Exercis

GENERELLT

De flesta kommandon ges med en paus före den sista stavelsen (vanligtvis –te), för att ge tid att tänka efter. Kommandon ske utföras på den sista stavelsen. Generellt är de flesta manövrer åt höger.

STATISK EXERCIS

Ad signa (Uppställning)
Man ställer sig på två led med utgångspunkt från mannen längst till höger, vanligtvis signifern. Varje man ser längs linjen åt höger och justerar sin ställning, så att han står i linje med och på en arms längd från sin högra granne. Man ställer sig sedan lediga (laxate).

Intente (Giv akt)
Se rakt fram. Höger fot ställs intill vänster fot. Bröstet hålls ut. Ryggen är rak. Huvudet rakt fram. Händerna hålls som förut. Spjut hålles vertikalt.

Laxate (Lediga)
Fötterna ca 30 cm (en romersk fot) åtskilda. Vänster fot ca 15 cm (en halv romersk fot) framför den högra. Vänster knä något böjt. Sköld på marken, med utsidan framåt, framför vänster fot och med vänster hand ovanpå. Höger hand utan spjut vilar lätt på svärdshjaltet. Spjut på marken vid höger fot, hålles midjehögt i ca 60 graders vinkel.

Otiose (Lediga)
Som laxate, utom att hela kroppen, utom fötterna, får röras efter behag. Intente, laxate och otiose är de enda kommandon som kan ges till män i laxate och otiose.

Unus duo que clamate (Numrering en och två)
Mannen intill signifer skriker ”unus” (ett), hans granne ”duo” (två), nästa ”unus” och så vidare. Det är viktigt att komma ihåg ditt nummer, då många manövrer tvingar ”duo” and flytta sig mellan leden och linjerna.

Expectate (Vänta)

Ut fuistis (Som ni var)

Repitate (Repetera)

Scuta portate (Lyft upp sköld)
Flytta tillbaka höger fot. Böj på knäna och lyft upp skölden med vänster hand. Stå sedan i intente.

Pila scuta portate (Lyft upp spjut och sköld)
Flytta tillbaka höger fot. Böj knäna och lyft upp skölden med vänster hand. Låt höger hand glida längs spjutskaftet till ca 45 cm (1,5 romerska fot) från bakänden. Stå sedan i intente, men med spjutet vilandes i armbågsvecket och ca 30 cm (en romersk fot) från marken.

Dextrorsum vertite (Höger om)
Rotera 90 grader på höger häl och vänster tår. Placera vänster fot intill den högra.

Sinistrorsum vertite (Vänster om)
Rotera 90 grader på vänster häl och höger tår. Placera höger fot intill den vänstra.

Retrorsum vertite (Helt om)
Rotera 180 grader på höger häl och vänster tår. Placera vänster fot intill den högra.

Duos ordines facite (Bilda dubbla led/linjer)
Från ett enkelt led: Männen numrerade ”duo” går två steg åt höger och ett steg framåt, så att de hamnar i linje med mannen till vänster. Under marsch ökar ”duo” takten och rör sig snett åt höger, tills han är i linje med mannen till vänster.

Från en enkel linje: Männen numrerade ”duo” rör sig två steg bakåt och ett steg till höger och ställer sig på led bakom mannen framför sig. Under marsch minskar ”duo” takten och rör sig åt höger tills han står rakt bakom mannen framför sig.

Simplicem ordinem facite (Bilda enkelt led/linje)
Från ett dubbelt led: Höger man rör sig ett steg bakåt och två steg till vänster, så att han kommer rakt bakom mannen framför sig. Under marsch minskar höger man takten och rör sig snett åt vänster, tills han kommer rakt bakom mannen framför sig.

Från en dubbel linje: Mannen bakom tar ett steg till vänster och två steg framåt. Han kontrollerar att han står i linje gentemot mannen till höger. Under marsch ökar mannen bakom takten och rör sig snett till vänster. Han kontrollerar att han står i linje gentemot mannen till höger.

Salutate (Hälsning)
Höger arm sträcks framåt och uppåt i 45 graders vinkel. Om svärd hålls i handen hålls det i samma vinkel som armen. Spjut hålls vertikalt. Bär man inga vapen i höger hand ska handen vara öppen och hållas vertikalt med raka fingrar. Hälsningen ska vara under samma tid som det tar att ta ett steg.

Ab signis discedite (Höger, vänster om marsch)
Rotera 90 grader åt höger. Gör en paus och gå iväg.

Pila portate (Sluttande spjut)
Lyft spjutet ca 10 cm från marken och bär det i ca 10 graders vinkel från vertikalt.

Pila demittite (Vid fot spjut)
Sänk spjutet till marken och håll som i intente.

Pila in terram (På marken spjut)
För bakåt höger fot och böj knä. Lägg spjutet på marken och gör en paus. Återgå sedan till intente.

Pila sumite (Ta upp spjut)
För höger fot bakåt och böj knä. Tag spjutet med höger hand ca 45 cm från bakänden. Återgå till intente med spjutet i armbågsvecket med bakänden ca 30 cm (en romersk fot) från marken.

EXERCIS UNDER MARSCH

Om männen redan marscherar utelämnas ordet procedite. Där procedite inte närmare anges, betyder det procedite ite intente.

Procedite ite intente (Framåt marsch i givakt)
Höger fot först. Håll normal gångtakt. Rör skölden från position framför kroppen till sidan om den i samband med första steget. Håll takten i enlighet med ropen ”Sin” (vänster) och ”Dex” (höger) från den ansvarige soldaten. Blicken ska hållas rakt fram. Om man inte håller spjut ska höger hand svänga i takt med marschen upp i höjd med midjan med rak armbåge, knutna fingrar och tummar framåt.

Procedite ite laxate (Framåt marsch i lediga)
Som intente, men kroppen är mer avslappnad och huvdet får vridas åt sidan.

Procedite ite otiose (Framåt marsch i lediga)
Som laxare, men lågmälda samtal är tillåtna.

Consistite (Halt)
Ordern ges på höger fot. Ett steg tas med vänster fot efter ordern, innan man gör halt med höger fot intill den vänstra.

Inter accelerate (Högre takt)

Inter tardate (Lägre takt)

Salutate (Hälsning)
Som salutate vid statisk exercis, utom att man vänder huvudet mot den man hälsar.

VAPENEXERCIS

Gladios stringite (Dra svärd)
På den näst sista stavelsen ska man fatta svärdet med höger hand, med handens baksida mot kroppen. På den sista stavelsen drar man svärdet och för det framåt till det hålls rakt framåt med rak arm. Gör en kort paus. För samtidigt fram skölden framför kroppen. För höger hand intill höger höft med svärdet horisontellt framåt. Om man står stilla i intente, för vänster ben framåt för att stötta skölden.

Gladios recondite (I skidan svärd)
På den näst sista stavelsen sätts svärdets spets in i skidan och handen förs till ovansidan av svärdsknappen. Då detta kan ta tid tar man en paus, för att försäkra sig om att alla är redo. På den sista stavelsen förs svärdet in i skidan. Höger hand vilar lätt på hjaltet.

Pila vollite (Förbered att kasta spjut)
Vänd spjutets spets framåt och för upp armen till position för kast.

Pila iacite (Kasta spjut)
Vanligtvis kastat spjuten under språng. I strid betyder det automatiskt att man fortsätter med en gladios stringite, utom att svärdet hålls bakom skölden tills man nått fienden.

STILLASTÅENDE

Dextrorsum vos disponite (Rättning)
Högermannen rör sig inte. Alla andra vrider huvudet åt höger, höjer armen och ställer sig i linje, med armen utsträckt och rörandes vid näste mans axel.

Quattuor ordines facite (Bilda fyrdubbla led/linjer)
Som duos ordines facite, men man börjar med två linjer.

Ordines aperite (Bredda linjen)
Det bakre ledet tar ett steg bakåt. Ges endast om i två linjer.

Ordines densate (Slut linjen)
Den bakre linjen tar ett steg framåt.

UNDER MARSCH

Dextrorsum vertite (Höger om under marsch)
Ordern ges vid höger fot. Ett steg tas med vänster fot. Höger fot vrids åt höger och stampas i marken intill vänstra foten. Kroppen förs åt höger och vänster fot lyfts.

Sinistrorsum vertite (Vänster om under marsch)
Som dextrorsum vertite, men höger fot vrids till vänster och i marken intill vänster fot.

Retrorsum vertite (Helt om under marsch)
Ordern ges vid höger fot, ett steg tas med vänster fot. Höger fot vrids till höger och stampas i marken i 90 graders vinkel i förhållande till vänsterfoten. Vänster fot lyfts och placeras intill höger fot, samtidigt som kroppen vrider sig. Höger fot lyfts och placeras i 90 graders vinkel i förhållande till vänsterfoten. Kroppen följer efter och är nu vänd 180 grader gentemot den ursprungliga marschriktningen. Marschen påbörjas med vänster fot.

Dextrorsum flectite (Snett åt höger under marsch)
Som dextrorsum vertite, men marschen ändrar riktning med endast 45 grader.

Sinistrorsum flectite (Snett åt vänster under marsch)
Som dextrorsum flectite, men åt vänster.

Dextrorsum signa convertite (Vrid åt höger)
Den främre linjen marscherar runt i en båge med 90 graders vinkel centrerad till högermannen. Alla ser åt höger för att bibehålla linjen. De längst ut till vänster ökar sin takt.

Sinistrorsum signa convertite (Vrid åt vänster)
Som dextrorsum signa convertite, men åt vänster.

Simplicem ordinem facite (Bilda ett led av två)
Alla utom högermannen minskar stegavståndet. Den främste mannen till höger rör sig till vänster. Alla i ledet bakom honom följer honom, tills man bildat ett enkelt led.

Unum ordinem facite (Bilda en linje av två led)
Alla utom de två främsta männen i leden (vilka minskar sitt stegavstånd) rör sig utåt i 45 graders vinkel. När varje par kommer i linje med centern, vänder de sig framåt och minskar stegavståndet, tills manövern är färdig.

Duos ordines facite (Bilda två led/linjer)

Från enkelt led
Vänstermannen minskar stegavståndet, medan andre mannen i ledet rör sig snett åt höger och framåt. När alla är i två led, återgår stegavståndet till det normala.

Från enkel linje
Alla utom de två mittenmännen rör sig inåt i 45 graders vinkel. När man når positionen bakom centern vänder man sig åter framåt.

Quattuor ordines facite (Bilda fyra led)
Som duos ordines facite från enkelt led, men ordern ges när man är i två led.

Duobus ordinibus procedite (Bilda två led)
Samma som duos ordines facite från enkel linje, utom att ordern ges när männen står stilla. På ordet ordinibus vänder sig alla utom de två mittenmännen 45 grader inåt. På den sista stavelsen i ordet procedite börjar alla marschera med höger fot. De som står i leden minskar stegavståndet till manövern är slutförd.

Pulsum pedibus date (Markera takten)
Ordern ges på höger fot. Ett steg tas med vänster fot. Höger fot stannar sedan invid vänster fot. Utan att bryta takten börjar man åter marschera direkt. Används som skydd mot tendensen att öka takten.

Länkar

Åter till Armén:
Romerska riket:


Denna sida har besökts gånger