Модерните измерения на икономическия шпионаж

Ако искаме да реализираме успешен модел на “догонващо развитие”, задължително следва да се обърнем към съвременните методи за “трансфер” на високи технологии

Академик проф.д-р Минко Ст.ПАМУКЧИЕВ

В условията на нормална пазарна икономика естествено нараства значението на конкуренцията като двигател на икономическия прогрес. А, доколкото тя е свързана с конкретни интереси, паралелно нараства и стремежът да се узнаят стратегията и слабите места на конкурента, т.е. на “икономическия противник”. Фактът, че това рядко може да се постигне по нормалния пазарен път, пък поражда необходимостта от използването на други средства за проникване в секретите на конкурентните фирми. Последното обикновено се определя като “икономически шпионаж”

През втората половина на миналото столетие повечето развити страни приеха като

Официален приоритет

в своята стратегия т.нар. “промишлено разузнаване” или “шпионаж”. От една страна корпорациите в цивилизования свят хвърлиха огромни средства за изграждането на мощни структури за сигурност и опазване на собствените секрети, свързани с технологии, пазари и т.н. (така наречената “фирмена сигурност”). От друга, което се оказа и водещо направление в глобалната им политика, те се ориентираха към проникване с всички възможни средства в секретните сейфове на “противника”, т.е. конкурента, с цел овладяване на онези нови технологии и научни постижения, имащи ключово значение за успеха на пазара. Така промишленият (икономическият) шпионаж получи допълнителен тласък и бе обогатен с нови средства. “Японското чудо” например, в немалка степен се дължи и на перфектното промишлено разузнаване на японците. В сравнение с тях САЩ и някои западноевропейски държави сравнително по-късно преориентираха разузнавателните си центрове към икономическия шпионаж. След края на студената война обаче (и особено в стратегията на великите сили) приоритетът във външното разузнаване окончателно бе поставен върху промишления шпионаж, за който днес се изразходват десетки милиарди долара годишно.

Изграждат се мащабни системи за модерна подготовка на кадри, чиято единствена задача е безпрепятственото и безопасно проникване в тайните на конкурентните фирми (или държави). По правило, всяка компания предоставя за нормален трансфер на пазара единствено вече снети от производство или предстоящи за подмяна технологии. Което означава, че в сейфовете и вече има готови схеми за внедряване на нови такива, с които да повиши собствената си конкурентноспособност и постави на изпитание възможностите на другите фирми. Естествено е, че за да оцелеят последните трябва да разполагат със сведения за стратегията и технологичните тайни на конкурентите. За тази цел се използват всякакви средства – подкупване на специалисти, изнудване, шантаж, убийства и т.н. Именно икономическият шпионаж стои днес в основата на модерния технологичен трансфер, особено за онези страни, които нямат кадровия потенциал и финансовите възможности на развитите държави. И след като не могат да стигнат върха на т.нар. съвременен научно-технически прогрес за да поддържат конкурентноспособна икономика, спасително средство за тях нерядко се оказва именно незаконния “интелектуален трансфер”, т.е. икономическият шпионаж.

Като

Приоритетни обекти

на икономическия шпионаж се приемат:

За постигането на тези цели, фирмите разработват специални секретни стратегически и оперативни планове, в които конкретно се определят обектите на разузнаване и начините, по които то ще се осъществи във времето, мястото, хората, специфичните методи и начините на трансфера на информацията, както и необходимите защитни мерки при неуспех.

Методи на икономическия шпионаж

Това е най-съществената и деликатна част на този тип операции, затова се съхранява в дълбока тайна от всяка фирма. Тук ще посоча само по-важните методи на шпионажа:

На практика съществува огромно разнообразие от методи на икономическия шпионаж. Те нерядко се изучават в специализирани висши училища, като самата подготовка на подобни кадри също е предмет на разузнаването. В случая се визират учебни планове, съдържание на отделните учебни дисциплини, учебници и учебни пособия, методики и методични указания, публикации и пр.

Управление на икономическия шпионаж

Проникването в секретите на конкуренцията е нова област на управленската наука. Самото то обаче, също е покрито с булото на най-строга секретност. Тук се включват:

Отделно и самостоятелно, всяка фирма изгражда собствена система за разузнаване и сигурност, включваща и управлението и. Самата разузнавателна дейност обаче, може да се извършва и от друга фирма, специализирала се в точно такива операции. Или пък от специално наети лица или група, формирана за целта. Като отношенията се уреждат на чисто делова основа.

Какво предстои у нас?

Българските фарми и организации все по-осезаемо чувстват нужда от технологично и пазарно преструктуриране. Необходима е качествена и конкурентноспособна продукция. Последното пък е свързано с трансфер на високи технологии, пораждащ на свой ред нуждата да се търсят и пъща за “снабдяване” с такива технологии. Щом нашата наука не е в състояние да захранва изцяло националното производство с качествен, приложен научен продукт, изходът е, от една страна, в развитието на необходимия пазар за такъв продукт, а от друга – в изграждането на фирмено равнище на ефективно икономическо разузнаване. В тази сфера ние изоставаме катастрофално. Нямаме и кой знае какви алтернативи, тъй като поддържането на качествена система за икономически шпионаж не е по финансовите възможности на почти всички български фирми. Създаването на централизирана национална система едва ли вече е възможно в условията на възприетия пазарен икономически модел. В едно по-далечно бъдеще, това скъпо и рисковано дело може да бъде осъществено от мощни холдингови акционерни дружества или корпоративни структури с международно участие (т.е. при появата на български транснационални корпорации).

Изправени сме пред ново предизвикателства за страната и фирмената практика, изискващо и съответните теоретични изследвания и обобщения. В този смисъл, вече натрупания във водещите развити държави и техните фирми опит, си струва да бъде използван и у нас.

[[ СЪДЪРЖАНИЕ ]]