Organisation

Armén var uppdelad i legiones, auxiliae och numeri. I de båda förstnämnda ingick romerska medborgare, medan numeri värvades mestadels från utlandet. Auxilian och numeri användes som hjälptrupper till legionerna.

Legionen stod under befäl av en legatus legionis med senators rang. Legionen var uppdelad i nio cohorter med 480 man i varje och en cohors med 960 man. En vanlig cohors stod under befäl av en tribunus angusticlavius med eques rang. Cohorten var uppdelad i sex centurior om 80 man under befäl av en centurion med eques rang. Den första cohorten (med 960 man) hade dock endast 5 centurior. Till sin hjälp hade centurionen tre underbefäl (principales). Dessa var hans ställföreträdare optio, vaktchefen tesserarius och standarbäraren signifer. Inom centurian var soldaterna (milites) uppdelade på contubernia om 8 man. Till varje legion hörde också 120 kavallerister uppdelade på 4 turmae under varsin decurio.

Auxilian bestod av tre typer av enheter, vilka stod under befäl av praefecti. En ala var en kavalleritrupp om 480 man. Den var delad i 16 turmae om 30 man under befäl av decurioner. Det fanns också alae med 960 man som kallades alae milliariae. En cohors var organiserad på samma sätt som i legionen. Dessa kunde också bestå av 960 man i så kallade cohortes milliarae. En cohors equitata bestod av 480 man infanteri uppdelat på 6 centurior och 240 man kavalleri delade i 8 turmae. Kavalleriet i equitata var snarast uppsuttet infanteri och slogs alltid till fots.

Numeri var irreguljära enheter som kunde variera i storlek och beväpning. De kunde vara både kavalleri och infanteri. De var organiserade efter stamtillhörighet och lydde under egna hövdingar eller romerska officerare.

Länkar

Åter till Armé:


Denna sida har besökts gånger