Make your own free website on Tripod.com

האריה מלך היער החליט לכנס אסיפה של כל החיות. הודעה נשלחה לכולם.
בשעה היעודה המתינו כולם במקום, למעט השפן.
קרא האריה לזאב ובקש ממנו לגשת לביתו של השפן ולראות מדוע אינו מגיע.
הלך הזאב לבית השפן ומצא אותו יושב בחוץ, רגל על רגל, מנפס.
אמר הזאב: "שפן!"
ענה לו השפן: "מה?"
שאל הזאב: "למה אתה לא ממלא את חובתך ובא לאסיפת החיות?"
ענה לו השפן: "אני עסוק בפעילות מינית".
חזר הזאב לקרחת היער והסביר לאריה.
האריה - שליט נאור לכל דבר - הנהן ואמר: נמתין לו שיסיים.
(זה הזמן להזכיר שפעילות מינית דוחה כל חוק ג'ונגל, כולל אריות...)
חלפה שעה תמימה, והשפן עדיין לא הגיע.
קרא האריה לשועל ובקש ממנו לגשת לביתו של השפן ולראות מה קורה.
הגיע השועל לבית השפן ומצא אותו יושב בחוץ, רגל על רגל, מנפס.
אמר השועל: "שפן!"
ענה לו השפן: "מה?"
שאל השועל: "שעה חלפה כבר, מדוע אינך ממלא את חובתך ובא לאסיפת החיות?"
ענה לו השפן: "אני עסוק בפעילות מינית".
נסוג השועל בכבוד, חזר לקרחת היער והסביר לאריה.
האריה - שליט נאור אמרנו כבר? - הנהן ואמר: עפ"י כל חוק עלינו להמתין לו. נמתין.
חלפו עוד שעתיים, ואין זכר לכפתו של השפן...
החלה חמתו של האריה מטפסת, לקח איתו את הזאב מצד אחד והשועל מצד שני, והלכו לבית השפן.
הגיעו לביתו ומצאו אותו יושב בחוץ, רגל על רגל, מנפס.
אמר האריה בזעם: "שפן!"
ענה לו השפן: "מה?"
שאל האריה בקול מאיים: "שעות שאנחנו ממתינים לך. מדוע אינך מגיע לאסיפת החיות?!"
ענה לו השפן: "אני עסוק בפעילות מינית".
בן רגע התרכך האריה (תגובת פבלוב, מן הסתם..). הביט בזאב, הביט בשועל, הרימו שלושתם גבות

 ואחרי רגע של הרהור, שאלו את השפן בקול רך ועדין:
"אהמ.. שפן יקר... שמא רק תואיל להסביר לנו באיזו פעילות מינית אתה עסוק?"
"בהחלט!" - ענה השפן בפסקנות - "אני שם זין עליך, ועליך, וגם עליך!"