Caleb de Frumeries berättelse om expeditionen till Litauen 1703 och slaget vid Saladen

I Kalmar länsstyrelses arkiv finns enstaka, udda handlingar som ger upplysningar om några av de mer bekanta händelserna under det stora nodiska kriget. Bland diverse skrivelser från officerare i olika mer eller mindre rutinmässiga ärenden återfann jag följande berättelse om Lewenhaupts expedition till Litauen 1703, författad av Caleb Frumerie, senare överstelöjtnant vid Kalmar regemente. I brevet utlovar han fler nyheter från fronten, men detta är än så länge det enda brev jag hittat. Så vitt jag kan förstå från den specialundersökning om Lewenhaupts verksamhet i Baltikum som gjordes av Hugo Uddgren på 1910-talet är detta en hittills okänd handling.

Högwälborne Herr General Leutnant
Landzhöfdinge

Noter:

Brevet är adresserat till dåvarande landshövdingen i Kalmar län, friherre Reinhold Rehbinder (164?-1709)

Eders Excellence hade iag gierna effter min skyldighetzplicht med min ringa skrifwelse förr upwachtat, Men som altijdh Materien Mancherat, för thet stilla liggiandet här på fästningen ; Bauske var en mindre, befäst ort i Kurland som fallit i svenskarnas händer efter övergången av Düna.
hafwer iag låtit beroo tills nu, Och med min Ödmiuka Relation för Eder Excell: at Raportera, hwadh såssom passerat är sedan d. 9 Februarj innewarande åhr. Så hafwer Konungens factioner i Påland Bestående aff Oginsches Trouppar, sijna winterqvarter tagit här kring Fästningarna på Twänne Mijhl när, som oss sökt intet allenast att förhindra all Tillförsell, så wäll till wår Subsistans, som den Contributionen hwilken af Adelen Borde lefwereras, Den svenska armén stöddes av familjen Sapieha. Mot denna koalition opererade bland annat styrkor ledda av Antonius Oginski, starost i Samogitien. I Sapiehas tjänst stod den senare så bekante Stanislaw Poniatowski.
uthan och Een Pålsk Adelsman benämnd Domski, hafwer sig understådt att låta utgå ett Protectorial Breef öfwer heela Courland, Ett protektorialbrev, d.v.s. skyddsbrev, bör här betyda att Kurland skulle vara fritt från inkvarteringar, kontributioner och annat som svenskarna kunde tänkas utsätta området för. Det hela måste ha något att göra med att man på polsk sida ansåg att kriget var mellan Sverige och August II i hans egenskap av kurfurste i Sachsen. Mellan Polen och Sverige rådde enligt denna uppfattning fred.
nu äro fuller åthskillige Partjer af Wåra förrättade, till Fijendens största Disavantage, men hafwa wij dock intet warit mechtiga, att kunnat fördrijfwa det Canaliet.  

 

Canaliet = patrask, slödder.

I Ty lätt H:r General Majoren och Gouverneuren Stuardt uthcommendera ifrån Mitaus Gvarnison, H:r Grefwen och Öfwersten Adam Leijonhufvud med fyra hundra man Infanterie H:r Öfwerste Lieuten:t Baneer med Etthundrade femtjo Dragoner, H:r Öfwerste Lieuten:t Glaasenopp med etthundrade femtje Ryttare, såsom och af H:r Öfwerste Posses Regemente Etthundrade man, twenne Lieutenanter och Een Fendrich, med hwilka iag och war commenderat, Carl Magnus Stuart (165?-1705). Elev till Erik Dahlberg och en av Karl XII:s lärare i krigskonsten. Överste Leijonhufwud är förstås Adam Ludwig Lewenhaupt (1659-1719), en högt bildad och erfaren officer som inlett sin bana under kriget mot turkarna 1685. Senare var han också i holländsk tjänst. Det var i och med detta fälltåg som hans karriär började gå framåt på allvar. Genom kapitulationen vid Perevolotjna sex år senare fick den sin trista avslutning. Övriga här nämnda officerare är överstelöjtnant Per Banér (1653-1708), överstelöjtnant Ernst Carl von Glasenapp, befälhavare för en skvadron ur Södra skånska kavalleriet och överste Nils Posse (1660-1723), senare bl. a. landshövding på Gotland.

 

och der hoos Beordrat att möta H:r Grefwen och Öfwersten andra dagen i Nya Bergfreed, som låg 3 ½ mijhl här ifrån, hwilket och skiedde, och stelte H:r Grefwen och Öfwersten sin Marche åth en Lijten stadh i Littauen benemd Janitzche dijt wij arriverade d. 11 Februarij Klåckan 8 om mårgonen, och kommo wij af Een favoriabel tiock dimba inn i Statzporten innan någon blef oss warse,  

 

 

Janiszki, där det enligt uppgift skulle finnas en mindre fiendestyrka.

då wårt Cavallierie i fult furie fällo in i staden och Infanteriet dett fortaste någonsin giörligit war effter, så att när wij kommo in på torget, funno wij der Ståendes 12 Estandarer Pollacker, hwilcka straxt widh wår ankombst, intet höllo något ståndh, utan togo flychten, så att der blef allenast 15 döda på Platzen,  
till byte 40 hästar och 2:ne par wackra Kopparpuukor ; Och såssom wij åthskillige Partjer, der ifrån hafwa giort till fijendens afbräck, så wäl 3:ne par Puukors som en stoor Fana med Silfwerkiäp, och öfwer 60 hästars äröfwrande,  
då wij nu der utj tre wekors tijdh stått, kom Öfwersten Klooth med fyrahundra man Infanterie af den Rijgiska Gwarnisonen, såssom och Major Bettong med Stycken, Mösare, Hobitzer och Granater, Överste Kloot är den senare friherren och generallöjtnanten Johan Adolf Clodt (1650-1720), far till Christian Benedict C.

Majoren Bettong hette i verkligen Paul Bethun (1661-1729), en erfaren artillerist som i sin ungdom deltagit i striderna i Pommern under det Skånska kriget. 

hwilka alla hade order sig hos oss att Conjugera, och war wår Dessin att Marschera till Bersen ; I Ty bröt H:r Grefwen up med heela sitt detanjement, då wij esomofftast hade anfechtning af Pollackarnas Rancontrering, men de altijdh bruukat sine hare wärja, och war wij hafwa attraperat i Marschen Domskis eller Courcopskis godz, äro de aldeles afbrände wordne ; Conjugera = sammanträffa. Dessin = avsikt. Bersen = Birsen, en mindre fästning

 

Emedelertijdh ankommo wij till en Lijten Stad i Littauen benemd Posswall, hwarest H:r Grefwen kundskap ährhölt, det 3000 Ryssar woro ankombne till Bersen, då wåra Consepter woro temmelig förwirrade, I ty lätt H:r Grefwen och Öfwersten hålla Krijgzråd af Regementz Oficererna och Capitainerne, hwilket blef så beslutit, Posswall = Poswol
att förmedelst manquemang af underhåld så wähl som det att wij woro swaga att angrijpa fienden, som låg uthi en så fördelachtig ort, såssom och wägarnas diupheet, hwilket förorsakades att intet allenast folket utmattades, utan och hästarna måste aldeles Cripera ;  

 

Det hade snöat eller snöade kraftigt vilket försvårade framkomligheten.
Cripera = krepera, d.v.s lida nöd eller gå under.

blef altså beslutit ; det wij skulle draga oss till bakars tils wägarna blefwo något bättre, och att wij någon Securse erhålla kunde. Derför bröto wij up d. 15 ifrån Posswall, och Marscherade till en bondeby, andra dagen kommo wij till en Lijten fläck som heeter Sallat samma affton, kom Runtikring oss öfwer heela fältet så myckit Cassacker då några Styckeskått blefwo giorde, som gingo rätt braf i deras Troup men de wille Endå intet bort, föränn H:r Grefwen och Öfwersten sielf med halffwa delen af manskapet föll ut, då de drogo sigh bort, men dock lijkwäl woro wij af den hela Natten allarmerade til Mårgonen bittijda,  

Securse = understöd, förstärkning.

 

Sallat = Saladen eller Salaty.

som war d. 19 Martij då wij Marscherade uth sågo wij fijendens Trouppar draga sig af och till, Men altijdh att den förstärktes, Men när wij hafwa ungefähr Marscherat en god fiärdingswägh fingo wij see 11 Fanor Infanterie hwilka bestodo af 2500 Man Ryssar som sig mitt i wår wäg satt med Spanska Ryttare Runt om Formerade ett Transchemente Pållackarna stälte sigh på bägge sijder, lijka som 2:ne armar ifrån Transchementet som woro 4500.  

 

 

 

Spanska ryttare = En typ av stormhinder. Transchement = retranchement, d.v.s förskansning.

Då wij och straxt blefwo Ranscherade en ordre Batalie utj en linia med 8 Trouppar Cavallierie och 5 Battalioner Infanterie af hwilka iag och hade den lyckan att Commendera en Battalion, såssom och 2:ne Compagnier Granadierer, ett Compagnie på hwar Flygell, wårt Pagaje bakeffter hwilket och fölgde med in i Transchementet ; Ranscherade = uppställda, ordnade.

 

 

Pagaje = bagage, trossen

H:r Grefwen och Öfwersten Lejonhufwud Commenderade den högra Flyglen och H:r Öfwersten Clooth den wänstra, och så Marscherade wij :/ med Gudz hielp wår Lössen :/ på den Löst det war ett mechtigt canonerande på begge sijdor ;  
Men oachtadt all höllo wij wår kosa fort, så att de måste quittera Transchementet fast de sig Disperat wärgde Pollackerna bödo fuller till att falla in, men de blefwo altijdh fägnade med Granater och några färma salwor, så att de och måste gå sin wägh,  
altså warade detta giästabudet 3 Timmar, och fingo wij till byte effterfölliande Trophéer. 11 Wackra Mettalslangor, såssom och 11 Fanor, 40 Trummor, der af woro 12 förgylta, förutan mycken Amunition, med 500:de wagnar, hwilka alla woro lastade med allehanda wackra saker, och i wagnarna lågo 40 Nya Kåsteliga Fanor af Fijnt Dammasch, der af woro 12 så prächtiga som någon sin kunde giöras och woro de runtom besatte med Silfwer och gull Fransor, såssom och ett tusende små Fanor, sampt deras Fält Cassa, hwilken bestodh af 7000 R:dr medh en myckenheet Silfwer af allehanda Sorter.  

 

Metallslangor = metallkanoner

På platzen woro döda på wår sijda 24 Man, såssom och Major Wrangel och major Buckholtz. Blesserade woro öfwer 100 Såssom och capitein Sinckler, Capit:n Nallenstedt, Capit:n Collon och Giöös, Lieutenant Bärnhielm och Green, Fendrich Bruun och Cornett Bergh ; På fijendens sida räknade wij i Transchementet och straxt ser wijdh, döda 600 och några å fämtije , förutan när wij kommo ett stycke der ifrån till en by som heter Schaggaryn på hwars ägor slaget stodh sågo wij 10 à 20 och altså mehr och mindre i hoperij liggia döda, som att det menes skall intet wara 500 frijska Ryssar som hafwa kommit undan, Och war det Gudz särdeles Nådh att 1100 Swänska slogo 7000 Ryss- och Pålska skiälmar. Major Hans Henrik Wrangel (1668-1703), major vid Helsinge regemente. Buckholz var befälhavare över en avdelning av Sapiehas trupper. Sinckler hette egentligen Fredrik Sinclair och var kapten vid Helsinge regemente. Kapten Nallenstedt var antagligen Jobst Wilhelm von Nandelstadt, kapten vid Tavastehus läns infanteriregemente. Brun bör ha varit artillerist. Övriga vågar jag inte identifiera än.

 

 

Schaggaryn kallas av Uddgren för Schagarne.

Så snart något wijdare lärer Passera, skall iag straxt Eder Excell: raportera ; Min ödmiuka böön till Eder Excell är och der min gambla Fader /: som nu för tijden bor i Eder Excell: Gouvernement :/ skulle hafwa något att sökia, måtte blijfwa Nådigt ansett. Hwar medh iag Recommederar min ringa Person utj Eder Excell: höga Nådh, Med ett oaflåteligit förblifwande

Eder Excell:

 

Bauskebourgh d 25
Martij Anno 1703

Allerödmiukaste
Tienare
C Frumerie


Vadstena landsarkiv, Länsstyrelsen i Kalmar län, Landskansliet D I c :156

 
UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juni 30, 2000.