SOLUNUM SİSTEMİ MUAYENESİ


-Koorpere olmayan çocuklarda kantitatif indexler kullanılır.Bunlar:
  -clubbing index
  -gögüs ön-arka çapı veya göğüs genişliği
  -uykuda veya istirahatteki solunum sayısı
  -farklı segmentlerde solunum oskültasyonu
   (oskültasyona ön yüzden başlamak daha iyidir)
-Clubbing=>
  -Siyanotik kalp hastalıkları
  -abse
  -bronşiektazi
  -Kronik pnomoni
  -Kistik fibrizis
  -Ampiyem
  -tümör
  -tüberküloz
  -mezetelyoma
  -kronik ülseratif colit

-İnspeksiyon=>
 1-solunum şekli,her iki AC'in slunuma katılıp katılmadıgı
  -çocukta normalde 4 yaşına kadar abdominal solunum vardır
   sonra torakal solunuma geçer
  -bebekte solunum uyurken sayılmalıdır(normali=35-45/dk.)
  -takipne=>
    *AC(akciğer)enfeksiyonu  *ateş
    *PAT           *ağrı 
    *menenjit         *ağır anemi
    *metabolik asidoz     *amonyağın kanda artması
    *şok           *anksiyete
    *kalp yetmezliği
  -kus-maul solunumu=>
    *diabetik ketoasidoz   *böbrek yetmezliği
    *laktik asidoz      *doğuştan böbrek yetmezliği
    *reye's sendromu


 2-Retraksiyon olup olmadığı
  -belirgin retraksiyon=>
    *atelektazi        *pnomoni
    *bronşiolit        *kistik fibrozis
    *astma
 3-Strüktürel anomaliler
  -pectus excavatum(kunduracı göğsü)=>
    *marfan send.      *noonan send.
  -pectus carinatum(güvercin göğsü)=>
    *marfan send.      *noonan send.
    *morqio send.      *schwartz-jampbell send.
  -poland send.=>
    *üst extremitede ipsilateral hipoplazi
    *sindaktili
    *kaburga ve kosta kartilajının defekti
  -Tietze send.=>
    *sert,ağrılı,hassas bir veya birden fazla üst dört kosta
     kartilajında olan şişliklerle karakterizedir 
 4-Kostalar arası mesafeye ve kabarıklığa bakılır

-Palpasyon=>
  -her iki AC'in solunuma eşit katılıp katılmadığı
  -vibrasyon torasik
  -trakeal palpasyon
  -pulsus paradoxus->astım atağının ciddiyetinde önemlidir

-Perküsyon=>
  -KC submatitesi 4. intercostal aralıkta, mutlak matitesi ise
  6.intercostal aralıktan başlar

-Oskültaston=>
  -normal sesler->
    *trakeal ses->trakea,larinx,sternum üst kısmı,T1 vertebra 
    üzerinde duyulur
    *bronkoveziküler ses->parasternal bölgede,göğüs üst 
kısmında  duyulur
    *veziküler ses->periferde duyulur
  -patolojik sesler->
    *ronküs->inspirasyon ve expirasyonda duyulur.
     trakea veya farinstekisekresyona bağlıdır
     büyük hava yollarında duyulur
    *raller->küçük bronş veya alveollerden kaynaklanır.
    *yaş raller-->krepitan->ses hem inspirasyon hem de
 expirasyonda ise.
         -->subkrepitan->ses inspirasyonda ise
    *yaş raller->bronşiektazi
          tüberküloz
          pnomoni 
          bronşit
          atelektazi
          pulmoner ödem
          kalp yetmezliğinde duyulabilir
    *kuru raller-->sibilan->astımda
           ronflan
    *kuru raller ise->bronşit ve viral pnımonide görülebilir.
    *wheezing->sibilan ralin kulakla duyulan şeklidir.
         expiryumda duyulur.ufak hava yollarından 
kaynaklanır.
    *plevral frotman->alt anterolateral kısımda duyulur.
     plörezi,pnomon.,AC absesi,tüberkülozda(tbc) duyulabilir.KARDİOVASKÜLER MUAYENE


-doktora başvuru nedeni=>
   -bebeklerde-> *sık ve zor soluma
          *beslenme güçlüğü
          *çok terleme
          *siyanoz
          *sık AC enfeksiyonu
   -büyük çocuklarda-> 
       *göğüs ağrısı
       *senkop
       *çömelme
       *gelişme geriliği
       *ödem
       *eklem ağrıları 

-İnspeksiyon=>
   -büyümenin değerlendirilmesi
   -yüz ve vücut yapısı
   -Solunum sayısı ve güçlüğü
   -deri rengi
   -extremiteler->çomaklaşma,peteşi,purpura,ekimoz
   -ödem
   -boyun venlerinde dolgunluk

 *down sendromunda->AV septal defekt(endokardiyal
yastıkçık defekti)
 *turner sendromunda->aort koartasyonu
 *marfan sendromunda->çıkan aortada
dilatasyon,mitral valv prolapsusu
 
-Palpasyon=>
 -Periferik nabızlar
 -kan basıncı ölçülmesi
 -kalp tepe atımının yeri
 -trill
  
 *sıçrayıcı nabız(corrigan nabız)->
   aort yetmezliği,PDA,AV fistül,Anemi,hipertroidi
 *filiform nabız->şok,ağır kalp yetmezliğinde görülür
 *VSD'de->sternum arkasında sistolik trill 
 *mitral yetmezlikte->apexte sistolik trill
 *mitral darlıkta->apexte diastolik trill duyulur.

-Oskültasyon=>
  -birinci ve ikinci kalp seslerinin durumu
  -Solunumla seslerdeki değişiklik
  -3. veya 4.sesin varlığı
  -ek ses veya üfürümün varlığı
 
  *atletik gençlerde s3 normaldir.
  *s4 her zaman patolojiktir.
  *s1 şiddetini arttıran->
     /taşikardi    /anemi
     /egzersiz     /hipertroidi
     /mitral darlık
  *s1 şiddetini azaltan->
     /hipotansiyon   /şok
  *s1 çiftleşmesi-> sağ dal bloğunda
  *s2 şiddetini arttıran->
     /pulmoner hipertansiyon
     /sistemik hipertansiyon
     /aort yetmezliği
  *s2 şiddetini azaltan->
     /pulmoner stenoz
     /aort stenozu
  *s3->ağır mitral yetmezlik,VSD,ASD de ve en iyide
apexte duyulur
 
-Üfürümler=>
 
*yeri,yayılımı,şiddeti,frekansı,niteliği,zamanı,şekli,
pozisyonla ilişkisi değerlendirilir.
 *mitral üfürüm sola yattığında belirginleşir.
 *aort üfürümleri öne eğildiğinde belirginleşir
 *sol kalbe ait üfürümler expiryumda belirginleşir
 *sağ kalbe ait üfürümler inspiryumda belirginleşir

 :\       :
 : \       :  erken sistolik
 :--\------------:  masum üfürüm
 :        :
 :        :

  :  / \  : 
  : /   \ :  mid diastolik üfürüm
  :/-------- \:   aort stenozu
  :\     /:   pulmoner stenoz 
  : \   / :
  :  \ /  :


 :      :   
  :      /:  geç sistolik üfürüm
  :     /--:  mitral valv prolapsusu
  :-------/----:
  :      :
  :      : 


  :       :
  :-------------: pansistolik üfürüm
  ://///////////: VSD,triküspit yetmezliği
  :-------------: mitral yrtmezlik
  :       :
  :       :
  
  
  *erken diastolik üfürüm->*pulmoner yetmezlik
               *aort yetmezliği
  *geç diastolik üfürüm->*mitral darlık

  *masum üfürüm->*en fazla 2.derecedendir
          *erken sistoliktir
          *yumuşak ve müzikal vasıflıdır.
          *kalp seslerinin normal olması gereklidir


BAŞ BOYUN MUAYENESİ

  A)BAŞ=>
 -İnspeksiyon=>
        *Baş büyüklüğü(makrosefali veya mikrosefali)
        *Başta anormal bir yapı olup olmadığı
        *Kafanın şekil anomalileri
 -Palpasyon=>
        *Kraniotabes->ilk 3 ayda normaldir.
        *fontanel muayenesi yapılır.
 -Perküsyon=>
        *Sütürler kapandıktan sonra kırık testi sesi alınırsa,
        buna Mc Evan belirtisi denir ve KİBAS'ta görülür.
 -Oskültasyon=>
        *İntrakranial Şantlar dinlenir.

  B)YÜZ=>  
 -İnspeksiyon=>
        *solukluk
        *kırmızı yüz
        *sarılık
        *siyanoz
        *yüzde döküntüler
        *ödem
        *göz kapaklarında ödem->bifissür ödem->Akut 
glomerulonefritte
        *belirgin zayıflık->Water yüzü
        *aydede yüzü 

 -treacher-collins Sendromu->
        *alın daralmış
        *saç öne dogru gelmiş
        *kulak kepçesi yok veya atipik
        *mental retardasyon
        *yüz ufalmıştır.
 -kulak düşüklüğü->
        *mental retardasyon
        *böbrek anormalliklerinde görülür.

 C)BOYUN=>boynun pozisyonu önemlidir.
 -İnspeksiyon=>
        *venöz dolgunluk
        *troid
        *herhangi bir şişlik
        *Lap
        *trakeanın durumu
 -Palpasyon=>
      *Lap->/orta servikal üçgende->hockin
         /ön servikal üçgende->çene ve ağızdaki lezyonlar
         /sol supraklavikular üçgende->nöroblastom,mide ca.
         /sağ supraklavikular üçgende->AC ca.
      *troid muayenesi
      *trakea muayenesi
      *ense sertliği
      *kerning
      *bruzendski

 -fenilketonüri->sarı saçlı mavi gözlü çocuklardır.
 -kwaşhiorkor send.->8-10 aylıkken vücutta ödem vardır.kına saçlıdır.
 -wadeburg send.->
          *saçta önde beyazlık
          *gözde heterokromi
          *mental retardasyonKARIN MUAYENESİ


 -muayene sırası->
*inspeksiyon
*oskültasyon
*palpasyon
*perküsyon

 -İnspeksiyon=>
*cilt rengi
*döküntüler
*peteşiyal kanamalar
*venlerde dolgunlaşma veya belirginleşme
*kurbağa karnı(assit nedeniyle)
*caput medusa->KC yetmezliğinde
*karın solunumu

 -Oskültasyon=>
*bağırsak sesleri her 4 kadrandan da dinlenir
*sırtta renal arter üfürümü
*abdominal aort anevrizması

 -Palpasyon=>
*yüzeyel palpasyon->cilt altı nodül veya kitleler,duyarlılık
*derin palpasyon->KC,dalak,böbrek palpasyonu yapılır.
*palpasyona inguinal bölgeden başlanır.
*hepatomegali 2 cm.'ye kadar normaldir.
*dalağın çentiği vardır.
*dalağı en çok büyüten KML ve kala-azar(laishmania)dır.
*yenidoğanda böbrek fasulye gibi ele gelir.
*assit varsa ballotman yapılır.

 -Perküsyon=>
*ışınsal şekilde perküte edilir.
 -Genital organ muayenesi=>
*ambigius genitale var mı diye bakılır.(konjenital adrenal 
hiperplazide 
görülür)
*testisin skrotumda olup olmadığına bakılır.
*hipospoidas,epispaidas var mı diye bakılır.
*her yenidoğan anal atrezi açısından değerlendirilmelidir.NÖROLOJİK MUAYENE


 
        BÜYÜK ÇOCUKTA NÖROLOJİK MUAYENE

 -hastanın giysilerini çıkarmak
 -hastayı yürütmek
    *hemiplejik yürüyüş
    *periferik nöropatide->düşük ayak
    *adele hastalığı olanlarda->/ördekvari yürüyüş
                  /proximalde kuvvet azlığı vardır
    *serebellar lezyonu olanlarda->
       /ataxik yürüyüş
       /geniş tabanlı sarhoşvari yürüyüş
 -mental durum değerlendirilir->yaşına uygun sorular sorulur
 -kranial sinirler muayene edilir=>
 1.ks=n.olfaktorius->(koku siniri)
  öncelikle bir buruna sonra diğerine burnu tahriş etmeyen nane
 tarçın 
gibikokular koklatılır.
  *üst solunum yolu enfeksiyonunda
  *kafa travmasını takiben
  *tümörlerde koku kaybı olur.
 
 2.ks=n.optikus->(görme siniri)
  *görme alanı->konfrontasyon metodu ile
  *görme keskinliği->snellen eşeli ile
  *göz dibi muayenesi->oftalmoskop ile yapılır.
    /hasta ışığa bakarsa makula,karşıya dalgın dalgın bakarsa da    
    papilla görülür.
  *optik atrofi-> 
     /önce arterlerde incelme
     /papil hudutları belirginlrşir
     /papil sedef rengini alır.
  *papil stazı->
       /önce venöz pulsasyon kaybolur
       /papil konjesyone hal alır
       /papil hudutları silinir
       /damarlarda atlamalar görülür
 -3.ks=n.okulomotorius->
   *motor dalı->gözün laterall rektus ve superior oblik kasları  
   dışındaki extrensek kaslarını innerve eder.
   *parasempatik dalı->pupillerde miyozis yapar.
   * 3.sinir felcinde-> gözde pitozis.midriazis olur.
              göz dışa-aşağı bakar
   * 4.sinir felcinde->göz yukarı dışa bakar ve hasta merdiven 
             inemez.
   * 6.sinir felcinde->göz dışarı bakamaz.
 -5.ks=n.trigeminus->
   *motor dalı->masseter,pterygoid,temporal adeleleri innerveeder.
   *duyu dalı->oftalmik,maxiller,mandibular dallarını verir.
         basit dokunma ve ağrı duyusunu taşır.

 -beyin sapı reflexleri=>
   *kornea reflexi-> afferenti=5.ks.'in oftalmik dalı
            efferenti=n.fasialis
   *pupil ışık reflexi-> 
            afferenti=n.optikus
            efferenti=n.okulomotorius'un parasempatik 
dalı
 -7.ks=n.fasialis=>
   *motor dalı->yüzün mimik kaslarını innerve eder.
   *duyu dalı->dilin 2/3 ön kısmının tat duyusunu alır.
   *parasempatik dalı->tükrük bezleri ve lakrimal bezlerin 
   sekresyonunu kontrol eder
   
   *periferik fasial paralizi->
       /o taraf nazolabial oluk silinir.
       /palpebral fissür genişlemiştir.
       /ağız köşesi sağlam tarafa doğru kayar
       /o taraf gözünü kapatamaz
       /o tarafki gözü göz kapağının altına kayar(bell 
fenomeni)

   *santral fasial paralizi->
       /karşı taraf yüzün 1/4 alt yarısında paralizi vardır.
       /o taraf nazolabial oluk siliktir.
       /ağız köşesi sağlam tarafa doğru kayar
       /her iki alnını kırıştırabilir.

 -8.ks=n.vestibulokohlearis(isitme ve denge siniri)=>
   *işitme muayenesi->çalışan bir saat hastanın kulağına    
yaklaştırılır ve duyup duymadığı sorulur 
   *denge muayenesi->kalorik testler yapılır->
    /vestibulo-oküler reflex->kulağa soğuk su verildikten 
15-25 sn 
sonra gözde karşıya doğru nistagmus olur.50-100 sn.devam eder.Hiç 
olmaması periferik, uzaması ise santral bir olayı işaret eder.
 
 -9.ks=n.gassofaringeus=>
   *duyu dalı->dilin arka 1/3 kısmının tat duyusunu alır.
   *motor dalı->uvula,yumuşak damak,farinx adelelerini innerve 
eder.felcinde;uvula hasta tarafa derive olur.içtiği su burnundan 
gelir,genizden konuşur.

 -10.ks=n.vagus=>
   *parasempatik dalı
   *motor dalı->aşağı farinx adelelerini ve vokal kordları 
innerve    
eder.
      /tek taraflı paralizisinde;ses kısıklığı
      /çift taraflı felcinde ise;inspiratuer stridor oluşur.

 -11.ks=naccessorius=>
    *skm ve trapez adaleyi innerve ederi
    *skm felcinde baş karşıyı,çeçne lezyon tarafını gösterir.

 -12.ks=n.hypoglossus=>
    *dilin adelelerini innerve eder.
    *tek taraflı felcinde;dil dışarı doğru çıktığında felçli
 tarafa     
doru kayar.
    *iki taraflı felcinde;dil dudak hizasından dışarı çıkamaz.

 -tonus muayenesi=>
    *hipotoni->2.motor nöron,periferik sinir,kas-sinir kavşağı,
         adele ve serebellum hastalıklarında görülür.
    *hipertoni->1.motor nöronlezyonlarındagörülür.
          (spastisite)(sustalı çakı belirtisi)
          extapiramidal yol tutuluşlarında(rijidite)
           (dişli çark belirtisi görülür)

 -kuvvet muayenesi->
 -derin tendon reflexleri=> 
    *dtr.'lerinin alınabilmesi için reflex arkının sağlam olması     
gerekir.reflex arkı kortexin kontrolü altındadır.
    *pektoral adele reflexi-> C5-T1
    *biceps reflexi->C5-C6
    *triceps reflexi->C7-T1
    *brakioradial reflex->C5-C6
    *patella reflexi->L2-L4
    *aşil reflexi->L5-S2

 -yüzeyel reflexler=>
        *karın cildi reflexi
        *kramester reflexi
        *anal reflex
 -patolojik reflexler=>
       *babinski->1-2yaşına kadar normaldir.
              /oppenheim->dizden aşağı çizilir.
              /chaddock->dış malleol çevresi çizilir.
              /gordon->gastrokinemius adelesi sıkılır.
       *klonus>2.ayakadargörülür.bazen6.aya kadar uzayabilir.

 -duyu muayenesi=>
    *basit dokunma
    *ağrı
    *ısı
    *derin duyu->pozisyon
          vibrasyon
          iki nokta duyarlılığı yapılır

 -cerebellar testler=>
   *üst extermitedeki dismetriyi göstermek için->
       /parmak-parmak veya parmak burun testi yapılır.
   *alt extermitedeki dismetriyi göstermek için->
       /diz-topuk testi yapılır.


         SÜT ÇOCUĞUNUN NÖROLOJİK MUAYENESİ

 -Kranial sinir muayenesi yapılır
 -duyusal muayene yapılır
 -cerebellar sistem muayenesi yapılır 
 -gelişimsel reflexler->
   *moro reflexi=0-4.aylar
   *emme reflexi=0-6.aylar
   *arama reflexi=0-4/6.aylar
   *yer bulma reflexi=0-2.aylar
   *adımlama reflexi=0-2.aylar
   *tonik boyun reflexi=2-6.aylar
   *paraşüt reflexi=8-9.aylarda başlar.yaşam boyu devam eder.
   *turunkal eğilme reflexi=0-2.aylarda
   *palmar yakalama reflexi=0-6.aylarda
   *plantar yakalama reflexi=0-9/10.aylar arası görülür.
 
 -motor ve mental gelişme değerlendirilir.
 -tonus muayenesi yapılır.   
 
<