Make your own free website on Tripod.com
                         
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองหลวง
         
                         
                             

แนะนำหน่วยงาน

ภารกิจ
แนะนำบุคลากร
     

การศึกษาพื้นฐาน
นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ผู้อำนวยการ
 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต      
นางสาวนิ่มนวล คำปลื้ม
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
อาจารย์ 2 ระดับ 6
การศึกษาตามอัธยาศัย

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
คลองหลวงเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักบริหาร
งานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักปลัด
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ

นางรัตนา ธรรมวัฒนะ

อาจารย์ 1 ระดับ 5
       
นางพิมพา หาญวัฒนชัย
อาจารย์ 1 ระดับ 6
         
 
   
  นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองหลวง
1. ประวัติส่วนตัว
1.1 เกิดวันที่ 7 กันยายน 2501 ปัจจุบัน อายุ 46 ปี
1.2 บิดา นายชอบ สุดเอื้อม มารดา นางผุด สุดเอื้อม
1.3 สถานที่เกิด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
2. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2508 - 2514 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ( ป. 1-7) จากโรงเรียนวัดพิชิต
ปิตยาราม ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2515 – 2518 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนองครักษ์ (มัธยม)
(มศ. 1-3) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
พ.ศ. 2519 – 2520 สำเร็จการศึกษา ปกศ. ต้น จากวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2521 – 2522 สำเร็จการศึกษา ปกศ. สูง จากวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2524 – 2525 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ เอกบรรณารักษ์
จากวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2539 – 2541 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี
3. ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. 2534 หลักสูตรการวางแผนจุลภาค โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนของสหประชาชาติ UNDP
พ.ศ. 2534 หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ของกรมการศึกษานอก
โรงเรียน
พ.ศ. 2535 หลักสูตรพนักงานวิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ ของกระทรวง
ศึกษาธิการ
พ.ศ. 2536 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
พ.ศ. 2537 หลักสูตรยุทธศาสตร์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 6
ของสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2538 หลักสูตรครูฝึกพัฒนาและบริการ ของกองอำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
พ.ศ. 2539 หลักสูตรผู้นำยุวกาชาดนอกโรงเรียน ของสภากาชาดไทย
พ.ศ. 2540 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2541 หลักสูตรการใช้โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (IT) และ WINDOWS 95
ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครนายก
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
พ.ศ. 2542 หลักสูตรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นสำหรับประชาชน กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2542 หลักสูตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2543 หลักสูตรวัฒนธรรมไทยกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในท้องถิ่น
สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2543 หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา สำหรับผู้บริหารการศึกษา
นอกโรงเรียน สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
4. ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2530 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2 อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2533 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 3 อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2534 อาจารย์ 1 ระดับ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก
พ.ศ. 2535 อาจารย์ 1 ระดับ 4 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก
พ.ศ. 2538 อาจารย์ 2 ระดับ 5 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก
พ.ศ. 2540 หัวหน้าศูนย์ 1 ระดับ 5 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
พ.ศ. 2541 หัวหน้าศูนย์ 1 ระดับ 6 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
พ.ศ. 2542 หัวหน้าศูนย์ 2 ระดับ 6 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์ 2 ระดับ 6 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2534 จัตุถาภรณ์มงกุฏไทย
พ.ศ. 2539 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย
พ.ศ. 2541 พิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2
6. การรับราชการ
6.1 อายุราชการ 12 ปี
6.2 อัตราเงินเดือน 11,760 บาท
6.3 บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 2 ขั้น 3 ครั้
7. สถานภาพสมรส
1. ภรรยา นางกนกพร ชื่นชนกพิบูล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปฏิบัติการสาขา 4 ธนาคารออมสิน สาขาดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
2. บุตรชาย 1 คน
8. ผลการปฏิบัติงานระหว่างดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อำเภอปากพลี จากปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน
8.1 ขอรับบริจาคสมทบสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอองครักษ์
เป็นเงิน 1,000,000 บาท
8.2 ของบบริจาคสมทบสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี เป็นเงิน 200,000 บาท
8.3 จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี
เป็นเงิน 150,000 บาท
8.4 ปรับปรุงบริเวณด้านหน้าห้องสมุดและสร้างศาลากลางน้ำ โดยงบบริจาค
เป็นเงิน 135,620 บาท
8.5 จัดตั้งกองทุนพระครูวิริยานุโยค เพื่อกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพลี
เป็นเงิน 160,000 บาท
8.6 ขอรับบริจาคพัดลม จากพระครูวิริยานุโยค ติดห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี
เป็นเงิน 15,780 บาท
8.7 ขอรับบริจาคเครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง จากคุณชัชวาลย์ หมั่นเพชร
เป็นเงิน 4,860 บาท
8.8 ขอรับงบมิยาซาวา จากอำเภอปากพลี เพื่อจัดตั้งและสร้างการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
เป็นเงิน 400,000 บาท
9. รางวัลที่ได้รับ
1. โล่ห์เกียรติคุณให้เป็นบุคลากร สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2541