Den öfvermåttan
Härliga och dråpeliga
SEGER
hwilken
GUD den Alldrahögste
hafwer förlähnt
Hans Kongl. May:st
Wår allernådigste Konung
öfwer
Zarens stora Krigzmacht / för Staden
Narfwa den 20 Novembr. 1700
Effter Hans Kongl. May:tz nådigste
Befallning;
Förkunnad desz trogne Undersåtare i Församblin-
garne öfwer hela Swerige / Finland och de Tyska
Hertigdömerne

 

Tryckt i Stockholm uti Decemb. Månad samma Åhr


Uti Kongl. Booktryckeriet hos Sal. Wankifs Änckia


Hans Kongl. May:t  / Wår allernådigste Konung / hafwer / medelst dess nådigste Bref / nyligst kundgiort den härlige och dråpelige Seger / hwarmed den Altzwåldige GUD haar behagat bekröna och wälsigna Hans Kongl. May:tz rättmätige Wapen och glorieuse företagande / emoot desz tro- och samwetzlöse / Fiende Ryszen ; i thy at Hans Kongl. May:t / med en ganska ringa Macht / haar gåt Fienden under ögonen / som bestod af en stor och folkrik myckenhet / anfallit och bestormat desz / genom dubbla upkastade Bröstwären / och på det starkaste / med Batterier och Skantzar befästade Läger / giort sig däraf Mästare med Fiendens stora nederlag / efterjagat den öfrige flychtande hopen / genom desz Läger och wijdare in til Narfwa Ström / hwarest et stort antal / sökiandes at frälsa sig öfwer den / där upbygde Bryggian / wid det densamma af den starcka trängslen / sönderbrast och gik i sär / drunknat och omkommit ; Hans Kongl. May:t haar och wijdare fulfölgt denne / af den högstes hand förlähnte Seger / och twungit de öfrige af Fiendens macht / som ändå war till antalet någre dubbelt starckare / än Hans Kongl. May:tz Troupper, at nederläggia Gewähr / bedia om Nåd / och lemna i sticket hela lägret / med alla Stycken / all Ammunition, alla Fahner och Standarer, alla desz förnämste Generaler, iempte flere Officerare och Fångar / samt et stort förråd underhåldz medel och annat kosteligit byte / så at Hans Kongl. May:t / genom GUDz starka Arm / har wärkeligen undsatt den hårdt beträngde Staden Narfwen / och erhållit en fulkomlig härlig och dråpelig stoor Seger / hwars lijke man nepligen uti många Sieclar och Tijder lärer kunna upräkna. Hwarföre och som sådant alt bör uptagas för et stoort Nåde och underwärck af GUD den Aldrahögste ; Så har Hans Kongl. May:t befalt / at det samma ibland des trogne Undersåtare må blifwa kundgiordt / till des en utförligare Berättelse kan utkomma / hwilken Hans Kongl. May:t är i wärket begrepen at låta utgå / den och på en berammande Allmän och Solen, Tacksäijelse-Fäst skal blifwa Församblingarne föreläsen. Och hafwer man fördenskul imedlertijd / härmed welat giöra förbemelte härlige Seger kundbar / på det hwar och en må wara derom så myckit mehra underrättad / och upwäckias / til at / icke allenast wyrda och beprijsa Hans Gudomliga Allmacht / för ett så stort desz Nådewärk / utan ock / ögonskienligen märkiandes / at GUD är med Hans Kongl. May:t och hielper Hans Kongl. May:t strijda för desz rättfärdiga Saak / desto kraftigare träda Hans Kongl. May:t bij / och / som reedelige och rättsinte Undersåtare / effter yttersta möijeligheten / sökia Hans Kongl. May:t uti desz högst lofwärde upsåt och förehafwande at understödia.

Den Aldrahögste Gud / som Hans Kongl. May:t denna härliga Segren förlänt / och Hans Kongl. May:tz höga Kongl. Person / uti alla de / derwijd förefallne stoora fahrligheter / så underligen beskyddat och bewarat hafwer / tächtes och än ytterligare hafwa en nådig wård öfwer / Hans Kongl. May:tz och bekröna Hans Kong. May:tz höga Kongl. Rådslag / glorieuse förehafwande och segersamme Wapen / med all lycka och framgång / samt een / derpå föliande prijswärdig och fördelachtig Fred och Rolighet. Näst hwilken Wår tro-innerlige Bön och önskan / Wij / upståendes wele låfwa och prijsa Hans Guddomeliga aldraheligaste Namn / med denne följande Lofsång:

Min Siäl skall lofwa HERRAN &c


(UNDER ARBETE)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 26, 1999.