En Kort Berättelse
Om then
Wid Jacob Stad i Curland den 26 Julij 1704.
Förelupne Träffning /
Emellan Hans Kongl. May:tz af Sweriges Tropper
under Hn Gen. Majoren Gref Leyonhufwud / och en an-
seenlig Wisnowieskis / Oginskis och Ryszarnas
Krigsmacht.


Mitau den 30. Julij.

Berättar / at sedan Hr. General-Majoren Gref Leyonhufwud den 17 Julij kom tilbaka til Krigz-Hähren wid Janisky / och några dagar uti Rådslag med Fält-Herrn Sapieha tilbracht / skedde upbråtet therifrån / och blef Marchen simulerat, som skulle then rättas till Birsen / men man har och wetat taga tijden i acht / at böija omkring / och gå til Selburg. Thenne giorde Min / har i medlertijd förorsaket en så stoor Skräck i Fästningen Birsen / at then af Oginsky och Fürsten Wisnowiesky therinne lemnade Egendom och dyrbare Saker / ey höltz wara säkert nog och wälförwarat / utan beslutit sådant at inpacka / och med ett starck Convoy sända til sielfwa Krigs-Hähren / som stod för Selburg / och som thet nu dijt åt på Resan begripit war / och jämwäl wij osz dijt ärnade / så kommo wij bägge på en Wäg / doch af hwar annan intet wetandes / utan som thet Sapiehiske Rytteriet hade Avant-Garden, och kom til Radziwilisky / berättades them / at en stoor Tropp Oginskianer ungefehr en tijma till förende therigenom gångne wore / och som the hafft månge wagnar och myckit Bagage med sig / ty kunde the intet wara långt komne. Ty togo Saphierne Therifrån en Wägwisare  med sig / och skyndade sig efter / träffade them och uti stoor säkerhet / så at Saphierne ingen möda hade til nedergiöra hwad them förekom / the andre åter som så oförmodeligen överraskades / söckte sin undanflycht i Skogar och Moraster / blefwo doch til största dehlen fångne / och alt hwad the convoyerat, til Byte lämnat  / såsom 300 Rustwagnar / 24000 Rijksdaler contant, en kostbahr Sölfwer Servis, 36 Tunnor Krut / och mycket annat / som och ett paar Metall Stycken / och en myckenhet Ammunition. Och som til befahra stodh / thet Fienden häraf snart skulle få kundskap / ty skyndade sig the Wåre / hwad någonsin möijeligt war / at komma fram till Selburg / dijt the och hinte den 26 hujus, bittida om Morgon / men funno at Fogeln tillika med sine Ungar war utflugen / och lämnat ett tomt Näste ; Hwarföre och som man gierna hade Lust at see honom / ty måste man följa efter / och thet nästan på 2 Mihl wägs / för än man them hinna kunde / och tå thet skedde / hafwa Saphierne / som wore något förut / giordt thet första Angrepet med en stoor Hitzighet / och rätt wäl / Fienden skyndade sig undan först  igenom en tiock skog / sedan öfwer en ther nästin til / belegen slättmarck / til ett therpå följande trångt Pasz / hwarest the planterat sine medhafwande 24 Stycken / Saphierne fingo fuller Ordre / at följa efter och hängia sig wid Fienden / doch sachte och i stillhet / men så snart the wore komne igenom Skogen och på flacka Fältet / gingo the åter i fult courier efter / då giorde Fienden för sine Stycken en öpning och spåttade utur them tämmeligen starckt / at the godo Saphierne icke wiste / huru the med Maneer skulle komma  tilbaka / i medler tijd anryckte wår Macht / anförandes Hr. Grefwen sielf then wänstra Flygeln / Hr Öfwersten Wennerstedt sielfwa Corps, och Hr Öfwersten Stackelberg then högra / hwilcken / medan alt skulle gå i största hast fort / och the tilbaka kommande Saphier sig mäst dijtut drogo / förföll i någon oreda ; men Hr. Grefwen brachte igenom sin goda Conduite alt snart tilrätta igen / och lät så alt Footfolck gå löös på Fienden / oachtat hwad han skiöt / då the Oginsiske och Wisnowieskiske Littover / både til höger och wänster öfwer Steen och Buskar gingo sin koos / och lämnade osz tillsammans med Ryszarne allena : Hwilke thenne gången tämmeligen länge stode / och giorde trenne Salvor, och wille intet wijka Fältet / men när the sågo at the wåre ju längre ju behiertade gingo löös på them / och många af sine Cammerater stupa / gofwo the omsider förlorat och wände Ryggen til / sökiandes hijt och dijt sin undflycht / då fingo Saphierne alle händo fulla at giöra / som the och i eftersättiande ey woro sene / utan hwad de hinte / sabblade the neder / så at efter wår giszning fåå lära wara undkomne. Och så framt Natten icke infallit som budit at hålla stånd  / och hindrat at längre förfölja Fienden  / wore näpligen en Mann undankommen. Then Aldrehögste ware Ähra och en hiertelig Tacksäijelse för en så stoor Seger / i thet wår lilla Macht ungefehr af 3000 Stridzmann förutan Saphierne / genom thes bistånd segrat och öfwerwunnit 18000 / eröfrat Bagage, Standarer och Fahnor i en Summa, alt hwad Fienden hos sig hafft / och icke allenast af them många till Fånge fått / utan och förlossat them / hwilcke the af the wåre släpet med sig utur Birsen / och twifwels utan til Moscau bortföre wille.   Förlusten å wår sida är theremot ganska ringa / och hwad Officerarne widkommer / så saknas allenast trenne / och fem äre blesserade, the Gemene äre och fåå / hwarom med med nästa någon närmare upsatz lärer följa.  Af Saphierne är en Öfwerste blefwen / hwilken och här allaredo begrafwen worden. Hn Grefwen Gen. majoren och Vice-Gouverneuren, har gifwit thes Befallning hijt / at man här i Morgon skal prijsa Gud therföre / först i Kyrckian med Tacksäijelse och O Gud wij lofwe tig / &c. och sedan med andre Frögdeteckn och Styckernes lösande. Thetta är förelupit den 26 Julij, ifrån Middagen in til sena Natten / och är Fiendens Krigzhähr commenderat af Fürsten Wisnowiesky silef / och generalen Schernitsky / hwilcken och är illa sårat / tillijka med fyra Ryske Öfwerstar / och twenne tillijka med månge andre Officerare, skole wara slagne. Nu gäller wår March til Birsen / och förmode wij snart theraf blifwa Mästare.

P.S. I går hafwa 700 Oginskianer förständigat Hn. Öfwersten Knorring / thet the wore redebogne at submittera och förena sig med Fält-Herrn Sapieha / åstundandes att weta / hwarest the skulle få stöta til honom.


(UNDER ARBETE)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 26, 1999.