-----------------------------------------------------------------------------

CONSTRUCTOR DE TAULES DE VERITAT

-----------------------------------------------------------------------------

Realitzat per: Pau S nchez Campello i H‚ctor Garc¡a Puigcerver.

E-mail: torektor@teleline.es.

Professor: Fara¢n Llorens

Grup: Valenci…

-----------------------------------AJUDA.TXT----------------------------------

1.- CONSIDERACIONS INICIALS

2.- DESCRIPCIà GENERAL

3.- BASE TEàRICA

3.1.- C·LCUL DE PROPOSICIONS

3.2.- TEORIA SEM·NTICA EN C·LCUL DE PROPOSICIONS

4.- UTILITZACIà DEL PROGRAMA

4.1.- COMPILACIà DEL PROGRAMA

4.2.- REALITZACIà D'UNA TAULA DE VERITAT

5.- LIMITACIONS DEL PROGRAMA

6.- SOBRE L'AUTOR

--------------------------

1.-CONSIDERACIONS INICIALS

--------------------------

Primer de tot comentar que aquest programa s'h realitzt en un curt

periode de temps, per aix• demanen disculpes per la posible

complexitat que es trobe al c•dig font.

Tamb‚ he de dir que aquest programa s'ha realitzat com a treball extra

de L¢gica de Primer Ordre de primer curs de Ingenieria Inform…tica a

la universitat d'alcant, per a m‚s informaci¢ sobre l'asignatura:

http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/LPO

La bibliografia utilitzada per a realitzar el programa ‚s la segent:

-Llibre de text de L¢gica de Primer Ordre de la universitat d'alacant.

Autors: M¦ Jes£s Castel de Haro

Fara¢n Llorens Largo

-Programaci¢n en C/C++. Ed. Prentice Hall.

----------------------

2.- DESCRIPCIà GENERAL

----------------------

Aquest ‚s un programa molt sencill que realitza una taula de veritat

d'una f¢rmula donada del C…lcul de proposicions. Tamb‚ detecta

quan hem tractat amb una tautolog¡a o identitat l•gica, una contradicci¢

o una contingencia. A m‚s podem grabar els resultats del nostre treball

en un arxiu *html.

El programa s'ha realitzat amb el llenguatje de programaci¢ C baix

Ms-Dos amb el compilador Borland C 3.1.

----------------

3.- BASE TEàRICA

----------------

Aquest programa realitza taules de veritat tal i com les fariem sobre paper.

3.1.-Caracter¡stiques del c…lcul de proposicions aplicades al programa

----------------------------------------------------------------------------

En c…lcul de proposicions podem utilitzar el segent alfabet:

-Variables proposicionals: p,q,r...

Al programa podem utilitzar qualsevol nombre per a una variable

proposicional. Podrem utilitzar noms com: "p", "pep","juan menja"

etc...

-Conectives l•giques:

-Negador --> al programa s'utilitza el s¡mbol !

-Conjuntor --> al programa s'utilitza el s¡mbol &

-Disyuntor --> al programa s'utilitza el s¡mbol |

-Implicador --> al programa s'utilitza el s¡mbol >

-Coimplicador--> al programa s'utilitza el s¡mbol =

-S¡mbols auxiliars: ( ) , [ ] , { }

Al programa no s'utilitzen ja que l'ordre o preferŠncia de les

proposicions moleculars ‚s imposat per l'usuari conforme es va

constru‹nt la taula de veritat.

3.2-Teoria sem ntica en c…lcul de proposicions aplicada al programa

-------------------------------------------------------------------

Tota f¢rmula, enunciat del llenguatje de la l•gica t‚ un valor de veritat

que s'ha de determinar i segons l'axioma de la l•gica de primer ordre tota

proposici¢ es certa o falsa pero les dues a la volta. Per tant tenim dos

valors de veritat:

Verdader (V) --> Al programa s'utilitza un 1

Fals (F) --> Al programa s'utilitza un 0

Per tant treballem amb la denominada L•gica cl…sica o bivalente, ja que nom‚s

treballem amb dos valors de veritat.

Per a contruir una taula de veritat tamb‚ tenim que tenir en compte la

seva complexitat, grand…ria. Per a calcular el n£mero de columnes

necess…ries si tenim n varibles tindre 2^n files en la taula.

Tamb‚ per a fer el programa s'ha tingut en compte que per a la primera

variable tindrem (2^n)/2 valors V i (2^n)/2 valors F, per a la segona

(2^n)/(2^2) valors de V i (2^n)/(2^2), aix¡ fins a la £ltima variable

a un tindrem un valor de V seguit d'un F etc.

Seguin aquest algoritme s'ha implementat una funci¢ en C que plena tots

els valors de veritat de les varibles. Despr‚s per a completar la taula

s'han realitzat funcions de negaci¢, conjunci¢, disjunci¢ etc...

----------------------------

4.- UTILITZACIà DEL PROGRAMA

----------------------------

4.1.-Compilaci¢ del programa

----------------------------

Qualsevol compilador de C/C++ es v…lid. La versi¢ execultable

entregada s'ha compilat amb el Borland C++ 3.1

4.2.-Realitzaci¢ d'una taula de veritat

---------------------------------------

Per a realitzar una taula de veritat a partir d'una fbf escollim l'opci¢

introduir formula. Per a introduir la formula hem de seguir les segents

instruccions per a que el programa la reconega:

-No es poden posar espais.

-Hem d'utilitzar tants par‚ntesis com operadors i

si hi ha alguna variable 'solta' hi ha que possar-la

tamb‚ entre par‚ntesis.

Per exemple:

p>q --> el programa la no la reconeix i no far… la

taula de veritat corresponent a la f¢rmula.

(p>q)--> aquesta seria la f¢rmula correcta.

Altres exemples:

((p&q)>r) --> no v…lida ja que la variable r est… 'solta'

((p&q)>(r)) --> v…lida

(p>q&r)>r --> no v…lida

(((p>q)&(r))>(r)) --> v…lida

Una volta introdu‹da la f¢rmula podrem visualitzar la taula de veritat

i vore si es tracta d'una tautologia, contingencia o contradicci¢.

I podrem guardar la taula en un arxiu *.htm per a poder visualitzar la

taula amb un explorador d'internet. Aquesta opci¢ es recomanable quan

es fa‡en taules de veritat amb moltes variables ja que podrem vore

la totalitat de la taula despla‡ant-nos amb les barres de despla‡ament.

----------------------------

5.- LIMITACIONS DEL PROGRAMA

----------------------------

Les principals limitacions del programa s¢n les restriccions a

l'hora de treballar amb parŠntesis i que no es pot operar amb m‚s

de 256 variables diferents.

-----------------

6.- SOBRE ELS AUTORS

-----------------

El c•dig font del programa pot ser modificat i utilitzat per a qualsevol fi.

Per a qualsevol comentari sobre el programa podeu escriure a:

psc8@alu.ua.es

Altres coses sobre nosaltres a:

Pau S nchez:

Webmaster de: http://www.ctv.es/USERS/psc17/home.html

H‚ctor Garc¡a:

Webmaster de: http://www.tomalinks.com/megatronweb

Redactor de la revista: http://www.codexmx.com/macedonia

-----------------------------------------------------------------------------

Pau S nchez Campello

H‚ctor Garc¡a Puigcerver

23/04/2000