Holla Menighet  |     Hjemmeside                   neste          opp
5a Ulefoss skole pynter kirken til jul - 2000 - 1     Classes 5a and 5b from Ulefoss school decorate the church. Christmas 2000. - 1.
5a Ulefoss skole pynter kirken til jul - 2000 - 1     
Classes 5a and 5b from Ulefoss school decorate the church. Christmas 2000. - 1.

5 a og b Ulefoss skole pynter kirken til jul - 2000 - 1.