Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.3. Bakgrund till konvojerna

Förhållandet mellan England och Sverige hade, som tidigare nämnts, under 1600-talet reglerats i en rad olika fördrag. Vid tiden för Psilanders konvojresor gällde den traktat som slöts mellan Sverige och England i januari 1700. I detta fördrag reglerades handelsfrågorna genom en hänvisning till 1661 års avtal mellan de båda länderna. De engelska anspråken på överhöghet över "the British Seas" fanns också med, men uppfattades uppenbarligen mycket olika av de båda parterna.

Under 1600-talets andra halva hade Västeuropa gång på gång varit krigsskådeplats. Den svenska utrikeshandeln, vilken inte minst i krigstider kunde vara synnerligen inkomstbringande, hade då drabbats av de krigförande makternas kaparkrig. I synnerhet under 1690-talets Pfalziska tronföljdskrig hade påfrestningarna varit hårda. Sverige och Danmark, de gamla arvfienderna, hade i det läget funnit sig ha gemensamma intressen. Det väpnade neutralitetsförbund som slöts mellan de båda länderna innebar också inrättandet av konvojer till skydd för handeln. Flera av de män som nådde flottans högsta poster under Karl XII:s tid fick under dessa konvojresor viktig erfarenhet av långa kryssningar under krigsliknande förhållanden.


Litteraturtips: ; Herlitz, N., Från Thorn till Altranstädt. - Stockholm, 1916 ; ; Oakley, S., William II and the northern crowns... - New York, 1987 ; Olsson, S., Olof Hermelin. - Lund, 1953 ; Rosen, C. von, Bidrag till de händelser som närmast... - Stockholm, 1936 ; Den svenska utrikespolitikens historia. - Stockholm, 1951-1961.

Övrigt värt att nämna är Birger Fahlborgs böcker om Sveriges utrikespolitik åren 1660-1672 och Johan Thyréns uppsatser om det svensk-danska samarbetet under 1690-talets västeuropeiska storkrig. Den brittiske historikern J. F. Chance skrev i början av seklet en hel del om förhållandet mellan Sverige och England. Hans verk innehåller dessvärre ingenting om engelska kaperier eller dispyterna kring strykningen. Däremot desto mer om de svenska åtgärder som vållade irritation i England. Bland engelska källpublikationer kan nämnas "Calendar of State Papers". En god översikt över det i Storbritannien förefintliga material med relevans för svensk historia finns i "A guide to the materials for Swedish historical research in Great Britain", utgiven som del 5 i serien "Meddelanden från Krigsarkivet". Sven Rydbergs "Svenska studieresor till England under frihetstiden" förtjänar också ett omnämnande, då den trots sin titel innehåller åtskilligt om stormaktstiden.

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 22, 2001.
Föregående sida: 2.2.7. Kriget 1701-1702

Nästa sida: 2.3.1. Fördrag mellan Sverige och England