Nöteborgs belägring 1702

Nöteborgs belägring 1702
Ur: Sveriges historia intill tjugonde seklet, del 5. - Stockholm, 1906

 


Berättelse /
Om det förnämsta / som wijd Nöteborgs Belägring
af Ryssen / sig tilldragit hafwer / in
til den 12 Octobr. 1702, då Fäst-
ningen medh accord
öfwergick.


STOCKHOLM
Tryckt i Kongl. Boktr. hos Sal. Wankijfs Enkia.


Sedan Nöteborg hade af Fienden warit allaredan belägrad ifrån den 28 Septembr. til den 5 Octobr. undfick / uppå Öfwerste-Lieut. och Commendanten von Schlipenbachs begiäran / Majoren Leyon ordres af Herrn Gener. Majoren Cronhiort, at begifwa sig därinn medh 50 Granadiers, dhe belägrade til hielp och undsättning ; Hwilcket han ock snart sökte att wärckställa ; med som alla Poster woro af Fienden intagne och besatte / nödgades han draga sig medh manskapet öfwer Ladoga Siöön uti små båtar emellan dhe fiendtlige Påsterne / in under Fästningen / hwarest han dock intet kunde inkomma / emedan portarna höllos där slutne / utan måste låta winda sig och sit folck upp i tornet medh een Lijna ; Han befann wid sin inkomst uti Fästningen af Garnisonen 225 Man allenast som friske woro / och dhe öfrige siuke och af Bomberne blesserade ; Uppå Fästningen woro då reedan Rundelarne aldeles nedskutne / och kunde man igenom tiocka muren och dhe trånga Skiutgluggarne intet betiena sig af några Stycken / efter som muren war utaf det stadiga Canonerandet utur 32 halfwa Cartauer 11 tolfpundiga och 9 Mörsare nedfallen / hwarigenom 3 Brescher til helfften woro skutne / nembl. uppå Kyrcke-Rundelen / Kellare-Rundelen och Cortinen emellan begge Rundelarne ; Fienden continuerade således medh canonerande, Bombers och Steens inkastande / natt och dag / in til den 12 Octobr., då alla 3 Brescharne blefwo färdige / så at een 20 man  kunde i bredd medh Lämpa marschera där igenom: den 13 Oct. Kl. 1. om natten inkastades uti Fästningen een Eld-båll / hwar medelst een hoop nedtagne huus råkade i brand / som medh största möda stod att släckias / sedan den redan in til kruut-tornet luppen war ; Fienden begynte så fort att storma alla 3 Brescherne, hwilcka af dhe wåra således woro besatte ; uti kyrckie-rundelen war Majoren Leyon medh 95 och uti källare-rundelen Majoren Charpentier medh 75 man / men Cortinen Secunderades af dem bägge ; det öfrige Manskapet war alt uthsatt på dhe andra orterne / hwarest Fienden redan war i Wärk att ansättia Stormstegar och bemächtiga sig Skiut-gluggarne / så at allenast 4 man woro i reserv: Den första attaquen wahrade ifrån Kl. 1 till 6 om morgonen / och blef Fienden för den gången igenom ett ouphörligit Granatekastande tappert afslagen; men fortsatte icke des mindre strax därpå den andra attaquen med friskt och starckare Manskap / likaledes på alla 3 brescherne, in till Kl. 10 om Dagen / wart lijkwäl då ock på samma sätt som förr afwijst : Den tredie attaquen giorde fienden medh annat friskt och än myckit starckare Manskap / samt största ijfwer / in till Kl. 3 effter middagen / och blef då äfwen så / dock med största möda / tilbaka drefwen / effter som inge Granater mehr till handz woro / och man fördenskull måste i det stället behielpa sig medh Steen ; Och emedan Fienden icke lät sig här medh benöija / utan ansatte Fästningen medh hehla sin macht / som uppå lådior öfwerfördes / och nu mehra inge fleere Granater icke heller Flintsteenar för handen woro / Gewähret iemwähl af det continuerlige skiutandet sprunget / iemte det / at alle Rännkulor upgångne woro / så at man under warande attaquer haar måst behielpa sig  medh sådane som i hastigheet kunde tillhuggas / Garnisonen ock fantz helt förswagad / warandes utaf dhe 95 man på Majoren Leyons påst allenast 25 öfrige dhe andre döde / blesserade och utaf itände kruut-påssar / kastade utur tornet / hwilcket seenare iemwäl anträffade Majoren sielf och des Officerare, så att kläderne blefwo dem af Lijfwet brände / och dhe häfne utur dören af Rudelen[sic] ; Så förestälte samtel. Officerarne Commendanten omöjeligheten at kunna längre wärja sig för een så starck macht / som nu war i wärf dem än ytterligare at anfalla ; Commendanten inhämtade fördenskul också häröfwer Majoren Leyons mening ; men som bem:te Major hölt betänckeligit / at igenom accord öfwergifwa Fienden een så anseenlig Fästning / tyckte honom wara bäst / att låta den samma / medh alt hwad därinne funnes / springa i lufften ; dhe andre Officerarne blefwo wid sin mening / förmenandes / det Fästningen ändå icke kunde därigenom blifwa Hans Kongl. May:t förbehållen / utan det wara rådligare at skrijda till ett raisonabelt accord, än en sådan desperation ; och wart alt så det förra / ehuru ock Majoren Leyon blef wid sin resolution fast ståendes / gottfunnit och antagit / i anseende därtill / at omöijeligheten / sig längre at wärja / war så stoor och ögonskienlig / samt att så många Menniskior skulle / där fästningen medh storm intoges / ofehlbart ynckeligen blifwa nedergiorde / förutan det / Garnisonen war så swag / at af dhe 50 Granadiers Majoren Leyon medh sig inbrachte / funnes nu allenast 4 som friske woro / men dhe andra döde och blesserade ; Hwar uppå Chamade blef af slagen och accord träffat ; Garnisonen marscherade således 83 Man friska och 156 blesserade Soldater uth igenom brescherne medh 4 Canoner. Fienden war / effter dheras egen uthsagu / under Nöteborg 35000 / wid Loppis 6000 och wijd Waszilkowa 12000 man starck / förutan 8000 Cossaker, hwilcka alla commenderades af Zaren sielf / Gener. Fäldt-Marskalcken Cheremetoff, Generalen Repnin, Generalen Opraxin och Gener. Chambre ; Uppå Fästningen äro 10548. Skott giorde utur halfwa Cartauer, och 6554. Bomber där inkastade.


(UNDER ARBETE)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 26, 1999.