Make your own free website on Tripod.com

Text Box: Rounded Rectangle: 8.5 Proses Respirasi pada Tumbuhan

Text Box: Hasil pembelajaran yang diharapkan
Menerangkan proses respirasi aerob dalam tumbuhan
Menerangkan proses respirasi anaerob dalam tumbuhan yang berlaku dalam keadaan tertentu.
Membandingkan dan membezakan antara proses fotosintesis dengan proses respirasi.
 

Text Box: Proses Aerob dan Anaerob pada Tumbuhan

Text Box: Semua tumbuhan memerlukan oksigen untuk berespirasi secara aerob.

Text Box: Glukosa + oksigen

 

Text Box:    karbon dioksida + air + tenaga

 

Text Box: Dalam keadaan kekurangan atau ketiadaan oksigen, sesetengah tumbuhan berupaya berespirasi secara aerob.

Text Box: Glukosa 
Text Box:    karbon dioksida + etanol

Text Box: Tumbuhan yang ditenggelami air semasa banjir dapat hidup selama beberapa hari dengan berespirasi secara anaerob.

Flowchart: Alternate Process: Kesilapan pelajar

Folded Corner: Konsep Salah
Tumbuhan hanya menjalankan fotosintesis
Konsep Betul
Tumbuhan menjalankan respirasi dan fotosintesis pada waktu siang dan respirasi sahaja pada waktu malam.

 

 

 

Text Box: Perbandingan antara Proses Fotosistesis dengan Proses Respirasi

Text Box: Persamaan Fotosintesis

Text Box: Persamaan Respirasi

Text Box: Proses fotosintesis dan respirasi merupakan dua proses yang berlawanan dan saling berhubung kait

Text Box: 6CO2 + 6H2O                   
 

Text Box: 6CO2 + 6H2O + tenaga
 

Text Box: C6H12O6 + 6O2
 

Text Box: C6H12O6 + 6O2                 
 

Text Box: Fotosintesis
Text Box: tenaga

Text Box: karbon dioksida + air

Text Box: makanan + oksigen

Text Box: Respirasi

Text Box: tenaga

Text Box:  
Fotosintesis
  Respirasi
 Berlaku dalam sel-sel tumbuhan berklorofil.
 Berlaku dalam semua sel hidup (tumbuhan dan haiwan)
 Berlaku dalam keadaan bercahaya.
 Berlaku sepanjang masa dan tidak memerlukan cahaya.
 Satu proses penurunan di mana karbon   dioksida diturunkan kepada hidrogen.
 Satu proses pengoksidaan di mana makanan dioksidakan oleh oksigen.
 Karbon dioksida dan air digunakan.
 Karbon dioksida dan air dihasilkan. 
 Oksigen dibebaskan.
 Oksigen digunakan. 
 Makanan (glukosa) dihasilkan.
 Makanan (glukosa) dioksidakan. 
 Molekul air diuraikan.
Molekul air tidak  diuraikan tetapi penguraian makanan berlaku.
 Pigmen klorofil diperlukan untuk menyerap tenaga cahaya.
 Pigmen klorofil tidak diperlukan. 
 Memerlukan tenaga cahaya yang diubah kepada tenaga kimia. Tenaga ini disimpan dalam bentuk gula dan kanji.
 Tenaga cahaya tidak diperlukan tetapi tenaga kimia dibebaskan apabila makanan dioksidakan. Tenaga ini digunakan untuk aktiviti sel hidup.