Make your own free website on Tripod.com
  Kurikukum Sains sekolah Rendah bukan sahaja berfokuskan pemerolehan pengetahuan tetapi ia juga memberi tumpuan kepada penguasaan kemahiran saintifik serta pemupukan sikap saintifik dan nilai murni.
Oleh itu adalah wajar semua guru pelatih dapat menguasai kemahiran-kemahiran ini sebelum mereka mula menjadi guru terlatih.

Kemahiran Proses terbahagi kepada:
 

Kemahiran Proses Asas Kemahiran Proses Bersepadu
memerhati mentafsir maklumat
mengelas mengawal pembolehubah
mengukur dan menggukan nombor mendeginisi secara operasi
membuat inferens membuat hipotesis
meramal mengeksperimen
menggunakan hubungan masa dan ruang  
berkomunikasi  
 
Mengapa kita perlu menggalakkan penguasaan kemahiran proses sains?

Ada dua jawapan yang utama kepada persoalan ini. Pertama, nilai penguasaan kemahiran proses sains dari segi intelek adalah lebih tinggi daripada semata-mata penguasaan fakta dan prinsip sains. Kemahiran proses yang dipelajari dalam sains adalah sebenarnya  boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian kita. Apabila murid-murid telah menguasai kemahiran ini, mereka boleh mengemukakan soalan dan mencari jawapan tentang alam sekeliling serta membentuk idea dan konsep dengan sendiri .Kedua, menurut kajian yang telah dijalankan oleh beberapa universiti di luar negara, mendapati murid-murid  membentuk idea masing-masing tentang fenomena alam semulajadi sejak kecil lagi. Oleh itu, mereka sebenarnya bukanlah semata-mata mempelajari sesuatu yang baru di sekolah tetapi membina atau mengubahsuai pengalaman yang sediada melalui pendekatan inkuiri yang digunakan oleh guru.
 

Pendidik di Victoria, Australia berpendapat pembelajaran sains bukan lagi difokuskan kepada pengetahuan isi kandungan semata-mata tetapi ia juga perlu merangkumi aspek-aspek berikut:-

Di Amerika Syarikat kemahiran seperti memerhati dan mengelas diperkenalkan kepada kanak-kanak sejak mereka berusia lima tahun lagi. Tujuannya adalah untuk melatih kanak-kanak menggunakan kemahiran ini dalam kehidupan mereka.
 
Di Malaysia, Kurikulum Sains Sekolah Rendah menyarankan supaya strategi pengajaran dan pembelajaran adalah berbentuk inkuiri penemuan yang terbimbing. Melalui inkuiri penemuan murid-murid akan dapat menguasai kemahiran-kemahiran proses sains dengan lebih mudah dan bermakna.