Make your own free website on Tripod.com
mail to webmaster Home

Subject

 

Trig&Tip

 

 

 

รหัสวิชา     210112                   ชื่อวิชา      เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม       จำนวน         3       หน่วยกิต
การสอนประจำภาคเรียนที่                1              ปีการศึกษา            2546               
ชื่ออาจารย์ผู้สอน    อ.สมพงษ์   ทานอก

 1. หลักสูตรและขอบเขตวิชา

210112   เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (industrial Electrical Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วงจรไฟฟ้า คำจำกัดความต่างๆ สูตร และหน่วยของค่าทางไฟฟ้า  เช่นแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและ กำลังไฟฟ้าเป็นต้น กฎของโอห์ม  ระบบไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 เฟส  การวัดปริมาณทางไฟฟ้า เช่นวัดกระแส และแรงดัน ความต้านทาน กำลังไฟฟ้า ฯลฯ  หม้อแปลงไฟฟ้าแบบต่างๆ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิดต่างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส  หลักการทำงาน ส่วนประกอบ ชนิดลักษณะสมบัติและที่ใช้งาน การเลือกใช้มอเตอร์ตามลักษณะงาน  วิธีการเริ่มหมุนมอเตอร์ การควบคุมและการป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส การใช้อุปกรณ์ป้องกันแบบต่างๆ

 
 

2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาพื้นฐานของหลักการคิดคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อใช้เป็นเพื่อฐานในการคิดคำนวณ เลือกขนาดอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงและมอเตอร์  และทราบถึงการใช้เครื่องมือวัดที่ในงานไฟฟ้า

3. รายชื่อหนังสือและเอกสารประกอบการสอน

3.1 ตำราหลัก

ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น สุวรรณ  บุญทิพย์

3.2 ตำราอ่านเพิ่มเติม

3.2.1  สู่โลกอิเล็กทรอนิกส์ ของ พิษณุ  วิทยศิลป์ , มังกร  หริรักษ
3.2.2  ระบบควบคุมมอเตอร์  วิจิตร  บุญยธโรกุล
3.2.3  วิเคราะห์วงจรเบื้องต้น John O’Malley แปลโดย ดร.สุเจตน์  จันทรังษ
3.2.4  ทฤษฏีหม้อแปลงไฟฟ้า ดุสิต  สูรย์ราช
3.2.5  ปฏิบัติมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ดุสิต  สูรย์ราช
3.2.6  การใช้งานโปรแกรม PSPICE A/D For Windows กัมพล  ทองเรือง
3.2.7  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ไชชาญ  หินเกิด

4. วิธีการวัดและประเมินผล

4.1 คะแนนภาคปฏิบัติ/ผลงานระหว่างภาคเรียน 23%
4.2 คะแนนสอบกลางภาค 30%
4.3 คะแนนเวลาเรียน 10%
4.4 คะแนนสอบปลายภาค 30%
รวม
100%

5. เกณฑ์การประเมินผล

ประเมินผลอิงเกณฑ์ โดยมีค่าคะแนนดังนี้

A 90-100

B+  80-89

C+  60-69

D+  40-49

 

B    70-79

C    50-59

D    30-39

 

 

 

F     0-30

6. รายการเนื้อหา/หัวข้อบรรยาย

ครั้งที่

รายการเนื้อหาหัวข้อการสอนทฤษฏี

หมายเหตุ

1

คำนิยามทางไฟฟ้า สูตร แรงดัน กระแส กำลังงาน ความต้านทาน

 

2

พื้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 

3

พื้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

 

4

เครื่องมือวัดไฟฟ้า

 

5

อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า

 

6

หม้อแปลงไฟฟ้า

 

7-8

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

 

9-10

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ

 

11-15

ระบบควบคุมมอเตอร์

 


web master

mail to webmaster

tanok11@yahoo.com