Poltava, Perevolotjna och de svenska förlusterna i svenska och ryska källor

Slaget vid Poltava och den efterföljande kapitulationen vid Perevolotjna kom att markera något av en vändpunkt i det stora nordiska kriget. Fram till slutet av juni1709 kan man på sätt och visa säga att Karl XII hade initiativet i kriget. Tsar Peter hade förvisso lyckats erövra Ingermanland och börjat anlägga en hamn vid Östersjön, men dess framtida öde låg ännu i vågskålen. Genom bortfallet av den svenska fältarmén, hur decimerad den än var, genom kapitulationen vid Perevolotjna fick tsaren möjlighet att vända sina huvudkrafter mot först Estland och Livland och sedan Finland. När sedan Karl XII av olika anledningar misslyckades med att få till stånd den aktiva svensk-turkiska militära samverkan som han syftade till under de närmast följande åren kom kriget att bli en alltmer "enahanda" affär. Allt fler makter började kasta lystna blickar på de svenska provinserna i Tyskland och efter Wismars fall 1716 behärskade den fientliga koalitionen alla de svenska provinserna i Tyskland och Baltikum. Att sedan dessutom hela Finland, den östra rikshalvan, erövrats av ryska trupper gjorde den militära situationen synnerligen allvarlig.

Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att händelserna vid Poltava och Perevolotjna har blivit föremål för en stor mängd studier. Som det svenska källmaterialet är av den typen att det lämnar ett stort utrymme för tolkningar har det funnits utrymme att framföra väldigt divergerande åsikter om de bakomliggande orsakerna till att det så ambitiöst upplagda fälttåget fick en så plötslig upplösning. I fallet Poltava har det spekulerats kring den kungliga vänsterfoten, oenigheten inom den svenska ledningen, generalmajor Roos missöde, den stora ouvragen och andra stora och små faktorer. När det gäller Perevolotjna har det diskuterats om reträtten dit var ett misstag eller ett medvetet val och inte minst har det flitigt trätts om Lewenhaupts skuld till att hela armén kapitulerade den 1 juli 1709. Var hans beslut att kapitulera ett bevis på stort moraliskt mod och en stark humanitär övertygelse, i en situation då fortsatt strid hade varit helt meningslös? Eller var Lewenhaupt så överväldigad av de föregående dagarnas händelser att han inte längre förmådde att hålla huvudet kallt och därför i ett utslag av förvirring helt i onödan kapitulerade till en numerärt och kvalitativt underlägsen rysk styrka? Diskussionens vågor har gått höga i snart 200 år och lär fortsätta att göra det ett tag till.

Svenska och ryska källor

Ett av problemet i sammanhanget är, som tidigare nämnts, bristerna i källmaterialet. Det svenska materialet består till överväldigande del av dagböcker, memoarer och liknande typer av berättande källor. Många av dem är författade av män i underordnad ställning - kaptener, löjtnanter, skrivare, präster o.dyl. Eller av män som i och för sig har haft en ledande position, men som tagit till pennan för att visa hur deras egna dispositioner alltid varit ändamålsenliga och hur många goda råd de fåfängt framfört - Lewenhaupt är väl här det tydligaste exemplet.

Det ryska källmaterialet har bara sporadiskt ägnats djupare intresse från svensk sida, trots att åtskilligt numera är utgivet. Detta torde dels bero på språkbarriären, men också på en viss skepsis mot de upplysningar som står att finna i det. En skepsis som varit än mer markerad mot den ryska historieskrivningen kring Poltava och Perevolotjna, som den tagit sig uttryck hos t.ex. Tarle och Porfiriev. En historieskrivning som i rättvisans namn påminner en del om vissa äldre svenska historikers verk, i de fallen dock med en helt annan potentat i hjälterollen...

Ett intressant jämförelseobjekt mellan svenska och ryska källor är uppgifterna på stupade och fångna vid Poltava och Perevolotjna. Listorna är inte fullständigt återgivna, jag har bl.a. uteslutit fältskärer, präster och andra icke-stridande. Namnformerna i "Den första utförliga relationen" är (förhoppningsvis) återgivna i enlighet med gällande translittereringsregler.

Weihes dagbok (HH 19:1)

"Den första utförliga relationen" (Pis'ma i bumagi ... 9:1)

Stupade vid Poltava Fångna vid Poltava Fångna vid Perevolotjna Stupade vid Poltava Fångna vid Poltava Fångna vid Perevolotjna
Överstar

Buchwald, Ranck Sigerot, Stiernhöök, Torstenson, Ulfsparre, Weidenheim, Wrangel.

Överstar

Appelgreen, Enschiold, Horn, Printz von Würtenberg, Sando (Summa 5)

Överstar

Cronman, Dycker, Fock, Gyllenstiern, Hielm, Leschert, Posse, Ramswerd, Taube, Wennerstedt (Summa 10)

  Överstar

Apelgren, Ėnšelt, Gorn, Virtenberskij (Summa 4)

Överstar

Kavalleri och dragoner

Ėlm, Gildenštern, Diker, Leše, Toub, Rymšverd, Venerštat

Livgardet

Baron Karl Magnus-Posej

Infanteri

Jagan Krum manz, Fok (Summa 10)

Överstelöjtnanter

Arfwidson, Dracke, Duderberg, Ehrenberg, Galle (an blesseur gestorben), Gerten, Kafle, Meierfelt, Posth, Skytte, Starenflycht, Wessel, Wrangel

Överstelöjtnanter

Modée, Palen, Rebinder, Sass, Sincler, Spens, Wrangel (Summa 7)

Överstelöjtnanter

Brunschild, Croon, Freudenfeld, Freyman, Griesbach, Hagedorn, Junge (gestorben), Kaulbars, Leuenhaupt (gestorben), Plater, Sacken, Suabe, Trautvetter, Örnstedt (Summa 14)

  Överstelöjtnanter

Sas, Gendrik Rybender, Sinkler, Fridrich Adol'f-pal'n, Julijus Mode, Vrangel' (Summa 6)

Överstelöjtnanter

Kavalleri och dragoner

Gadedern, Frejdenfelt, Krigman, Kulbors, Leengopt, Ernstet, Krus, Folšvab

Infanteri

Klans-Junk, Kuri Gustav Krispad, Sak, Brunši (Summa 12)

Majorer

Anrep, Bergh, Gyllenstiern, Heyn, Pistoll, Svinhufwud, Törnfeld, Wolfeld

Majorer

Brunau, Reuter, Strieck, Widemeyer (Summa 4)

Majorer

Bantholtz, Bleichert, Coskul von Skogisch, Crüger, Dycker, Freyman, Gyllenhoff, Gyllenpamp, Hammelstiern, Hastfer, Heinen, Holde, Lillieström, Lode, Oxenstiern, Oxie, Princenstiern, Ramse, Rosencamp, Rothausen, Strömschild, Trautvetter (Summa 22)

  Majorer

Jagan Vejdemeer, Brunou, Strik, Reŭter (Summa 4)

Majorer

Kavalleri och dragoner

Kryer, Dikor, Gamolštejn, Jagan Flejmo, Bantgold, Košul', Rozinkapn, Lody, Ėrych fon Trojfejter, Lilištrem, Stremšelt, Svinguvut, Gasiser, Fruzenštern, Ron-Luzik, Gold

Livgardet

Graf Aksanštyrna

Infanteri

Karl Ramse, Garaock (Summa 19)

Övriga officerare, underofficerare och meniga

2 000 i första attacken + ca 2 400 i den andra + 8 namngivna kaptener, löjtnanter och fänrikar och 150 underofficerare och meniga i löpgravarna. Summa ca 4 460 man.

Övriga officerare, underofficerare och meniga

Fältmarskalk Rehnschiöld

Generalmajorerna Hamilton, Roos, Schlippenbach och Stackelberg

11 ryttmästare

42 kaptener

53 löjtnanter

2 drabanter

1 kunglig hovkvartermästare

3 regementskvarterm.

61 kornetter och fänrikar

3 adjutanter

201 underofficerare

2 528 meniga

Övriga officerare, underofficerare och meniga

2 adjutanter hos fältmarskalken, grevarna Douglas

General Lewenhaupt

Generalmajorerna Creuz och Cruse

Kavalleri och dragoner

182 ryttmästare och kaptener

217 löjtnanter

215 kornetter

10 regementskvarterm.

17 adjutanter

9 152 underofficerare och meniga

Infanteri

70 kaptener

81 löjtnanter

102 fänrikar

8 regementskvarterm.

7 adjutanter

3 286 underofficerare och meniga

Officerare, underofficerare och meniga

8 619 man

Övriga officerare, underofficerare och meniga

11 ryttmästare

42 kaptener

1 kaptenlöjtnant

2 drabanter

1 kungl. hovkvartermästare

3 regementskvartermästare

53 löjtnanter

53 kornetter och fänrikar

3 adjutanter

201 underofficerare

2 528 meniga

Övriga officerare, underofficerare och meniga

General... Levengoupt

Generalmajorerna Krejc och Kruz

Generaladjutanter

2 bröder, grevarna Bondy, greve Tugles

Kavalleri och dragoner

182 ryttmästare och kaptener

217 löjtnanter

215 fänrikar [kornetter]

10 regementskvarterm.

17 adjutanter

522  underofficerare

8 637 korpraler och meniga

Livgardet

8 kaptener

19 löjtnanter

31 fänrikar

1 adjutant

121 underofficerare

1 196 korpraler och meniga

Infanteri

60 kaptener

2 volontärkaptener

62 löjtnanter

8 kvartermästare

6 adjutanter

71 fänrikar

299 underofficerare

3 059 korpraler och underofficerare.

Weihes dagbok : en svensk eller rysk källa?

I avhandlingen "Karl XII:s ryska fälttåg" granskade Hans Villius en rad av de mera kända berättande källorna, bland dem också löjtnant Friedrich Christopher von Weihes dagbok. Villius drog slutsatsen att vi har att göra med en renskrift, i huvudsak verkställd av honom själv. Weihes renskrift är enligt Villius gjord i ett sammanhang före 1712. Villius gör också iakttagelsen att dagboken i samband med renskrivandet underkastats en bearbetning. Utan att djupare gå in på Villius resonemang kan man säga att detta också går ut på att Weihe, i likhet med flera andra dagboksförfattare i underordnad ställning, också beskriver händelser som han inte själv varit åsyna vittne till.

Att detta äger sin riktighet inser man snart vid en läsning av avsnittet om Poltava och Perevolotjna. Löjtnant Weihe anger i det sammanhanget mycket noggranna styrkeuppgifter för en rad svenska förband, särskilt infanteriet. Han beskriver också mycket noggrant det öde som mötte avdelningen Roos, men är samtidigt också ytterligt välunderrättad om förloppet vid livgardets strid under själva huvudbataljen. Därefter ger Weihe en utomordentligt noggrann redovisning av de svenska förlusterna i slaget, särskilt när det gäller fångarna. En liknande förteckning ges över de stupade och sårade ryssarna samt slutligen också för de svenskar som tillfångatogs vid Perevolotjna eller följde till Bender. Inte nog med detta, Weihe kan också berätta om vad den ryske parlamentären meddelade generalmajor Creutz och vad denne svarade samt hur Lewenhaupts ord föll under diskussionen med regementsofficerarna. Ja, till och med att Lewenhaupt inledningsvis yttrade sig på franska och exakt vad han sade. Det är uppgifter som man inte ens finner i Lewenhaupts egen berättelse.

Det är alltså fullständigt klart att Weihe absolut inte personligen kan ha upplevt allt det han så målande beskriver. Snarare måste han ha hämtat dem från en rad olika håll och det är överhuvudtaget svårt att avgöra vad som är självupplevt och vad som är hörsägen. När det gäller de uppgifter som Weihe ger om de svenska fångarna vid Poltava och Perevolotjna är det närmast självklart att hans underlag inte ens kan ha varit svenska källor utan de officiella ryska kommunikéerna. Ett av de klarare bevisen för detta är att Weihe uppger att Mensjikovs kår bestod av endast 9 000 man, en siffra som är genomgående i det ryska materialet. I svenska dagböcker brukar det däremot talas om hela ryska armén, 30 000 eller dylika tal. Likaledes kan man iaktta den "märkliga" överensstämmelsen för mellan Weihes dagbok och den ovan refererade ryska bulletinen när det gäller antalet fångar. Båda säger att 2 528 meniga togs tillfånga vid Poltava, att 182 ryttmästare och kaptener rönte samma öde vid Perevolotjna etc. Kort sagt, Weihe har haft tillgång till de ryska segerrapporterna och har nyttjat dem vid sin renskrift. Man kan utan att överdriva säga att dagboken i detta avseende knappast är att betrakta som en renodlat svensk källa, utan snarare huvudsakligen "rysk". Vi har helt enkelt att göra med en sammanställning (och viss bearbetning) av officiella ryska kungörelser. Den fråga som kan ställas är varifrån det svenska materialet är hämtat, Weihe visar ju som tidigare nämnts en mycket detaljerad kunskap om vad som föregick mellan generalmajor Creutz och den ryske parlamentären samt mellan Lewenhaupt och regementsofficerarna. Till förstnämnda möte fanns inte många vittnen, fanns månne Weihes sagesman inom det allra högsta skiktet av den svenska armén?

Man kan också här se att dagboken är renskriven långt efter händelserna. I listan över fångarna nämns att överstelöjtnanterna Young och Lewenhaupt är "gestorben". Claes Young ska ha dött i Moskva 1710, medan Carl Lewenhaupt enligt "Elgenstierna" ska ha avlidit den 9/7 1711. 

           
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2004-03-29 19:05