Riks-Rådets m.m Baron Lor. Creutz Bref til sina Barn


Hjertans kjäre Barn ; med desse få rader måste jag låta eder förnimma, at jag nu hafver warit uti et häftigt Sjöslag och blodbad, med den Danske och Holländske Flottan, bestående af 37 skepp. D. 25 fingo vi fiendens Flotta i sigt, då vi hela den dagen disputerde om lofven, den vi ock obtinerade. Om aftonen emillan kl. 9 och 10 då gick det ann, men natten skilde oss åt et litet stycke ifrån hvarandra ; men om mårgonen kl. 7 så gick leken ann, och continuerade til kl. 4 om aftonen, då måste fienden vika och rita ut, och gick recte den kosan åt Sundet eller Köpenhamn ; och hade vi näst den Högstas bistånd kunnat ruinera hela fiendens Flotta, om våre hade fäktat som ärlige karlar, de rättsinnige undantagne. I stället de skulle hafva gådt efter hvarandra hölt största delen af Flottan lofvarts på sidan om oss, och sköte som hade varit galne, och gjorde oss skada som fienden. Jag må säga at GUD har bevarat mig underligen, härtill edre trogne böner och mycket har hulpit. Jag måste gå 2 gånger genom fiendens Flotta, och hålla dem ut et sådant Canonerande, at det var GUDS under, at jag kom derifrån, så at et hår icke på mig skaddes, ej eller på Gjösta och Johan. Mina Änkor i Stockholm hafva fuller med deras lyckönskningar hulpit dertill ; och hade jag det intet gjordt, så hade en stor del af våra skepp råkat i fiendens händer, men derigenom salverade jag dem, så at uti hela Slaget vi icke et skepp förlorat hafve. Vi hafve fuller heller icke fådt något skepp, men så tilpyntadt den Holländske Amiralen, i synnerhet at han måste retirera sig utur Slaget med en hop andra, så at när vi skildes vid dem, kunde vi intet räkna mer än 29 Skepp ; de andre måste fuller varit skutne redlöse. GUD förlåte dem af de våre, som så skamligen hafva burit sig åt, at vi intet kunde nyttja den lyckan GUD oss gifwit hafver. Jag säger en part af de våra hafva gjordt, som skjälmar och förrädare emot vår Konung och Fäderneslandet. Jag hoppas i morgon få tala med Hans Maj:st, så skal jag begära mitt afsked från Flottan. Gud bevare mig, at fägta med sådane Poltroner, de rättsinnige undantagne ; jag skulle komma om ära , lif och reputation. Jag skulle nu och hafva skrifvit Bror Jacob och Bror Gjösta Duwall til, Lorents Mellin och Nils Nilsson, men jag hinner intet, utam J skolen sändadetta bref til dem, och om någre äro förreste, så låter afskrifva detta bref och sänder dem Copier, GUD vare hos eder alle. Jag förblifver, lefver och dör Eder trogne Fader

Lorents Creutz
Af Skeppet Cronan ungefähr emot Ystad d. 27 maj 1676

Hälsar Eder alle inbördes ; GUD vare hos Eder alle, och unne mig den lyckan ännu, at få se Eder med hälsan

 

Sw Mercurius, sept. 1763, s. 655-656


(UNDER ARBETE)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 26, 1999.