The brief publishing list of the Centre's members

A. V. Belikov - a senior lecturer in Historical Department of the Donetsk State Institute of the Artificial Intellect see also full-text articles

 1. Беликов А.В. Проблема этногенеза украинских цыган (сервов)// Изучение истории Украины в учебных заведениях. Тезисы докладов и сообщений региональной научно-практической конференции.-Донецк, 1995.-С. 73-74
 2. Бєліков О.В. Циганське населення південного регіону України та особливості його стану у ХVІІІ-ХІХ ст.//Сучасна етнокультурна та етнополітична ситуація на Півдні України і актуальні проблеми державного управління. Матеріали регіональної науково-практичної конференції.-Частина ІІ. - Одеса, 1996.-С.71-72
 3. Бєліков О.В., Масальський В.І. Сучасні етноконфесійні процеси на Донеччині// Сучасна етнокультурна та етнополітична ситуація на Півдні України і актуальні проблеми державного управління. Матеріали регіональної науково-практичної конференції.-Частина ІІ. - Одеса, 1996.-С. 151-152
 4. Беликов А.В. Экономическое положение украинских цыган в 1917-1930 гг// Материалы региональной научно-практической конференции.-Донецк, 1997.- С. 34-35
 5. Бєліков О. Релігійні вірування українських циган./Історія релігій в Україні. Матеріали VIII міжнародного круглого столу 11-13 травня 1998 року. Львів – С. 20-21
 6. Бєліков О.В. Вірування ромів України як історико-релігієзнавче джерело./Історія релігій в Україні. Матеріали ІХ міжнародної конференції. Книга 1.-Львів, 1999.- С.36-39
 7. О.Бєліков Цигани України. Історія та постановка проблеми./ Сходознавство. Київ.-№ 7-8, 1999.- С.191-198
 8. Бєліков О.В. З історії циганського населення Донбасу./Нові сторінки історії Донбасу. Книга 7.-Донецьк, 1999.-С.261-268
 9. Бєліков О.В. (у співавт. з Н.Ю.Бєлікової, О.С.Туренко) Стан релігійності населення і перспективи розвитку міжконфесійних та етнокультурних відносин в Україні (за даними соціологічного дослідження Донецького державного інституту штучного інтелекту. Травень 2000 року)/Українське релігієзнавство.-Київ.- № 17, 2001.- 10 стор.
 10. Бєліков О.В. (у співавт. з Н.Ю.Бєлікової) Стан релігійності населення і перспективи розвитку міжконфесійних та етнокультурних відносин в Донбасі (за даними соціологічних досліджень)/Історія релігій в Україні. Матеріали ХІ міжнародної конференції. Книга 1.-Львів, 2001. – 8 стор.
 11. Бєліков О. Народні вірування та забобони в релігійному світогляді українських циган/Історія релігій в Україні. Матеріали ХІ Міжнародної конференції. Книга 1.-Львів, 2001 – 4 стор.

N. Ju. Belikova - a lecturer in Historical Department of the Donetsk State Institute of Artificial Intellect see also full-text articles   search

 1. Неорелігійні рухи та течії в Донецькій області (90-і роки ХХ століття) // Нові сторінки історії Донбасу: Ст. Кн. 7 / Голов.ред. З.Г.Лихолобова. - Донецьк, 1999.- С.123-135
 2. Новые религиозные движения и течения в Донецкой области (90-е годы ХХ века) // Новые страницы истории Донбасса: Статьи. Книга 7 / Главный редактор З.Г.Лихолобова. – Донецк, 1999.- С. 123-135

  New religious movements and currents in Donetsk area (90 years of ХХ century) // New pages of a history of Donbass: Cl. The book 7 / the Main editor Z.G.Liholobova. - Donetsk, 1999.- S. 123-135

 3. Неорелігійні організації орієнталіського спрямування у Донецькій області // Сходознавство.- 1999.-№ 7-8. - С.199 –204
 4. Новые религиозные организации ориенталистского направления в Донецкой области // Сходознавство.-1999.-№ 7-8.- С. 199-204

  New religious organizations of orientalistik’s direction in Donetsk area // Shodoznavstvo.-1999.- № 7-8.- S. 199-204

 5. Адміністративно-правове забезпечення принципу свободи совісті в Україні (кінець 80-х-90-і рр. ХХ ст.) // Вісник Донецького університету. Серія Б: Гуманітарні науки. - 2000.-№1.-С.241-248
 6. Административно-правовое обеспечение принципа свободы совести в Украине (конец 80-х – 90-е годы ХХ столетия) // Вестник Донецкого университета. Серия Б: Гуманитарные науки.-2000.-№ 1.-С. 241-248

  Administrative - legal ensuring of principle of liberty of conscience in the Ukraine (end 80 - 90 years ХХ of century) // the Bulletin of Donetsk university is administrative - прововое. A series Б: Humanitarian науки.-2000.- № 1.-with. 241-248

 7. Про становлення сучасної релігійної освіти в Україні // Вісник Донецького університету. Серія Б: Гуманітарні науки. - 2000.-№2.-С.282-287 /У співавт./.
 8. О становлении современном религиозном образовании в Украине // Вестник Донецкого университета. Серия Б: Гуманитарные науки.-2000.-№ 2.-С. 282-287

  About institualization of the modern religious education in Ukraine // the Bulletin of Donetsk university. A series Б: Humanitarian науки.-2000.- № 2.-S. 282-287

 9. Міжконфесійні конфлікти в Україні та пошук шляхів їх подолання (90-і роки ХХ століття) // Наука. Релігія. Суспільство. - 2000.-№ 2.- С.16-22
 10. Межконфессиональные конфликты в Украине и поиск путей их преодоления (90 годы ХХ века).//Наука. Религия. Общество.-2000.- № 2.- С. 16-22

  The interconfessional conflicts in the Ukraine and search of ways of their overcoming (90 years ХХ of century). // Science. Religion. Society.-2000.- № 2.- S. 16-22

 11. Сучасні релігійно-конфесійні процеси у Донецькій області // Історія релігій в Україні. Матеріали VІІІ міжнародного круглого столу 11-13 травня 1998 року. – Львів: Логос, 1998.- С.19-20
 12. Современные религиозно- конфессиональные процессы в Донецкой области // История религий в Украине. Материалы VIII международного круглого стола 11-13 мая 1998 года. – Львов: Логос, 1998.- С.19-20

  Modern religious-confessional processes in Donetsk area //. History of religions in Ukraine. Materials of the VIII international round table. May 11-13, 1998. - Lviv: Logos, 1998.- S. 19-20

 13. Релігійна і релігієзнавча освіта у Донецькій області // Історія релігій в Україні. Матеріали ІХ міжнародної конференції 11-13 травня 1998 року - Книга І.- Львів: Логос, 1999. - С.33-36
 14. Религиозное и религиоведческое образование в Донецкой области // История религий в Украине. Материалы IХ международного круглого стола 11-13 мая 1999 года. – Львов: Логос, 1999.- С.19-20

  Religious education and study of religions in Donetsk area // History of religions in Ukraine. Materials of the IХ international round table. May 11-13, 1999. - Lviv: Logos, 1999.- S. 19-20

 15. Проблема национальной церкви в Украине // Наука. Релігія. Суспільство. Збірник доповідей V-ї міжнародної науково-практичної конференції “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”, Донецьк, 21 травня 1999.- Донецьк, 1999.- С.38-40
 16. Проблема национальной церкви в Украине // Наука. Религия. Общество. Сборник выступлений V международной научно-практической конференции "“Роль науки, религии и общества в формировании духовной личности”, Донецк, 21 мая 1999. – Донецк, 1999. – С. 38-40

  Problem of national church in the Ukraine // Science. Religion. Society. The digest of statements of the V-th international scientific - practical conference " The role of a science, religion and society in formation of the moral personality", Donetsk, May 21 1999. - Donetsk, 1999. - S. 38-40

 17. Стан релігійності та ціннісні орієнтації віруючих Донецької області (за даними соціологічних опитувань) // Історія релігій в Україні. Праці Х-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 16-19 травня 2000 року). - Кн.ІІ. - Львів: Логос, 2000. - С.3-6
 18. Состояние религиозности и ценностные ориентации верующих Донецкой области (по данным социологических опросов) // История религий в Украине. Труды Х международной научной конференции (16-19 мая 2000 года). – Книга II. Lviv: Logos, 2000.- S.3-6

  State of religiousness and values of orientation believers of Donetsk area (on the data of sociological interrogations) // History of religions in Ukraine. Works of the Х-th international scientific conference (May 16-19, 2000). - Book II. Lviv: Logos, 2000.- S.3-6

 19. Стан релігійності населення і перспективи розвитку міжконфесійних та етнокультурних відносин у Донбасі // Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 16-19 травня 2001 року). - Кн.ІІ. - Львів: Логос, 2001. - С.17-23/ У співавт.
 20. Стан релігійності населення і перспективи розвитку міжконфесійних та етнокультурних відносин в Україні (за даними соціологічного дослідження Донецького державного інституту штучного інтелекту) // Українське релігієзнавство. – 2001. - № 17. – С.62-74
 21. На основании данных, полученных в результате социологического исследования, проведенного авторами был сделан научный анализ состояния религиозности населения, госудаственно-церковных и межконфессиональных отношений, степени удовлетворения жизнью и моральными ценностями людей, состояния межнациональных отношений в современной Украине.

  On the basis of data, received as a result of sociological research conducted by the authors was made scientific analysis of the state and perspectives of religiousness of the population, state-church and interconfessional relations, degree of satisfaction by life and moral values of the people, state of the interethnic relations in modern Ukraine/

 22. Міжправославний конфлікт в Україні у 90-х рр. ХХ століття // Наука. Релігія. Суспільство. - 2001.-№ 2.- 11 с.

На основі наукового аналізу новітніх джерел та літератури розглядається проблема міжправославного протистояння в Україні протягом 90-х рр. ХХ століття. Висвітлюються основні етапи розколу православ’я у країні. Особлива увага приділяється узагальненню позицій православних церков з питань єдності та автокефалії.

On the basis of the scientific analysis of modern sources and literature is considered the problem of the interorthodox’s opposition in Ukraine during 90-th years of ХХ century. The main stages of the orthodox split in the country are covered. The especial attention is given to generalization of positions of orthodox churches on unity and autocephaly

Andrey A. Bratoukhin - a researcher of the Donetsk Medieval Archaeology Expedition

Dmitry D. Fedin see full-text articles

Vladimir V. Goncharov - a post-graduate student of the Donetsk National University see also full-text articles   search

 1. V. Goncharov. The legal status of Jewish minority in Ukraine (the end of the XIX - beginning of the XX-th centuries).// Ethnic history of the peoples of Europe: national minority. Proceedings. - Kiev, 1999, p.19-23. (in Russian).
 2. V. Goncharov. Quantity changes of Jewish population of Donbass (the middle of the XIX - beginning of the XX-th centuries). // New pages in a history of Donbass. Proceedings of Donetsk National University.- Donetsk, 2000.- P. 239-247. (in Ukrainian).
 3. V. Goncharov. Jewish primary school in Ukraine at the end of the XIX-th and the beginning of the XX-th centuries (on the example of Mariupol region of Yekaterinoslav district). // Proceedings of Zaporozhye State University - Zaporozhye, 2000.- P. 20-28. (with S. Nestertsova - in Ukrainian).
 4. V. Goncharov. Several aspects of the "Jewish question" in Donbass (the last quarter of the XIX-th century).// Proceedings of IV International conference research of Jewish Civilization.- Dnepropetrovsk, 2000.-P. 222-228. (with S. Nestertsova - in Russian).
 5. V. Goncharov. Jewish agrarian colonization of Mariupol district (Yekaterinoslav province) in the 2nd half of the XIX-th century.// Bulletin of Donetsk University. Series B. The Humanities.-Donetsk.-N 2.-1998.-P. 13-16. (in Russian)

Andrey V. Ivchenko - a researcher of the Donetsk Medieval Archaeology Expedition search

 1. The Construction of the social reconstruction by the material of the Early Middle Age nomad's burials in the Northern Black Sea basin // The Problems of a history and archaeology of Ukraine. - Kharkov, 1997, p.54-55. (in Russian)
 2. A Complex with cromlech on the territory of the Early Middle Age settlement in the Seversky Donets middle basin // V international conference of the students and young scientists - Kiev, 1997, p.226-229 (with Sergey R. Khozin - in Russian)

Sergey R. Khozin - a researcher of the Donetsk Medieval Archaeology Expedition search

 1. A Complex with cromlech on the territory of the Early Middle Age settlement in the Seversky Donets middle basin // V International conference of the students and young scientists - Kiev, 1997, p.226-229 (with Andrey V. Ivchenko - in Russian)

Pavel T. Kushnir - a post-graduate student of the Donetsk National University see full-text articles

Valeriy I. Kuzin-Losev - a senior researcher of the Donetsk Museum of Regional Studies search

 1. Some remarks apropos interpretation of archaeological findings // Archaeology - Kiev, 1995, #2 (in Ukrainian)
 2. A motif "taking of gifts" in the Scythian culture // A History of the religions in the Ukraine. V International round-table discussion. Part 3. - Kiev-Lvov, 1995 (in Ukrainian)
 3. About problem of the chariots genesis in Ural region at the beginning of the Late Bronze Age // The Antiquities of the Volga-Don steppes in the system of the East-European Bronze Age. - Volgograd, 1996. (in Russian)

Roman A. Litvinenko - a Doctor of history, an assistant Professor in Historical Department of the Donetsk National University search

 1. About chronology of timber-grave culture cemeteries of the Azov basin and Middle Donets basin // The Problems of the protection and research of archaeological sites in Donbass - Donetsk, 1986, p.30-32. (in Russian)
 2. A new site of early timber-grave culture of the Donets Region // The Actual problems of the protection and research of archaeological sites in Central Donbass - Perevalsk, 1988, p.22-24.( in Russian)
 3. About origin of timber-grave culture of the East Ukraine (over the materials by the cemeteries) // The Problems of the protection and research of archaeological sites in Donbass - Donetsk, 1989, с.128-130, (in Russian)
 4. An Early timber-grave culture's complex in the Northern-East Azov basin // The Problems of the protection and research of archaeological sites in Donbass - Donetsk, 1989, с.117-118, (with V. Kosikov - in Russian)
 5. About one grope of the stone construction in the barrows of timber-grave culture // The Problems primitive archaeology of the North-Pontic region - Kherson, 1990, part 1, p.74-75.( in Russian)
 6. About barrow's traditions in the Middle and Late Bronze Age of the Donets region // The Problems of the research of archaeological sites of the Seversky Donets - Lugansk, 1990, p.80-83 (in Russian)
 7. Barrows of the Early Metal Period in the Ivano-Darievsky micro-region in Donbass - Donetsk, 1991 (with D.Kravets and V.Posrednikov - in Russian)
 8. About chronological relationship between Donets forest-and-steppe's timber-grave culture and Don forest-and-steppe's timber-grave culture // A Late Bronze Age's Mosolovskoye settlement in the system of the steppe's and steppe-and-forest's sites - Voronezh, 1991, p.78-82. (in Russian)
 9. About burial tradition of Sabatinovka culture // The Ancient farmer's and herdsmen's societies of the Northern Black Sea basin (5th millennium BC - 5th century AD) - Kiev, 1991, p.131-133. (in Russian)
 10. The Sites of Pokrovsk type in the Seversky Donets basin // The Problems of the beginning of Late Bronze Age cultures in Volga-Ural - Saratov, 1991, p.21-23. (in Russian)
 11. The Burial constructions of the timber-grave culture in Seversky Donets and Northern-East Azov basin // The Donetsk Archaeological Collected Articles. - Donetsk, 1992, vol.1, p.29-46. (in Russian)
 12. A Cultural situation in the Donets region of the middle of the 2nd millennium BC // The Archaeological seminar's materials - Donetsk, 1992, vol.1, p.10-13.( in Russian)
 13. About social graduation of the timber-grave burials of the Donets forest-and-steppe // The Theory and method of the research of the forest-and-steppe zone archaeological sites - Lipeck, 1992, p.138-140. (in Russian)
 14. The Questions of the relative chronology of the Multi-Roller pottery culture of the Left-bank Ukraine - Donetsk, 1993, p.10 (in Russian)
 15. About the time of the contact of the Pokrovsky type and Multi-Roller pottery tribes in the Seversky Donets basin // A Study of the ancient cultures and civilisations - SPb., 1994, p.73-76. (in Russian)
 16. An Early stratum of timber-grave burials of the Northern-East Azov basin // The Problems of the chronology of the Eneolithic-Bronze Age cultures of the Ukraine and south-east Europe - Dnepropetrovsk, 1994, p.28-29. (in Russian)
 17. A Catacomb burial with wood wagon in the Right-bank's Donetsk region // An Economy of the ancient population of the Ukraine - Kiev, 1995, part 2, p.274-282. (in Russian)
 18. The bone buckles as chronological indicator for the Bronze Age cultures of the south-east Europe // A Don-Donets region in the system of the Bronze Age antiquities of the Eastern Europe steppe and forest-and-steppe - Voronezh, 1996, vol.2, p.46-50. (in Russian)
 19. The Antimony pendants of the Bronze Age steppe's sites and their Caucasian analogies. // Between Europe and Asia. Caucasian in 4ty-1st millennium BC - SPb., 1996, p.98-101, 191. (in Russian)
 20. The Some remarks about chronology of the Don-Volga Abashevo culture // An Abashevo cultural-historical community in the system of the Bronze Age antiquities of the Euroasian steppe and forest-and-steppe - Tambov, 1996, p. 13-16. (in Russian)
 21. Some traits of the sex-age organisation of the timber-grave cemeteries of the Donets region // Volgo-Don steppe's antiquities in the system of the Eastern Europe Bronze Age - Volgograd, 1996, p.62-66. (in Russian)
 22. About parallels in the burial traditions of the Bronze Age herdsmen's tribes in Dnieper-Donetsk region - Donetsk, 1997, vol.1, p.10-13, (in Russian)
 23. An Relation chronology of the Pokrovsk type sites in the Seversky Donets basin // The Problems of history and archaeology of Ukraine. - Kharkov, 1997, p.14, (in Russian)
 24. The wood ware in the timber-grave burials of the Azov-Donets basin // The Bronze and Early Iron Ages in the history of the South-Russian steppe ancient tribes - Saratov, 1997, p.106-109, (in Russian)
 25. The Earliest sites of the timber-grave culture in the Seversky Donets basin //The Sabatinovka culture and timber-grave one: the problems of the relationships of the East and West at the Bronze Age - Kiev, Nikolaev, Yuzhnoukrainsk, 1997, p.10-11. (in Russian)
 26. A Burial complex of the earliest cemeteries of the Multi-Rollers pottery culture // The Bronze Age of the Don-Donets region - Kiev, Voronezh, Perevalsk, 1997, p.30-33. (in Russian)
 27. The Arrow-heads of the Multi-Roller pottery culture // The Bronze Age of the Don-Donets region - Kiev, Voronezh, 1998, p.46-52. (in Russian)
 28. The Multi-Roller culture's burials with production's grave goods // The Problems of the study of Catacomb and Multi-Roller cultural-historical community - Zaporozhye, 1998, p.97-105.( in Russian)

Alexander N. Lovyagin - a leading specialist of the Donetsk laboratory for drug analysis see also full-text articles   search

 1. Selective determination of anion impurities in salt solutions by ionometry and ion chromatography// Proceedings of Ukrainian Conference of Analytical Chemistry, 15-17 Sept. 1998, Uzhgorod, p. 100 (with I. A. Shevchuk - in Ukrainian)
 2. Study of the effect of polyacrylamide degradation on its flocculating capacity in the coal concentrating// Proceedings of the I Ukrainian Student Conference "Building of the State: Spirituality, Ecology, Business" - Kyiv, 1994 (with D. V. Golub, V. G. Pogrebnyak and B. P. Makogon - in Ukrainian)

L. A. Lyganova - a senior researcher of the Donetsk Museum of Regional Studies  search

Evgeny S. Otin - a Professor, a Dean of Philological Department of the Donetsk State University  search

K. V. Pershina - a Doctor of philology, an assistant Professor in Philological Department of the Donetsk National University  search

Angelina A. Petrovskaya - a researcher of the Donetsk Museum of Regional Studies search

 1. About possibility of the Buddhism penetration in the East European steppes at the Middle Age // A History of the religions in the Ukraine - Lvov, 1998, (with Mikhail L. Shvetsov - in Ukrainian).

Juriy B. Polidovich - a senior researcher of the Donetsk Museum of Regional Studies search

 1. A Stone axe in monuments timber-grave cultural-historical community // An Archaeology - Kiev, 1995, #2 (with Vitaliy V. Tsimidanov - in Russian)

Larisa G. Shepko - A Doctor of History, an Assistant Professor in Historical Department of the Donetsk National University see also full-text articles    search

 1. A Research in the south of Donetsk region // An Archaeological discoveries 1978 - М., 1979, (in Russian)
 2. A Barrow of the Bronze Age at Novotroitskoye // The Problems of the Bronze Age of the South-East Europe - Donetsk, 1979, p. 75-76, (in Russian)
 3. The Sarmatian burial with the Roman imports in the Azov basin // An Archaeology and of Local Lore at school - Donetsk, 1985, p. 33-34, (in Russian)
 4. About the Roman import in antique Azov basin // BAH (A Bulletin of the Ancient History) - M., 1986, №1, p.191, (in Russian)
 5. The Late Sarmatian mounds in Northern Azov basin // SA - M., 1987, №4, p.158-173, (in Russian)
 6. The Antique written sources of a Bosporus history // The Bulletin MGU - Series hist. Sciences - 1988, №1, p.96 (BAH, 1988, №1, p.86 - in Russian)
 7. About the territorial-administrative structure Bosporus per the first centuries A.D. // From a history of the ancient world and Middle Age - М., 1988, p. 45-58, (in Russian)
 8. A Social and economic structure Bosporus A.D. I-III - М., 1989, (in Russian)
 9. About the connections Bosporus with Southern Pont per the first centuries A.D. // An Antiquity of Europe - Perm, 1992, p. 61-66, (in Russian)
 10. About the ways of penetration of east import to Northern Black Sea // The East European steppes and their role in the East-West communication in the Middle Ages - Donetsk, 1992, p.67-70, (in Russian)
 11. From a history of archaeological study of the territory // The New pages in a history of Donbass - Donetsk, 1992, p. 5-12, (in Russian)
 12. About Sarmatian influence on material cultural of Bosporus // The Man in the Modern World - Donetsk, 1992, p. 60-61, (in Russian)
 13. A Study of ancient Greece monuments in the modern conditions // The Donbass and Azov basin: problems of the social, national and spiritual development - Mariupol, 1993, p. 138-139, (in Russian)
 14. Tyranny and polis in Bosporus A.D. I-III // The Ukraine-Greece: history and modern - Kiev, 1993, p. 169-170, (in Ukrainian)
 15. The Finds of a boundary 1st thousand up to A.D. // The Catalogue of the causal finds from archaeological assemblies of Donetsk area - Donetsk, 1993, p. 50-52, (in Russian)
 16. The Factors and conditions of creation of the archaeological data-bases of Bosporus burials - Donetsk, 1995, p. 13-14, (in Russian)
 17. The Archaeological study of the Donetsk region in 1965-1985 // Regional and general in history - Dniepropetrovsk, 1995, p. 46-48, (in Russian)
 18. About political organisation of the Bosporus Greece per the first centuries A.D. // The Ukraine and Greece - Mariupol, 1996, p.30-32 (in Russian)
 19. The Sarmatian features in the Bosporus burials A.D. I-III - Donetsk, 1997, p. 18-21, (in Russian)
 20. A Female Sarmatian burial with an axe // The Problems of a history and archaeology of Ukraine. - Kharkov, 1997, p.14, (in Russian)
 21. A Bosporus Greece's Dress of A.D. First centuries // The Greece culture's problems - Simferopol, 1997, (in Russian)
 22. The Scythian and Sarmatian complexes in pool of the river Kalka and Azov basin // The Problems of archaeology of the South-East Europe - Rostov-na-Donu, 1998, (with Michail L. Shvetsov - in Russian)

Mikhail L. Shvetsov - Director of the Donetsk Centre of the Institute of Oriental Studies named after A.Krimsky , Director of the Donetsk Medieval Archaeology Expedition see also full-text articles   search

 1. A Nobility femilae nomad's burial from Donbass// An Archaeology - Kiev, 1974, N13, (in Russian)
 2. The Findings of the Ant's time on the Donbass territory // The Problems of the Donbass archaeology - Donetsk, 1974, (in Russian)
 3. The Polovtzi's (comani's) sanctuaries // SA - M., 1979, №1 (in Russian)
 4. The Coopers from burials of the medieval nomads // SA - M., 1980, №2, (in Russian)
 5. A Stella by A.D. V-VIII from the Azov basin // SA - M., 1980, №4, (in Russian)
 6. The Burials of the saltovo-mayatskaya culture from the Dnieper basin // The Antiquities of the Middle Dnieper basin - Kiev, 1981, (in Russian)
 7. About the Lower Don basin's group of the saltovo-mayatskaya culture's sites // The Problems of the chronology of the Northern Caucasian Steppe zone's archaeology sites - Rostov-na-Donu, 1983, (in Russian)
 8. A Late Middle Age burial near Smeloe village from the Seversky Donets basin // SA - M., 1984, №1, (in Russian)
 9. A Middle Age burial ground near Bagaevskaya stanica // SA - M., 1984, №3, (with S. Bratcenko- in Russian)
 10. The Antiquities of the Donets basin and Azov basin A.D. X-XIV // The Population of the European Steppes in the Middle Age - Azov, 1988, (in Russian)
 11. The Middle Age cemeteries on the Donbass territory // The Problems of the protection and research archaeological sites in Donbass - Donetsk, 1989, (in Russian)
 12. "Zlivki" burial ground // The Problems of the pre-Bulgarian history and culture - Sofia, 1991, (in Russian)
 13. The Donets basin and the steppe (stages of the relationship) // The International relationships in the Black Sea basin at the antiquity and at the Middle Age - Rostov-na-Donu, 1992, (in Russian)
 14. The Steppe of the Eastern Europe in the intercommunication between the East and the West in the Middle Ages // The East European steppes and their role in the East-West communication in the Middle Ages - Donetsk, 1992, (in Russian)
 15. The Middle Age epoch's materials // The Archaeological Almanac - Donetsk, 1993, №1, (in Russian)
 16. About Byzantium-Crimea connections in the Steppe A.D. XII-XIII // The Greece culture's problems - Simferopol, 1997, (in Russian)
 17. The Relationship's problems between steppe population and forest-and -steppe population in the Early Middle Age's epoch // The Eurasian steppe's cultures of the second half A.D. 1st millennium - Samara, 1997, (in Russian)
 18. About possibility of the Buddhism penetration in the East European steppes at the Middle Age // A History of the religions in the Ukraine - Lvov, 1998, (with Angelina A. Petrovskaya - in Ukrainian).
 19. The Scythian and Sarmatian complexes in pool of the river Kalka and Azov basin // The Problems of archaeology of the South-East Europe - Rostov-na-Donu, 1998, (with Larisa L. Shepko - in Russian)

P. T. Timofeev - a Doctor of philology, an assistant Professor in Philological Department of the Donetsk National University  search

Vitaliy V. Tsimidanov - A Doctor of history, a lecturer in Historical Department of the Kramatorsk Economic & Humanitarian Institute, a senior researcher of the Donetsk Museum of Regional Studies  search

 1. About the reasons of migrations of timber-grave carriers // The Problems of primitive archaeology of the North-Pontic region - Kherson, 1990, part 1, (in Russian)
 2. A Precondition of strengthening of a military top in steppe societies of epoch of bronze // The Problems of the study Catacomb-grave cultural-historical community - Zaporozhye, 1990, (in Russian)
 3. The two groups of military burials of middle 2nd millennium BC in the Volgodonsk region // The Archaeological seminar's materials - Donetsk, 1992, vol.1, (in Russian)
 4. A Time of occurrence of a legend about an origin of the Scyths // An Archaeology - Kiev, 1992, №1. (in Russian)
 5. The classification of burials with the attributes of authority timber-grave cultural-historical community // The archaeological almanac. - Donetsk, 1993, N2 (with A.Evglevsky - in Russian)
 6. About sociological interpretation burials with vehicles of the pit cultural-historical community // The archaeological almanac. - Donetsk, 1993, N2 (with S.Ivanova - in Russian)
 7. The Crests and instruments of spinning in burials of the timber-grave cultural-historical community // The Antiquities. - Kharkov, 1995. (in Russian)
 8. A Stone axe in monuments timber-grave cultural-historical community // An Archaeology - Kiev, 1995, N2 (with Juriy B. Polidovich - in Russian)
 9. The Military burials of Late Bronze Age from Bottom Volga // The Antiquities of the Volga-Don Steppes in the system of the East-European Bronze Age. - Volgograd, 1996. (in Russian)
 10. Once again about chariots of steppe Eurasia of Late Bronze Age // A North-East Azov region in system of the Euroasian antiquities. - Donetsk, 1996, N1. (in Russian)
 11. The Meat food in burials timber-grave cultural-historical community as display of differentiation of culture // The Ancient cultures of East Ukraine. - Lugansk, 1996. (in Russian)
 12. The Social development of the population timber-grave cultural-historical community. - Kiev, 1997. (in Russian)
 13. The Triad attributes of authority timber-grave cultural-historical community: a place of addition // The Bronze and Early Iron Ages in the history of the South-Russian Steppe ancient tribes - Saratov, 1997, (in Russian)
 14. The Burials of the timber-grave cultural-historical community with astragals // The Antiquities of Donets region. - Lugansk, 1997, (with N. Chaur - in Russian)
 15. The Pair burials of the timber-grave cultural-historical community // The Archaeological almanac - Donetsk, 1998, N7, (in Russian)

O. S. Turenko - a senior lecturer in Historical Department of Donetsk State Institute of the Artificial Intellect  search

Olexiy-S. Zolotarenko see full-text articles

If you are interested in getting further information of the Centre, please contact us:

Mikhail Shvetsov
Donetsk Centre of the Institute
of Oriental Studies named after A. Krimsky
of the National Academy of Sciences of Ukraine
ul. Cheluskintsev 189,
Donetsk 83048,
Ukraine

Phone: (38)-0622-558444
Fax: (38)-0622-977553
E-mail: m-shvetsov@yandex.ru
URL: https://members.tripod.com/oriental_studies

© Donetsk Centre of the Institute of Oriental Studies named after A.Krimsky 1999
© Web design: A. Lovyagin, A. Bratoukhin 1999

добавить эту страницу в закладки:

Подпишитесь на бесплатную рассылку книг, которые будут приходить на Вашу электронную почту.
Вы всегда сможете легко отказаться от этой рассылки. Посмотреть образцы книг

лучшие программы - скачать новые версии

K-Lite Mega Codec Pack 6.4.0 скачать
Opera 10.62 Build 3500 Final скачать
DAEMON Tools Lite v4.35.6 (with SPTD 1.62) скачать
Download Master 5.7.5.1227 Final скачать