Svensk seger i slaget vid Poltava?

För den sentida betraktaren är det ofta fascinerande att läsa vad samtida press skrev om de stora händelserna. Först allehanda rykten, ibland alldeles uppåt väggarna. Spridningen av nyheten om slaget vid Poltava är ett utomordentligt exempel. Bud om en stor svensk seger i Ukraina hade nått Viborg den 8 juli och följts av ytterligare segerrykten. I början av augusti översände ryssarna tjänstvilligt en mer korrekt version till Viborg, och några dagar dessförinnan hade liknande rapporter nått Riga. Alla ville likväl inte tro på olycksbuden, och det kom också nya segerbulletiner.

Följande var huvudnyheten i Stockholmiske Post-Tidender den 10 augusti 1709:

Lemberg den 11 Julij

Här har warit ett rychte om ett Slag / som förefallit wid Pultava emellan Konungen i Swerige och Zaren / men man har talt så owist om utgången / i ty the Rysksinnade tillwällat Zaren Segren / at man ey wetat / hwad man ther om skulle tro.

Nu är här ett Bref kommit ifrån Kiow / skrifwit af en som warit med i Slaget. Han är Gouverneurens af Kiow Son / och warit Capitein under Zarens Lijf-Dragoner / men blifwit sargat i armen / och wid slutet af Träffningen kommit undan med 17 man åt Kiow. Träffningen är skedd 5 mijl ifrån Pultava wid slutet af förledne månad / wid en ort Climsky wid namn / ut med en liten Ström. Brefwet lyder som fölier:

Noter:
Omsider har olyckan träffat Zaren / i ty the diefwelske Generalerne / som legat i Pultava / på Cossaquernas grymma brännande i Landet hafwa honom bedragit och styrkt at sådant hämna / och komma them til undsätning. Han bröt up med en Armee af 80000 man / och nalkades in åt Pultava. Generalen Renne blef med 10000 man för-Tropper 3 timar förut skickat at intaga ett pass Climsky benämt / 5 mijl ifrån Pultava / men han blef af en Swensk General Kruse / som thär stod med 5000 Dragoner och 4000 Mazeppiska Cossaquer / i skogen oförseendes öfwerfallen / och en half mijl tilbaka drefwen med 3000 mans förlust / ehuruwäl thet föregafs / at äfwen så månge blifwit på then Swänska sidan.  
Zaren fattade samma afton stånd wid Climsky med hela Krigsmachten / och lät then samma i hast arbeta på en Förskantzning omkring Lägret / hwilken likwäl ey kom til någon fulbordan / i ty man then föliande morgonen förmärkte / at Konungen i Swerige med hela sin Krigsmacht kom i Slachtordning antogandes med klingande Spel / skiutandes Swänska Lösn på bägge Flyglarne / hwaruppå han så hastigt och häftigt föll på Zariske Ktigsmachten löst / at thet war omöyeligit göra motstånd / emedan Zarens Folk woro både af togandet och nattarbetet uttröttade.  
The Swänske skuto i förstone grufweligen och med en ouphörlig Eld utur theras med skrot laddade Stycken / them de lika som båro på armarne / men strax the så långt hinte / bruto the in i Fotfolket med Piken och Wärian i handen / gifwandes ingen quarter. Efter halftredie timas ohört skarpa fächtande måste the Zariske Tropparne taga flychten / och lemna the enwisa Swänska Fältet. Af thet Muskovitiske Fotfolket äro wäl 16000 man på Wahlplatzen blefne / men ey öfwer 3000 man af Rytteriet. Hela Artolleriet / Krigsrustningen / Tross och Proviant-Wagnar måste wij alt lemna i sticket.  
Thet blifwer förwisso berättat / at någre af the Swänske generalerne jemwäl äro blefne / och några 1000 gemena döde / samt många Officerare. The 10000 Muskoviter / som lågo i Pultava / wille falla the Swänska i ryggen / men när the märkte / at the redan behållit öfwerhanden / gofwo the sig i Skogarna undan på flychten. Dagen efter Träffningen kommo några 1000 Tartarer och Cossaquer antogandes / hwilka Felt-Herren Mazeppa lät gå in i skogarna til at jaga efter Muskoviterna / befallandes at gifwa ingen quarter.  
Pultava är af the Swänska aldeles utplundrat / Wallarne förderfwade / och alt i aska lagt. På thetta hafwa the Swänske länge sig spetzat / och giort then uträkningen / at zaren omsider måste med sin Krigsmacht komma tit / och frälsa Landet ifrån thet grufweliga häriandet och brännandet. Man lärer fuller med thet snaraste få widare kunskap / hwilke äro blefne. Thenne olyckan kommer för oss illa til pass / men bladet kan sig ännu wända / och achtar Zaren siefwa förlusten såsom intet.  
Här i Staden är thet utblåst och wid lifsstraff förbudit / at ingen skal understå sig at säya / thet Zaren har någon Slachtning förlorat.  
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2001-04-08 18:44