Major Didrons brev

I Linköpings stiftsbiblioteks samlingar finns många intressanta handskrifter, somliga välkända och ofta utnyttjade, andra mera okända. Till den senare gruppen torde höra volymerna inom serien Acta Miscellanea. Som förstås av titeln rör det sig om material av mycket skiftande karaktär. I volym 26 finns sålunda så skiftande handlingar som: 43. Proklamation utfärdad av Johan III...;   56. Angående svenska språkets renhet, men också en del som behandlar Karl XII:s tid. Sålunda bär nr 23 titeln: Karl XII:s marsch från Holmedal mot Kristiania. Med kartskiss. - Extract av Major Didrons brev d. 29 maj.

Att närmare identifiera vad det rör sig om för marsch vållar inga större problem. Karl XII marscherade in i Norge två gånger 1716 och 1718. 1718 inleddes fälttåget först på hösten och avslutades som alla vet med kungens död vid Fredrikstens fästning. Alltså rör det sig här om 1716 års fälttåg. Vem var då major Didron? Det i sammanhanget oumbärliga verket "Karl XII:s officerare" innehåller många Didron, men egentligen bara en kandidat som uppfyller villkoren. Anton Didron (1671-1735), major vid Västgöta-Dals regemente 1712, fången vid Tönningen men hemkommen samma år. Till yttermera visso 1717 kommendant på Eda skans, vilket placerar honom i grannskapet. Västgöta-Dals regemente ingick för övrigt i Mörners kår under fälttåget, vilket sammantaget pekar på att det bör röra sig om Anton Didron.

Kartans storlek kan ses av underliggande block. Bilden är mörk och detaljer torde vara rätt omöjliga att urskilja. Därför går det att klicka i olika delar av själva kartskissen för att se mer.

Karl XII i Norge 1716

I övre vänstra hörnet finns följande text:

"Marchen skiedde ifrån Holmdahl till Tylmark, Kyrkiobyen och Flatene, som är den sidsta gård i Swergiet, sedan till Römskogz kyrkia, hwaräst mycken hwidskepelse brukas, med oxer och kalfskin, och andre hudar, när boskapen will eij fort ; Här tänkte Hans Maij:tt hwijla, men när han kom fick kunskap at fienden samlat sig, fortsatte han hela natten sin marche till Hölans kyrkia, der action skedde d. 26 Febr: Sedan till Swijnedalen der armeen stod öfwer natten efter hållit slag, marcherandes wijdare till Strömmer, Husmans gård, och sedan till Backåsen, hwaräst fienden afhuggit, och med stycken besatt passet, Hans Kongl. M:tt altså måst wända till Strömmer och taga en omgång på 4 mijhl till Morck, och sedan till Hohlen en liten stad och lastplatz deräst Gen:l Mörner sig med armeen conjungerade. Der ifrån till Christiania 4 mijhl."

Själva extraktet ur major Didrons brev är som följer:

"Extract af H. major Didrons bref d. 29 maj.

I förleden lördag som war d. 26 bekom Hans Kongl. under sin höga Persons Commendo Spåmwyks Skantzin efter 1/2 dagz Bombardering och Skiutande. Bekom der inne 13 Stycken 150 man Stålt folk samt Commendanten Major Gynter en gammal Man. I förleden weka bekom Hans Kongl. M.tt et Skiepp af 36 Stycken samt 300 man som wille segla Broen wed Swinesund öfwerända, lastad des utan med proviant och Spanskt Salt, Nu hålles Frederichstad [sten?] Bloquerad.

Ett annat

Ett farligit Rumor ibland de danska emädh Hall har ringa Sjöfart.

Hur förhåller sig då kartan och övrig information till de uppgifter som är kända från andra håll? Lagermark ger följande kronologi för Karl XII:s inmarsch i Norge:

23/2 Anländer till Holmedal

25/2 Kommer till Kyrkbyn

26/2 Går över gränsen, samma kväll till Höland där en mindre norsk styrka överrumplades och 70 man tillfångatogs.

27/2 Strid med nyanlända norska trupper.

28-29/2 Häftig snöstorm hindrar den svenska framryckningen

1/3 Karl XII tågar till Svindal

2/3 Går över den frusna Glommen till Bakåsen.

3/3 Retirerar till Stalsberg

4/3 Rekognoserar Gjelleråsen.

5/3 Över Öjeren till Degrum och Thorshaug

6/3 Marsch till Mörk

7/3 Når Hölen nära Moss

8/3 Mörners kår förenas med kungens vid Hölen

9/3 Marscherar mot Kristiania

10/3 Marscherar in i staden.

En jämförelse med en karta över fälttåget i Norge, publicerad i KFÅ 19?? , ger vid handen att de angivna avstånden på kartan ovan är för små i vissa fall. Mellan Römskogs kyrka og Höland är det mer än 2 mil, i synnerhet som marschen inte gick raka vägen. Väderstrecken är väl heller inte alldeles korrekta, då Svindal ligger nordväst Höland, inte väster om. Svindal ligger också alldeles intill Öierens östra strand och Strömmen nordväst om sjön. Mörk och Hölen ligger också betydligt längre ifrån Öieren än vad kartan ger intryck av.

Kartan bör därför ha utarbetats av någon utan närmare kännedom om de geografiska förhållandena i denna del av Norge. Inte heller den på kartan förefintliga texten går att förena med kända fakta. Ankomsten till Svindal ligger exempelvis för tidigt.

Extraktet ur major Didrons brev är då mera förtroendeingivande. Spånviksskansen togs verkligen 26/5, kungen var närvarande, kommendanten hette Günter och besättningen var nästan exakt 150 man. Fartyget som tänkte förstöra bryggan över vid Svinesund var antagligen inte fullt så kraftigt bestyckat och någon last nämns inte av Lagermark, men i det stora hela förefaller denna del mer genuin. Det vore förstås intressant att finna hela major Didrons brev och fastställa till vem det var riktat, dess eventuella spridning och därmed få en idé om vem som kan ha ritat kartan och författat texten.


Källa: Lagermark, J. A., Karl XII:s krig i Norge 1716. - Uppsala, 1883

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-11-30 19:43