Relation af Hans K. M:ts wår Allernådigste Konungs afresa ifrån Stralsund och ankomst till Swerige

Denna relation, som då Capitainen wid Amiralitetet Theod. Christophers, sist Landshöfdingen i Stockholm m.m H. Anckarcrona upsatte och öfwersände til Regeringen meddelas efter originalet

 

Natten emellan d. 10 och 11 Decemb. 1715, tog jag Hans Kongl. Maj:t uti min Chaloupe wid Stralsunds skeppsbrygga, jämte Öfwerstarne Roos och Düring och Kammar-Pagen Mannerstierna. Så snart H. K. Maj:t war uti Chaloupen, halade jag densamma ut genom den leden jag lät isa ut till Strömmen, och begynte at arbeta oss widare ut, men igenom den mörka natten och hårda isen kunde ej komma längre ut än en half mil ifrån Staden, hwarest jag måste wänta til dagningen med mitt arbetande. Så snart den samma begynte, sköt fienden på oss ifrån twänne Batterier, den ena wed Paro på Pommerska sidan och den andra ifrån Rügenska landet, men utan effect. Jag continuerade sjelf sjunde man med isningen ut till Jellen twå mil ifrån Stralsund, då det i förstone syntes ogörligt igenom det Isen hade lagt sig så långt ut, och redan så starkt, at man på många ställen troupswis kunde gå derpå. Kl. 4 eftermiddagen kom jag på Jellen och satte Hans K. Maj:t om bord på Galliothen Hwalfisken, som war det endaste fartyg qwar wed Jellen, emedan som de andra genom isningen blifwit twungne at söka Sjön och salvera sig. Isningen war swår, emedan densamma på några ställen hwarken wille brista eller hålla: men igenom wår allernådigste Konungs närwaro gjordes alting lätt, och skedde arbetet med så stor force, at då jag med Chaloupen öpnade wägen genom isen, twänne andra fartyg, som tillika med oss ifrån Stralsund fölgde, ej kunde igenom samma Passagen hinna up oss til Jellen, utan måste blifwa qwar efter oss uti isen . Så snart Hans Maj:t war om bord på Galliothen Hwalfisken, lyfte jag ankaret och arbetade oss ut om aftonen genom isen, som redan hade lagt sig 1 ½  mil utom Banken, men igenom stilt ankrade 2 mil til Sjös, til klockan 12 om natten, då jag i Guds namn lät lyfta ankar igen och stälde coursen med en S.O. wind til Ystad med en liten Kuhlte. Den 12 wed dagningen hade jag Wittmund på LandRügen S.O. t. S. ifrån oss 4 mil ifrån wallen, winden begynte at variera med snöflagg och stilt til middagen, då jag fick sigt av Brigantinen Snappup, som med en N. O. wind kom emot oss, seglandes wi med Galliothen Hwalfisken med en S. S. W. wind emot hwarandra på et Mousquet-skott när.

Jag transporterade Hans Kgl. Maj:t genast på Brigantinen Snappup och med en S. O. wind med en liten Kuhlte stälde Coursen igen til Ystad, men winden sprang Compasset rund om med hårda byyr af wind och snö, til kl. 11 om natten, då jag fick en Ostl. wind, ställandes Coursen til Skånska Wallen och Trelleborg. Kl. 5 om morgonen satte jag Hans K. Maij:t incognito med dess lilla Svite, utgifwen för 2 Capitainer och 3 Lieutenanter med dagningen igenom Trelleborg. Utom staden fingo wi Skiuss-wagnar, hwarmed wi åkte til nästa gästgifwaregården ifrån Ystad, hwarest Hans Maj:t satte sig til häst och kom kl. 3 efter middagen til Ystad, der Konungen först igenkändes.

 

Den swänska Mercurius, september 1760, s. 183-184

(UNDER ARBETE)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 26, 1999.