Anfallet mot den danska flottan 1700

 

Efter föreningen mellan den engelsk-holländska eskadern under Rooke och den svenska flottan under amiralgeneralen Wachtmeister genomfördes ett anfall mot den danska flottan. I anfallet deltog den unge Georg Herman af Trolle (1680-1765), mest känd från striden vid Gotska Sandön 24 maj 1719. Trolle berättar i sin meritförteckning om detta.

1700   For jag till Engeland och tog tjenst wid Ammiralitetet såsom lots på Köpenhamn. Hwarpå jag genast blef commenderad med den Engelska Flottan till Öresund ; Och som wid dijtkomsten Danska Sjömachten befants wara liggande inom Sundet, ankrade Engelska Flottan utanföre in till 3de dagen då Danska Flottan stälte sin Resa till Köpenhamn, hwarpå Wår Flotta straxt gick igenom Sundet utan ringaste motstånd af Castellet och fortsatte Resan Öster om Ween, hwarest Wi mötte den Swenska Örlogs Flottan, kommandes igenom Flinte Rännan, därest då alla 3 Esquadrerne, Sweriges, Engelands och Hollands på en gång ankrade och blefwo conjungerade. Dagen därefter blefwo Ordres utgifne wid Engelska Flottan att hålla Bombarder-Kitschierne ferdiga till bombarderande på Danska Flottan och Köpenhamn, hwarpå strax om natten begyntes, men dehls för grundt watten och dehls för Fiendens så kallade Pråhmar, blefwo däruti hindrade till andra dagen, då därmed åter continuerades ; Men emedan detta bombarderandet icke kunde gjöra någon särdeles Effect,  rätta Fahrwattnet till Köpenhamn äfwen war afskurit med Broars och Masters öfwerhalande, samt 2ne Stora fahrtygs nedsänkande, åtog jag mig att lotsa Bombardier Kitschen emellan Stubben och Seland på 11 fots djupt watten, hwarwid jag och så lyckeligen gick i land, att Wi samma qwäll arbetade Oss in, begynte med Bombarderandet och kastade öfwer 150 Bomber på danska Flottan och Köpenhamn, under hwilcket bombarderande 2ne Danska Skjepp, wid namn Printz Carl och Sophia Amalia blefwo satta i brand, med mera, men dock strax utsläckta.


Källa: Krigsarkivet, Flottans meritförteckningar

(Under arbete)

 ©Bengt Nilsson
 benni@bibl.liu.se
 Senast uppdaterad: 2001-09-22 13:15