Make your own free website on Tripod.com

 כבאי אומר לאשתו:

"אני רוצה שניישם בבית את מעשינו בתחנת כיבוי.

שריקה ראשונה - מתלבשים, שניה - יורדים לחניה, שלישית -

עולים לאוטו"

האישה: מה זאת אומרת?"

הכבאי: "שריקה ראשונה - את מתפשטת. שניה - למיטה.

שלישית סקס."

וכך היה. שריקה ראשונה - האישה התפשטה. שניה - למיטה.

שלישית - סקס.

במהלך הסקס מרימה האישה משרוקית ושורקת.

"מה זה?"  שואל הכבאי.

"שריקה רביעית", עונה האישה, האש מתגברת והצינור קצר

מדי..."