Make your own free website on Tripod.com
   
  Objektif Khusus - Kawalan Malaria

1. Mengurangkan morbiditi dan mortaliti penyakit yang disebabkan oleh Malaria
2. Mencegah kedatangan semula Malaria ke kawasan dimana tiada kes tempatan berlaku
3. Matlamat kadar insiden Malaria ialah tidak melebihi 1 kes/10,000 penduduk
4. Mengurangkan kadar fataliti sehingga mencapai 0%

Strategi Khusus

1. Membuat semakan semula klasifikasi kawasan berdasarkan maklumat semasa Malaria
2. Menilai semula aktiviti pengesanan kes secara aktif (ACD) apabila berlaku kes Malaria dan
    pengesanan kes secara pasif (PSD) sesuai dengan masalah penyakit Malaria di Daerah
    Pendang
3. Diagnosa makmal secara pemeriksaan contoh darah dan teknik ujian saringan cepat
4. Pengurusan klinikal dijalankan di lapangan dan hospital melalui penggunaan ubat-ubatan
    yang disyurkan dengan betul
5. Kawalan penyakit melalui penyelidekan dan susulan kes
6. Kawalan vektor dijalankan secara mikrostratifikasi kawasan,semburan kimia,kaedah kawalan
    vektor kekal seperti aktiviti anti-larva
7. Pengawasan entomologi melalui kajian taburan,kepadatan vektor dan perubahan tabiat vektor
8. Mendapat kerjasama bagi mengawal  penyakit di kalangan penduduk berisiko tinggi.
 

BILANGAN SELAID DARAH DIAMBIL UNTUK PENGESANAN PARASIT MALARIA

 

BILANGAN KES MALARIA 
DI DAERAH PENDANG
(KES TAHUN 2001 & 2002
ADALAH KES IMPOT)