Make your own free website on Tripod.com

 

 

svaaQaInata saMgaa`ma maoM saara saaih%ya raYT/Iya AaMdaolana kao p`orNaa dota rha. SahIdaoM nao Sahadt tao dI hI janaBaavanaaAaoM
kao jagaanao ko ilae Amar kivataAaoM sao BaI pirvat-na ka SaMKnaad ikyaa.]sa yauga kI kuC yaadgaar kivataeM Aapko samaxa rK rha hU
.