecahan wajar dan pecahan tak wajar
 5. Nombor bercampur
 6. Operasi +, -.x, terhadap pecahan.

 

  1. Nombor Perpuluhan
 1. Nombor perpuluhan
 2. Nombor perpuluhan pada garis nombor
 3. Nilai tempat digit-digit dalam perpuluhan
 4. Penukaran nombor perpuluhan kepada pecahan dan sebaliknya
 5. Operasi +, -.x, terhadap nombor perpuluhan
 6. Pembundaran nombor perpuluhan

 

  1. Peratus
 1. Peratus dan simbol %
 2. Tokokan dan susunan suatu kuantiti dalam sebutan peratus
 3. (Penggunaan kepada keadaan untung ,rugi, faedah mudah, deviden, komisen dan diskaun)

 4. Penggunaan peratus dalam perbandingan

(Tafsiran kritikal terhapad kenyataan yang menggunakan peratus)

 

 

 

 

  1. Nombor Negatif
 1. Tanda +, - dalam nombor
 2. (Penggunaan tanda + untuk menunjukkan tokokan suatu kuantiti, untung dan nilai yang lebih daripada sifar.

  Penggunaan tanda - untuk menunjukkan susutan suatu kuantiti, rugi, hutang, tunggakan dan nilai yang kurang daripad sifar.

 3. Integer (, -2,-1,0,1,2,.)
 4. Pecahan negatif dan nombor perpuluhan negatif
 5. Nombor negatif pada garis nombor
 6. (Pengunaan kepada skala seperti dalam termometer

 7. Operasi +, -.x, terhadap nombor negatif dan nombor positif

 

  1. Gandaan dan faktor
 1. Nombor perdana
 2. Faktor dan faktor perdana
 3. Faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar.
 4. Gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil

 

  1. Kuasa Dua,Punca Kuasa Dua,Kuasa Tiga,Punca Kuasa Tiga
 1. Kuasa dua
 2. Punca Kuasa dua
 3. (Penggunaan buku sifir untuk mencari kuasa dua dan punca kuasa dua)

 4. Kuasa tiga
 5. Punca kuasa tiga.

 

  1. Bentuk Piawai
 1. Angka bererti
 2. Nombor dalam bentuk piawai
 3. (Penggunaan bentuk piawai untuk mewakili nombor yang sangat besar atau sangat kecil yang biasa terdapat dalam bidang sains

 4. Operasi +, -.x, terhadap nombor dalam bentuk piawai.

 

  1. Asas Nombor
 1. Nombor dalam asas 2,8
 2. Nilai tempat angka dalam nombor asas 2,8
 3. Penukaran nombor dalam asas 2,8 & 10 diantara satu sama lain.

 

 

 

 1. BENTUK
 2. Bentuk dan saiz adalah dua aspek yang biasa ditemui dalam alam sekitar.Pengajaran pembelajaran bentuk Matematik dapat meningkatkan kefahaman pelajar tentang alam sekitar.Disamping itu pengatahuan tentang konsep ruang dan bentuk serta kemahiran mengukur dapat membantu pelajar mengandalikan masalah praktikal yang ditemuinya dengan lebih yakin.Pelajar juga dapat mengembangkan pemikiran secara visual dan menghayati nilai estetik yang terdapat pada bentuk ini adalah amat relevan kepadakehidupan seharian

   

   

   

   

  1. Ukuran Asas
 1. Panjang
 2. Jisim
 3. Masa dan Waktu

 

  1. Sudut dan Garis Selari
 1. Sudut dan simbol bagi sudut
 2. Unit ukuran sudut : darjah
 3. Jenis sudut: tirus, tegak cakah, refleks
 4. Garis bersilang (termasuk garis serenjang)
 5. Sudut berkaitan dengan dua garis lurus yang bersilang: sudut bersebelahan,sudut bertentang bucu
 6. GariscSelari
 7. Sudut berkaitan dengan rentasan lintang gasis selari; sudut berselang-seli, sudut sepadan,sudut pedalaman.

 

  1. Poligon
 1. Pelbagai poligon (mengikut bilangan sisi)
 2. Simetri garis
 3. Jenis segitiga sama sisi, sama kaki , tak sama kaki, bersudut tirus,bersudut tegak, bersudut cakah.
 4. Sifat sudut berkaitan dengan segitiga
 5. Jenis sisi empat,segiempat sama, segiempat tepat,segiempat selari,rombus,trapizium
 6. Sifat sudut dalam sisi empat
 7. Sifat sudut berkaitan dengan poligon sekata

(Penggunaan bentuk dalam bidang senibena dan penghasilan corak.

 

2.4 Perimeter dan Luas

 1. Perimeter
 2. Luas segitiga dan sisi empat

(Penggunaan Luas dalam bidang pengukuran tanah)

 

  1. Pembinaan
 1. Pembinaan tembereng garis, sudut, pembahagi dua sama sudut segitiga,garis serenjang pembahagi dua sama serenjang, garis selari dan segiempat selari.
 2. Lukisan berskala

(Penggunaan dalam grafik dan senibena)

 

  1. Lokus dalam Dua Matra
 1. Lokus satu titik yang bergerak mengikut sesuatu syarat.
 2. Lokus titik dalam dua matra yang memenuhi lebih daripada satu syarat.

 

  1. Bulatan
 1. Bulatan dan bahagian bulatan
 2. Lilitan dan luas sektor
 3. Panjang lengkok dan luas sektor
 4. Sifat sudut berkaitan dengan bulatan dan sisi empat kitaran
 5. Tangen pada bulatan
 6. Tangen dari satu titik kepada satu bulatan
 7. Tangen sepunya pada dua bulatan.

 

 

  1. Pepejal dan Isipadu
 1. Pelbagai pepejal: kubus, kuboid, prisma, silinder, piramid, kon, sfera
 2. Luas Permukaan pepejal
 3. Isipadu (Penggunaan isipadu dalam kapasiti kereta)

 

  1. Teorem Pythagoras
 1. Hipotenus
 2. Teorem Pythagoras

 

  1. Trigonometri
 1. Ukuran sudut dalam darjah dan minit
 2. Sinus ,kosinus dan tangen
 3. (Penggunaan sifir trigonometri)

 4. Penyelesaian segitiga (berdasarkan penyelesaian segitiga bersudut tepat)
 5. Penggunaan kepada pengiraan suatu jarak seperti lebar sungai yang sukar diukur langsung)

 

  1. Bearing,Sudut Dongakan,Sudut Tunduk.
 1. Arah Kompas: Utara ,selatan ,timur, barat, barat laut tenggara, barat daya, barat laut.
 2. 000 0 - 360 0
 3. Penggunaan bearing dalam bacaan peta dan pelayaran

 4. Sudut dongakan dan sudut tunduk

Penggunaan kepada pengiraan suatu tinggi seperti tinggi bangunan yang sukar diukur secara langsung

 

  1. Garis dan Satah dalam Tiga Matra
 1. Normal kepada satah dan unjuran garis pada satah
 2. Sudut di antara garis dengan satah
 3. Sudut di antara dua satah yang bersilang.

 

  1. Pelan dan Dongakan
 1. Pelan pepejal
 2. Dongakan depan dan dongakan tepi pepejal

(Penggunaan dalam senibena)

 

  1. Bumi Sebagai Sfera
 1. Latitud dan longitud
 2. Jarak Sepanjang latitud dan longitud
 3. Jarak terpendek dipermukaan bumi
 4. Batu Nautikal dan knot

(Penggunaan dalam pelayaran)

 

 

  1. Penjelmaan
 1. Penjelmaan
 2. Translasi
 3. Pantulan
 4. Putaran
 5. Isometri dan kekongruenan
 6. (Penggunaan untuk memperolehi sifat geometri)

 7. Pembesaran
 8. Keserupaan dan luas bentuk yang serupa
 9. Gabungan dua penjelmaan

 

 

 1. PERKAITAN
 2. Perkaitan diantara bebarapa kuantiti sering terdapat dalam kehidupan seharian. Dengan itu,pengandalian perkaitan seperti rumus serta hukum dan membuat generalisasi susuatu situasi merupakan satu keperluan asas.Perkaitan boleh dinyatakan atau digambarkan dalam bentuk seperti jadual,graf,rumus, persamaan dan ketaksamaan.Pernyataan perkaitan didalam bentuk tersebut menjadi alat yang berguna untuk penyelesaian masalah dan komunikasi.

   

   

  1. Ungkapan Algebra
 1. Perwakilan anu dengan huruf abjad.
 2. Operasi +, -.x, yang melibatkan sebutan algebra
 3. Ungkapan algebra
 4. Operasi +, -.x, yang melibatkan ungkapan algebra
 5. Kembangan dan pemfaktoran
 6. Pecahan algebra
 7. Operasi +, -.x, yang melibatkanpecahan algebra.

 

  1. Indeks dan Logritma
 1. Indeks; indeks integer positif,indeks sifsr, indeks pecahan, indeks negatif
 2. Hukum-hukum indeks
 3. Logaritma (bagi logaritma biasa sahaja)

( Penggunaan sifir logritma untuk perkiraan

 

  1. Rumus Algebra
 1. Pembolehubah danperwakilannya dengan huruf abjed
 2. Rumus algrbra
 3. Perkara rumus algebra

(Perkara rumus dalam bidang seperti sains dan ekonomi)

  1. Persamaan Linear
 1. Persamaan Linear dalam satu anu
 2. Persamaan linear serentak dalam dua anu.

 

  1. Ketaksamaan Linear
 1. Simbol < ,, > ,
 2. Ketaksamaan linear dalam satu anu
 3. Ketaksamaan linear serentak dalam satu anu

 

  1. Ungkapan dan Persamaan Kuadratik
 1. Ungkapan ax2 + bx + c
 2. Pemfaktoran ungkapan Kuadratik
 3. Persamaan kuadratik

 

 

 

  1. Koordinat
 1. Sistem koordinat Cartes
 2. Jarak antara dua titik
 3. Titik tengah bagi dua titik

 

 

 

 

  1. Graf Fungsi
 1. Fungsi
 2. Graf fungsi (Terhad kepada fungsi algebra)
 3. Penyelesaian persamaan dengan kaedah graf
 4. Kawasan ketaksamaan dua pembolehubah.

 

  1. Garis lurus
 1. Kecerunan garis lurus
 2. Pintasan garis lurus dengan paksi-x dan paksi-y
 3. Persamaan garis lurus y = mx + c
 4. Garis lurus selari

 

3.10 Nisbah dan kadar

 1. Nisbah dua kuantiti
 2. Nisbah tiga kuantiti
 3. Perkadaran langsung
 4. Kadar(termasuk laju dan pecutan)

 

3.11 Kecerunan dan Luas dibawah graf

 1. Kuantiti yang diwakilkan oleh kecerunan graf
 2. Kuantiti yang diwakilkan oleh luas dibawah graf

(penggunaan di dalam bidang sains sosial dan ekonomi)

 

3.12 Ubahan

 1. Ubahan Langsung
 2. Ubahan songsang
 3. Ubahan tercantum

(Penggunaan untuk memperolehi dan membukti suatu hubungan di antara bebarapa kuantiti yang biasa ditemui didalam sains).

 

3.13 Matriks

 1. Matriks
 2. Matriks yang sama
 3. Operasi +, -.x, yang melibatkan matriks
 4. Matriks identiti 2 x 2
 5. Matriks songsang 2 x2
 6. Penyelesaian persamaan serentak linear dalam dua anu dengan kaedah matriks.

 

 

 

 

 

 

3.14 Set

 1. Set
 2. Set sama
 3. Gambarajah Venn
 4. Set kosong,subset,set semesta,set pelengkap
 5. Persilangan dan kesatuan set.

 

3.15 Pengenalan kepada Penaakulan Mantik

 1. Pernyataan
 2. Operasi atas pernyataan - " dan"," atau","bukan".
 3. Implikasi - "jika","jika dan hanya jika"
 4. Hujah - silogisma; modus ponens dan modus tollens
 5. Pengkuantiti "semua ","sebilangan"
 6. Induksi dan Deduksi.

 

3.16 Statistik

 1. Pungutan data
 2. Kekerapan jadual kekerapan dalam selang kelas
 3. Piktograf,carta bar,carta pai dan graf garis
 4. Histogram dan poligon kekerapan
 5. Kekerapan bertokok dan ogif
 6. Ukuran kecendrungan memusat ; moh min dan median
 7. Ukuran bentangan ; julat dan julat antara kuartik

(Penggunaan untuk manganalisis data dan mempersembahkan data.tafsiran kritikal terhadap maklumat statistik)

 

3.17 Kebarangkalian

 1. Ruang Sampel (yang terhingga sahaja)
 2. Peristiwa
 3. Kebarangkalian suatu peristiwa
 4. Kebarangkalian peristiwa pelengkap
 5. Peristiwa bergabung (terhad kepada peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tak bersandar)
 6. Kebarangkalian peristiwa bergabung

(Penggunaan kebarangkalian dalam simulasi sesuatu keadaan dan untuk meramalkan aliran sesuatu peristiwa dalam berbagai konteks)