3

A Vizsgálati Ítélet

 

Ellen White így írja le a Vizsgálati Ítéletet: „Ahogy az ítélethez megnyílnak a könyvek, minden Jézusban hivő életét felülvizsgálják Isten előtt. Az Ügyvédünk előhozza az egymást követő nemzedékek eseteit, azokkal kezdve, akik először éltek a földön, befejezve az élőkkel. Minden nevet megemlítenek, minden esetet alaposan megvizsgálnak. Egyes neveket elfogadnak, egyeseket visszautasítanak. Ha valakinek van még bűne a könyvekben, amiből nem tért meg és nincsen megbocsátva neki, eltörlik a nevét az élet könyvéből, és a jó cselekedeteit eltörlik Isten emlékezetének könyvéből.” 1

Két alapvető probléma van ezzel a tanítással:

 

1.    Nincs meg a Bibliában.

 

Még az adventisták is így tudják: „Az 1950-es években, Cottrell presbiter, mint az „SDA Bible Commentary” egyik szerkesztője, megpróbálta Dániel 8: 14-nek a HNA magyarázatát megvédeni. Neheztelt Dr. Donald Barnhouse megjegyzésére, hogy a Vizsgálati Ítélet fogalmát egyetlen egy igeverssel sem lehet alátámasztani. De miután foglalkozott a Dániel 8: 14-gyel, az eredeti nyelveket és a történelmi-nyelvtani magyarázat módszerét használva, Cottrell rájött, hogy az adventista álláspont nem tartható fenn. F. D. Nichol javaslatára, véleménykutató felmérést végzett 27 vezető adventista tudóssal, és kiderült, hogy ők sem tudták ezt megvédeni a Biblia alapján. (Lásd a függeléket.)

A Közgyűlés egy bizottsága öt évig foglalkozott a problémával, de nem tudta megoldani. Néhányan közülük elismerték, hogy az adventista álláspontot nem lehet bebizonyítani a Bibliából.” 2

 

 

2.    Ellenkezik a Bibliával. 

 

Meglátásom szerint, a Vizsgálati Ítéletet nem lehet a következő biblikus tanításokkal összeegyeztetni: –

A predesztináció (Isten előre tudja, hogy kinek lesz üdvössége): „Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek a Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazította, azokat meg is dicsőítette.” (Rom 8: 29-30).

Az Úr ismeri az övéit (azért, nem kell megvizsgálni a bűnlistákat): „Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem.” (János 10: 14). „Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez:  „Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja!”” (II. Tim 2: 19).

A hivők nem jutnak az ítéletre: „Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.” (János 3: 18).

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (János 5: 24).

„Nincs tehát most már semmiféle ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak.” (Róma 8: 1).

„Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít? Ki ítélné kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Krisztus, aki Isten jobbján ül, és esedezik is értünk?” (Róma 8: 33-34).

(A kereszten, a tolvajnak): „Bizony, mondom neked ma leszel velem a paradicsomban.” (Lukács 23: 43) (Mindegy, hogy hova tesszük a vesszőt.)

[vö. Rom 14: 10; II. Cor 5: 10 – az „ítélet” szó a  görögben nem található – ráadásul, az ember „megjelenik,” vagy „odaáll” a βημα elé – ez nem lehet a Vizsgálati Ítélet.]

Ha valaki megtér az újszövetség alatt, Isten megbocsátja a bűnét, eltörli, és elfelejti: „Térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje,..” (Ap. Csel. 3: 19-20).

vö. „Térjetek meg, és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát.” (Ap. Csel. 2: 38). 

„Ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával ama napok múltán kötök…. Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékszem meg többé.” (Zsidó 8: 10, 12).

„Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem.” (Ézsaiás 43: 25).

„Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak.” (Ézsaiás 44: 22).

„Egy napon eltörlöm ennek az országnak a bűnét. Így szól a Seregek URa.” (Zakariás 3: 9-10).

A hitből való megigazulás és az üdvbizonyosság: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és az nem tőletek van, Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Efezus 2: 8-9).

„Ezt azért írtam nektek, akik hisztek az Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” (I. János 5: 13).

Az előzőek alapján, véleményem szerint, a Vizsgálati Ítéletről szóló tanítás nem biblikus.

 

Adrian Bury

 

 

Lábjegyzet:

 

1.      E. G. White, The Great Controversy, 483. o.

 

2.      R. Brinsmead, Judged by the Gospel, 1980.


Függelék

 

Hetedik Napos Adventista Biblia tudósok válaszolnak az 1958 évi felmérésre

  

1958-ban, Raymond Cottrell (adventista) egy véleménykutató felmérést kezdeményezett adventista Biblia tudósoknál. A csoportban volt a felekezet minden héber tanára (8), 9 Biblia főiskola vezető, 5 tapasztalt Bibliatanító, és 4 volt Biblia főiskolai tanár. Összesen, 27-en.

Arra a kérdésre: „Milyen nyelvészeti vagy szövegkörnyezetből fakadó okokból kapcsolják össze a Dániel 8: 14-et az engesztelő nap szertartásaival és azért az 1844-ben kezdődő vizsgálati ítélettel?” Minden tudós így választolt: „Nincsenek nyelvészeti vagy szövegkörnyezetből fakadó okok!”

Egyik tudós sem hiszi, hogy a HNA tanítás Dániel 8: 14-ről a Bibliából származik, legalább is, ami a nyelvészetet vagy a szövegkörnyezetet illeti.

          Arra a kérdésre: „A nyelvészeten és a szövegkörnyezeten kívül, milyen más okokból kapcsolják össze a Dániel 8: 14-et az engesztelő nap szertartásaival és azért az 1844-ben kezdődő vizsgálati ítélettel?” Így válaszoltak:

 

Nincsen más ok, nincs javaslatom

13

A földi és a mennyei közötti analógia

7

Ellen White kapcsolta össze

5

A fordításbeli „kedvező tévedés” miatt*

2

 

*Az Angol King James fordítás szerint: 2300 napig, akkor megtisztul a szentély. A Héber szerint: 2300 este-reggel, és megigazul a szentély.

 

Erre, Dr. Desmond Ford adventista teológus azt mondta: „Ha tehát a legjobb tudósaink csak ennyit tudnak javasolni, akkor gyakorlatilag, a Dániel 8: 14-ről szóló tradicionális tanításunk megvédhetetlen.”

Desmond Ford sok éven át főiskolai tanár volt az Adventista Egyházban.

Más idézetek tőle: „Sok adventista tudós régóta azon a véleményen van, hogy Dániel 8: 14 nem tanít semmilyen „Vizsgálati Ítéletről.” Megtagadták más teológusaink ezeknek az álláspontjukat, mert ellenkezik Ellen White-éval. Majdnem biztos, hogy nagyon régen föladtuk volna ezt a tanítást, ha Ellen White nem támogatta volna.”

„Semmilyen tudós sem hiszi el valójában, hogy Jézus Krisztus fönt ül a mennyben és forgatja az oldalakat, hogy megvizsgálja a keresztyének életét.”

Ez az adventista teológus arra mutat rá, hogy ez az elképzelés megerőszakolja azt a klasszikus keresztyén meggyőződést, hogy Jézus engesztelő műve a bűnért befejeződött kereszthalála által.

 

Fordította: Adrian Bury

 

 

Bibliográfia: 

 

Hunt, G. G. P., Beware this cult!, 1981.

 

Pahl, L., Investigating the Investigative Judgement, 1992.