Make your own free website on Tripod.com

In the beginning G-d created the heaven and the earth

??????.gif (2495 bytes)

 

השם יתברך העמיד 70 אומות בעולם מלבד עם ישראל

הקב"ה אינו דורש מכל אדם אותו דבר. מעם ישראל לקיים תרי"ג מצוות כפי שנתנו למשה בסיני: תורה שבכתב ותורה שבע"פ, וכפי שמבוארות בגמ' ובפוסקים ובשלחן ערוך

מאומות העולם לא נדרש דבר זה. גם אין מצפים מהם להתגייר. ואף מי שמבקש להתגייר משתדלים לדחותו

מאומות העולם מצפים שיקבלו עליהם שמירה של שבע מצוות בני-נח, ושיסייעו בידי עם ישראל לשמור לעשות ולקיים את כל מצוות התורה

קיימים היום מליונים של גויים שקבלו על עצמם שמירת שבע מצוות בני-נח. אנשים שחפשו את האמת, ובדקו גם את היהדות. ובפגישותיהם עם רבנים הוצע בפניהם הנושא.

האתר של ונדל ג'ונס הוא נקודת התחלה מעניינת

שם אפשר למצוא גם פירוט של שבע מצוות בני-נח

 

 

Questions, remarks:  mailto:talmid@my-deja.com   questions.gif (1161 bytes)

You are visitor number Hit Counter visitor.gif (1100 bytes)

This page was last updated on 19/03/00 19:56 -0500 updated.gif (1095 bytes)