Make your own free website on Tripod.com

Kelka Pensaji

Me volas uzar ica pagino kom tipo de depozeyo por kozi quin me skribis, qui forsan es interesiva. Me ne savas exakte pro quo oli esus; ma me certe havas multa opinioni, ed esas pasable posibla ke altru interesesus de kelki de oli.

O ne.

Irge, yen listuro de oli -- plumulto venonta en la futuro, tre probable:

Socialismo por la Populo: Ca es artiklo quon me skribis, quale kom breva manifesto de radikal' demokracio aplikive al organizuro politikal' a quo me apartenas, la Socialista Partiso de Usa. L'artiklo publikesis en l'unesma numero dil rivivigita Hammer & Tongs (Martelo & Pincego), la jurnalo diskutema interna dil Partiso. Ol es kelke extravagema kelkafoye, ed ol enfokigas plu sur la skopi kam sur la moyeni de realigar oli, ma ol es probable la plu bona deklaro kontenema de mea kreduri politikal' quon me skribis til nun: esboso por revoluciono neviolenta en nia epoko. [EN LA ANGLA]

Yuri Linguala en Usa: Pro quo la angla e la hispana devas esar la kuna oficiala lingui di Usa. Apelo por egaleso inter la du lingui, pro fundi historiala, kulturala, e sociala. Ol esas kelke male skribita en parti, ma la pensaji esas certe bona. [EN LA ANGLA]

Kurt Vonnegut: La prefaco e konkluzo de mea «Projeto di Honori» ek mea duesma yaro en la liceo, en quo me analizis la romani di Vonnegut, Cat's Cradle, Galápagos e Hocus Pocus. HoPo, quale me afecionoze nomizeskis ol, ne esis vere para kun ta du altra maestro-verki. La libro quon me devis facar vice, ma ne legis til pos ke me finabis mea Projeti di Honori, esis Slapstick. Ol esas vere tre dolca libro, e plenega de materio quon me povabus uzar por sustenar mea tezo. Siva olta, sive Bluebeard (quon definitive valoras legesar, partikulare se vu esas armeniano!). [EN LA ANGLA]

(Ri-inkarnesko): Poemo quon me skribis, qui submesesis al publikigajo literatural' omnayara di mea liceo. (Se ol ne publikigesabus ja, me nultempe pozabus ol ad sur la Interreto!) ;-) Por dicar verajo, me forgesabis pri ol inter la tempo kande me submesis ol e la tempo kande on publikigis ol; ma, dum me rilegas ol, me perceptas ke ol esas kelke plu profunda ke on forsan pensus. [EN LA ANGLA]

Kalendario Republikala Franca: Endukto mi-erudita al Kalendario Republikala Franca. Me dicas «erudita» pro ke me inkluzis endukto historial'/social' koncentrante pri Babeuf, ad quon vu ne vere obligesas atencar. Exter to, ol esas guidilo por uzar la Kalendario Republikal' Franca (en formo modifikita) en kontexto moderna, internationa. [EN LA ANGLA]

Principi Generala dil (olima) Asociuro Internacional' di Laboristi: La principi general' di ica asociuro revolucionista de laboranti socialista del dek-e-nonesma yarcento. L'asociuro kontenis ambe Karl Marx, la granda komunisto primitiva ed importanta pensero socialista, e Mihail Aleksandrovich Bakunin, l'egale granda anarkisto primitiva ed agitanto socialista agema. La principi di ica Asociuro esis ambe demokratala e humana, fundata del koncepto dil respektindeso ed egaleso universala di homi. [EN IDO]